«

»

Лип 20

Про затвердження Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки

гербСТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

НАКАЗ 12.07.2021 року    №24

Про затвердження Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки

Відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 23.06.2021 року № 365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету», керуючись Положенням про фінансовий відділ виконавчого комітету Старосамбірської міської ради, затвердженим рішенням сесії Старосамбірської міської ради від 24 листопада 2020 року №19, з метою організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Інструкцію з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки з додатками 1 – 5, що додається.
  2. Заступнику начальника фінансового відділу Миджин Т.П. забезпечити доведення даної Інструкції до головних розпорядників коштів місцевого бюджету.
  3. Забезпечити оприлюднення Інструкції на офіційному веб-сайті Старосамбірської міської ради.
  4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник                                                                          Уляна ДЯКУН

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом фінансового відділу виконавчого комітету Старосамбірської міської ради  від 14.07. 2021 № 24

Інструкція з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету  на 2022-2024 роки

 І. Загальні положення

  • Інструкція розроблена відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс) і визначає основні положення про складання пропозицій до прогнозу місцевого бюджету.
  • У цій Інструкції терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі та інших нормативно-правових актах, що регламентують бюджетний процес.
  • Головні розпорядники бюджетних коштів відповідно до даної Інструкції та орієнтовних граничних показників складають пропозиції до прогнозу місцевого бюджету та подають їх фінансовому відділу виконавчого комітету Старосамбірської міської ради не пізніше 30 липня року, що передує плановому.

1.4. Орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період головному розпоряднику бюджетних коштів та пропозиції до прогнозу місцевого бюджету складаються з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи за такими формами:

Орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету головному розпоряднику бюджетних коштів на 2022 – 2024 роки (далі – орієнтовні граничні показники) (додаток 1);

Пропозиція до прогнозу місцевого бюджету на 2022 – 2024 роки загальна (Форма ПП-1) (далі – Форма ПП-1) (додаток 2);

Пропозиція до прогнозу місцевого бюджету на 2022 – 2024 роки індивідуальна (Форма ПП-2) (далі – Форма ПП-2) (додаток 3);

Пропозиція до прогнозу місцевого бюджету на 2022 – 2024 роки додаткова (Форма ПП-3) (далі – Форма ПП-3) (додаток 4).

1.5. Усі вартісні показники у документах, визначених цією Інструкцією, наводяться в національній валюті, з округленням до цілого числа.

1.6. У формі орієнтовних граничних показників зазначається розподіл орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період.

1.7. У формах пропозицій до прогнозу місцевого бюджету зазначаються дані:

за попередній бюджетний період (звіт) – дані річного звіту за попередній бюджетний період, наданого органами Казначейства (далі – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період);

на поточний бюджетний період (затверджено) – показники, затверджені розписом місцевого бюджету на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом на 01 липня року, що передує плановому) (далі – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

на середньостроковий період (план) – показники за видами доходів та розподіл орієнтованих граничних показників видатків та кредитування місцевого бюджету на плановий бюджетний період, які є основою для складання проекту рішення про міський бюджет, та наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період).

1.7. У формах, визначених цією Інструкцією, код та найменування зазначаються:

місцевого бюджету – відповідно до довідника місцевих бюджетів, затвердженого Мінфіном (далі – код бюджету) (13580000000);

доходів місцевого бюджету – відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої Мінфіном;

видатків та надання кредитів з місцевого бюджету – відповідно до Економічної класифікацій видатків, Функціональної, Програмної та Типової програмної класифікацій видатків та кредитування місцевого бюджету, затверджених Мінфіном;

головних розпорядників бюджетних коштів – згідно з Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою Мінфіном, та  установчими документами.

 

ІІ. Порядок складання пропозицій до прогнозу місцевого бюджету

 

2.1. Головний розпорядник бюджетних коштів організовує та забезпечує складання пропозицій до прогнозу місцевого бюджету і подає її до фінансового відділу за формами, затвердженими цією Інструкцією.

2.2. Форми пропозиції до прогнозу місцевого бюджету заповнюються послідовно – Форма ПП-2 заповнюється на підставі показників Форми ПП-1 і лише після заповнення зазначених форм та за потреби заповнюється Форма  ПП- 3.

