«

»

Бер 16

Повідомлення про оприлюднення регуляторного акта

Про затвердження переліку платних послуг в комунальному некомерційному підприємстві Старосамбірської міської ради «Старосамбірська   районна лікарня»

регуляторний актРегуляторний акт – це:

–  прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий  акт,  який   або   окремі   положення   якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин,  а також
адміністративних відносин між регуляторними  органами  або  іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання;

– прийнятий   уповноваженим   регуляторним   органом    інший офіційний письмовий документ,  який встановлює, змінює чи скасовує норми права,  застосовується неодноразово  та  щодо  невизначеного
кола  осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання  господарських  відносин,  а  також   адміністративних відносин  між регуляторними органами або іншими органами державної
влади  та  суб’єктами  господарювання,  незалежно  від  того,   чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

Ст. 1 Закону “Про  засади  державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності” ( 1160-15 ).


ПРОЄКТ

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

6-а сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від                       2021 р                               м. Старий Самбір                         

Про затвердження переліку платних послуг в комунальному некомерційному підприємстві Старосамбірської міської ради «Старосамбірська   районна лікарня»

Керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» (із змінами),   закону України  «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» №2168-VIII від 19 жовтня 2017р,  постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році» за №65 від від 5 лютого 2020 р, у зв’язку із реформуванням галузі охорони здоров’я на вторинному рівні надання медичної допомоги та  з метою відшкодування обґрунтованих витрат комунального  некомерційного підприємства охорони здоров’я Старосамбірської міської ради «Старосамбірська   районна лікарня» за надання медичних послуг, виконавчий комітет Старосамбірської міської ради

ВИРІШИВ:

 

 1. Затвердити Положення про платні медичні послуги комунального некомерційного підприємства Старосамбірської міської ради «Старосамбірська районна лікарня» (додаток 1)
 2. Затвердити перелік планих послуг, які можуть надаватися вкомунальному некомерційному підприємстві Старосамбірської районної ради «Старосамбірська районна лікарня» (додаток 2).
 3. Генеральному директору комунального некомерційного підприємства Старосамбірської районної ради «Старосамбірська районна лікарня» (І.Медвідь) :

–  забезпечити якісне надання платних медичних послуг;

– забезпечити надходження та використання коштів, отриманих від надання платних медичних послуг.

 1. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на постійно діючу медичну комісію Старосамбірської міської ради.
 2. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника голови Старосамбірської міської ради Р.Пупа

 

 Міський голова                                                                 І.Трухим


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сесії Старосамбірської

міської  ради___________ № _______

 

ПОЛОЖЕННЯ

про платні медичні послуги Комунального некомерційного підприємства Старосамбірської міської ради «Старосамбірська   районна лікарня»

 

 1. Загальні положення

1.1. Положення про платні медичні послуги комунального некомерційного підприємства Старосамбірської міської ради «Старосамбірська районна лікарня» (далі — Положення) розроблено відповідно до частини шостої статті 18 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (далі — Закон № 2801); пункту 3.2* статуту комунального некомерційного підприємства Старосамбірської міської ради «Старосамбірська   районна лікарня»   (далі — КНП), який передбачає можливість надання платних медичних послуг населенню.

1.2. В основі Положення:

 • Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, затверджена постановою КМУ від 27.12.2017 № 1075 (далі — Методика № 1075);
 • П(С)БО 16 «Витрати», затверджений наказом Мінфіну від 31.12.1999 № 318.

1.3. Перелік медичних послуг у Положенні відповідає Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженому постановою КМУ від 17.09.1996 № 1138 (далі — Перелік № 1138) та постанові  Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році» № 65 від 5 лютого 2020 року (без скерування).

1.4. Мета Положення — регламентувати процес надання платних послуг КНП, створити методологічну базу для розрахунку їх собівартості, обґрунтувати тарифи на платні медичні послуги КНП.

 

 1. Платні медичні послуги, які надає КНП

2.1. КНП надає платні медичні послуги на засадах, визначених пунктом 3.2, 4.3  статуту КНП: провадить цю діяльність як господарську некомерційну, спрямовану на досягнення соціальних цілей, без мети одержання прибутку. Соціальні цілі полягають у реалізації права на охорону здоров’я згідно зі статтею 6 Закону № 2801.

2.2. Перелік платних медичних послуг, що надає КНП, та перелік посад працівників, які беруть участь у цьому процесі, містить Додаток 1 до Положення.

2.3. До  надання платних медичних послуг може залучатися весь медичний персонал

 1. Розрахунок собівартості платних медичних послуг розрахованих Національною Службою Здоров’я України, що надаються без скерування

3.1. Розрахунок собівартості платних медичних послуг здійснюється:

 • методом покрокового розподілу витрат «зверху донизу», визначеним Методикою № 1075;
 • за принципами класифікації витрат та розрахунку фактичної собівартості у П(С)БО 16.

3.2. У розрахунках послуг враховуються витрати калькуляційних груп:

1) «Адміністративні підрозділи» — адміністрація, адміністративно-господарська частина, харчоблок;

2) «Допоміжні підрозділи» — клініко-діагностична лабораторія, УЗД, рентген, фізіотерапія, функціональна діагностика, ендоскопія, анестезіологія та відділення інтенсивної терапії, приймальне відділення;

3) «Клінічні відділення» — неврологічне, терапевтичне, інфекційне, психоневрологічне,  акушер-гінекологічне, хірургічне, геріатричне, відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

При розрахунку собівартості послуг розподіл витрат здійснюється у низхідному порядку, а саме:

 • при розрахунку собівартості послуг, які надають підрозділи калькуляційної групи 2 — враховуються розподілені витрати тільки підрозділів калькуляційної групи 1;
 • при розрахунку собівартості послуг, які надають підрозділи калькуляційної групи 3 — враховуються розподілені витрати підрозділів калькуляційних груп 2 і 3.

Перед розподілом загальних витрат виконується розподіл загальновиробничих витрат (рахунок бухгалтерського обліку 91) між калькуляційними групами 2 і 3.

3.3. Центри витрат (відділення/кабінети, які надають платні медичні послуги), перелік прямих витрат за цими центрами містить Додаток 2 до Положення.

3.4. До непрямих витрат, які підлягають розподілу на калькуляційні групи (п. 3.2 цього Положення) та використовуються при підрахунку собівартості платних медичних послуг, належать:

 • загальновиробничі витрати (рахунок бухгалтерського обліку 91);
 • адміністративні витрати (рахунок бухгалтерського обліку 92).

Розподіл непрямих витрат передує розподілу загальних витрат підрозділів (п. 3.2).

3.5. Розподіл непрямих витрат здійснюється згідно з пунктом 16 П(С)БО 16. Базами (критеріями) розподілу непрямих витрат на калькуляційні групи є:

 • кількість персоналу (фактично зайняті ставки) — решта витрат.

3.6. Розподіл загальних витрат підрозділів КНП здійснюється за Методикою № 1075. Базою (критерієм) розподілу загальних витрат до центрів витрат за принципом «зверху донизу» відповідно до пункту 3.2 цього Положення є кількість персоналу (фактично зайнятих ставок).

3.7. Форму типової калькуляції собівартості платної медичної послуги  містить Додаток 3 до Положення.

 1. Розрахунок собівартості платних медичних послуг, крім послуг розрахованих Національною Службою Здоровя України

4.1. Розрахунок собівартості платних медичних послуг здійснюється згідно Додатків 2,3 до Положення:

4.2. У розрахунках послуг враховуються наступні витрати:

–  прямі витрати:  на оплату праці з нарахуваннями безпосередньо персоналу, що задіяний у наданні платної послуги, на матеріали, що використовуються виключно для надання послуги та амортизація обладнання, задіяного у наданні послуги

–    непрямі витрати – заробітна плата з нарахуваннями адміністративно-господарського персоналу

–   накладні витрати –  інші видатки, крім комунальних послуг та капітальних видатків, необхідних для належного функціонування установи,  до  30% усіх витрат

4.3 На кожен наступний рік  перегляд тарифів здійснювати у відповідності до коефіцієнту інфляції

 

 1. Оплата послуг

5.1. КНП приймає оплату за платні медичні послуги від фізичних і юридичних осіб, у т. ч. страхових компаній.

5.2. Фізичні особи розраховуються у готівковій і безготівковій формі, юридичні — тільки в безготівковій. Розрахунки з фізособами в касі КНП здійснюються з дотриманням вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління Національного банку України  від 29.12.2017 № 148. Сума платежу готівкою за один день не може перевищувати 50 000 грн уключно.

5.3. Оплата здійснюється перед наданням платної медичної послуги.

5.4. Відповідальні особи надають платні медичні послуги тільки після пред’явлення отримувачем документа про оплату —  квитанції прибуткового касового ордера, фіскального чека РРО, банківської квитанції.

 

 1. Розподіл та використання грошових надходжень

6.1. Кошти, отримані від надання платних медичних послуг, КНП використовує винятково в межах статутної діяльності, з дотриманням пунктів 5.2 Статуту, що забороняють прямий розподіл прибутку між засновниками та працівниками. Натомість ці кошти КНП спрямовує на фінансування видатків та досягнення соціальної мети діяльності.

