«

»

Жов 28

Реорганізація ТОВ шляхом приєднання

цнапРеорганізація ТОВ шляхом приєднання є одним із видів реорганізації юридичної особи, унаслідок якої юридична особа, що приєднується, припиняється. Водночас майно, права та обов’язки переходять до правонаступника – особи, до якої вона приєднується (ч. 1 ст. 104 ЦКУ).

  • Відповідно до ст. 48 Закону України «Про Товариства з обмеженою та товариства з додатковою відповідальністю» № 2275, Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов’язків іншим господарським товариствам – правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

✅ Приєднання юридичної особи здійснюється за рішенням його учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади (ч. 1 ст. 106 ЦКУ). Рішення про приєднання в ТОВ приймають загальні збори учасників (п. 13 ч. 2 ст. 30 Закону № 2275). Водночас таке рішення не може прийматися шляхом опитування (п. 3 ч. 2 ст. 36 Закону № 2275).

Сам процес приєднання умовно можна розділити на два етапи:

І етап – повідомлення державного реєстратора про початок припинення.

 

✅ Головою ліквідаційної комісії подається відповідно до ч. 10 ст. 17 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»:

рішення про реорганізацію шляхом приєднання, підписи засновників на такому рішенні мають бути нотаріально посвідчені, чи нотаріально засвідчена копія даного документу

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з реорганізації, із зазначеними реєстраційними номерами облікових карток платників податків або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, строки заявлення кредиторами своїх вимог, у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи.

 

Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу Рішення подається державному реєстратору в строк 3 робочі дні з дати прийняття.

Державний реєстратор реєструє початок припинення, відомості про що розміщуються в автоматичному режимі на сайті Міністерства юстиції України у вкладці «Рішення про припинення юридичної особи».

 

✅ Відповідно до пункту 5 статті 105 Цивільного кодексу строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, починається вираховуватися з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи і становить не менше 2-ох місяців і  НЕ більше 6-ти місяців. НЕ МОЖЕ СТАНОВИТИ МЕНШЕ ДВОХ І БІЛЬШЕ ШЕСТИ МІСЯЦІВ.

 

ІІ етап – Для державної реєстрації припинення юридичної особи внаслідок її реорганізації після закінчення 2-ох місяців, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами та за відсутності заперечень Податкової служби, подаються відповідно до ч. 14 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» такі документи:

заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації;

 

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта – у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або приєднання, підписи на якому нотаріально засвідчуються.

 

довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, – у разі припинення юридичної особи в результаті поділу, злиття або приєднання. Фактично це довідка архівної установи, що відбулася передача документів довготривалого зберігання до правонаступника;

 

документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, – у разі припинення юридичної особи в результаті приєднання;

 

структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

 

витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;

 

нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

 

Відповідно до юридичної особи – правонаступника будуть вноситися зміни та подаються передбачені ч. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» документи:

 

Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються такі документи:

 

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

 

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, підписи учасників на такому рішенні нотаріально посвідчуються;

 

документ про сплату адміністративного збору;

 

установчий документ юридичної особи в новій редакції, підписи учасників нотаріально посвідчуються;

 

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акту, підписи на якому посвідчуються нотаріально;

 

структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

 

витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;

 

нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

 

✅ Окремо слід звернути увагу на учасників, їх частки та статутний капітал Товариства після завершення процедури реорганізації шляхом приєднання.

✅  Частки учасників у статутному капіталі товариства, що припиняється внаслідок приєднання, конвертуються в частки учасників у статутному капіталі товариства-правонаступника із збереженням співвідношення між частками учасників, яке було в товаристві, що припинилося, у межах сукупної частки таких учасників у статутному капіталі товариства-правонаступника (ч. 3 ст. 54 Закону України «Про товариства з обмеженою та товариства з додатковою відповідальністю»).

 

✅  Тобто, учасники юридичної особи, яка приєднується, заходять зі своїми частками до юридичної особи, до якої здійснюється приєднання. У загальному статутному капіталі ТОВ – правонаступника розмір часток усіх учасників у гривневому еквіваленті теж збережеться, а ось пропорції зміняться.

 

✅  Положення ч. 2 ст. 50 Закону України «Про товариства з обмеженою та товариства з додатковою відповідальністю» передбачають, що якщо товариству, до якого здійснюється приєднання, належить частка в статутному капіталі товариства, що приєднується, така частка не враховується для визначення розміру статутного капіталу товариства внаслідок приєднання.

Щоб уникнути непорозумінь, сторонам варто скористатися нормами ч. 1 ст. 53 Закону України «Про товариства з обмеженою та товариства з додатковою відповідальністю», що передбачають: товариства, які беруть участь у припиненні, можуть укласти договір про припинення, який визначатиме умови передання майна, прав та обов’язків юридичним особам – правонаступникам, розмір часток кожного учасника в статутному капіталі кожної юридичної особи – правонаступника склад органів юридичних осіб – правонаступників та інші умови припинення.

 

Водночас очевидно, що під час укладання такого договору слід ураховувати наведені вище норми Закону України «Про товариства з обмеженою та товариства з додатковою відповідальністю» щодо процедури конвертації часток.

 

Таким чином, процес припинення шляхом реорганізації, у нашому випадку – приєднання, є завершеним з дати реєстраційної дії припинення юридичної особи, яка приєднується, та реєстрації змін до юридичної особи, до якої відбувається приєднання. (ч. 8 ст. 4 Закону  України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

 

Стаття має рекомендаційний характер.

print

Pin It on Pinterest