«

»

Лют 03

РЕГЛАМЕНТ ТА ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ СТАРОСАМБІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

РЕГЛАМЕНТ ТА ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ СТАРОСАМБІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

м.Старий Самбір
2015 р.

Затверджено рішенням ІІ-ї (позавергової) сесії сьомого скликання Старосамбірської міської ради № 16 від 26.11.2015 року

РЕГЛАМЕНТ
Старосамбірської міської ради

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1.
1. Старосамбірська міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальної громади міста у межах повноважень, визначених Конституцією України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами, а також Регламентом.
2. Загальний склад ради становить 22 депутати, представників політичних партій (блоків), які обрані населенням на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
3. Міська рада вважається правомочною за умови обрання не менше як двох третин депутатів від загального складу ради.
4. Термін повноваження ради – 5 років.
5. Депутати міської ради представляють інтереси територіальної громади, виборців свого виборчого округу.

Стаття 2.
Регламент встановлює порядок скликання, підготовки і проведення сесії Старосамбірської міської ради.

Стаття 3.
Безперервність і ефективність діяльності міської ради забезпечується через роботу сесії, голови та секретаря міської ради, депутатів, виконавчих органів ради.

Стаття 4.
Міська рада затверджує за пропозицією міського голови структуру виконавчих органів ради, загальну чисельність виконавчого апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання, а також утворює постійні комісії, затверджує чисельність і склад комісій.

Стаття 5.
1. Міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, здійснює контроль за їх виконанням.
2. Рішення міської ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов”язковими для виконання всіма розташованими на її території підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, підприємцями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міської ради.

Стаття 6.
1. Пленарні засідання ради, засідання постійних комісій міської ради та виконавчого органу ради проводяться гласно, крім випадків, передбачених Законами України.
2. Рішення ради оприлюднюються в засобах масової інформації, на спеціальних інформаційних стендах та інтернет-ресурсах.

Стаття 7.
1. На засіданнях ради та її органів можуть бути присутні за запрошенням гості або посадові особи.
2. Міський голова може запросити експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією, або стосується її предметної діяльності. Державні службовці запрошуються через керівників відповідного органу, установи, організації.
3. Головуючий на сесії повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням і викликом.

Стаття 8.
1. За окремими рішеннями ради, які приймаються після припинення дебатів, в кожному окремому випадку можуть проводитися закриті пленарні засідання.
2. На закритому засіданні ради мають право бути присутніми особи, присутність яких визнана необхідною міською радою для розгляду відповідних питань.

Стаття 9.
1. Якщо пленарне засідання ради стає некерованим і головуючий на засіданні позбавлений можливості вести сесію, він має право покинути своє місце і засідання вважається перерваним на 30 хвилин.
Коли ж і після перерви в сесійній залі панує атмосфера, що перешкоджає проведенню пленарного засідання, головуючий оголошує цього дня засідання закритим і призначає дату наступного засідання.
2. Особи, які не є депутатами і присутні на засіданні ради та її органів, зобов”язані дотримуватись встановленого порядку ведення засідання і не мають права без дозволу головуючого висловлювати своє ставлення до того, що відбувається на засіданні. У разі порушення порядку вони, за розпорядженням головуючого, можуть бути виведені з приміщення засідання.

Стаття 10.
Діяльність міської ради, її органів здійснюється згідно з планом роботи, який розробляється з врахуванням пропозицій міського голови, постійних комісій та депутатів міської ради.

Стаття 11.
1. Регламент міської ради затверджується сесією Старосамбірської міської ради. Затвердження змін і доповнень до Регламенту здійснюється за поданням міського голови, постійних комісій, груп, фракцій та депутатів в порядку, встановленому цим Регламентом.
2. Зміни та доповнення до Регламенту вносяться на розгляд пленарного засідання міської ради, тільки після їх обов’язкового відпрацювання постійною мандатною комісією з питань депутатської діяльності та етики, дотримання законності та прав людини і роботи з правоохоронними органами, а також всіма іншими постійними комісіями міської ради.
3. Рішення про внесення змін та доповнень до Регламенту приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Розділ 2. Сесія Старосамбірської міської ради.

Глава 2.1. Загальні положення.

Стаття 12.
Сесія ради є основною організаційно-правовою формою діяльності ради. Пленарні засіданні сесій міської ради проводяться в залі засідань міської ради, а в окремих випадках у приміщеннях визначених міським головою або секретарем ради.
Стаття 13.
Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць.