6.2. Пріоритетні напрями розподілу коштів, отриманих за надання платних медичних послуг:

 • оплата праці  працівників КНП  та інші поточні видатки необхідні для статутної діяльності підприємства — заробітну плату передусім тих, які забезпечують надання платних медичних послуг; сплата ЄСВ, інших зарплатних податків і зборів, що відповідає пункту 5.5 Статуту про використання на зарплатні цілі коштів, отриманих в результаті господарської некомерційної діяльності;
 • оновлення матеріально-технічної бази КНП.

 

 1. Прикінцеві положення

7.1. Положення набирає чинності з дати затвердження наказом генерального директора КНП . Право генерального директора затверджувати внутрішні  організаційно-правові документи передбачає підпункт 7.5.16 статуту.

7.2. Зміни до Положення погоджують заступник генерального директора та головний бухгалтер. Перегляд Положення зумовлюють зміни оргструктури КНП, складу платних послуг, законодавства.

7.3. Додатки до цього Положення є його невід’ємною частиною.

 

Генеральний директор 

КНП СМР «Старосамбірська РЛ»                                                       Медвідь І.О

                                                                                  Підпис


 

 Додаток 1

До Положення про платні медичні послуги (пункт 2.2)

 Перелік платних медичних послуг КНП СМР «Старосамбірська РЛ»

 

№ з.п Найменування послуги Відділення, яке надає Посади відповідальних осіб
1 Послуги ультразвукової діагностики кабінет  ультразвукової діагностики лікар з ультразвукової діагностики
1.1 щитовидної залози кабінет  ультразвукової діагностики лікар з ультразвукової діагностики
1.2 молочної залози (з обох боків) кабінет  ультразвукової діагностики лікар з ультразвукової діагностики
1.3 серцево-судинної системи кабінет  ультразвукової діагностики лікар з ультразвукової діагностики
1.4 органів черевної порожнини (комплекс) кабінет  ультразвукової діагностики лікар з ультразвукової діагностики
1.5 в т.ч  печінки кабінет  ультразвукової діагностики лікар з ультразвукової діагностики
1.6 жовчного міхура кабінет  ультразвукової діагностики лікар з ультразвукової діагностики
1.7 підшлункової залози кабінет  ультразвукової діагностики лікар з ультразвукової діагностики
1.8 селезінки кабінет  ультразвукової діагностики лікар з ультразвукової діагностики
1.9 жіночих статевих органів кабінет  ультразвукової діагностики лікар з ультразвукової діагностики
1.10 вагітність до 22-х тижнів кабінет  ультразвукової діагностики лікар з ультразвукової діагностики
1.11  вагітність після 22-х тижнів кабінет  ультразвукової діагностики лікар з ультразвукової діагностики
1.12 нирки кабінет  ультразвукової діагностики лікар з ультразвукової діагностики
1.13 інші дослідження кабінет  ультразвукової діагностики лікар з ультразвукової діагностики
2. Послуги рентгенологічних досліджень  рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.1  Рентгенологічні дослідження органів  грудної клітки (ОГК) рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.1.1 Рентгеноскопія ОГК 0-12р рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.1.2 Рентгеноскопія  ОГК від 12р і старше рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.1.3 Рентгенографія ОГК (оглядова) від 0-12р  в одній проекції рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.1.4 Рентгенографія ОГК (оглядова) від 0-12р  в двох проекціях рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.1.5 Рентгенографія ОГК (оглядова) від 12р і старше  в одній проекції рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.1.6 Рентгенографія ОГК (оглядова) від 12р і старше  в двох проекціях рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.2 Рентгенологічні  дослідження органів травлення рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.2.1 фарингографія контрасна рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.2.2 рентгеноскопія черевної порожнини (оглядова) рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.2.3 рентгенографія черевної порожнини (оглядова) рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.2.4 рентгеноскопія та рентгенографія шлунка за традиційною методикою рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.2.5 рентгеноскопія та ренгенографія стравоходу рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.2.6 первинне подвійне контрастування шлунка рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.2.7 дуоденографія беззондова рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.2.8  дуоденографія зондова рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.2.9 іригоскопія рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.3 Рентгенологічні дослідження кістково-суглобної системи рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.3.1 ренгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в одній проекції рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.3.2 ренгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в двох проекціях рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.3.3 рентгенографія черепа у двох проекціях рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.3.4 рентгенографія колоносових пазух рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.3.5 ренгенографія висково-щелепного суглоба рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.3.6 рентгенографія нижньої щелепи рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.3.7 рентгенографія кісток носа рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.3.8 рентгенографія зубів рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.3.9 рентгенографія скроневої кістки рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.3.10 рентгенографія ключиці рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.3.11 рентгенографія у двох проекціях рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.3.12 рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.3.13 рентгенографія  грудини з компресією під час дихання рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.3.14 рентгенографія грудного відділу хребта з компресійним поясом під час дихання рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.3.15 функціональне дихання хребта рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.3.16 рентгенографія кісток таза рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.3.17 рентгенографія мяких тканин рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.4 Рентгенологічні дослідження, які застосовуються в урології та гінекології та інші складні та спеціальні рентгенологічні дослідження, пов’язані з пункцією, катеризацією, зондуванням судин, протоків, порожнин, які виконуються у спеціалізованих кабінетах (рентгенохірургічні методи дослідження та лікування) рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.4.1 урографія внутрішньовенна рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.4.2 ретноградна  цистографія рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.4.3 пневмопельвіографія рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.4.4 фістулографія рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.5 Рентгенологічні дослідження молочних залоз рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.5.1 оглядова рентгенографія молочної залози в одній проекції рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.5.2 оглядова рентгенографія молочної залози в  двох проекціях рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.5.3 прицільна рентгенографія молочної залози рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.5.4 подвійне контрастування протоків рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.5.5 пневмокістографія утворення яке пальпується рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.5.6 пневмокістографія утворення не пальпується рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.5.7 внутрішньотканинне маркірування утворення рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.5.8 рентгенографія вилученого сектора молочної залози рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.5.9 прицільна голкова біопсія утворення яке пальпується рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.5.10 прицільна голкова біопсія утворення яке не пальпується рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
2.6 Заочна консультація   за поданням рентгенограм з оформленням протоколу рентгенологічний кабінет лікар-рентгенолог
3 ІНШІ медичні послуги
3.1. Консультація лікаря Кабінети консультативної допомоги Лікарі усіх спеціальностей КНП
3.2 Консультація лікаря із проведенням маніпуляцій (взяття мазків, перев’язка, діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд, тощо) Кабінети консультативної допомоги Лікарі усіх спеціальностей КНП
 

3.3

Консультація лікаря стаціонарним хворим (суміжних спеціалістів, якщо не стосується основного захворювання) Кабінети консультативної допомоги та інші структурні підрозділи Лікарі усіх спеціальностей КНП
 