2.3. Джерелами інформації для заповнення форм пропозиції до прогнозу місцевого бюджету є:

стратегія розвитку відповідної території;

галузеві регіональні / місцеві програми;

річний звіт про виконання за попередній бюджетний період;

інформація про досягнення цілей державної політики, з показниками досягнення цілей за результатами попереднього бюджетного періоду;

звіти про виконання паспортів бюджетних програм за попередній бюджетний період;

бюджетні асигнування затверджені розписом місцевого бюджету на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом на 01 липня року, що передує плановому);

паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період;

план діяльності головного розпорядника на середньостроковий період;

бюджетна декларація на 2022-2024 роки;

інша інформація, визначена фінорганом.

2.4. З метою зіставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що формується у пропозиції до прогнозу місцевого бюджету на середньостроковий період згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженої Мінфіном.

2.5. У разі якщо бюджетна програма не передбачається на середньостроковий період:

показники за бюджетною програмою поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі, якщо бюджетної програми у поточному бюджетному періоді не передбачено, – зазначаються окремим рядком.

2.6. Разом з пропозицією до прогнозу місцевого бюджету головний розпорядник подає необхідні для здійснення фінансовим відділом аналізу пропозиції до прогнозу місцевого бюджету детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників, інвалідів, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, обладнання, наданих послуг тощо.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

 


 

Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України  у 2020 – 2024 роках

 

Назва 2020 2021 2022 2023 2024
Звіт Очікуване Прогноз
Валовий внутрішній продукт:

номінальний, млрд грн

 

4 194,1

 

4 808,5

 

5 368,7

 

5 993,9

 

6 651,0

у відсотках до попереднього року 96,0 104,1 103,8 104,7 105,0
Індекс споживчих цін (ІСЦ):

грудень до грудня попереднього року, відсотки

105,0 108,9 106,2 105,3 105,0
Індекс цін виробників (ІЦВ):

грудень до грудня попереднього року, відсотки

114,5 117,0 107,8 106,2 105,7

 

2022 рік 2023 рік 2024 рік
з січня з липня з грудня з січня з липня з грудня з січня з липня з грудня
Прожитковий

мінімум, грн: на одну особу

2393 2508 2589 2589 2713 2778 2778 2911 2972
для дітей віком до 6 років 2100 2201 2272 2272 2381 2438 2438 2555 2609
для дітей віком від 6 до 18 років 2618 2744 2833 2833 2969 3040 3040 3186 3253
для

працездатних осіб

2481 2600 2684 2684 2813 2880 2880 3018 3082
для осіб, які втратили працездатність 1934 2027 2093 2093 2193 2246 2246 2354 2403

 

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення:

у 2022 році: для працездатних осіб – 45 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100 відсотків, для дітей – 130 відсотків відповідного прожиткового мінімуму; у 2023 році: для працездатних осіб – 50 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100 відсотків, для дітей – 130 відсотків відповідного прожиткового мінімуму; у 2024 році: для працездатних осіб – 55 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100 відсотків, для дітей – 130 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Мінімальна заробітна плата та соціальні стандарти. Під час формування видаткової частини на 2022 – 2024 роки буде враховано такі показники:

Мінімальна заробітна плата Посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки
грн темпи приросту, % грн темпи приросту, %
з 01 січня 2022 року 6 500 2 893
 з 01 жовтня

2022 року

6 700 3,1 2 982 3,1
з 01 січня 2023 року 7 176 7,1 3 193 7,1
з 01 січня 2024 року 7 665 6,8 3 411 6,8

 

Оплата праці працівників бюджетної сфери.

На 2022 рік видатки на оплату праці працівників бюджетної сфери розраховано з урахуванням прогнозного розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та прогнозного розміру мінімальної заробітної плати; – на рівні 2021 року.

Видатки на 2023 – 2024 роки на оплату праці працівників бюджетної сфери розраховано з урахуванням прогнозного розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та прогнозного розміру мінімальної заробітної плати; для працівників державних органів – на рівні 2021 року.

Соціальна політика. Усвідомлюючи необхідність підвищення якості та рівня життя українських громадян Уряд поставив перед собою одне з нагальних завдань: не пасивне пристосування соціальної політики до обмежених фінансово-матеріальних ресурсів країни, а визначення основних пріоритетів та активне впровадження реформ, які сприятимуть створенню ефективної та досконалої системи здійснення соціальної підтримки та пенсійного забезпечення населення у середньостроковій перспективі. Зокрема, надалі впроваджуватиметься комплексний підхід до розв’язання проблем найбільш вразливих верств населення, сприяння їх соціальній інтеграції та подоланню бідності, забезпечення захисту прав дітей, їх безпеки та благополуччя.

