«

»

Чер 02

Про створення юридичної особи – виконавчого комітету Старосамбірської міської ради

гербСТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8-а сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я

від  25 травня 2021 р м. Старий Самбір   № 479

Про створення юридичної особи – виконавчого комітету Старосамбірської міської ради

Керуючись ч.1 ст.11, п.3 ч.1 ст.26, ст.ст.51, 52, 53, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою вдосконалення і впорядкування процесів управління громадою, забезпечення виконання повноважень виконавчих органів міської ради та внесення виконавчого комітету Старосамбірської міської ради до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, як юридичної особи, відповідно до ст.140 Конституції України, ч.1, ч.4 ст.89 Цивільного кодексу України, ст.ст.14,15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», міська рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Створити юридичну особу публічного права-виконавчий комітет Старосамбірської міської ради.
  2. Затвердити Положення про виконавчий комітет Старосамбірської міської ради, (додається).
  3. Уповноважити начальника юридичного відділу В.Бущака здійснити державну реєстрацію виконавчого комітету Старосамбірської міської ради.
  4. Виконавчому комітету Старосамбірської міської ради, після його реєстрації забезпечити виготовлення печаток та штампів, відкриття рахунків в ДКСУ.
  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, територіального устрою, депутатської етики, діяльності ради, самоврядування та регуляторної політики (голова комісії – депутат А.Борецький).

Міський голова                                                          І.Трухим


 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

рішенням 8 сесії 8 скликання Старосамбірської міської № 479 від 25.05.2021 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОСАМБІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

м. Старий Самбір 2021 рік

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Виконавчий комітет Старосамбірської міської ради (надалі – Виконавчий комітет) є виконавчим органом Старосамбірської міської ради.

Скорочена назва: виконком Старосамбірської  міської ради.

1.2. Місцезнаходження виконавчого комітету: 82000, Львівська область, Самбірський район, м. Старий Самбір, вул. Л.Галицького, 40.

1.3. Виконавчий комітет – орган, який відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» утворюється територіальною громадою в особі Старосамбірської міської ради. Склад виконавчого комітету – колегіального органу затверджується Старосамбірською міською радою на строк її повноважень.

1.4. Затверджений радою виконавчий комітет підконтрольний та підзвітний Старосамбірської міській раді, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади – підконтрольний органам виконавчої влади.

1.5. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Старосамбірською  міською радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.

1.6. Порядок діяльності виконавчого комітету визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, нормативними документами Старосамбірської міської ради та цим Положенням.

1.7. До складу виконавчого комітету входять за посадою: міський голова, заступники міського голови, секретар ради, керуючий справами (cекретар) виконавчого комітету, старости громади. Інші члени виконавчого комітету затверджуються радою за поданням міського голови.

1.8. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. В межах своїх повноважень виконавчий комітет міської ради приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос міського голови.

1.9. Виконавчий комітет, як виконавчий орган Старосамбірської  міської ради, є юридичною особою.

1.10. Виконавчий комітет має відповідні печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, бланки із своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства та інші атрибути юридичної особи.

1.11. Виконавчий комітет утримується за рахунок коштів міського бюджету. Видатки на утримання виконавчого комітету, його загальна чисельність та фонд оплати праці працівників встановлюються міською радою.

1.12. Джерелами формування коштів виконавчого комітету є:

1) кошти міського бюджету;

2) благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

3) інші кошти, що передаються виконавчому комітету відповідно до чинного законодавства України.

1.13. Виконавчий комітет є неприбутковою установою, його фінансово-господарська діяльність здійснюється на основі кошторису.

1.14. Виконавчий комітет має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, може користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи.

1.15. Майно виконавчого комітету є комунальною власністю і належить йому на правах оперативного управління.

1.16. Майно виконавчого комітету не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

1.17. Виконавчий комітет розпоряджається коштами відповідно до чинного законодавства, міський голова є головним розпорядником коштів.

1.18. Зміни та доповнення до Положення про виконавчий комітет вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.19. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) виконавчого комітету здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Ліквідація або реорганізація вважається завершеною з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 

ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

2.1. Призначенням виконавчого комітету, як виконавчого органу міської ради, є здійснення організаційного забезпечення діяльності Старосамбірської  міської ради, забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів. Призначенням виконавчого комітету, як колегіального органу міської ради, є здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

2.2. Повноваження та функції виконавчого комітету визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

2.3. Представляє інтереси виконавчого комітету Старосамбірської  міської ради в державних органах, установах, організаціях міський голова та посадові особи виконавчого комітету Старосамбірської міської ради за дорученням міського голови.

 

ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

3.1. Очолює виконавчий комітет міський голова.

