«

»

Лис 20

Правила розміщення зовнішньої реклами у м. Старий Самбір

гербДодаток № 1  до рішення XXX сесії  Старосамбірської міської ради  VII скликання 09.10.2018р. № 1101

 

Правила розміщення зовнішньої реклами у м. Старий Самбір

І Загальні положення.

1.1. Правила розміщення зовнішньої реклами у м. Старий Самбір (далі – Правила) регулюють відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами у місті Старий Самбір, та визначають порядок надання дозволів на розміщення реклами. Предметом регулювання Правил є порядок розміщення об’єктів зовнішньої реклами та отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Плата за розміщення зовнішньої реклами справляється з місць, що перебувають у комунальній власності шляхом укладання договорів на тимчасове користування місцями розташування рекламних (спеціальних) конструкцій. Зовнішня реклама, що розташовуються на об’єктах державної та приватної власності повинні розміщуватись лише на підставі оформленого дозволу.

1.2. Правила регламентують процедури надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами та процедуру їх переоформлення, зміни й анулювання, визначає вимоги до рекламних засобів, умови користування місцями для розміщення зовнішньої реклами, що перебувають у комунальній власності, підстави та порядок здійснення демонтажу протиправно розміщених рекламних засобів, а також порядок здійснення контролю за дотриманням положень цих Правил. Плата за видачу зазначених дозволів виконавчим комітетом Старосамбірської  міської ради не справляється.

1.3. Дія цих Правил поширюється на всю територію міста Старий Самбір, включаючи розташування рекламних засобів на будинках (будівлях) і спорудах, на відкритих майданчиках, на міських вулицях (дорогах), площах та інших територіях, на зелених зонах, на елементах вуличного обладнання, інших об’єктах, розташованих на відкритій місцевості, незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.

Правила є обов’язковими до виконання всіма суб’єктами, що вступають у правовідносини з питань розміщення зовнішньої реклами у межах території міста Старий Самбір.

1.4. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

алея – дорога в парку, саду, сквері, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

виконавчий орган ради – виконавчий комітет Старосамбірської міської ради;

вивіска чи табличка – елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

демонтаж – комплекс заходів, які передбачають відокремлення рекламної (спеціальної) конструкції разом з основою від місця її розташування та транспортування у місце її подальшого зберігання. При цьому демонтаж та наступне зберігання спеціальної конструкції не передбачає переходу права власності на неї до територіальної громади міста Старий Самбір та КП “Старосамбірське МВУЖКГ”. Демонтаж рекламних (спеціальних) конструкцій є способом усунення порушень порядку розміщення реклами у м. Старий Самбір.

дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях – рекламоносіях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

зони охорони пам’ятки – встановлювані навколо пам’ятників: охоронна зона, зона регулювання забудови, зона охоронюваного ландшафту, зона охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим;

місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах міста Старий Самбір, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом;

недобросовісна реклама – реклама, яка вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження;

особа – фізична особа, в тому числі фізична особа – підприємець, юридична особа будь-якої форми власності;

пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

пам’ятка – об’єкт культурної спадщини національного або місцевого значення, який внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару;

реклама на транспорті – реклама, що розміщується на території підприємств транспорту загального користування, зовнішній та внутрішній поверхнях транспортних засобів та споруд підприємств транспорту загального користування;

рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача;

рекламодавець – особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження;

розповсюджувач реклами – особа, яка здійснює розповсюдження реклами;

самовільно встановлений рекламний засіб – рекламний засіб, розміщений без виданого у встановленому порядку дозволу або не демонтований власником після прийняття виконавчим комітетом Старосамбірської міської ради рішення про відмову у продовженні дозволу або його скасування. Не вважається самовільно встановленим рекламний засіб протягом часу розгляду заяви розповсюджувача зовнішньої реклами про продовження дії дозволу до моменту прийняття виконавчим комітетом Старосамбірської міської ради відповідного рішення за такою заявою;

соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;

спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

фасад – зовнішня сторона будинку або споруди, виконана огороджувальними конструкціями. Фасади поділяються на головні і другорядні, передні і бокові. Складовими частинами фасаду є віконні і дверні прорізи, стіни, перемички, козирки, навіси, портали, зовнішні східці, арки, вітрини та інше;

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України “Про рекламу”.

1.5. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників та з додержанням «Правил благоустрою м. Старий Самбір».

ІІ. Повноваження робочого органу у сфері розміщення зовнішньої реклами.

2.1. Регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами на території міста Старий Самбір покладено на організаційний відділ виконавчого комітету Старосамбірської міської ради (далі – робочий орган).