Завданнями на 2022 – 2024 роки є:

забезпечення максимальної адресності та наближеності надання відповідної

соціальної підтримки тим, хто її потребує; прозорість та доступність в отриманні соціальної підтримки;

посилення мотивації отримувачів пільг та житлових субсидій населення до економного споживання житлово-комунальних послуг та впровадження заходів енергоефективності; надання соціальної підтримки з урахуванням уніфікованих критеріїв

обрахунку сукупного доходу сім’ї та її фінансово-майнового стану; забезпечення захисту прав дитини, у тому числі шляхом розвитку сімейних та інших форм виховання дітей, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних стандартів.

2.7. Під час складання Форми-1 та Форми-2 пропозиції до прогнозу місцевого бюджету фінансовий відділ, як головний розпорядник зазначає також обсяг резервного фонду місцевого бюджету на середньостроковий період, визначений ним відповідно до вимог статті 24 Кодексу та врахований в орієнтовних граничних показниках, доведених фінансовому управлінню як головному розпоряднику.

При цьому у Формі -2 заповнюються лише пункти 1, 3, підпункти 5.1 та 6.1.

 

ІІІ. Порядок заповнення Форми ПП-1

 

3.1. Форма ПП-1 призначена для наведення інформації про досягнення цілей державної політики за рахунок коштів загального та спеціального фондів у межах орієнтовних граничних показників на середньостроковий період, доведених фінансовим відділом, та розрахованих головним розпорядником надходжень спеціального фонду.

Інформація, що наводиться у Формі ПП-1, має повною мірою характеризувати діяльність головного розпорядника та охоплювати всі сфери, у яких він забезпечує формування та / або реалізацію державної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців бюджетних програм.

3.2. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

3.3. У пункті 2 наводиться перелік цілей державної політики у сферах діяльності, реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, зокрема таких, що висвітлюють врахування ґендерного аспекту, а також показники їх досягнення за рахунок коштів загального та спеціального фондів разом:

у графах 1, 2 – порядковий номер та найменування цілі державної політики;

у графі 3 – одиниця виміру показника досягнення цілей;

у графі 4 – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 6 – 8 – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

У разі якщо на середньостроковий період не передбачаються цілі державної політики, досягнення яких здійснюється в межах бюджетних програм поточного бюджетного періоду та / або здійснювалося в межах бюджетних програм попереднього бюджетного періоду, такі цілі включаються окремим рядком із зазначенням показників їх досягнення на відповідні бюджетні періоди.

Не включаються окремим рядком цілі державної політики поточного та попереднього бюджетних періодів, які по суті є тотожними до цілей на середньостроковий період (змінено їх формулювання) і показники їх досягнення аналогічні показникам досягнення цілей на середньостроковий період.

Цілі державної політики мають:

відповідати пріоритетним цілям, визначеним стратегічними та програмними документами, актами законодавства та іншими нормативно-правовими актами, планами діяльності головних розпорядників на середньостроковий період;

спрямовуватись на досягнення певного результату;

оцінюватись за допомогою показників досягнення цілей.

Цілі мають дати розуміння щодо кінцевого результату діяльності головного розпорядника у відповідній сфері або чітко визначати напрям руху змін, спрямованих на покращання ситуації або вирішення проблем у сфері діяльності.

Не допускаються під час визначення цілей такі формулювання, як «реалізація державної політики», «забезпечення діяльності», «виконання зобов’язань».

Для кожної цілі державної політики визначаються показники її досягнення.

Показники досягнення цілей доцільно визначати як інтегровані показники, що враховують результати, отримані за рахунок реалізації усіх або декількох бюджетних програм.

Показники досягнення цілей мають характеризувати досягнення та зрушення, що відбулися на території міської громади.

Показники досягнення цілей мають:

характеризувати прогрес у досягненні цілей державної політики у середньостроковому періоді;

характеризувати стан та зміни у сфері діяльності головного розпорядника;

надавати можливість відстеження досягнення цілей державної політики у динаміці та порівнянності показників досягнення цілей за роками;

висвітлювати ефект, який отримують економіка та суспільство завдяки діяльності головного розпорядника;

перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Під час визначення показників досягнення цілей державної політики враховуються усі витрати головного розпорядника на відповідну сферу діяльності, включаючи міжбюджетні трансферти.