Стаття 14.
Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання. При відкритті сесії і після її закриття виконується Державний Гімн України.

Стаття 15.

Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 16.
Для визначення правомірності пленарного засідання сесії беруться дані про кількість депутатів, які прибули на сесію.

Стаття 17.
Перша сесія новообраної ради скликається міською виборчою комісією відповідно до вимог чинного законодавства.

Стаття 18.
Першу сесію міської ради відкриває голова міської виборчої комісії, інформує раду про підсумки виборів депутатів міської ради, а також про підсумки виборів міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

Глава 2.2. Чергові сесії.

Стаття 19.
1. Сесія міської ради скликається міським головою.
2. У разі немотивованої відмови міського голови, або неможливості
ним скликати сесію ради, сесія скликається секретарем міської ради.
В цьому випадку сесія скликається:
– якщо міський голова без поважних причин не скликає сесію у
двотижневий термін за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради, або виконавчого комітету міської ради;
– якщо сесія не скликається міським головою на протязі кварталу.
3. У разі, якщо голова або секретар міської ради у двотижневий термін
не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш однієї третини складу ради, або постійною комісією ради.
Стаття 20.
1. Рішення про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії у формі розпорядження, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання і місця проведення.
2. Про місце і час проведення засідань ради з питань, які передбачаються внести на розгляд ради, депутати повідомляються індивідуально.

Глава 2.3. Робочий орган сесії.

Стаття 21.
Робочим органом сесії є лічильна комісія, яка обирається на початку роботи сесії з числа депутатів почергово по списку в алфавітному порядку шляхом відкритого голосування в кількості трьох осіб.

Стаття 22.
Лічильна комісія:
– обирає голову комісії;
– підраховує голоси при голосувані;
– голова комісії повідомляє про результати голосування

Глава 2.4. Підготовка питань на розгляд сесії ради.

Стаття 23.
1. Підготовку питань на розгляд сесії організовує секретар міської
ради.
2. Винесенню питання на розгляд пленарного засідання передує
його підготовка у відповідних постійних комісіях ради. У разі не проведення попереднього розгляду питань на засіданнях постійних комісій, відсутності протоколів засідань постійних комісій та поданих висновків комісій ради, питання розглядаються сесією ради.
3. Основою для формування порядку денного наступної сесії
є перспективний план роботи ради.

Стаття 24.
Право ініціювати питання на сесії мають міський голова, депутати, постійні комісії, територіальна громада.

Глава 2.5. Порядок денний сесії ради.

Стаття 25.
1. Порядок денний чергової сесії визначає питання, які виносяться на розгляд пленарних засідань ради.
2. Відповідні постійні комісії ради подають свої висновки і пропозиції щодо готовності закріплених за ними для підготовки і доопрацювання питань про включення чи не включення їх до порядку денного сесії.

Стаття 26.
1. Проект порядку денного сесії обговорюється і затверджується в цілому радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
2. Дебати щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводяться за скороченою процедурою без обговорення.
3. Рішення про включення питання до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії приймаються, якщо за нього проголосувало не менше третини депутатів від загального складу ради. Якщо за наслідками голосування ради питання до порядку денного сесії не включено, то воно вважається відхиленим.
4. Рішення більшістю голосів від фактичної кількості приймаються лише з процедурних питань.
5. Фактичною є та кількість депутатів, яка бере участь (присутня) в роботі сесії ради на момент прийняття відповідного рішення.

Стаття 27.
1. Питання порядку денного сесії ради можуть розглядатись в іншій послідовності, ніж в ньому передбачено, чи відкладатися за рішенням ради. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції, також виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії.
2. Для розгляду питань, затвердженого в цілому порядку денного в іншій послідовності чи виключення питань із затвердженого в цілому, порядку денного приймається рішення.
3. Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