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники об’єднань громадян та об’єднань підприємств, які проводять діяльність у сфері реклами.

Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

2.2. До повноважень робочого органу належать:

– розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

– надання, у разі потреби, розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно- планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

– прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

– підготовка проекту рішення виконавчого комітету Старосамбірської міської ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;

– видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету Старосамбірської міської ради;

– ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку даної інформації для оновлення даних містобудівного кадастру міста;

– подання територіальному органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

– підготовка і подання виконавчому органу ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

ІІІ. Оформлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

3.1. Для отримання  дозволу заявник звертається до Старосамбірської міської ради та подає заяву за формою, згідно з Додатком  № 1 до Правил, до якої додаються:

– фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу;

– ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.

3.2.  За наявності пакету документів відомості про заяву у той же день вносяться робочим органом до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу), який ведеться у довільній формі.

Робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 2 до Правил.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову здійснюється відповідно до Типових правил розміщення зовнішньої реклами затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003р. №2067.

Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

Мінкультури – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією – у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному вигляді (шляхом сканування) вищезазначеним органам, та встановлює строк розгляду зазначених документів.

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, зазначені вище, надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу.

У разі ненадання органами протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому органу ради пропозиції та проект відповідного рішення.

Виконавчий орган ради протягом одного робочого дня з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному виконавчим комітетом Старосамбірської міської ради (методика розрахунків та розмір плати за тимчасове користування місцями, що перебувають на землях комунальної власності територіальної громади Старосамбірської міської ради для розташування рекламних засобів. Додаток 3 до Правил), а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, – на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

ІV. Перелік вимог до об’єктів зовнішньої реклами.

4.1. Зовнішня реклама повинна розташовуватися з дотриманням вимог законодавства у галузі зовнішньої реклами, інших нормативно-правових актів, «Правил благоустрою м. Старий Самбір» у тому числі цих Правил.

4.2. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

– розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у п.4.8, 4.12 цих Правил;

– розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

– на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

– освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

– кожен елемент (несучий каркас, інформаційне поле, кронштейн, елемент кріплення) повинен бути складовою цілісного естетичного виду рекламного засобу;

– фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

– нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

– у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

4.3. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення рекламного засобу. У разі анулювання дозволу або закінчення терміну його дії рекламний засіб у десятиденний термін підлягає демонтажу в порядку, визначеному цими Правилами.

4.4. Інтервал між стаціонарними рекламними засобами, встановленими в одному напрямку, повинні бути витримані таким чином, щоб не створювати візуального враження перенасиченості міського простору елементами зовнішньої реклами.

4.5. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

– на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

– у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини;

– методом фарбування, наклеювання на поверхнях елементів вуличного обладнання, будівель і споруд, якщо інше не передбачено угодою з їх власниками також на огорожах, парканах, деревах;

 – розміщення рекламних засобів з недотриманням та/або відхиленням від встановлених дозволом параметрів забороняється;

– у межах міста не допускається встановлення рекламних засобів на опорах ліній електромереж, опорах вуличних ліхтарів зовнішнього освітлення. Також заборонено розташування тимчасових виносних конструкцій (штендерів).

4.6. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природо-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природо-заповідного фонду.

4.7. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

4.8. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

4.9. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи конструкцій даху спеціалізованими підприємствами, установами чи організаціями.

4.10. Об’єкти зовнішньої реклами не повинні створювати перешкод для експлуатації та ремонту будівель і споруд, на яких вони розташовуються, а також перекривати існуючі проходи і переходи. Розташування їх на дахах будинків і споруд має здійснюватися із дотриманням структурної побудови, стилістичної єдності фасадів, без пошкодження елементів архітектури.

4.11. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

4.12. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

4.13. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

4.14. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції.

4.15. Рекламні засоби забезпечуються інвентаризаційним номером,  маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

  1. Відповідальність за порушення цих Правил.

5.1. Розповсюджувач зовнішньої реклами:

за порушення вимог цих Правил, винні особи несуть відповідальність згідно із вимогами чинного законодавства.

5.2. У разі порушення Правил розміщення зовнішньої реклами уповноважена особа з питань благоустрою звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з попередженням або приписом про необхідність усунення порушень у строк який не перевищує 3-х календарних днів. У разі не виконання вимог щодо усунення порушення  складається протокол про адміністративне порушення.

VІ. Демонтаж.

6.1. При закінченні терміну дії дозволу або його скасуванні, розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний у десятиденний термін демонтувати рекламну (спеціальну) конструкцію зовнішньої реклами.