Кількість показників досягнення однієї цілі, як правило, не має перевищувати трьох. Показники, визначені для однієї цілі державної політики, не мають дублюватися для іншої. Для показників досягнення цілей, що потребують методологічних роз’яснень їх змісту, головний розпорядник  розробляє методику їх розрахунку.

3.4. У пункті 3 наводиться інформація щодо обсягів та структури видатків та надання кредитів за бюджетними програмами.

У підпункті 3.1 зазначаються відповідальні виконавці бюджетних програм і видатки та надання кредитів за бюджетними програмами за загальним та спеціальним фондами, у тому числі за бюджетом розвитку:

у графі 1 – номер цілі державної політики, визначеної у пункті 2 цієї форми;

у графах 2 – 4 – код відповідної класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графі 5 – найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 6 (2020 рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 (2021 рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 8 – 10 (2022-2024 роки (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

3.5. Загальний обсяг видатків та надання кредитів (рядок «УСЬОГО, у тому числі:») дорівнює сумі видатків та надання кредитів за відповідними виконавцями та має дорівнювати сумі за усіма бюджетним програмами за загальним та спеціальним фондами.

У разі якщо реалізація бюджетної програми не передбачається у середньостроковому періоді, здійснюється співставлення показників відповідно до пункту 5 розділу третього цього Порядку.

У підпункті 3.2 зазначається пояснення щодо запропонованих головним розпорядником основних змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами на середньостроковий період порівняно із поточним бюджетним періодом.

3.6. У пункті 4 наводиться інформація щодо відмінностей показників на перший та другий роки середньострокового періоду, включених до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету, від показників на другий та третій роки середньострокового періоду, передбачених прогнозом місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

У підпункті 4.1 наводиться інформація щодо обсягів видатків та надання кредитів, цілі державної політики та показники їх досягнення:

у графі 1 – найменування цілей державної політики та показників їх досягнення;

у графах 2, 5 – показники видатків / надання кредитів, передбачені прогнозом місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

у графах 3, 6 – показники видатків / надання кредитів, включені до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету;

у графах 4, 7 розраховується відхилення показників видатків / надання кредитів, включених до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету, від відповідних показників прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

У підпункті 4.2 надаються пояснення відмінностей показників, включених до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету, від відповідних показників прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

 

ІV. Порядок заповнення Форми ПП-2

 

4.1. Форма ПП-2 призначена для наведення детальної інформації за кожною бюджетною програмою, що пропонуються до виконання у середньостроковому періоді.

4.2. Форма ПП-2 заповнюється за кожною бюджетною програмою окремо. Інформація, що наводиться у Формі ПП-2, має узгоджуватися з інформацією, наведеною у Формі ПП-1.

4.3. У разі якщо повноваження на виконання функцій, завдань або надання послуг передано відповідно до законодавства від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника, головний розпорядник, який включає до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету показники за відповідною бюджетною програмою на середньостроковий період, під час заповнення Форми ПП-2 наводить інформацію та показники бюджетної програми за попередні бюджетні періоди з урахуванням паспортів відповідної бюджетної програми та звітів про їх виконання, інших документів, оприлюднених або переданих в установленому законодавством порядку, забезпечуючи послідовність та сумісність цієї інформації та показників.

4.4. Характеристики бюджетної програми, що наводяться у Формі ПП-2, повинні мати зв’язок з цілями державної політики та показниками їх досягнення, наведеними у пункті 2 Форми ПП-1.

Мета, завдання та напрями бюджетної програми визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881.

4.5. У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

4.6. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця бюджетної програми, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ.

4.7. У пункті 3 зазначаються найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, а також код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.

4.8. У пункті 4 зазначаються мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми:

у підпункті 4.1 – мета бюджетної програми;

у підпункті 4.2 – завдання бюджетної програми;

у підпункті 4.3 – нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

4.9. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми, підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду.

Надходження загального фонду зазначаються з урахуванням міжбюджетних трансфертів, доведених в загальних орієнтовних граничних показниках.

У підпункті 5.1 зазначаються надходження для виконання бюджетної програми за результатами звітного бюджетного періоду на поточний бюджетний період та на середньостроковий бюджетний період.