3.4

Перев’язка  амбулаторним хворим, що лікувались в стаціонарах інших медичних установ Кабінети хірургічного профілю Лікарі усіх спеціальностей КНП
3.5 Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби. Кабінети консультативної допомоги та інші структурні підрозділи Лікарі усіх спеціальностей КНП
3.6 Видача бланків особистої медичної книжки Кабінети консультативної допомоги та інші структурні підрозділи Лікарі усіх спеціальностей КНП
3.7 Медична допомога хворим удома (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд) (60 хв. з урахуванням дороги), Кабінети консультативної допомоги та інші структурні підрозділи Лікарі усіх спеціальностей КНП
3.8 Вартість 1 км.дороги Служба водіїв Водій
3.9 Перебування у стаціонарі батьків у зв’язку з доглядом за дітьми віком понад 6 років, якщо це не зумовлено станом хворої дитини (1 ліжкожень) Стаціонарні відділення Завідувачі відділень
3.10 Реалізація компонентів та препаратів, виготовлених з донорської крові (за 1 л.) Пункт забору крові Лікар-хірург пункту забору крові
3.11 Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (за 1 ліжкодень) Стаціонарні відділення Завідувачі відділень
3.12 Спірометрія (із консультацією лікаря) Кабінет функціональної діагностики Лікар функціональної діагностики, лікар-рентгенолог
3.13 Електрокардіограма Кабінет функціональної діагностики Сестра медична функціональної діагностики
3.14 Флюрографія Кабінет флюрографії рентгенолаборант
3.15 Кольпоскопія Жіноча консультація Лікар-акушер-гінеколог
4 Реалізація компонентів та препаратів, виготовлених з донорської крові (за 1 л.) Пункт забору крові Лікар-зірург пункту забору крові
5 Лабораторні дослідження
5.1. Біохімічні Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.1.1 Загальний білок Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.1.2 АЛТ Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.1.3 АСТ Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.1.4 сечовина Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.1.5 креатинін Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.1.6 білірубін загальний Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.1.7 білірубін прямий Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.1.8 амілаза Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.1.9 глюкоза кількісно в сечі Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.1.10 глюкоза кількісно в добовій сечі Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.1.11 глюкоза кількісно у випітній рідині Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.1.12 глюкоза у спинномозговій рідині Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.1.13 глюкоза в крові Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.1.14 холестерин Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.1.15 калій Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.1.16 натрій Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
6.1.17 хлор Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.2 Гематологічні Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.2.1 Гематологічний в комплексі (лейкоцити, лімфоцити %, лімфоцити кількість, гранулоциди %, гранулоциди кількість, еритроциди, гемоглубін, гематокрид, середній об’єм еритроцити, середній вміст гемоглубіну в еритроциті, ширина кривої розподілення еритроциту, тромбоцити, середній обєм тромбоциту) Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.2.2 Гематологічні в розрізі Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.2.2.1 ШОЕ Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.2.2.2 лейкоцити Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.2.2.3 гемоглубін Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.2.2.4 еритроцити Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.2.2.5 кольоровий показник Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.2.2.6 формула Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.2.2.7 тромбоцити Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.3 Імунологічні Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.3.1 група крові Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.3.2 Rh фактор Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.3.3 сумісність Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.4 Випітна рідина Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.5 Аналіз сечі Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.6 Аналіз добової сечі Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.7 Проведення мікробіологічних, паразитологічних, молекулярно-генетичних, хімічних, токсикологічних та фізичних досліджень, що не належать до медичної допомоги населенню, та оформлення їх результатів Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.7.1 Я/глист Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.7.2 Гострики Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.7.3 Скрита кров Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.7.4 Мазки на флору трихомонади Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.7.5 Мазки на флору  (гонореї) Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.7.6 попрологія (паразитологічні дослідження) Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.7.7 найпростіші Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.8 забір матеріалу Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.8.1 капілярний Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.8.2 венозний Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.9 Дослідження методом імуноферментного аналізу
5.9.1 ІФА Ig типу М Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.9.2 ІФА Ig типу G Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.9.3 IgM (для працівників КНП СМР «Старосамбірська РЛ» вартість реагенту) Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
5.9.4 igG (для працівників КНП СМР «Старосамбірська РЛ» вартість реагенту) Клініко-діагностична лабораторія Завідувал клініко-діагностичної лабораторії
6    Медичні огляди
6.1 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи  Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.1.1 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи для жінок Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.1.2 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи для чоловіків Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.1.3 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи для чоловіків після  40 років Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.1.4 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи для жінок із сертифікатом психіатра Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.1.5 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи для чоловіків із сертифікатом психіатра Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.1.6 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи для чоловіків після  40 років із сертифікатом психіатра Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.1.7 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи для жінок із сертифікатом нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.1.8 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи для чоловіків із сертифікатом нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.1.9 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи для чоловіків після  40 років із сертифікатом нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.1.10 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи для жінок із сертифікатом психіатра та нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.1.11 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи для чоловіків із сертифікатом психіатра та нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.1.12 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи для чоловіків після  40 років із сертифікатом психіатра та нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.2 Профілактичний медичний огляд для водіїв Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.2.1 Профілактичний медичний огляд для водіїв для жінок Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.2.2 Профілактичний медичний огляд для водіїв для чоловіків Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.2.3 Профілактичний медичний огляд для водіїв для чоловіків після  40 років Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.2.4 Профілактичний медичний огляд для водіїв для жінок із сертифікатом психіатра Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.2.5 Профілактичний медичний огляд для водіїв для чоловіків із сертифікатом психіатра Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.2.6 Профілактичний медичний огляд для водіїв для чоловіків після  40 років із сертифікатом психіатра Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.2.7 Профілактичний медичний огляд для водіїв для жінок із сертифікатом нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.2.8 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи для чоловіків із сертифікатом нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.2.9 Профілактичний медичний огляд для водіїв для чоловіків після  40 років із сертифікатом нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.2.10 Профілактичний медичний огляд для водіїв для жінок із сертифікатом психіатра та нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.2.11 Профілактичний медичний огляд для водіїв для чоловіків із сертифікатом психіатра та нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.2.12 Профілактичний медичний огляд для водіїв для чоловіків після  40 років із сертифікатом психіатра та нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.3 Попередній профілактичний  медичний огляд на роботу Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.3.1 Попередній профілактичний  медичний огляд на роботу для жінок Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.3.2 Попередній профілактичний  медичний огляд на роботу для чоловіків Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.3.3 Попередній профілактичний  медичний огляд на роботу для чоловіків після  40 років Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.3.4 Попередній профілактичний  медичний огляд на роботу для жінок із сертифікатом психіатра Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.3.5 Попередній профілактичний  медичний огляд на роботу для чоловіків із сертифікатом психіатра Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.3.6 Попередній профілактичний  медичний огляд на роботу для чоловіків після  40 років із сертифікатом психіатра Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.3.7 Попередній профілактичний  медичний огляд на роботу для жінок із сертифікатом нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.3.8 Попередній профілактичний  медичний огляд на роботу для чоловіків із сертифікатом нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.3.9 Попередній профілактичний  медичний огляд на роботу для чоловіків після  40 років із сертифікатом нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.3.10 Попередній профілактичний  медичний огляд на роботу для жінок із сертифікатом психіатра та нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.3.11 Попередній профілактичний  медичний огляд на роботу для чоловіків із сертифікатом психіатра та нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.3.12 Попередній профілактичний  медичний огляд на роботу для чоловіків після  40 років із сертифікатом психіатра та нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.4 Періодичний профілактичний медичний огляд працівників харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів, кухарів та кухонних працівників підприємств громадського харчування Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.4.1 Періодичний профілактичний медичний огляд працівників харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів, кухарів та кухонних працівників підприємств громадського харчування  для жінок Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.4.2 Періодичний профілактичний медичний огляд працівників харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів, кухарів та кухонних працівників підприємств громадського харчування для чоловіків Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.4.3 Періодичний профілактичний медичний огляд працівників харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів, кухарів та кухонних працівників підприємств громадського харчування для чоловіків після  40 років Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.4.4 Періодичний профілактичний медичний огляд працівників харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів, кухарів та кухонних працівників підприємств громадського харчування для жінок із сертифікатом психіатра Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.4.5 Періодичний профілактичний медичний огляд працівників харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів, кухарів та кухонних працівників підприємств громадського харчуваннядля чоловіків із сертифікатом психіатра Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.4.6 Періодичний профілактичний медичний огляд працівників харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів, кухарів та кухонних працівників підприємств громадського харчування для чоловіків після  40 років із сертифікатом психіатра Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.5 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників  харчоблоків дошкільних навчальних закладів (садків) Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.5.1 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників  харчоблоків дошкільних навчальних закладів (садків) для жінок Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.5.2 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників  харчоблоків дошкільних навчальних закладів (садків) для чоловіків Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.5.3 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників  харчоблоків дошкільних навчальних закладів (садків) для чоловіків після 40 р Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.6. Періодичний профілактичний медичний огляд продавців підприємств продовольчої торгівлі Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.6.1 Періодичний профілактичний медичний огляд продавців підприємств продовольчої торгівлі для жінок Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
.6.2 Періодичний профілактичний медичний огляд продавців підприємств продовольчої торгівлі для чоловіків Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.6.3 Періодичний профілактичний медичний огляд продавців підприємств продовольчої торгівлі для чоловіків після 40 р Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.7 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників   адміністрації викладачів, учителів, вихователів, медичного пер загальноосвітніх навчальних закладів, працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно-технічних навчальних закладів. Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.7.1 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників   адміністрації викладачів, учителів, вихователів, медичного пер загальноосвітніх навчальних закладів, працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно-технічних навчальних закладів. для жінок Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.7.2 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників   адміністрації викладачів, учителів, вихователів, медичного пер загальноосвітніх навчальних закладів, працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно-технічних навчальних закладів. для чоловіків Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.7.3 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників   адміністрації викладачів, учителів, вихователів, медичного пер загальноосвітніх навчальних закладів, працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно-технічних навчальних закладів. для чоловіків після 40 р Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.7.4 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників   адміністрації викладачів, учителів, вихователів, медичного пер загальноосвітніх навчальних закладів, працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно-технічних навчальних закладів. для жінок із сертифікатом  психіатра Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.7.5 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників   адміністрації викладачів, учителів, вихователів, медичного пер загальноосвітніх навчальних закладів, працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно-технічних навчальних закладів. для чоловіків із сертифікатом  психіатра Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.7.6 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників   адміністрації викладачів, учителів, вихователів, медичного пер загальноосвітніх навчальних закладів, працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно-технічних навчальних закладів. для чоловіків після 40 р із сертифікатом психіатра Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.8 Періодичний профілактичний медичний огляд завідувачів, вихователів, медичний персонал дошкільни навчальних закладів (садків) Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.8.1 Періодичний профілактичний медичний огляд завідувачів, вихователів, медичний персонал дошкільни навчальних закладів (садків) для жінок Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.8.2 Періодичний профілактичний медичний огляд завідувачів, вихователів, медичний персонал дошкільни навчальних закладів (садків) для чоловіків Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.8.3 Періодичний профілактичний медичний огляд завідувачів, вихователів, медичний персонал дошкільни навчальних закладів (садків) для чоловіків після 40 р Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.8.4 Періодичний профілактичний медичний огляд завідувачів, вихователів, медичний персонал дошкільни навчальних закладів (садків) для жінок із сертифікатом психіатра Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.8.5 Періодичний профілактичний медичний огляд завідувачів, вихователів, медичний персонал дошкільни навчальних закладів (садків) для чоловіків із сертифікатом психіатра Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.8.6 Періодичний профілактичний медичний огляд завідувачів, вихователів, медичний персонал дошкільни навчальних закладів (садків) для чоловіків після 40р із сертифікатом психіатра Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.9. Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників харчоблоків працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно технічних навчальних закладів Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.9.1 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників харчоблоків працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно технічних навчальних закладів  для жінок Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.9.2 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників харчоблоків працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно технічних навчальних закладів  для чоловіків Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.9.3 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників харчоблоків працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно технічних навчальних закладів для чоловіків після 40 р Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.9.4 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників харчоблоків працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно технічних навчальних закладів для жінок із сертифікатом психіатра Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.9.5 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників харчоблоків працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно технічних навчальних закладів для чоловіків із сертифікатом психіатра Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.9.6 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників харчоблоків працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно технічних навчальних закладів для чоловіків після 40 р із сертифікатом  психіатра Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.10 Періодичний профілактичний медичний огляд  працівників санепідемстанції,  відділення бюро судово-медичної експертизи, пунктів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , КНП первинної медичної допомоги та Созанського психоневрологічного інтернату Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.10.1 Періодичний профілактичний медичний огляд  працівників санепідемстанції,  відділення бюро судово-медичної експертизи, пунктів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , КНП первинної медичної допомоги та Созанського психоневрологічного інтернатудля жінок Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.10.2 Періодичний профілактичний медичний огляд  працівників санепідемстанції,  відділення бюро судово-медичної експертизи, пунктів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , КНП первинної медичної допомоги та Созанського психоневрологічного інтернату для чоловіків Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.10.3 Періодичний профілактичний медичний огляд  працівників санепідемстанції,  відділення бюро судово-медичної експертизи, пунктів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , КНП первинної медичної допомоги та Созанського психоневрологічного інтернату для чоловіків після 40 р Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.10.4 Періодичний профілактичний медичний огляд  працівників санепідемстанції,  відділення бюро судово-медичної експертизи, пунктів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , КНП первинної медичної допомогита Созанського психоневрологічного інтернату для жінок із сертифікатом психіатра Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.10.5 Періодичний профілактичний медичний огляд  працівників санепідемстанції,  відділення бюро судово-медичної експертизи, пунктів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , КНП первинної медичної допомоги та Созанського психоневрологічного інтернату для чоловіків із сертифікатом психіатра Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.10.6 Періодичний профілактичний медичний огляд  працівників санепідемстанції,  відділення бюро судово-медичної експертизи, пунктів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , КНП первинної медичної допомоги та Созанського психоневрологічного інтернату для чоловіків після 40 р із сертифікатом психіатра Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.10.7 Періодичний профілактичний медичний огляд  працівників санепідемстанції,  відділення бюро судово-медичної експертизи, пунктів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , КНП первинної медичної допомоги для жінок із сертифікатом нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.10.8 Періодичний профілактичний медичний огляд  працівників санепідемстанції,  відділення бюро судово-медичної експертизи, пунктів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , КНП первинної медичної допомоги для чоловіків із сертифікатом нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.10.9 Періодичний профілактичний медичний огляд  працівників санепідемстанції,  відділення бюро судово-медичної експертизи, пунктів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , КНП первинної медичної допомоги та Созанського психоневрологічного інтернату для чоловіків після 40 р із сертифікатом нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.10.10 Періодичний профілактичний медичний огляд  працівників санепідемстанції,  відділення бюро судово-медичної експертизи, пунктів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , КНП первинної медичної допомоги та Созанського психоневрологічного інтернату для жінок із сертифікатом психіатра та нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.10.11 Періодичний профілактичний медичний огляд  працівників санепідемстанції,  відділення бюро судово-медичної експертизи, пунктів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , КНП первинної медичної допомоги та Созанського психоневрологічного інтернату для чоловіків із сертифікатом психіатра та нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.10.12 Періодичний профілактичний медичний огляд  працівників санепідемстанції,  відділення бюро судово-медичної експертизи, пунктів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , КНП первинної медичної допомоги та Созанського психоневрологічного інтернату для чоловіків після 40 р із сертифікатом психіатра та нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.11 Періодичний  профілактичний медичний огляд  працівників  Самбірського  міжрайонного протитуберкульозного диспансеру Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.11.1 Періодичний  профілактичний медичний огляд  працівників  самбірського  міжрайонного протитуберкульозного диспансерудля жінок Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.11.2 Періодичний  профілактичний медичний огляд  працівників  Самбірського  міжрайонного протитуберкульозного диспансеру для чоловіків Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.11.3 Періодичний  профілактичний медичний огляд  працівників  Самбірського  міжрайонного протитуберкульозного диспансеру для чоловіків після   40 р Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.11.4 Періодичний  профілактичний медичний огляд  працівників  Самбірського  міжрайонного протитуберкульозного диспансерудля жінок  із сертифікатом психіатра Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.11.5 Періодичний  профілактичний медичний огляд  працівників  Самбірського  міжрайонного протитуберкульозного диспансеру для чоловіків із сертифікатоп психіатра Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.11.6 Періодичний  профілактичний медичний огляд  працівників  Самбірського  міжрайонного протитуберкульозного диспансеру для чоловіків після   40 р із сертифікатом психіатра Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.11.7 Періодичний  профілактичний медичний огляд  працівників  Самбірського  міжрайонного протитуберкульозного диспансерудля жінок  із сертифікатом пнарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.11.8 Періодичний  профілактичний медичний огляд  працівників  Самбірського  міжрайонного протитуберкульозного диспансеру для чоловіків із сертифікатоп нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.11.9 Періодичний  профілактичний медичний огляд  працівників  Самбірського  міжрайонного протитуберкульозного диспансеру для чоловіків після   40 р із сертифікатом нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.11.10 Періодичний  профілактичний медичний огляд  працівників  Самбірського  міжрайонного протитуберкульозного диспансеру для жінок  із сертифікатом психіатра і нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.11.11 Періодичний  профілактичний медичний огляд  працівників  Самбірського  міжрайонного протитуберкульозного диспансеру для чоловіків із сертифікатоп психіатра і нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.11.12 Періодичний  профілактичний медичний огляд  працівників  Самбірського  міжрайонного протитуберкульозного диспансеру для чоловіків після   40 р із сертифікатом психіатра і нарколога Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.12 Наркологічний  медичний огляд із сертифікатом Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.13 Психіатричний медичний огляд із сертифікатом Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
6.14 Дорейсовий та післярейсовий медичний огляд водіїв Кабінети лікарів-консультантів задіяних у проведенні медичних оглядів Лікарі усіх спеціальностей задіяних у проведенні медичних оглядів
7 Масаж
7.1 Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім’яної ділянок) Кабінет масажу Сестра медична  з масажу
7.2 Масаж обличчя (лобної, навколоочної, навколовушної ділянок, верхньої та нижньої щелепи) Кабінет масажу Сестра медична  з масажу
7.3 Масаж шиї Кабінет масажу Сестра медична  з масажу
7.4 Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до II ребра) Кабінет масажу Сестра медична  з масажу
7.5 Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки Кабінет масажу Сестра медична  з масажу
7.6 Масаж верхньої кінцівки Кабінет масажу Сестра медична  з масажу
7.7 Масаж  плечового  суглоба  (верхньої  третини  плеча, ділянки плечового суглоба та надпліччя тієї ж сторони) Кабінет масажу Сестра медична  з масажу
7.8 Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя, ділянки ліктьового суглоба та нижньої третини плеча) Кабінет масажу Сестра медична  з масажу
7.9 Масаж променево-зап’ястного суглоба (проксимального відділу кисті, ділянки променево-зап’ясного суглоба та передпліччя) Кабінет масажу Сестра медична  з масажу
7.10 Масаж кисті та передпліччя Кабінет масажу Сестра медична  з масажу
7.11 Масаж ділянки грудної клітки (ділянки передньої поверхні грудної клітки від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок  спини від VII шийного до І поперекового хребця) Кабінет масажу Сестра медична  з масажу
7.12 Масаж спини (від VII шийного до І поперекового хребця і від лівої до правої середньої аксилярної лінії; у дітей — включно попереково-крижову ділянку) Кабінет масажу Сестра медична  з масажу
7.13 Масаж м’язів передньої черевної порожнини Кабінет масажу Сестра медична  з масажу
7.14 Масаж попереково-крижової ділянки (від І поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) Кабінет масажу Сестра медична  з масажу
7.15 Сегментний масаж попереково-крижової ділянки Кабінет масажу Сестра медична  з масажу
7.16 Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця  до крижової ділянки і від лівої до правої середньої аксилярної лінії) Кабінет масажу Сестра медична  з масажу
7.17 Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та ділянки спини до І поперекового хребця і від лівої до правої задньої аксилярної лінії) Кабінет масажу Сестра медична  з масажу
7.18 Сегментний масаж шийно-грудного відділу хребта Кабінет масажу Сестра медична  з масажу
7.19 Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії) Кабінет масажу Сестра медична  з масажу
7.20 Масаж нижньої кінцівки Кабінет масажу Сестра медична  з масажу
7.21 Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки) Кабінет масажу Сестра медична  з масажу
7.22 Масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стегна, ділянки тазостегнового суглоба та сідничної ділянки тієї ж сторони) Кабінет масажу Сестра медична  з масажу
7.23 Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна) Кабінет масажу Сестра медична  з масажу
7.24 Масаж гомілково-ступневого суглоба (проксимального відділу ступні, нижньої третини гомілки) Кабінет масажу Сестра медична  з масажу
7.25 Масаж ступні та гомілки Кабінет масажу Сестра медична  з масажу
7.26 Загальний масаж (у дітей грудного та ясельного віку) Кабінет масажу Сестра медична  з масажу
8. Лікувальна фізкультура
8.1 Консультативний прийом: (обстеження, консультації,складання призначень, рекомендацій) Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2 Процедури лікувальної гімнастики Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.1 Для терапевтичних хворих: Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.1.1 при гострому захворюванні чи загостренні хронічного захворювання та ліжковому режимі Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.1.2 в період одужання або при хронічному перебігу захворювання: Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.1.2.1 при індивідуальному методі занять Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.1.2.2 при груповому методі занять (від 2 до 5 осіб) Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.2 Для хворих після хірургічних операцій: Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.2.1 при індивідуальному методі занять Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.2.2 при груповому методі занять (від 2 до 5 осіб) Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.3 Для ортопедично – травматологічних хворих: Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.3.1 – в період іммобілізації: Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.3.1.1 при індивідуальному методі занять Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.3.1.2 при груповому методі занять (від 2 до 5 осіб) Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.3.1.3 при травмах та після операцій хребта і тазу Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.3.2 – після іммобілізації: Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.3.2.1 при індивідуальному методі занять Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.3.2.2 при груповому методі занять (від 2 до 5 осіб) Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.3.3 – при травмах і після операцій хребта: Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.3.3.1 при індивідуальному методі занять Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.3.3.2 при груповому методі занять (від 2 до 5 осіб) Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.3.4 – при травмах хребта з ураженням спинного мозку Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.4 Для неврологічних і нейрохірургічних хворих: Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.4.1 при індивідуальному методі занять Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.4.2 при груповому методі занять (від 2 до 5 осіб) Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.5 Для вагітних і породіль в пологових будинках і жіночих консультаціях та гінекологічних хворих: Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.5.1 при індивідуальному методі занять Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.5.2 при груповому методі занять (від 2 до 5 осіб) Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.6 Для дітей шкільного віку: Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.6.1 при індивідуальному методі занять Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.6.2 при груповому методі занять (від 2 до 5 осіб) Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.7 Для дітей дошкільного віку: Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.7.1 при індивідуальному методі занять Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.7.2 при груповому методі занять (від 2 до 5 осіб) Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
8.2.8 Процедури механотерапії (на одну область, один суглоб), заняття на тренажерах Кабінет лікувальної фізкультури Сестра медична з лікувальної фізкультури
9 Фізіотерапевтична процедура Фізіотерапевтичний кабінет Сестра медична з фізіотерапії
10 Операції штучного переривання вагітності у стаціонарі (до 12 тижнів  вагітності), крім абортів за медичними і соціальними  показаннями Акушер-гінекологічне відділення Лікар-акушер-гінеколог

