«

»

Лис 30

Реорганізація шляхом перетворення приватного підприємства у товариство з обмеженою відповідальністю

цнапРУБРИКА “ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОЧИМА ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА”

 

Реорганізація шляхом перетворення зазвичай проводиться з метою уникнення надмірного або недосконалого законодавчого регулювання, необхідності розширення можливостей фінансування тощо.

Розкриємо основні етапи проходження шляху реорганізації від Приватного підприємства до Товариства з обмеженою відповідальністю.

Поняття суті перетворення викладена у ст. 108 Цивільного кодексу України (далі-ЦКУ), яка визначає, що перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов’язки попередньої юридичної особи.

Організаційно-правова форма, у свою чергу, є формою здійснення господарської (зокрема підприємницької) діяльності з відповідною правовою основою, яка визначає характер відносин між засновниками (учасниками), режим майнової відповідальності за зобов’язаннями підприємства (організації), порядок створення, реорганізації, ліквідації, управління, розподілу одержаних прибутків, можливі джерела фінансування діяльності тощо.

Перетворення є єдиною формою реорганізації, у якої і на початку, і в кінці цього процесу фігурує лише одна юридична особа. Змінюється лише її організаційно-правова форма. У разі перетворення юридичної особи за правонаступником зберігається її код ЄДРПОУ. Кількість учасників нової особи та розподіл часток (у відсотковому співвідношенні), компанії що припиняється і новоствореної має бути однаковим.

Перетворення не передбачає зміну складу учасників і зміну розподілу часток.

ЕТАПИ ПЕРЕТВОРЕННЯ

Законодавство зазвичай закріплює лише певні особливості реорганізації юридичних осіб. Основні етапи перетворення слід визначати на підставі статей 104-108 ЦКУ.

У разі перетворення юридичних осіб здійснюється державна реєстрація припинення юридичної особи, що припиняється у результаті перетворення, та державна реєстрація новоутвореної юридичної особи. Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи.

1 ЕТАП ВКЛЮЧАЄ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПЕРЕТВОРЕННЯ

Рішення повинно відповідати вимогам частини 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі- Закон).

Рішення має містити відомості про персональний склад комісії з припинення, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

Важливо, з моменту, як розпочинається процес припинення, повноваження щодо управління його справами переходять до комісії з реорганізації. Голова комісії або її члени представляють у відносинах з третіми особами та виступають у суді від його імені (ч. 4 ст. 105 ЦКУ). Виконання функцій комісії з реорганізації може бути покладено на орган управління ПП (абзац 2 ч. 3 ст. 105 ЦКУ).

Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення необхідно письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

Заявником виступає голова комісії в реорганізації.

В ЄДР державний реєстратор вносить в розділі припинення-реорганізація- внесення рішення засновників(учасників) юридичної особи або уповноваженим ним органом щодо припинення в результаті реорганізації.

Після сканування документів, вносимо в ЄДР тип реорганізації, персональні дані про голову комісії з припинення та членів комісії, місцезнаходження голови комісії з припинення, дату призначення комісії з припинення, вимоги кредиторів.

Звертаємо увагу, що вимоги кредиторів зазначаємо, якщо приміром сьогодні 23.11.2022 та вимоги кредиторів в рішенні встановлені у 2 місяці- в єдр зазначаємо 24.012023 (наступний день + 2 місяці).

2 ЕТАП ВИМОГИ КРЕДИТОРІВ

Приватне підприємство має забезпечити письмове повідомлення всіх своїх кредиторів про припинення.

Кожен кредитор (якщо виконання зобов’язань підприємства не забезпечено) може вимагати від підприємства:

– припинення зобов’язання; або

– дострокового його виконання зобов’язання; або

– забезпечення виконання зобов’язання.

Кожна окрема вимога кредитора зокрема, і щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання ПП відповідної вимоги кредитора.

Варто наголосити, що при перетворенні документальна позапланова перевірка податківцями не здійснюється.

3 ЕТАП ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

Форма такого акту не затверджена, тому його можна складати у довільній формі. Однак, текст акту обов’язково повинен містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків ПП та перехід їх до ТОВ стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оскаржуються сторонами.

Передавальний акт складається після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог. Він підписується головою та членами комісії з припинення ПП. Відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 15 Закону справжність підписів уповноваженої особи (уповноважених осіб) на передавальному акті нотаріально засвідчується.

4 ЕТАП СТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Так, приймається рішенням власників ПП:

про створення ТОВ, як правонаступника ПП;

затвердження передавального акту та статуту ТОВ;

встановлення розміру статутного капіталу, розподілу часток між його учасниками;

обрання (призначення) органів управління ТОВ;

уповноваження особи на подання документів щодо його державної реєстрації та підписання схематичного зображення про кінцевих бенефіціарних власників тощо.

Підписи учасників на рішенні та статуті нотаріально засвідчуються.

Відповідно до ч. 5 ст. 11 Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю» у статуті товариства зазначаються відомості про:

повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;

органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону. Зокрема, варто закріпити чітке та однозначне застереження, що ТОВ створене шляхом перетворення ПП та є правонаступником щодо всього майна, прав та обов’язків останнього.

5 ЕТАП ЗАВЕРШАЛЬНІ РЕЄСТРАЦІЙНІ ДІЇ

Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, подаються такі документи:

  • заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації;
  • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта;
  • структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
  • витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;
  • нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

Заявником виступає голова комісії в реорганізації.

Для державної реєстрації створення юридичної особи в результаті перетворення подаються такі документи:

– заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві може зазначатися, що вона діє на підставі модельного статуту, а також прохання заявника про реєстрацію юридичної особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування;

-примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників;

– установчий документ юридичної особи;

– документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), – у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

– примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта;

– структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

– нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

Документи подаються особисто заявником, який пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником, додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує його повноваження або особою, уповноваженою рішенням про створення юридичної особи.

Розгляд документів, поданих для реєстраційних дій відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону має тривати не більше 24 годин.

Державний реєстратор проводить реєстраційну дію за відсутності підстав для відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру, комплектність, зміст та форма яких відповідають вимогам, що встановлені ст.15,17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Стаття носить рекомендаційний характер.

print

Pin It on Pinterest