У рядку «загальний фонд, у тому числі:» у графах 3 – 7 проставляються показники, наведені у рядку «загальний фонд» у графах 6 – 10 підпункту 3.1 пункту 3 Форми ПП-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

Під час заповнення пункту 5.1 в частині власних надходжень бюджетних установ головні розпорядники керуються частиною четвертою статті 13 Кодексу. Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов’язково робиться посилання під час заповнення підпункту 5.2.

Повернення кредитів до бюджету відображаються зі знаком «-».

У разі якщо за бюджетною програмою плануються надходження за спеціальним фондом, про це ставиться відповідна позначка у підпункті 5.2 і наводяться:

нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання надходжень спеціального фонду;

основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ, інших надходжень спеціального фонду на середньостроковий період.

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за звітний бюджетний період (рядок «спеціальний фонд, у тому числі:») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень.

Загальний обсяг надходжень для виконання бюджетної програми у графах 3 – 7 у рядку «УСЬОГО, у тому числі:» розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок «загальний фонд, у тому числі:») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд, у тому числі:»).

4.10. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на середньостроковий бюджетний період за загальним та спеціальним фондами у розрізі Економічної класифікації видатків або Класифікації кредитування бюджету:

у графах 1, 2 підпунктів 6.1, 6.2 – коди Економічної класифікації видатків / коди Класифікації кредитування бюджету та їх найменування;

у графі 3 підпунктів 6.1, 6.2 (2020 рік (звіт)) – видатки або надання кредитів відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 підпунктів 6.1, 6.2 (2021 рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 підпунктів 6.1, 6.2 (2022-2024 роки (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Показники у графах 3 – 7 у рядку «загальний фонд» підпункту 6.1 та у графах 3 – 7 рядку «загальний фонд» підпункту 6.2 мають дорівнювати показникам у графах 6 – 10 у рядку «загальний фонд» пункту 3.1 Форми ПП-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у графах 3–7 у рядку «загальний фонд, у тому числі:» підпункту 5.1 пункту 5 Форми ПП-2.

Показники у графах 3–7 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 6.1 та у графах 3–7 рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 6.2 мають дорівнювати показникам  у графах 6– 10 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» пункту 3.1 Форми ПП-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у графах 3–7 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 5.1 пункту 5 Форми ПП-2.

Під час заповнення підпункту 6.1 видатки відображаються за кодами Економічної класифікації видатків: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630, 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000.

Під час заповнення підпункту 6.2 надання кредитів з бюджету – за кодами Класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.

4.11. У пункті 7 зазначаються обсяги видатків або надання кредитів за кожним напрямом використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми:

у графах 1, 2 зазначаються порядковий номер та напрям використання бюджетних коштів;

у графі 3 (2020 рік (звіт)) – видатки або надання кредитів відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (2021рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5-7 (2022-2024 роки (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

4.12.У пункті 8 наводяться показники міжбюджетних трансфертів.

У пункті 8.1 наводиться обсяг міжбюджетних трансфертів, які отримуються з інших бюджетів (державного та місцевих), окремо за загальним та спеціальним фондами:

у графі 1 – код Класифікації доходу бюджету/код бюджету;

у графі 2 – найменування трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту;

у графі 3 (2020 рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (2021 рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (2022-2024 роки (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3 – 7 у рядку «УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі:» розраховується як сума обсягу міжбюджетних трансфертів до загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

У пункті 8.2 зазначається обсяг міжбюджетних трансфертів, які надаються іншим бюджетам (державному та місцевим), окремо за загальним та спеціальним фондами:

у графі 1 – код бюджету;

у графі 2 – найменування трансферту / найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту;

у графі 3 (2020 рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (2021 рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (2022-2024 роки (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3 – 7 у рядку «УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі:» розраховується як сума обсягу міжбюджетних трансфертів до загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

4.13. У пункті 9 наводяться обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів, які виконуються в межах бюджетної програми за спеціальним фондом:

у графі 1 – найменування інвестиційного проекту;

у графі 2 – загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення);

у графі 3 – загальна вартість проекту;

у графі 4 (2020 рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 (2021 рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 6 – 8 (2022-2024 роки (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

у графі 9 – очікуваний рівень готовності проекту на кінець середньострокового бюджетного періоду у відсотках.

Загальний обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у графах 3 – 8 у рядку «УСЬОГО» розраховується як сума обсягів видатків на реалізацію усіх інвестиційних проектів.

