«

»

Бер 24

Облік часток товариств з обмеженою відповідальністю

цнапДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОЧИМА ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА

Облік часток товариств з обмеженою відповідальністю.

З 1 січня 2023 року набрали чинності зміни до законодавства України, які внесені розділом XIX “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про акціонерні товариства” від 27.07.2022 р. № 2465-ІХ (далі – ЗУ “Про АТ”) та стосуються найпоширенішої в Україні організаційно-правової форми суб’єктів господарювання – товариств з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ, Товариство).

Новововведенням для товариств з обмеженою/додатковою відповідальністю є запровадження механізму обліку часток ТОВ та ТДВ через систему Центрального депозитарію цінних паперів.

Не слід переживати, що вам потрібно перереєстровувати власність на частки у депозитарія вже завтра! Такий варіант обліку буде існувати паралельно зі звичним нам відображенням розміру часток та їх власників у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) і обиратиметься Загальними зборами учасників ТОВ добровільно та одностайно як альтернативна опція. Адже відповідні положення Закону України “Про депозитарну систему України” наберуть чинності з 1 січня 2024 року. Однак, пов’язані із цим зміни до Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” (далі – ЗУ “Про ТОВ і ТДВ”), Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” набрали чинності 1 січня 2023 року, а тому їх доцільно врахувати в діяльності ТОВ саме з 2023 року.

Облікова система часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств із додатковою відповідальністю (далі – облікова система часток) – це сукупність інформації, записів про:

  • частки ТОВ та ТДВ (вид, номінальна вартість і кількість, обмеження обігу тощо) на рахунках власників таких часток;
  • інформації про товариство;
  • про власників часток;
  • про обмеження прав власників;
  • про осіб, уповноважених власниками (управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо часток), а також іншої передбаченої законодавством інформації.

В обліковій системі часток фіксуватимуть факти набуття і припинення прав на частки, а також обмеження таких прав. Відомості щодо права власності на частку Товариства або його обмеження, внесені до облікової системи часток, вважатимуться достовірними та можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Крім того, стаття 11 ЗУ “Про ТОВ та ТДВ” передбачає, що відомості про облік часток товариства в обліковій системі часток відтепер мають входити до статутів Товариств.

Облік часток ТОВ здійснюватиметься Центральним депозитарієм виключно в електронному вигляді після прийняття засновниками або учасниками Товариства відповідного рішення в порядку, встановленому ЗУ “Про ТОВ та ТДВ”.

Відповідно до п. 14 ч. 2 ст. 30 ЗУ “Про ТОВ та ТДВ”, прийняття рішення щодо обліку або припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток належить до виключної компетенції загальних зборів учасників ТОВ. Такі рішення приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань (ч. 3 ст. 34 ЗУ “Про ТОВ”).

На підставі прийнятого рішення між Товариством та Центральним депозитарієм укладається відповідний договір, після чого Центральний депозитарій подає до Міністерства юстиції України в електронній формі заяву про державну реєстрацію відомостей щодо обліку часток ТОВ в обліковій системі часток, згідно з якою здійснюють державну реєстрацію включення до ЄДР відомостей про дату початку обліку часток товариства в обліковій системі часток з одночасним виключенням із ЄДР відомостей про перелік учасників відповідного товариства.

Надалі інформація про власників часток товариства розкривається Центральним депозитарієм у строки, порядку та за формою, які встановлює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія). Дана інформація обов’язково має містити відомості про розмір пакета такого власника із зазначенням відсотка, кількості належних такому власнику часток та відомості про власника із зазначенням його імені (найменування) та коду/номера.

Звертаємо увагу на те, що Товариство, облік часток якого відбувається в обліковій системі часток, може здійснювати виплату дивідендів через таку облікову систему часток, а також проводити загальні збори учасників із застосуванням засобів електронних комунікацій через таку систему.