Глава 2.6. Пленарні засідання ради.
Стаття 28.
1. Пленарним засіданням вважається засідання ради, яке проводиться з дотриманням ст.15 та 16 цього Регламенту.
2. Виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються такі питання:
– обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради;
– утворення, обрання і ліквідація постійних комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;
– затвердження за пропозицією міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;
– утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності,затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;
– затвердження Регламенту ради;
– затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його
виконання;
– заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчих органів ради ; прийняття рішення про недовіру міському голові;
– заслуховування звітів постійних комісій;
– заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання
ними доручень ради;
– розгляд запитів депутатів і прийняття рішень по запитаннях;
– прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень
депутата ради в порядку, встановленому Законом;
– визначення відповідно до Закону кількісного складу ради;
– прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;
– встановлення місцевих податків і зборів;
– затвердження цільових програм з питань місцевого самоврядування;
– затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього, затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;
– утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;
– прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
– прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;
– вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;
– затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності територіальної громади;
– надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території міста нових об’єктів;
– затвердження у встановленому порядку місцевих містобудівних програм, генерального плану забудови міста, іншої містобудівної документації.
3. Міська рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до її відання згідно з чинним законодавством.

Глава 2.7. Ведення пленарних засідань.

Стаття 29.
Засідання ради проводиться згідно з порядком, визначеним цим Регламентом.

Стаття 30.
Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради, за винятком випадків, передбачених цим Регламентом. У разі порушення цієї вимоги рішення не приймається.

Стаття 31.
1. Засідання ради відкриває, веде і закриває міський голова.
2. У випадках, передбачених ст.19 Регламенту ці функції може
здійснювати секретар міської ради або, за рішенням ради, один із депутатів ради.
3. Під час розгляду персонального питання щодо головуючого на засіданні, ведення зборів доручається іншій особі.

Стаття 32.
Головуючий на пленарному засіданні ради:
– вживає заходів щодо дотримання всіма присутніми на пленарному
засіданні норм Конституції України, Законів України та цього Регламенту;
– повідомляє раду про результати реєстрації депутатів, та причини
їх відсутності.
– відкриває, веде та закриває пленарні засідання, оголошує перерви
пленарних засіданнях;
– вносить на обговорення проекти рішень, інформує про матеріали, що
надійшли на адресу сесії;
– організовує розгляд питань відповідно до норм цього Регламенту;
– зачитує письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного
питання;
– надає слово для доповіді, співдоповіді, виступів, заключного слова,
заяв, резолюцій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень та довідок, внесення пропозицій, поправок, оголошення депутатських запитів, обґрунтування пропозицій чи поправок, репліки, виголошення окремої думки;
– створює різні можливості депутатам для участі в обговоренні питань
відповідно до положень цього Регламенту;
– проводить голосування, оголошує результати голосування та про
прийняте рішення;
– робить офіційні повідомлення;
– вживає заходів з підтримання порядку на засіданні;
– позбавляє слова особу, яка без дозволу головуючого взяла слово для
виступу;
– здійснює інші повноваження, що визначені у цьому Регламенті;
– оголошує перерву до 30 хвилин на вимогу не менш як однієї третьої
депутатів від загального складу ради, або на вимогу однієї з постійних комісій.

Стаття 33.
Головуючий на засіданні утримується від коментарів виступів депутатів, крім випадків, передбачених Регламентом.

Стаття 34.
Головуючий на засіданні у першочерговому порядку має право вносити пропозицію з процедурних питань ведення засідання. Якщо з цих питань висуваються інші пропозиції, вони ставляться на голосування в порядку надходження.
У разі порушення головуючим на засіданні вимог цього Регламенту депутат має право невідкладно або після закінчення розгляду питання порядку денного пленарного засідання ради звернутися до головуючого на пленарному засіданні із зауваженням про допущені ним порушення для негайного їх усунення.

Стаття 35.
На засіданні ради виступаючому забороняється вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних дій.
Головуючий на засіданні має право попередити виступаючого про недопустимість таких висловлювань і закликів, або зупинити його виступ, а у разі повторного порушення позбавити його права виступу на цьому засіданні.
Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ, у противному разі головуючий на засіданні має право зупинити його виступ.
Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється з не обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова не заноситься до протоколу.
Під час засідання ради депутати не повинні заважати виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (криком, оплесками, вставанням, розмовами по мобільному телефону, тощо).
Головуючий на засіданні продовжує час для виступу промовця терміном, на який виступ промовця переривався, якщо це не пов”язано із застосуванням заходів впливу щодо порушення ним вимог Регламенту.
Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради. головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня головуючий на засіданні за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення, оголосивши засідання закритим, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом його вимог. У таких випадках за висновком мандатної комісії з питань депутатської діяльності та етики, дотримання законності та прав людини, і роботи з правоохоронними органами рада без обговорення може прийняти рішення про позбавлення депутата права брати участь у двох пленарних засіданнях. Це рішення доводиться до відома виборців.