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

До Положення

про платні медичні послуги

(пункт 3.3)

 

Центри витрат КНП СМР «Старосамбірська РЛ»
та критерії розподілу непрямих витрат

 

№ п/п Центр витрат Прямі витрати База (критерій) розподілу витрат у межах центру відповідальності
1 Адміністративно-господарська служба ·         Зарплата та ЄСВ

 

 Штатний розпис

 

Додаток 3

До Положення

про платні медичні послуги

(пункт 3.7)

 

Форма типової калькуляції собівартості платної медичної послуги

 

№ п/п Витрати Сума (на одиницю послуги), грн
1 Прямі витрати  
1.1 На оплату праці з нарахуваннями
1.2 Матеріальні
1.3 Амортизаційні
2 Непрямі витрати  
3 Накладні витрати    
4 Усього витрат:  

 


 

Прейскурант цін  на медичні послуги, що надаються в КНП СРР “Старосамбірська ЦРЛ”   
№ з.п Найменування послуги Вартість послуги
1 Послуги ультразвукової діагностики  
1.1 щитовидної залози 145
1.2 молочної залози (з обох боків) 215
1.3 серцево-судинної системи 145
1.4 органів черевної порожнини (комплекс) 370
1.5 в т.ч  печінки 75
1.6 жовчного міхура 75
1.7 підшлункової залози 110
1.8 селезінки 110
1.9 жіночих статевих органів 180
1.10 вагітність до 22-х тижнів 180
1.11  вагітність після 22-х тижнів 250
1.12 нирки 110
1.13 інші дослідження 215
2. Послуги рентгенологічних досліджень   
2.1  Рентгенологічні дослідження органів  грудної клітки (ОГК)  
2.1.1 Рентгеноскопія ОГК 0-12р 50
2.1.2 Рентгеноскопія  ОГК від 12р і старше 60
2.1.3 Рентгенографія ОГК (оглядова) від 0-12р  в одній проекції 50
2.1.4 Рентгенографія ОГК (оглядова) від 0-12р  в двох проекціях 64
2.1.5 Рентгенографія ОГК (оглядова) від 12р і старше  в одній проекції 59
2.1.6 Рентгенографія ОГК (оглядова) від 12р і старше  в двох проекціях 88
2.2 Рентгенологічні  дослідження органів травлення  
2.2.1 фарингографія контрасна 59
2.2.2 рентгеноскопія черевної порожнини (оглядова) 59
2.2.3 рентгенографія черевної порожнини (оглядова) 67
2.2.4 рентгеноскопія та рентгенографія шлунка за традиційною методикою 74
2.2.5 рентгеноскопія та ренгенографія стравоходу 59
2.2.6 первинне подвійне контрастування шлунка 89
2.2.7 дуоденографія беззондова 74
2.2.8  дуоденографія зондова 89
2.2.9 іригоскопія 96
2.3 Рентгенологічні дослідження кістково-суглобної системи  
2.3.1 ренгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в одній проекції 59
2.3.2 ренгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в двох проекціях 88
2.3.3 рентгенографія черепа у двох проекціях 88
2.3.4 рентгенографія колоносових пазух 51
2.3.5 ренгенографія висково-щелепного суглоба 88
2.3.6 рентгенографія нижньої щелепи 58
2.3.7 рентгенографія кісток носа 64
2.3.8 рентгенографія зубів 51
2.3.9 рентгенографія скроневої кістки 88
2.3.10 рентгенографія ключиці 51
2.3.11 рентгенографія у двох проекціях 71
2.3.12 рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання 95
2.3.13 рентгенографія  грудини з компресією під час дихання 96
2.3.14 рентгенографія грудного відділу хребта з компресійним поясом під час дихання 103
2.3.15 функціональне дихання хребта 138
2.3.16 рентгенографія кісток таза 59
2.3.17 рентгенографія мяких тканин 59
2.4 Рентгенологічні дослідження, які застосовуються в урології та гінекології та інші складні та спеціальні рентгенологічні дослідження, пов’язані з пункцією, катеризацією, зондуванням судин, протоків, порожнин, які виконуються у спеціалізованих кабінетах (рентгенохірургічні методи дослідження та лікування)  
2.4.1 урографія внутрішньовенна 189
2.4.2 ретноградна  цистографія 88
2.4.3 пневмопельвіографія 89
2.4.4 фістулографія 74
2.5 Рентгенологічні дослідження молочних залоз  
2.5.1 оглядова рентгенографія молочної залози в одній проекції 59
2.5.2 оглядова рентгенографія молочної залози в  двох проекціях 88
2.5.3 прицільна рентгенографія молочної залози 59
2.5.4 подвійне контрастування протоків 103
2.5.5 пневмокістографія утворення яке пальпується 81
2.5.6 пневмокістографія утворення не пальпується 111
2.5.7 внутрішньотканинне маркірування утворення 111
2.5.8 рентгенографія вилученого сектора молочної залози 67
2.5.9 прицільна голкова біопсія утворення яке пальпується 81
2.5.10 прицільна голкова біопсія утворення яке не пальпується 111
2.6 Заочна консультація   за поданням рентгенограм з оформленням протоколу 86
3 ІНШІ медичні послуги  
3.1 Консультація лікаря 220
3.2 Консультація лікаря із проведенням маніпуляцій (взяття мазків, перев’язка, діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд, тощо) 300
3.3 Консультація лікаря стаціонарним хворим (суміжних спеціалістів, якщо не стосується основного захворювання) 113
3.4 Перев’язка  амбулаторним хворим, що лікувались в стаціонарах інших медичних установ 250
3.5 Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби. 180
3.6 Видача бланків особистої медичної книжки 150
3.7 Медична допомога хворим удома (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд) (60 хв. з урахуванням дороги), 450
3.8 Вартість 1 км.дороги 10
3.9 Перебування у стаціонарі батьків у зв’язку з доглядом за дітьми віком понад 6 років, якщо це не зумовлено станом хворої дитини (1 ліжкожень) 80
3.10 Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (за 1 ліжкодень) 150
3.11 Спірометрія (із консультацією лікаря) 205
3.12 Електрокардіограма 30
3.13 Флюрографія 65
3.14 Кольпоскопія 205
4 Реалізація компонентів та препаратів, виготовлених з донорської крові (за 1 л.) 1000
5 Лабораторні дослідження  
5.1. Біохімічні  
5.1.1 Загальний білок 47
5.1.2 АЛТ 47
5.1.3 АСТ 47
5.1.4 сечовина 47
5.1.5 креатинін 47
5.1.6 білірубін загальний 47
5.1.7 білірубін прямий 47
5.1.8 амілаза 47
5.1.9 глюкоза кількісно в сечі 47
5.1.10 глюкоза кількісно в добовій сечі 47
5.1.11 глюкоза кількісно у випітній рідині 47
5.1.12 глюкоза у спинномозговій рідині 47
5.1.13 глюкоза в крові 47
5.1.14 холестерин 47
5.1.15 калій 47
5.1.16 натрій 47
5.1.17 хлор 47
5.2 Гематологічні  
5.2.1 Гематологічний в комплексі (лейкоцити, лімфоцити %, лімфоцити кількість, гранулоциди %, гранулоциди кількість, еритроциди, гемоглубін, гематокрид, середній об’єм еритроцити, середній вміст гемоглубіну в еритроциті, ширина кривої розподілення еритроциту, тромбоцити, середній обєм тро