 

  1. Порядок заповнення Форми ПП -3

 

5.1 Форма ПП-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів, необхідних для виконання нормативно-правових актів під час реалізації бюджетних програм, але не забезпечених орієнтовним граничним показником.

Форма ПП-3 заповнюється лише після заповнення Форми ПП-1 і Форми ПП-2 у разі, якщо витрати, розраховані виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують орієнтовні граничні показники.

5.2. Фінансовий відділ розглядає пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів у межах ресурсних можливостей місцевого бюджету у середньостроковому періоді.

5.3. У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

5.4. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ.

5.5. У пункті 3 наводяться обсяги додаткових коштів загального фонду за бюджетними програмами у  розрізі Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету, підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду, у яких зазначається  нормативно-правовий акт, виконання якого не забезпечено орієнтовним граничним показником.

У графах 1 – 3 – зазначаються коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Економічної класифікації видатків та кредитування / Класифікації кредитування бюджету, Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та Функціональної класифікації видатків бюджету, а також найменування бюджетної програми;

у графі 4 – найменування бюджетної програми;

у графах 5, 7, 9 (2021 рік (план)) – обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника;

у графах 6, 8, 10 (2022-2024 роки (план)) – пропозиції щодо додаткового обсягу коштів.

Обсяг коштів за усіма бюджетними програмами наводиться у розрізі кодів Економічної класифікації видатків та Класифікації кредитування бюджету.

У рядку «УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі:» у графах 5 – 10 зазначається загальний обсяг коштів за усіма бюджетними програмами у розрізі кодів Економічної класифікації видатків та Класифікації кредитування бюджету.

5.6. У пункті 4 наводиться інформація про зміну показників досягнення цілей у середньостроковому періоді у разі, якщо додаткові кошти буде враховано в орієнтовному граничному показнику.

У графах 1 – 3 – зазначається номер, найменування цілей державної політики, показники досягнення цілей, а також одиниця виміру показника досягнення цілей;

у графах 4, 6 та 8 (2021 рік (план)) – показники в межах орієнтовного граничного показника. Показники досягнення цілей, зазначені у Формі ПП-3 мають відповідати показникам, включеним до граф 4 – 6 пункту 2 Форми ПП-1;

у графах 5, 7 та 9 (2022-2024 роки (план)) – показники досягнення цілей, які головний розпорядник передбачає досягти у середньостроковому періоді під час виконання бюджетних програм у цілому за рахунок коштів загального та спеціального фондів, у разі, якщо додаткові кошти загального фонду буде враховано в граничному показнику видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, який визначається у прогнозі місцевого бюджету відповідному головному розпоряднику.

Начальник                                                                          Уляна ДЯКУН


Додаток 1до Наказу фінансового відділу виконавчого комітету Старосамбірської міської ради №24 від 12.07.2021 р.

Орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету

головному розпоряднику бюджетних коштів

на 20__ – 20__ роки

 

________________________________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
_________________ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____________
(код за ЄДРПОУ)
____________
(код бюджету)

(грн)

Орієнтовні граничні показники 20__ рік (план) 20__ рік (план) 20__ рік (план)
УСЬОГО видатки, у тому числі:
Загальний фонд, у тому числі за рахунок:
міжбюджетного трансферту
….
Спеціальний фонд, у тому числі за рахунок:
….
УСЬОГО надання кредитів із загального фонду

 

Керівник місцевого фінансового органу          ________________               ________________________

(підпис)                           Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

 

______________________________________

Додаток 2

до Наказу фінансового відділу

виконавчого комітету Старосамбірської міської ради

№24 від 12.07.2021 р.

 

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 20__ – 20__ РОКИ загальна (Форма ПП-1)

1. ______________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
_________________          (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

 

_____________
(код за ЄДРПОУ)
____________
(код бюджету)
2. Цілі державної політики у сферах діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

 

№ з/п Найменування Одиниця виміру 20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Ціль 1
1.1. показник досягнення цілі 1
1.2. показник досягнення цілі 1
2. Ціль 2
2.1. показник досягнення цілі 2
2.2. показник досягнення цілі 2
3. Ціль 3
3.1. показник досягнення цілі 3
3.2. показник досягнення цілі 3
 

 

 

3.

 

3.1.