Глава 2.8. Організація розгляду питань.

Стаття 36.
1. Обговорення питань на засіданні ради включає:
– доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
– співдоповіді (за необхідності), запитання і відповіді на них;
– виступ ініціатора внесення обговорюваної пропозиції;
– виступи депутатів;
– оголошення головуючим на засіданні припинення обговорення;
– заключне слово доповідачів і співдоповідачів;
– уточнення і оголошення головуючим пропозицій, які надійшли, щодо
обговорюваного питання і будуть ставитись на голосування;
– виступи з мотивів голосування;
– голосування за проект рішення.
2. Депутат міської ради може передати головуючому тексти свого не виголошеного ним виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання ради або її органів, в якому він бере участь.

Стаття 37.
1. Час для доповідей на пленарному засіданні ради надається в межах до 20 хвилин, для співдоповідей – до 15 хвилин. Для виступу в обговоренні, для заяв, резолюцій, повідомлень, оголошення депутатських запитів надається до 5 хвилин, для реплік, довідок, оголошення окремої думки – одна хвилина. Депутат може виступати на пленарному засіданні з одного і того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитись на голосування, як правило, не більше двох разів, для повторного виступу надається три хвилини. Для відповідей на запитання депутатів – доповідачам до 15 хвилин. Для виступів в обговоренні – до 5 хвилин.
2. На прохання депутата час для виступу на засіданні може бути збільшений, якщо з цього питання рада прийняла процедурне рішення.
3. Для виступів щодо мотивів голосування – до 1 хвилини. Для інформації і заключного слова – до 5 хвилин.
4. Тривалість обговорюваного одного питання порядку денного не повинна перевищувати, як правило, дві години.

Стаття 38.
1. Процедурними є питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради. Вони не включають обговорення в постійних комісіях. Якщо виникають сумніви, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це приймається без обговорення більшістю голосів депутатів, зареєстрованих на пленарному засіданні.
2. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів, зареєстрованих на пленарному засіданні ради..

Глава 2.9. Прийняття рішень.

Стаття 39.
1. Рішення міської ради приймаються на її пленарному засіданні після їх обговорення.
2. Рішення міської ради може прийматися без обговорення, якщо жоден з депутатів не заперечує на пленарному засіданні проти цього.
3. Подані поправки і доповнення до проекту рішення ставляться на голосування.
4. Пропозиція, яка не отримала необхідної кількості голосів, вважається відхиленою. Таке відхилення заноситься до протоколу пленарного засідання.
5. Розгляд і прийняття рішень щодо питання про неприйнятність питання, що не потребує спростування чи відкладального питання здійснюється відразу після їх внесення; дебати проводяться за скороченою процедурою. З”ясування, обговорення і прийняття рішень з цих питань передує голосуванню щодо змісту самого тексту, до якого вони внесені.
Якщо структурна частина документа, щодо якої поставлені зазначені питання, передається в комісії та інші органи для підготовки висновків, розгляд інших частин цього документа може бути продовжений. В спірних випадках рада приймає процедурне рішення з цього питання.
6. В будь-який час може бути внесено пропозицію про відхилення документа, вилучення його структурної частини або пропозиції, щодо яких поставлено питання про неприйнятність, питання що не потребує спростування чи відкладальне питання.. Обговорення цієї пропозиції проводиться одночасно з обговоренням зазначених питань; пропозиція про вилучення ставиться на голосування першою.

Стаття 40.
1. Рада приймає рішення відкритим або таємним голосуванням.
2. За пропозицією депутата рада приймає процедурне рішення стосовно
поіменного або таємного голосування.
3. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-якого із
депутатів.
4. Поіменне голосування проводиться з будь-яких питань, крім персональних, головою лічильної комісії за списком обраних депутатів, підготовленим виконавчим апаратом ради.
5. Таємне голосування проводиться у випадках:
– обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради;
– прийняття рішення про недовіру міському голові.
6. Про результати таємного голосування тимчасова комісія (лічильна)
складає протокол. Голова комісії оголошує результати.
7. Підсумки голосування затверджуються радою відкритим голосуванням.