мбоциту)

250
5.2.2 Гематологічні в розрізі  
5.2.2.1 ШОЕ 19
5.2.2.2 лейкоцити 15
5.2.2.3 гемоглубін 34
5.2.2.4 еритроцити 19
5.2.2.5 кольоровий показник 9
5.2.2.6 формула 49
5.2.2.7 тромбоцити 25
5.3 Імунологічні  
5.3.1 група крові 16
5.3.2 Rh фактор 16
5.3.3 сумісність 23
5.4 Випітна рідина 95
5.5 Аналіз сечі 36
5.6 Аналіз добової сечі 36
5.7 Проведення мікробіологічних, паразитологічних, молекулярно-генетичних, хімічних, токсикологічних та фізичних досліджень, що не належать до медичної допомоги населенню, та оформлення їх результатів  
5.7.1 Я/глист 88
5.7.2 Гострики 17
5.7.3 Скрита кров 11
5.7.4 Мазки на флору трихомонади 45
5.7.5 Мазки на флору  (гонореї) 45
5.7.6 попрологія (паразитологічні дослідження) 21
5.7.7 найпростіші 27
5.8 Дослідження методом  імуноферментного аналізу на Sars-Cov-2
5.8.1 IgM 200
5.8.2 igG 200
5.8.3 IgM (для працівників КНП СМР «Старосамбірська РЛ» вартість реагенту) 50
5.8.4 igG (для працівників КНП СМР «Старосамбірська РЛ» вартість реагенту) 50
5.9 забір матеріалу  
5.9.1 капілярний 30
5.9.2 венозний 30
  6 Медичні огляди  
6.1 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи   
6.1.1 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи для жінок 242
6.1.2 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи для чоловіків 235
6.1.3 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи для чоловіків після  40 років 245
6.1.4 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи для жінок із сертифікатом психіатра 304
6.1.5 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи для чоловіків із сертифікатом психіатра 297
6.1.6 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи для чоловіків після  40 років із сертифікатом психіатра 307
6.1.7 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи для жінок із сертифікатом нарколога 353
6.1.8 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи для чоловіків із сертифікатом нарколога 346
6.1.9 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи для чоловіків після  40 років із сертифікатом нарколога 356
6.1.10 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи для жінок із сертифікатом психіатра та нарколога 415
6.1.11 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи для чоловіків із сертифікатом психіатра та нарколога 408
6.1.12 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи для чоловіків після  40 років із сертифікатом психіатра та нарколога 418
6.2 Профілактичний медичний огляд для водіїв  
6.2.1 Профілактичний медичний огляд для водіїв для жінок 156
6.2.2 Профілактичний медичний огляд для водіїв для чоловіків 148
6.2.3 Профілактичний медичний огляд для водіїв для чоловіків після  40 років 159
6.2.4 Профілактичний медичний огляд для водіїв для жінок із сертифікатом психіатра 218
6.2.5 Профілактичний медичний огляд для водіїв для чоловіків із сертифікатом психіатра 210
6.2.6 Профілактичний медичний огляд для водіїв для чоловіків після  40 років із сертифікатом психіатра 221
6.2.7 Профілактичний медичний огляд для водіїв для жінок із сертифікатом нарколога 267
6.2.8 Профілактичний медичний огляд на отрмання дозволу на об’єкт дозвільної системи для чоловіків із сертифікатом нарколога 259
6.2.9 Профілактичний медичний огляд для водіїв для чоловіків після  40 років із сертифікатом нарколога 270
6.2.10 Профілактичний медичний огляд для водіїв для жінок із сертифікатом психіатра та нарколога 329
6.2.11 Профілактичний медичний огляд для водіїв для чоловіків із сертифікатом психіатра та нарколога 321
6.2.12 Профілактичний медичний огляд для водіїв для чоловіків після  40 років із сертифікатом психіатра та нарколога 332
6.3 Попередній профілактичний  медичний огляд на роботу  
6.3.1 Попередній профілактичний  медичний огляд на роботу для жінок 156
6.3.2 Попередній профілактичний  медичний огляд на роботу для чоловіків 149
6.3.3 Попередній профілактичний  медичний огляд на роботу для чоловіків після  40 років 159
6.3.4 Попередній профілактичний  медичний огляд на роботу для жінок із сертифікатом психіатра 218
6.3.5 Попередній профілактичний  медичний огляд на роботу для чоловіків із сертифікатом психіатра 211
6.3.6 Попередній профілактичний  медичний огляд на роботу для чоловіків після  40 років із сертифікатом психіатра 221
6.3.7 Попередній профілактичний  медичний огляд на роботу для жінок із сертифікатом нарколога 267
6.3.8 Попередній профілактичний  медичний огляд на роботу для чоловіків із сертифікатом нарколога 260
6.3.9 Попередній профілактичний  медичний огляд на роботу для чоловіків після  40 років із сертифікатом нарколога 270
6.3.10 Попередній профілактичний  медичний огляд на роботу для жінок із сертифікатом психіатра та нарколога 329
6.3.11 Попередній профілактичний  медичний огляд на роботу для чоловіків із сертифікатом психіатра та нарколога 322
6.3.12 Попередній профілактичний  медичний огляд на роботу для чоловіків після  40 років із сертифікатом психіатра та нарколога 332
6.4 Періодичний профілактичний медичний огляд працівників харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів, кухарів та кухонних працівників підприємств громадського харчування  
6.4.1 Періодичний профілактичний медичний огляд працівників харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів, кухарів та кухонних працівників підприємств громадського харчування  для жінок 200
6.4.2 Періодичний профілактичний медичний огляд працівників харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів, кухарів та кухонних працівників підприємств громадського харчування для чоловіків 192
6.4.3 Періодичний профілактичний медичний огляд працівників харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів, кухарів та кухонних працівників підприємств громадського харчування для чоловіків після  40 років 203
6.4.4 Періодичний профілактичний медичний огляд працівників харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів, кухарів та кухонних працівників підприємств громадського харчування для жінок із сертифікатом психіатра 262
6.4.5 Періодичний профілактичний медичний огляд працівників харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів, кухарів та кухонних працівників підприємств громадського харчуваннядля чоловіків із сертифікатом психіатра 254
6.4.6 Періодичний профілактичний медичний огляд працівників харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів, кухарів та кухонних працівників підприємств громадського харчування для чоловіків після  40 років із сертифікатом психіатра 265
6.5 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників  харчоблоків дошкільних навчальних закладів (садків)  
6.5.1 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників  харчоблоків дошкільних навчальних закладів (садків) для жінок 219
6.5.2 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників  харчоблоків дошкільних навчальних закладів (садків) для чоловіків 210
6.5.3 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників  харчоблоків дошкільних навчальних закладів (садків) для чоловіків після 40 р 221
6.6. Періодичний профілактичний медичний огляд продавців підприємств продовольчої торгівлі  
6.6.1 Періодичний профілактичний медичний огляд продавців підприємств продовольчої торгівлі для жінок 202
6.6.2 Періодичний профілактичний медичний огляд продавців підприємств продовольчої торгівлі для чоловіків 194
6.6.3 Періодичний профілактичний медичний огляд продавців підприємств продовольчої торгівлі для чоловіків після 40 р 205
6.7 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників   адміністрації викладачів, учителів, вихователів, медичного пер загальноосвітніх навчальних закладів, працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно-технічних навчальних закладів.  
6.7.1 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників   адміністрації викладачів, учителів, вихователів, медичного пер загальноосвітніх навчальних закладів, працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно-технічних навчальних закладів. для жінок 122
6.7.2 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників   адміністрації викладачів, учителів, вихователів, медичного пер загальноосвітніх навчальних закладів, працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно-технічних навчальних закладів. для чоловіків 115
6.7.3 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників   адміністрації викладачів, учителів, вихователів, медичного пер загальноосвітніх навчальних закладів, працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно-технічних навчальних закладів. для чоловіків після 40 р 125
6.7.4 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників   адміністрації викладачів, учителів, вихователів, медичного пер загальноосвітніх навчальних закладів, працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно-технічних навчальних закладів. для жінок із сертифікатом  психіатра 184
6.7.5 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників   адміністрації викладачів, учителів, вихователів, медичного пер загальноосвітніх навчальних закладів, працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно-технічних навчальних закладів. для чоловіків із сертифікатом  психіатра 177
6.7.6 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників   адміністрації викладачів, учителів, вихователів, медичного пер загальноосвітніх навчальних закладів, працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно-технічних навчальних закладів. для чоловіків після 40 р із сертифікатом психіатра 187
6.8 Періодичний профілактичний медичний огляд завідувачів, вихователів, медичний персонал дошкільни навчальних закладів (садків)  
6.8.1 Періодичний профілактичний медичний огляд завідувачів, вихователів, медичний персонал дошкільни навчальних закладів (садків) для жінок 202
6.8.2 Періодичний профілактичний медичний огляд завідувачів, вихователів, медичний персонал дошкільни навчальних закладів (садків) для чоловіків 194
6.8.3 Періодичний профілактичний медичний огляд завідувачів, вихователів, медичний персонал дошкільни навчальних закладів (садків) для чоловіків після 40 р 205
6.8.4 Періодичний профілактичний медичний огляд завідувачів, вихователів, медичний персонал дошкільни навчальних закладів (садків) для жінок із сертифікатом психіатра 264
6.8.5 Періодичний профілактичний медичний огляд завідувачів, вихователів, медичний персонал дошкільни навчальних закладів (садків) для чоловіків із сертифікатом психіатра 256
6.8.6 Періодичний профілактичний медичний огляд завідувачів, вихователів, медичний персонал дошкільни навчальних закладів (садків) для чоловіків після 40р із сертифікатом психіатра 267
6.9. Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників харчоблоків працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно технічних навчальних закладів  
6.9.1 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників харчоблоків працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно технічних навчальних закладів  для жінок 200
6.9.2 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників харчоблоків працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно технічних навчальних закладів  для чоловіків 193
6.9.3 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників харчоблоків працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно технічних навчальних закладів для чоловіків після 40 р 203