 

 

 

Видатки / надання кредитів на 20__ – 20__ роки за бюджетними програмами:

 

Показники видатків / надання кредитів на 20__ – 20__ роки за бюджетними програмами

(грн)

Номер цілі державної політики Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету 20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X Х X X Відповідальний виконавець 1
Бюджетна програма 1, у тому числі:
X X X X загальний фонд
X X X X спеціальний фонд, у тому числі:
X X X X бюджет розвитку
Бюджетна програма 2, у тому числі:
X X X X загальний фонд
X X X X спеціальний фонд, у тому числі:
X X X X бюджет розвитку
X Х X X Відповідальний виконавець 2
Бюджетна програма 1, у тому числі:
X X X X загальний фонд
X X X X спеціальний фонд, у тому числі:
X X X X бюджет розвитку
Бюджетна програма 2, у тому числі:
X X X X загальний фонд
X X X X спеціальний фонд, у тому числі:
X X X X бюджет розвитку
X X X X УСЬОГО, у тому числі:
X X X X загальний фонд
X X X X спеціальний фонд, у тому числі:
X X X X бюджет розвитку

 

3.2. Пояснення щодо змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами

________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Порівняння із показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

4.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

(грн)

Найменування 20___ рік 20___ рік
затверджено прогнозом місцевого бюджету включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету Відхилення +/- затверджено прогнозом місцевого бюджету включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету Відхилення +/-
1 2 3 4 5 6 7
Видатки /надання кредитів, ВСЬОГО
у т. ч.: загальний фонд
спеціальний фонд
Ціль 1
показник досягнення цілі 1
показник досягнення цілі 1
Ціль 2
показник досягнення цілі 2
показник досягнення цілі 2

4.2. Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді


 

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів _________________
(підпис)
________________________
Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ
 

 

 

Додаток 3

до Наказу фінансового відділу

виконавчого комітету Старосамбірської міської ради

№24 від 12.07.2021 р.

 

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 20__ – 20__ РОКИ індивідуальна (Форма ПП-2)

 

1. ___________________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
___________________________          (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) __________________
(код за ЄДРПОУ)
_________________
(код бюджету)
2. ___________________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)
___________________________ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) ______________________
(код за ЄДРПОУ)
3. ___________________________________________________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
________________________________
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
_______________________
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
____________________
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Мета, завдання  та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 20__– 20__ роки:
4.1. Мета:
_____________________________________________________________________________________________________________________
4.2. Завдання:
1) __________________________________________________________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________________________________________________________

4.3. Підстави:
1) __________________________________________________________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________________________________________________________

 

 

5.

 

 

Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 20__- 20__ роках

(грн)

Код бюджетної класифікації Найменування 20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1 2 3 4 5 6 7
Х УСЬОГО, у тому числі:
Х загальний фонд, у тому числі:
міжбюджетний трансферт
…..
Х спеціальний фонд, у тому числі:
міжбюджетний трансферт
…..
власні надходження бюджетних установ за видами надходжень
повернення кредитів

 

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 20__ –  20__ роках:

 

___________________________________________________________________________________________________________________
 

6.

 

Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету/Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20__ – 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1 2 3 4 5 6 7
2000 Поточні видатки, у тому числі:
Х загальний фонд
Х спеціальний фонд, у тому числі:
Х бюджет розвитку
3000 Капітальні видатки, у тому числі:
Х загальний фонд
Х спеціальний фонд, у тому числі:
Х бюджет розвитку
Х УСЬОГО, у тому числі:
Х загальний фонд
Х спеціальний фонд, у тому числі:
Х бюджет розвитку

 

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ – 20__ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1 2 3 4 5 6 7
4110 Надання внутрішніх кредитів        
4210 Надання зовнішніх кредитів        
Х УСЬОГО        

 

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ – 20__ роках:

(грн)

з/п

Напрями використання бюджетних коштів 20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1 2 3 4 5 6 7
1 Напрям використання бюджетних коштів 1, у тому числі:        
Х загальний фонд        
Х спеціальний фонд, у тому числі:        
Х бюджет розвитку        
2 Напрям використання бюджетних коштів 2, у тому числі:        
Х загальний фонд        
Х спеціальний фонд, у тому числі:        
Х бюджет розвитку        
Х УСЬОГО, у тому числі:        
Х загальний фонд        
Х спеціальний фонд, у тому числі:        
Х бюджет розвитку        

 

 

8. Показники міжбюджетних трансфертів
8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету Найменування трансферту/
Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту
20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1 2 3 4 5 6 7
I. Трансферти до загального фонду бюджету
Найменування трансферту 1
Найменування бюджету 1
Найменування бюджету 2
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету
Найменування трансферту 1
Найменування бюджету 1
Найменування бюджету 2
X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:
X загальний фонд
X спеціальний фонд