Стаття 41.
1. Рішення ради у п”ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обгрунтуванням зауважень. Рада зобов”язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами від загального складу ради, воно набирає чинності.
2. Рішення, прийняті радою на її пленарному засіданні, нумеруються відповідно до затвердженого порядку денного роботи пленарного засідання ради.
Стаття 42.
Рада не може прийняти рішення, які суперечать Конституції України, чинним законам України.

Стаття 43.
1. Рада може відмінити своє рішення, коли за це проголосували 2/3
голосів депутатів від загального складу ради.
2. Рада може скасувати рішення виконавчого комітету ради з питань,
віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради.

Стаття 44.
Рішення ради та її виконавчого комітету набирають чинності з моменту підписання їх головою ради.
Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з моменту їх оприлюднення.

Стаття 45.
1. Підписані рішення є оригіналом і зберігаються в виконавчому апараті ради. Всі інші примірники є копіями.
2. В разі виявлення невідповідності і оприлюднення тексту оригіналу рішення, іншого акту ради, виправлення проводиться негайно, але не пізніше 3-х днів з дня виявлення невідповідності.

Глава 2.10. Протокол і справа засідання.

Стаття 46.
1. Засідання ради протоколюються. Ведення протоколу засідання здійснює секретар міської ради або інша особа з числа депутатів чи апарату міської ради.
2. У протоколі засідання ради зазначаються: порядковий номер скликання ради, сесії, протоколу, дата та місце проведення пленарного засідання, кількість присутніх депутатів; прізвище та ініціали головуючого на пленарному засіданні, окремо кожне питання порядку денного із зазначенням посади, прізвища та ініціалів доповідача, співдоповідача, прізвищ та ініціалів депутатів, які взяли участь у обговоренні питання.

Стаття 47.
1. До протоколу засідання ради додається:
– інформація про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;
– результати поіменного і таємного голосування;
– повні результати голосування;
– висновки комісії ради, щодо питань, які розглядались на засіданні;
– прийняті рішення, в т.ч. процедурні.

Стаття 48.
1. Протокол засідання ради є офіційним документом пленарних засідань, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення радою.
2. Протокол засідання ради надається депутатам ради для ознайомлення відповідно до чинного законодавства.
3. Депутат має право знайомитись з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у міській раді та робити виписки, копіювання цих документів.

Розділ 3. Депутати, посадові особи і органи міської ради.

Глава 3.1. Депутати міської ради.

Стаття 49.
Порядок, організація діяльності депутатів у раді та її органах визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” та іншими законодавчими актами України, цим Регламентом.
Депутатам міської ради видаються посвідчення депутата встановленого зразка і нагрудний знак.

Стаття 50.
До діяльності депутата під час сесійного періоду належать:
– участь у роботі сесій ради;
– участь у засіданнях постійних та інших комісій ради, до складу яких
обрано депутата;
– виконання доручень ради та її органів;
– робота над документами ради та виконання інших депутатських
повноважень відповідно до Конституції України та чинного законодавства.

Стаття 51.
1. Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради, її органів є підставою для звільнення депутата від виконання службових обов”язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи.
2. Клопотання про звільнення депутата від виконання службових обов”язків (за його згодою) для виконання депутатських повноважень та доручень ради приймає рада, голова, а також комісія ради, до складу якої обрано депутата.
3. Депутат зобов”язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано. Депутат не може брати участі в голосуванні у випадку, якщо рада приймає рішення щодо нього персонально.
4. Відсутність депутата на засіданнях ради допускається лише з поважних причин.
5. Депутат, який не може взяти участі в одному чи кількох наступних пленарних засіданнях, повинен із зазначенням причин повідомити завчасно про це виконавчий аппарат ради.

Стаття 52.
У разі пропуску депутатом без поважних причин протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії рада може звернутись до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Стаття 53.
1. Рада розглядає питання про дострокове припинення повноважень депутата у випадках:
– подання заяви про складання повноважень;
– відкликання його виборцями;
– набрання щодо нього законної сили обвинувальним судовим вироком;
– визнання його судом недієздатним або безпідставно відсутнім;
– втрата ним громадянства України.
2. Про дострокове припинення повноважень депутата рада приймає
рішення і доручає міській виборчій комісії провести вибори депутата замість вибулого.
3. Рада не переглядає прийняту нею ухвалу про дострокове припинення повноважень депутата.
4. Депутат, який бажає достроково скласти депутатські повноваження, звертається особисто до ради. У заяві депутат викладає мотиви прийнятого ним рішення.