6.9.4 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників харчоблоків працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно технічних навчальних закладів для жінок із сертифікатом психіатра 262
6.9.5 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників харчоблоків працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно технічних навчальних закладів для чоловіків із сертифікатом психіатра 255
6.9.6 Періодичний профілактичний  медичний огляд працівників харчоблоків працівників позашкільних навчальних закладів, працівників професійно технічних навчальних закладів для чоловіків після 40 р із сертифікатом  психіатра 265
6.10 Періодичний профілактичний медичний огляд  працівників санепідемстанції,  відділення бюро судово-медичної експертизи, пунктів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , КНП первинної медичної допомоги та Созанського психоневрологічного інтернату  
6.10.1 Періодичний профілактичний медичний огляд  працівників санепідемстанції,  відділення бюро судово-медичної експертизи, пунктів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , КНП первинної медичної допомоги та Созанського психоневрологічного інтернатудля жінок 135
6.10.2 Періодичний профілактичний медичний огляд  працівників санепідемстанції,  відділення бюро судово-медичної експертизи, пунктів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , КНП первинної медичної допомоги та Созанського психоневрологічного інтернату для чоловіків 128
6.10.3 Періодичний профілактичний медичний огляд  працівників санепідемстанції,  відділення бюро судово-медичної експертизи, пунктів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , КНП первинної медичної допомоги та Созанського психоневрологічного інтернату для чоловіків після 40 р 138
6.10.4 Періодичний профілактичний медичний огляд  працівників санепідемстанції,  відділення бюро судово-медичної експертизи, пунктів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , КНП первинної медичної допомогита Созанського психоневрологічного інтернату для жінок із сертифікатом психіатра 197
6.10.5 Періодичний профілактичний медичний огляд  працівників санепідемстанції,  відділення бюро судово-медичної експертизи, пунктів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , КНП первинної медичної допомоги та Созанського психоневрологічного інтернату для чоловіків із сертифікатом психіатра 190
6.10.6 Періодичний профілактичний медичний огляд  працівників санепідемстанції,  відділення бюро судово-медичної експертизи, пунктів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , КНП первинної медичної допомоги та Созанського психоневрологічного інтернату для чоловіків після 40 р із сертифікатом психіатра 200
6.10.7 Періодичний профілактичний медичний огляд  працівників санепідемстанції,  відділення бюро судово-медичної експертизи, пунктів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , КНП первинної медичної допомоги для жінок із сертифікатом нарколога 246
6.10.8 Періодичний профілактичний медичний огляд  працівників санепідемстанції,  відділення бюро судово-медичної експертизи, пунктів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , КНП первинної медичної допомоги для чоловіків із сертифікатом нарколога 239
6.10.9 Періодичний профілактичний медичний огляд  працівників санепідемстанції,  відділення бюро судово-медичної експертизи, пунктів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , КНП первинної медичної допомоги та Созанського психоневрологічного інтернату для чоловіків після 40 р із сертифікатом нарколога 249
6.10.10 Періодичний профілактичний медичний огляд  працівників санепідемстанції,  відділення бюро судово-медичної експертизи, пунктів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , КНП первинної медичної допомоги та Созанського психоневрологічного інтернату для жінок із сертифікатом психіатра та нарколога 308
6.10.11 Періодичний профілактичний медичний огляд  працівників санепідемстанції,  відділення бюро судово-медичної експертизи, пунктів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , КНП первинної медичної допомоги та Созанського психоневрологічного інтернату для чоловіків із сертифікатом психіатра та нарколога 301
6.10.12 Періодичний профілактичний медичний огляд  працівників санепідемстанції,  відділення бюро судово-медичної експертизи, пунктів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф , КНП первинної медичної допомоги та Созанського психоневрологічного інтернату для чоловіків після 40 р із сертифікатом психіатра та нарколога 311
6.11 Періодичний  профілактичний медичний огляд  працівників  Самбірського  міжрайонного протитуберкульозного диспансеру  
6.11.1 Періодичний  профілактичний медичний огляд  працівників  самбірського  міжрайонного протитуберкульозного диспансерудля жінок 99
6.11.2 Періодичний  профілактичний медичний огляд  працівників  Самбірського  міжрайонного протитуберкульозного диспансеру для чоловіків 92
6.11.3 Періодичний  профілактичний медичний огляд  працівників  Самбірського  міжрайонного протитуберкульозного диспансеру для чоловіків після   40 р 102
6.11.4 Періодичний  профілактичний медичний огляд  працівників  Самбірського  міжрайонного протитуберкульозного диспансерудля жінок  із сертифікатом психіатра 161
6.11.5 Періодичний  профілактичний медичний огляд  працівників  Самбірського  міжрайонного протитуберкульозного диспансеру для чоловіків із сертифікатоп психіатра 154
6.11.6 Періодичний  профілактичний медичний огляд  працівників  Самбірського  міжрайонного протитуберкульозного диспансеру для чоловіків після   40 р із сертифікатом психіатра 164
6.11.7 Періодичний  профілактичний медичний огляд  працівників  Самбірського  міжрайонного протитуберкульозного диспансерудля жінок  із сертифікатом пнарколога 210
6.11.8 Періодичний  профілактичний медичний огляд  працівників  Самбірського  міжрайонного протитуберкульозного диспансеру для чоловіків із сертифікатоп нарколога 203
6.11.9 Періодичний  профілактичний медичний огляд  працівників  Самбірського  міжрайонного протитуберкульозного диспансеру для чоловіків після   40 р із сертифікатом нарколога 213
6.11.10 Періодичний  профілактичний медичний огляд  працівників  Самбірського  міжрайонного протитуберкульозного диспансеру для жінок  із сертифікатом психіатра і нарколога 272
6.11.11 Періодичний  профілактичний медичний огляд  працівників  Самбірського  міжрайонного протитуберкульозного диспансеру для чоловіків із сертифікатоп психіатра і нарколога 265
6.11.12 Періодичний  профілактичний медичний огляд  працівників  Самбірського  міжрайонного протитуберкульозного диспансеру для чоловіків після   40 р із сертифікатом психіатра і нарколога 275
6.12 Наркологічний  медичний огляд із сертифікатом 130
6.13 Психіатричний медичний огляд із сертифікатом 88
6.14 Дорейсовий та післярейсовий медичний огляд водіїв 22
7 Масаж  
7.1 Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім’яної ділянок) 20
7.2 Масаж обличчя (лобної, навколоочної, навколовушної ділянок, верхньої та нижньої щелепи) 20
7.3 Масаж шиї 20
7.4 Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до II ребра) 30
7.5 Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки 40
7.6 Масаж верхньої кінцівки 30
7.7 Масаж  плечового  суглоба  (верхньої  третини  плеча, ділянки плечового суглоба та надпліччя тієї ж сторони) 20
7.8 Масаж ліктьового суглоба (верхньої третини передпліччя, ділянки ліктьового суглоба та нижньої третини плеча) 20
7.9 Масаж променево-зап’ястного суглоба (проксимального відділу кисті, ділянки променево-зап’ясного суглоба та передпліччя) 20
7.10 Масаж кисті та передпліччя 20
7.11 Масаж ділянки грудної клітки (ділянки передньої поверхні грудної клітки від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок  спини від VII шийного до І поперекового хребця) 50
7.12 Масаж спини (від VII шийного до І поперекового хребця і від лівої до правої середньої аксилярної лінії; у дітей — включно попереково-крижову ділянку) 30
7.13 Масаж м’язів передньої черевної порожнини 20
7.14 Масаж попереково-крижової ділянки (від І поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) 20
7.15 Сегментний масаж попереково-крижової ділянки 30
7.16 Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця  до крижової ділянки і від лівої до правої середньої аксилярної лінії) 40
7.17 Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та ділянки спини до І поперекового хребця і від лівої до правої задньої аксилярної лінії) 40
7.18 Сегментний масаж шийно-грудного відділу хребта 60
7.19 Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії) 50
7.20 Масаж нижньої кінцівки 40
7.21 Масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки) 50
7.22 Масаж тазостегнового суглоба (верхньої третини стегна, ділянки тазостегнового суглоба та сідничної ділянки тієї ж сторони) 20
7.23 Масаж колінного суглоба (верхньої третини гомілки, ділянки колінного суглоба та нижньої третини стегна) 20
7.24 Масаж гомілково-ступневого суглоба (проксимального відділу ступні, нижньої третини гомілки) 20
7.25 Масаж ступні та гомілки 20
7.26 Загальний масаж (у дітей грудного та ясельного віку) 60
8. Лікувальна фізкультура  
8.1 Консультативний прийом: (обстеження, консультації,складання призначень, рекомендацій) 63
8.2 Процедури лікувальної гімнастики 0
8.2.1 Для терапевтичних хворих:  
8.2.1.1 при гострому захворюванні чи загостренні хронічного захворювання та ліжковому режимі 32
8.2.1.2 в період одужання або при хронічному перебігу захворювання:  
8.2.1.2.1 при індивідуальному методі занять 53
8.2.1.2.2 при груповому методі занять (від 2 до 5 осіб) 74
8.2.2 Для хворих після хірургічних операцій: 0
8.2.2.1 при індивідуальному методі занять 32
8.2.2.2 при груповому методі занять (від 2 до 5 осіб) 42
8.2.3 Для ортопедично – травматологічних хворих:  
8.2.3.1 – в період іммобілізації:  
8.2.3.1.1 при індивідуальному методі занять 32
8.2.3.1.2 при груповому методі занять (від 2 до 5 осіб) 53
8.2.3.1.3 при травмах та після операцій хребта і тазу 63
8.2.3.2 – після іммобілізації:  
8.2.3.2.1 при індивідуальному методі занять 53
8.2.3.2.2 при груповому методі занять (від 2 до 5 осіб) 74
8.2.3.3 – при травмах і після операцій хребта:  
8.2.3.3.1 при індивідуальному методі занять 74
8.2.3.3.2 при груповому методі занять (від 2 до 5 осіб) 95
8.2.3.4 – при травмах хребта з ураженням спинного мозку 126
8.2.4 Для неврологічних і нейрохірургічних хворих:  
8.2.4.1 при індивідуальному методі занять 63
8.2.4.2 при груповому методі занять (від 2 до 5 осіб) 95
8.2.5 Для вагітних і породіль в пологових будинках і жіночих консультаціях та гінекологічних хворих:  
8.2.5.1 при індивідуальному методі занять 32
8.2.5.2 при груповому методі занять (від 2 до 5 осіб) 63
8.2.6 Для дітей шкільного віку:  
8.2.6.1 при індивідуальному методі занять 63
8.2.6.2 при груповому методі занять (від 2 до 5 осіб) 95
8.2.7 Для дітей дошкільного віку:  
8.2.7.1 при індивідуальному методі занять 53
8.2.7.2 при груповому методі занять (від 2 до 5 осіб) 63
8.2.8 Процедури механотерапії (на одну область, один суглоб), заняття на тренажерах 32
9 Фізіотерапевтична процедура 25
10 Операції штучного переривання вагітності у стаціонарі (до 12 тижнів  вагітності), крім абортів за медичними і соціальними  показаннями 1000