 

 

8.2 Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код бюджету Найменування трансферту/
Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту
20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1 2 3 4 5 6 74
I. Трансферти із загального фонду бюджету
Найменування трансферту 1
Найменування бюджету 1
Найменування бюджету 2
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету
Найменування трансферту 1
Найменування бюджету 1
Найменування бюджету 2
УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:
загальний фонд
спеціальний фонд

 

9. Обсяги капітальних вкладень  у розрізі інвестиційних проектів у 20__ – 20__ роках

 

Найменування інвестиційного проекту Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення) Загальна вартість проекту, гривень 20___ рік

(звіт)

20___ рік

(затверджено)

20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 20__року, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
УСЬОГО Х Х

 

 

 Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів _________________
(підпис)
________________________
Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 4

до Наказу фінансового відділу виконавчого комітету Старосамбірської міської ради №24 від 12.07.2021 р.

 

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 20__ – 20__ РОКИ додаткова (Форма ПП-3)

 

1. ___________________________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
___________________________          (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _______________
(код за ЄДРПОУ)
_______________
(код бюджету)
2. ___________________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)
__________________________ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

 

__________________
(код за ЄДРПОУ)
 

3.

 

 

Додаткові видатки/надання кредитів на 20__ – 20__ роки за бюджетними програмами:

 

(грн)

Код  

 

 

 

 

 

Найменування

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника пропозиції щодо додаткового обсягу коштів обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника пропозиції щодо додаткового обсягу коштів обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника пропозиції щодо додаткового обсягу коштів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Х Х Х УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі:
Х Х Х Загальний фонд:
2000 Х Х поточні видатки
3000 Х Х капітальні видатки
4000 Х Х надання кредитів
Х Х Х Спеціальний фонд:
2000 Х Х поточні видатки
3000 Х Х капітальні видатки
Бюджетна програма 1,

у тому числі:

Х Х Х Загальний фонд:
2000 Х Х поточні видатки
3000 Х Х капітальні видатки
4000 Х Х надання кредитів
Х Х Х Спеціальний фонд:
2000 Х Х поточні видатки
3000 Х Х капітальні видатки
 

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду

_________________________________________________________________________________________________________________________

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів спеціального фонду

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Бюджетна програма 2,

у тому числі:

Х Х Х Загальний фонд:
2000 Х Х поточні видатки
3000 Х Х капітальні видатки
4000 Х Х надання кредитів
Х Х Х Спеціальний фонд:
2000 Х Х поточні видатки
3000 Х Х капітальні видатки
 

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду

_________________________________________________________________________________________________________________________

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів спеціального фонду

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

4. Зміна показників досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, у разі передбачення додаткових коштів на 20_ – 20__ роки:

 

№ з/п Найменування Одиниця виміру 20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

показники в межах орієнтовного граничного показника показники з урахуванням додаткових коштів показники в межах орієнтовного граничного показника показники з урахуванням додаткових коштів показники в межах орієнтовного граничного показника показники з урахуванням додаткових коштів
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Ціль
1.1. показник досягнення цілі
1.2. показник досягнення цілі
2. Ціль
2.1. показник досягнення цілі
2.2. показник досягнення цілі

 

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів _________________
(підпис)
________________________
Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

 

 

Додаток 5 до Наказу фінансового відділу виконавчого комітету Старосамбірської міської ради №24 від 12.07.2021 р.

Показники міжбюджетних трансфертів (іншим місцевим бюджетам), які передбачаються в прогнозі місцевого бюджету на 20___ – 20___ роки

________________________________________________
(найменування місцевого бюджету – надавача міжбюджетного трансферту)
____________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу
_____________
(код за ЄДРПОУ)
_____________

(код бюджету)

________________________________________________
(найменування місцевого бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту)
____________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу
_____________
(код за ЄДРПОУ)
_____________

(код бюджету)

(грн)

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування трансферту 20___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

20 ___ рік

(план)

1 2 3 4 5
І. Трансферти із загального фонду бюджету
Х УСЬОГО за розділом І
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету
Х УСЬОГО за розділом ІІ
Х УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі:
Х загальний фонд
Х спеціальний фонд
 

Керівник місцевого фінансового органу

 

_________________

(підпис)

 

____________________
Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

 

print