Глава 3.2. Міський голова.

Стаття 54.
1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної
громади міста.
2. Міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років.
3. Міський голова очолює виконавчий комітет.
4. Міський голова не може мати іншого представницького мандату,
суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, окрім викладацької.
5.Повноваження міського голови починаються з моменту оголошеня
рішення міською територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні ради про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.
6. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених ст.63 цього Регламенту.

Стаття 55.
І. Міський голова:
1.Забезпечує здійснення в межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.
2. Представляє раді кандидатуру на посаду секретаря ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання.
3. Координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.
4. Організовує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень.
5. Організовує роботу ради та її виконкому.
6. Здійснює керівництво апаратом ради та її виконкомом.
7. Призначає і звільняє працівників виконавчого апарату ради.
8. Скликає загальні збори громади за місцем проживання.
9. Є розпорядником бюджетних, позабюджетних коштів, використовує
їх лише за призначенням, визначеним радою.
10. Підписує рішення ради та її виконавчого комітету, протоколи сесій ради.
11. Забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян.
12. Забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки.
13. Представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об”єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами.
14. Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, установ і організацій.
15. Звітує перед територіальною громадою про свою роботу не менше одного разу на рік, а на вимогу не менше половини депутатів звітує перед радою про роботу виконавчих органів ради – у визначений радою термін.
16. Видає розпорядження у межах своїх повноважень.
ІІ. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
ІІІ. При здійсненні наданих йому повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою.

Глава 3.3. Секретар міської ради.

Стаття 56.
І. Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови відповідною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради на працює в раді на постійній основі.
ІІ. Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися підприємницькою діяльністю. Одержувати від цього прибуток, якщо інше, не передбачене законом.

ІІІ. Секретар міської ради:
1. Скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради;
2. Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України ’’Про місцеве самоврядування в Україні’’;
3. Організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;
4. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;
5. За дорученням міського голови координує діяльність постійних комісій та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.
6. Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень.
7. Організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов”язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.
8. Забезпечує зберігання офіційних документів, пов”язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них особам, яким це право надано у встановленому порядку.
9. Вирішує за дорученням міського голови питання, пов”язані з діяльністю ради та її органів.
10. Секретар міської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету ради.
11. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

Глава 3.4. Виконавчий комітет міської ради.

Стаття 57.
1. Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.
3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно міського голови, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.
Виконавчий комітет міської ради очолює міський голова.

Глава 3.5. Постійні та тимчасові комісії ради..
Стаття 58.
Повноваження постійних комісій ради визначається Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Положенням про постійні комісії, яке затверджується радою.

Стаття 59.
1. Рада утворює і обирає постійні комісії:
– мандатну комісію з питань депутатської діяльності та етики, дотримання законності та прав людини і роботи з правоохоронними органами;
– по розгляду земельних питань;
– з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології;
– з питань планування бюджету
у складі голови і членів комісії. За пропозиціями міського голови та депутатів міської ради. Кількісний склад кожної комісії визначається радою. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.
2. До складу комісій не можуть бути обрані міський голова і секретар міської ради.
3. Про утворення постійних комісій та обрання постійних комісій в складі голови, її членів рада приймає відповідні рішення.

Стаття 60.

1. Тимчасові контрольні комісії ради є органом ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться як правило закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв”язку з її роботою.
4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.
Глава 3.6. Депутатські групи та фракції.

Стаття 61.
1. Депутати міської ради мають право об’єднюватися в депутатські
групи та франкції, які можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.
2. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом
строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менше як з п’яти депутатів міської ради.
3. Депутати міської ради, які входять до депутатської групи, обирають
особу, яка очолює депутатську групу.
4. Депутатська група реєструється радою за поданням особи, яка
очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.
5. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп,
координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.
6. Депутатські фракції ради формуються на партійній основі
депутатами ради.
7. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї
депутатської франції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.
8. Депутатські групи та фракції мають право:
– на пропорційне представництво в постійних комісіях ради;
– на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні
ради з кожного питання порядку денного сесії ради.