 

 

Генеральний директор

КНП СМР «Старосамбірська РЛ»                                              Медвідь І.О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прейскурант цін  на  додаткові медичні послуги, що надаються

в КНП СМР “Старосамбірська ЦРЛ”  у 2021 році

№ з.п Найменування послуги Вартість послуги
1 Послуги ультразвукової діагностики  
1.1 щитовидної залози 145
1.2 молочної залози (з обох боків) 215
1.3 серцево-судинної системи 145
1.4 органів черевної порожнини (комплекс) 370
1.5 в т.ч  печінки 75
1.6 жовчного міхура 75
1.7 підшлункової залози 110
1.8 селезінки 110
1.9 жіночих статевих органів 180
1.10 вагітність до 22-х тижнів 180
1.11  вагітність після 22-х тижнів 250
1.12 нирки 110
1.13 інші дослідження 215
2. Послуги рентгенологічних досліджень   
2.1  Рентгенологічні дослідження органів  грудної клітки (ОГК)  
2.1.1 Рентгеноскопія ОГК 0-12р 50
2.1.2 Рентгеноскопія  ОГК від 12р і старше 60
2.1.3 Рентгенографія ОГК (оглядова) від 0-12р  в одній проекції 50
2.1.4 Рентгенографія ОГК (оглядова) від 0-12р  в двох проекціях 64
2.1.5 Рентгенографія ОГК (оглядова) від 12р і старше  в одній проекції 59
2.1.6 Рентгенографія ОГК (оглядова) від 12р і старше  в двох проекціях 88
2.2 Рентгенологічні  дослідження органів травлення  
2.2.1 фарингографія контрасна 59
2.2.2 рентгеноскопія черевної порожнини (оглядова) 59
2.2.3 рентгенографія черевної порожнини (оглядова) 67
2.2.4 рентгеноскопія та рентгенографія шлунка за традиційною методикою 74
2.2.5 рентгеноскопія та ренгенографія стравоходу 59
2.2.6 первинне подвійне контрастування шлунка 89
2.2.7 дуоденографія беззондова 74
2.2.8  дуоденографія зондова 89
2.2.9 іригоскопія 96
2.3 Рентгенологічні дослідження кістково-суглобної системи  
2.3.1 ренгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в одній проекції 59
2.3.2 ренгенографія периферійних відділів кістяка та хребта в двох проекціях 88
2.3.3 рентгенографія черепа у двох проекціях 88
2.3.4 рентгенографія колоносових пазух 51
2.3.5 ренгенографія висково-щелепного суглоба 88
2.3.6 рентгенографія нижньої щелепи 58
2.3.7 рентгенографія кісток носа 64
2.3.8 рентгенографія зубів 51
2.3.9 рентгенографія скроневої кістки 88
2.3.10 рентгенографія ключиці 51
2.3.11 рентгенографія у двох проекціях 71
2.3.12 рентгенографія ребер із аутокомпресією під час дихання 95
2.3.13 рентгенографія  грудини з компресією під час дихання 96
2.3.14 рентгенографія грудного відділу хребта з компресійним поясом під час дихання 103
2.3.15 функціональне дихання хребта 138
2.3.16 рентгенографія кісток таза 59
2.3.17 рентгенографія мяких тканин 59
2.4 Рентгенологічні дослідження, які застосовуються в урології та гінекології та інші складні та спеціальні рентгенологічні дослідження, пов’язані з пункцією, катеризацією, зондуванням судин, протоків, порожнин, які виконуються у спеціалізованих кабінетах (рентгенохірургічні методи дослідження та лікування)  
2.4.1 урографія внутрішньовенна 189
2.4.2 ретноградна  цистографія 88
2.4.3 пневмопельвіографія 89
2.4.4 фістулографія 74
2.5 Рентгенологічні дослідження молочних залоз  
2.5.1 оглядова рентгенографія молочної залози в одній проекції 59
2.5.2 оглядова рентгенографія молочної залози в  двох проекціях 88
2.5.3 прицільна рентгенографія молочної залози 59
2.5.4 подвійне контрастування протоків 103
2.5.5 пневмокістографія утворення яке пальпується 81
2.5.6 пневмокістографія утворення не пальпується 111
2.5.7 внутрішньотканинне маркірування утворення 111
2.5.8 рентгенографія вилученого сектора молочної залози 67
2.5.9 прицільна голкова біопсія утворення яке пальпується 81
2.5.10 прицільна голкова біопсія утворення яке не пальпується 111
2.6 Заочна консультація   за поданням рентгенограм з оформленням протоколу 86
3 ІНШІ медичні послуги  
3.1 Консультація лікаря 220
3.2 Консультація лікаря із проведенням маніпуляцій (взяття мазків, перев’язка, діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд, тощо) 300
3.3 Консультація лікаря стаціонарним хворим (суміжних спеціалістів, якщо не стосується основного захворювання) 113
3.4 Перев’язка  амбулаторним хворим, що лікувались в стаціонарах інших медичних установ 250
3.5 Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби. 180
3.6 Видача бланків особистої медичної книжки 150
3.7 Медична допомога хворим удома (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд) (60 хв. з урахуванням дороги), 450
3.8 Вартість 1 км.дороги 10
3.9 Перебування у стаціонарі батьків у зв’язку з доглядом за дітьми віком понад 6 років, якщо це не зумовлено станом хворої дитини (1 ліжкожень) 80
3.10 Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням (за 1 ліжкодень) 150
3.11 Спірометрія (із консультацією лікаря) 205
3.12 Електрокардіограма 30
3.13 Флюрографія 65
3.14 Кольпоскопія 205
4 Реалізація компонентів та препаратів, виготовлених з донорської крові (за 1 л.) 1000

 

 

Генеральний директор

КНП СМР «Старосамбірська РЛ»                                              Медвідь І.О

print

Pin It on Pinterest