Проведення Загальних зборів онлайн через облікову систему потенційно забезпечить належну ідентифікацію учасників та усіх присутніх на загальних зборах через використання КЕП (ЕЦП), чим унеможливить переважну більшість зловживань.

Разом з тим система обліку часток Товариств передбачає можливість відкриття рахунків умовного зберігання часток товариства або «ескроу», що дозволить забезпечити гарантоване внесення до облікової системи часток змін щодо права власності на таку частку іншої особи, зазначеної володільцем рахунка ескроу, у разі настання підстав, передбачених договором рахунка ескроу часток Товариства.

Що це значить?

Ескроу-рахунок – це умовний депозит частки (часток), яку (які) учасник (власник часток) передає в тимчасове володіння депозитарію до настання визначеної договором (купівлі продажу, корпоративним договором) умови. До моменту настання умови депозитарій зберігає частку і у разі виконання умови та за належного підтвердження цього – передає її бенефіціару (або не передає та повертає власнику, якщо умова не виконана).

Рахунок умовного зберігання (ескроу) часток де-факто виступає способом забезпечення виконання зобов’язань, оскільки у разі їх належного виконання або невиконання (дотримання умови) частка незалежно від волі сторін переходитиме у власність бенефіціара або залишатиметься у власності поточного власника.

Наприклад, рахунок ескроу частки може застосовуватись для належного виконання договору купівлі-продажу частки (покупець сплатив аванс, після сплати якого за договором переходить у власність частка, тоді покупець звертається до депозитарія, пред’являє визначені документи і депозитарій змінює власника частки).

Це підвищить гарантії кредиторів, права, вимоги яких забезпечуються заставою прав на частку ТОВ, і надасть можливості розширити застосування такого виду забезпечення в господарському обороті.

У разі прийняття учасниками товариства рішення про припинення обліку часток в обліковій системі часток, Центральний депозитарій повідомляє Міністерство юстиції України, яке забезпечує державну реєстрацію відомостей щодо припинення обліку часток ТОВ в обліковій системі часток з одночасним включенням до ЄДР відомостей про учасників відповідного Товариства станом на дату припинення обліку часток в обліковій системі часток.

Нормативно-правові акти, які визначають, зокрема, вимоги до переліку документів, що подаються товариством до Центрального депозитарію, порядок виплати дивідендів через облікову систему часток, порядок проведення загальних зборів учасників із застосуванням засобів електронних комунікацій через облікову систему часток, порядок відкриття та функціонування рахунка ескроу, порядок та строки розкриття Центральним депозитарієм інформації про власників часток Товариства, мають бути прийняті Комісією у тримісячний строк із дня набрання чинності ЗУ “Про АТ”, тобто до 31 березня 2023 року. Водночас Кабінет Міністрів у тримісячний термін також має забезпечити приведення Модельного статуту ТОВ у відповідність.

Отже, на підставі аналізу вище наведених змін можна дійти висновку, що запроваджувана система обліку часток Товариств подібна до нині діючої системи депозитарного обліку цінних паперів, але її застосовуватимуть у добровільному порядку за одностайним рішенням учасників Товариства. Крім того, дана система обліку часток забезпечує централізований облік прав власності на частки та їх обмежень та запроваджує презумпцію достовірності відомостей про права власності на частки та їх обмеження у відносинах із третіми особами, а також дозволяє легально вилучити з ЄДР, відомості з якого є відкритими й загальнодоступними, дані про учасників ТОВ, перенісши їх до облікової системи часток Центрального депозитарію. Завдяки системі обліку часток, ТОВ має можливість виплачувати дивіденди та проводити загальні збори учасників із застосуванням засобів електронних комунікацій через облікову систему часток.

Це розширить можливості застосування застави прав на частку в Товаристві та підвищить гарантії реалізації прав заставодержателів.

Стаття має рекомендаційний характер, та підготовлена членом ГО « Спільнота реєстраторів» Ольгою ВОРОНКІНОЮ.

print

Pin It on Pinterest