Розділ 4. Дострокове припинення повноважень ради.
Стаття 62.
1. Повноваження міської ради можуть бути припинені достроково,
якщо рада своїми діями порушує Конституцію України і чинне законодавство, конституційні права і свободи громадян, ігноруючи при цьому законні вимоги компетентних органів про приведення своїх рішень у відповідність із законом.
2. Повноваження ради припиняються достроково також у випадках, якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені Законом України, або рада не вирішує питань віднесених до її відання.
3. Питання про дострокове припинення повноважень (розпуск) ради вирішується згідно чинного законодавства.

Розділ 5. Дострокове припинення повноважень
міського голови.
Стаття 63.
1. Повноваження міського голови вважається достроково припиненим у разі:
– його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень голови;
– припинення його громадянства;
– набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
– порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з
іншою роботою (діяльністю) встановлених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
– визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім, або оголошення таким, що помер;
– його смерті.
2. Повноваження міського голови можуть бути також достроково
припинені, якщо він порушує Конституцію України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.
3. Повноваження міського голови за наявності підстав передбачених ч.2 цієї статті можуть бути припинені достроково, за рішенням місцевого референдуму, або за рішенням міської ради, прийнятим шляхом тамного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови визначається Законом про місцеві референдуми.
4. Рішення про проведення місцевого референдуму, щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймається міською радою, як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.
5. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій міського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради, Верховна Рада може призначити позачергові вибори міського голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів міського голови може порушуватись перед Верховною Радою України міською радою.
6. Порядок проведення позачергових виборів міського голови визначається законом про вибори.
7. Повноваження міського голови припиняються з дня прийняття місцевим референдумом або міською радою рішення про це, а в разі визначення Верховною Радою України позачергових виборів міського голови – в день обрання головою іншої особи.

Затверджено
рішенням ІІ-ї (позачергової) сесії сьомого скликання Старосамбірської міської ради
№ 16 від 26.11.2015 року
ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Старосамбірської міської ради.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Постійні комісії є органами Старосамбірської міської ради, відповідальними перед нею і їй підзвітними.
Рада утворює наступні постійні комісії:

– мандатну комісію з питань депутатської діяльності та етики, дотримання законності та прав людини і роботи з правоохоронними органами;
– по розгляду земельних питань;
– з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології;
– з питань планування бюджету
Постійні комісії ради обираються радою з числа депутатів Старосамбірської міської ради для вивчення попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійсненням контролю за виконанням рішень ради.
Депутат міської ради може бути обраним тільки до однієї постійної комісії.
Постійні комісії утворюються і обираються радою на термін її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова та члени комісії обираються за пропозицією міського голови та депутатів міської ради.
Заступники голів і секретарі комісій обираються на засіданнях постійних комісій. Питання структури комісій вирішуються постійною комісією. Всі члени комісій користуються рівними правами. До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова і секретар міської ради.
Протягом терміну своїх повноважень міська рада може утворити нові постійні комісії ради, вносити зміни до складу комісій.

2. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ.
1. Постійні комісії Старосамбірської міської ради:
– беруть участь у розробці заходів щодо реалізації наказів виборців,
сприяють реалізації їх виконання.
Крім того постійні комісії міської ради:
– за дорученням ради або власною ініціативою:
– попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і
культурного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарства і соціально-культурного будівництва, охорони навколишнього природного середовища, інші питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
– за дорученням ради, голови, секретаря або власною ініціативою:
– вивчають діяльність з питань віднесених до відання ради, підприємств,
установ та організацій, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, в необхідних випадках – на розгляд ради.
2. Здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконкому, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках на розгляд ради.
3. Розглядають заяви, пропозиції та скарги громадян.
Постійні комісії у питаннях, що належать до їх відання та в порядку визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ і організацій необхідні матеріали та документи.
Висновки та рішення постійних комісій мають рекомендаційний характер.
Рекомендації постійних комісій ради підлягають обов”язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановленим ними термін.
3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ.
Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії.
Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами або об”єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами. Організовує роботу по реалізації висновків і рекомендації комісії.
Засідання постійних комісій ради скликається в міру необхідності і є повноважним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії.
Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії. Голова, секретар та члени постійних комісій працюють на громадських засадах.
Постійні комісії на основі даного Положення, Регламенту Старосамбірської міської ради та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” розподіляють свої повноваження відповідно до функціональної спрямованості в порядку організації роботи.
Відповідальність за своєчасний, повний і об”єктивний розгляд звернень громадян, прийняття до них рішень та повідомлень громадян про результати розгляду, покладається на голів постійних комісій.

print

Pin It on Pinterest