«

»

Гру 06

Діяльність благодійних організацій

0001Діяльність благодійних організацій здійснюється згідно Закону України « Про благодійну діяльність та благодійні організації» (Закон №5073 від 05.07.2012 р.).

Цей Закон визначає загальні засади благодійної діяльності в Україні, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності.

ч.1 ст.1 Закону №5073, дає чіткі визначення поняттям про благодійну діяльність, благодійні організації та благодійника, а саме:

благодійна діяльність – добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара;

благодійна організація – юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її діяльності;

благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності.

Цілі та сфера благодійної діяльності закріплені в ст.3 Закону №5073.

Аналізуючи, можна встановити, що благодійною організацією може бути тільки юридична особа, основною метою діяльності якої є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених Законом № 5073, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону № 5073, метою благодійних організацій не може бути одержання й розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій. Але відповідно до ч.4 ст.16 Закону № 5073, благодійні організації мають право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню їхніх статутних цілей.

Благодійні організації не мають права надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації.

Види благодійних організацій.

Благодійна організація може бути створена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд з урахуванням особливостей, визначених цим Законом та іншими законами України.

Благодійне товариство – благодійна організація, яка створена не менше ніж двома засновниками та діє на підставі статуту.

Благодійна установа – благодійна організація, установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та/або доходів від таких активів. Установчий акт благодійної установи може міститися в заповіті. Засновник або засновники благодійної установи не беруть участі в управлінні благодійною установою. Благодійна установа діє на підставі установчого акта.

Благодійний фонд – благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Благодійний фонд може бути створено одним чи кількома засновниками. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та/або іншими благодійниками.

Хто може бути засновником благодійних організацій?

Засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права.

Засновники благодійних організацій або уповноважені ними особи приймають рішення про утворення благодійних організацій, затверджують їх установчі документи та склад органів управління та приймають інші рішення, пов’язані з утворенням та державною реєстрацією благодійних організацій.

Благодійні товариства та благодійні фонди можуть мати, крім засновників, інших учасників, що вступили до їх складу в порядку, встановленому статутами таких благодійних товариств або благодійних фондів.

Установчі документи благодійних організацій.

Установчим документом благодійного товариства та благодійного фонду є статут.

Установчим документом благодійної установи є установчий акт.

Установчі документи благодійної організації затверджуються засновником (засновниками) благодійної організації або уповноваженими ними особами.

Що повинно бути обов’язково в Установчих документах благодійних організацій?

Установчі документи благодійної організації повинні містити:

найменування благодійної організації;

цілі та сфери благодійної діяльності;

органи управління благодійної організації, їх склад, компетенцію, порядок діяльності та прийняття ними рішень;

порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління благодійної організації, крім вищого органу управління благодійного товариства та благодійного фонду, їх заміщення, зупинення їх повноважень, припинення їх повноважень (відкликання);

порядок внесення змін до установчих документів благодійної організації;

джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності благодійної організації зазначені в ст.16 Закону №5073;

підстави та порядок припинення благодійної організації, у тому числі порядок розподілу активів.

Установчі документи благодійної організації можуть визначати особливості діяльності та припинення такої організації і не повинні суперечити законам України.

Статут благодійного товариства та благодійного фонду має містити також умови та порядок прийняття до складу учасників благодійного товариства чи благодійного фонду, права та обов’язки учасників, а також умови та порядок їх виключення зі складу учасників благодійного товариства чи благодійного фонду.

Державна реєстрація благодійних організацій.

Благодійні організації набувають прав та обов’язків юридичної особи з моменту їх державної реєстрації відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.

Перелік документів необхідних для проведення державної реєстрації Благодійної організації

заява про державну реєстрацію створення юридичної особи; прохання заявника про реєстрацію юридичної особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування, та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій, форма1.

примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, – рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

установчий документ юридичної особи – у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження.

print