3.2. Міський голова:

1) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради;

2) скликає засідання виконавчого комітету;

3)  організовує на основі колегіальності роботу виконавчого комітету і головує на його засіданнях;

4) координує діяльність осіб, які входять до складу виконавчого комітету;

5) підписує рішення виконавчого комітету, забезпечує їх виконання;

6) здійснює керівництво апаратом виконавчого комітету;

7) має право знімати з розгляду перед або під час засідання виконавчого комітету недостатньо підготовлені питання;

8) представляє виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

9) є розпорядником бюджетних коштів;

10) укладає від імені виконавчого комітету договори відповідно до законодавства України.

11) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради та їх чисельності;

12) призначає на посади та звільняє з посад працівників виконавчого комітету, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади;

13) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси громади, а також повноваження ради та її органів;

14) веде особистий прийом громадян;

15) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені ;

16) забезпечує на території громади додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

17) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

3.3. У разі дострокового припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень, повноваження міського голови здійснюються секретарем ради. Секретар ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного міського голови відповідно до закону.

3.4.Секретар ради:

1) вирішує за дорученням ради або міського голови питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів;

2) забезпечує винесення на сесію ради рішень виконавчого комітету, які підлягають розгляду радою;

3) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

4) виконує інші обов’язки, покладені на нього відповідно до розпорядження міського голови про розподіл обов’язків між членами виконавчого комітету.

3.5. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету:

1) подає на затвердження виконавчого комітету план роботи виконавчого комітету;

2) контролює хід підготовки матеріалів на розгляд виконавчого комітету;

3) формує проект порядку денного засідання виконавчого комітету;

4) контролює стан підготовки питання до розгляду на засіданні виконавчого комітету;

5) візує проекти рішень виконавчого комітету та підписує додатки до них після ознайомлення з представленими для прийняття рішення матеріалами, засвідчуючи цим готовність проекту документа до розгляду виконавчим комітетом;

6) при необхідності повертає на доопрацювання авторам проекти рішень та інших запропонованих для розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань;

7)  погоджує список запрошених осіб на засідання виконавчого комітету, подає його головуючому на засіданні перед його початком;

8) підписує протоколи засідань виконавчого комітету;

9) забезпечує доведення рішень виконавчого комітету до виконавців;

10) у встановленому порядку надає зацікавленим особам інформацію щодо прийнятих рішень;

11) контролює виконання рішень і протокольних доручень виконавчого комітету;

12) виконує інші обов’язки, покладені на нього виконавчим комітетом або міським головою.

3.6. У разі відсутності керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету його обов’язки виконує інша особа за розпорядженням міського голови.

3.7. Заступники міського голови

3.7.1. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування заступників міського голови здійснюється шляхом затвердження їх на сесії ради за поданням міського голови. Кількість заступників міського голови визначається сесією ради.

3.7.2. У разі тимчасової відсутності одного із заступників міського голови його обов’язки виконує інша особа за розпорядженням міського голови.

3.7.3. Заступники міського голови здійснюють керівництво у визначених міським головою сферах діяльності, спрямовують, координують та контролюють роботу відповідних працівників виконавчого комітету, а також підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади, забезпечують виконання програми соціально-економічного розвитку громади, бюджету, забезпечують виконання рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови і несуть персональну відповідальність за стан справ у дорученій галузі.

3.7.4. Функціональні повноваження заступників міського голови визначаються розподілом функціональних повноважень між міським головою, заступниками міського голови, секретарем ради та керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету, які затверджуються розпорядженням міського голови.

 

3.8. Старости громади:

1) представляють інтереси жителів сіл у виконавчому комітеті міської ради;

2) сприяють жителям сіл у підготовці документів, що подаються до міської ради;

3) беруть участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідних сіл;

4) вносять пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території відповідних сіл, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;

5) готують та підписують відповідні довідки для жителів сіл, згідно наданих їм повноважень;

6) здійснюють інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.

3.9. Члени виконавчого комітету беруть участь у підготовці і розгляді питань на його засіданнях, можуть вносити пропозиції про розгляд питань, що входять до компетенції виконавчого комітету, пропонувати для участі у розгляді питань експертів, фахівців у даній галузі, участь яких погоджується з керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

 

ІV. СТРУКТУРА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

4.1. В апараті виконавчого комітету на постійній основі працюють міський голова, секретар Старосамбірської міської ради, заступники міського голови, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Старосамбірської міської ради, а також інші посадові особи, службовці та обслуговуючий персонал.

4.2. Діяльність виконавчого комітету регламентується цим Положенням, що затверджується сесією Старосамбірської міської ради та Регламентом роботи виконавчого комітету що затверджується рішенням виконавчого комітету Старосамбірської міської ради.

4.3. Прийняття на роботу працівників виконавчого комітету проводиться на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

 

  1. V. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

5.1. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді.

5.2. Міський голова не рідше ніж один раз на рік звітує перед радою про роботу виконавчого комітету та інформує про неї мешканців громади.

 

 Секретар міської ради                                                                     І.Жук

print

Pin It on Pinterest