6.2. Демонтажу підлягають:

– рекламні (спеціальні) конструкції, власника яких встановити неможливо;

– самовільно розміщені рекламні (спеціальні) конструкції, дозволи на розміщення яких не видавалися, термін дії яких закінчився та не продовжений, або дозвіл на які скасовано;

6.3. Демонтаж рекламних засобів, які розташовані на об’єктах комунальної власності, здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Старосамбірської  міської ради за поданням робочого органу.

6.4. Демонтаж проводиться спеціалізованим підприємством, визначеним рішенням виконкому, з подальшим відшкодуванням витрат, пов’язаних з цим, за рахунок коштів осіб, що допустили порушення цих Правил.

Демонтована конструкція зберігається у спеціально відведених місцях, що відповідають умовам схоронності та збереження рекламних засобів і може бути повернута власнику після сплати вартості робіт по демонтажу і вартості її зберігання згідно підтверджуючих документів.

У разі коли власник демонтованої рекламної (спеціальної) конструкції невідомий, власника не встановлено або власник протягом визначеного законодавством терміну не витребує її, таке майно визнається безхазяйним і передається у комунальну власність м. Старий Самбір в порядку, визначеному законодавством.

6.5. Повернення демонтованого рекламного засобу розповсюджувачу зовнішньої реклами здійснюється на підставі його письмової заяви, що подається до спеціалізованого підприємства у довільній формі. До заяви обов’язково додаються документи, що підтверджують право власності заявника на демонтований рекламний засіб.

Протягом семи днів з дня отримання заяви спеціалізоване підприємство готує розрахунок витрат по проведеному демонтажу рекламного засобу та його зберіганню й вручає його розповсюджувачу зовнішньої реклами.

Видача рекламних засобів здійснюється протягом двох днів з дня отримання документа, що підтверджує внесення розповсюджувачем зовнішньої реклами плати в рахунок відшкодування витрат за проведення демонтажу рекламного засобу.

Видача конструкцій здійснюється за актом приймання-передачі, один з яких видається власнику рекламного засобу, а інший залишається в спеціалізованого підприємства. У випадку отримання конструкцій уповноваженою особою власника до акта приймання-передачі додається також копія документа, що підтверджує право такої особи на вчинення відповідних дій від імені власника рекламного засобу.

Повернення рекламних засобів без відшкодування витрат спеціалізованому підприємству на проведення демонтажу не допускається.

6.6. Демонтовані рекламні засоби зберігаються комунальним підприємством протягом 6 місяців з дати проведення демонтажу. Подальше розпорядження рекламними засобами, термін зберігання яких сплинув, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

6.7. Рекламні засоби, які розташовано з порушеннями цих Правил, «Правил благоустрою м. Старий Самбір» (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів – без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших випадках, визначених нормативно-правовим актом або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу у встановленому порядку у відповідності до п.6.4 – 6.7 даних Правил.

VІІ. Особливі умови.

7.1. Соціальна реклама.

7.1.1 Соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний товар та/або його виробника, на рекламодавця, на об’єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами.

7.1.2 Рекламодавцем соціальної реклами може бути будь-яка особа.

7.1.3 Розповсюдження соціальної реклами здійснюється у відповідності із Законом України «Про рекламу».

7.2. У разі використання об’єкту зовнішньої реклами при проведенні загальнодержавних, міських та інших соціальних заходів плата за право тимчасового використання місць (для розташування ОЗР), що знаходяться у комунальній власності може не справлятись на підставі рішення виконавчого комітету Старосамбірської  міської ради.

7.3. Всі інші питання, не висвітлені в даних Правилах, розглядаються відповідно до Закону України “Про рекламу” та приймаються через відповідні рішення.

Секретар Старосамбірської міської ради                                                                               Сідак Л.П.

 

____________ р. N ____________

ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Заявник _____________________________________________________________________________
(для юридичної особи – повне найменування розповсюджувача зовнішньої _________________________________________________________________________________
реклами, для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)

Адреса заявника _____________________________________________________________________________
(для юридичної особи – місцезнаходження, для фізичної особи –
_____________________________________________________________________________
місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи ________________________

Телефон (телефакс) _____________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою _____________________________________________________________________________
(повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на ______________________________________________________________________
(літерами)

Перелік документів, що додаються ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Заявник
або уповноважена
ним особа
_________________
(підпис)
_____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Секретар Старосамбірської міської ради                                                                               Сідак Л.П.

 

 

 

Додаток №2

до Правил

ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами

Виданий ____________ р. на підставі рішення _____________________________________________________
(дата видачі)
_____________________________________________________________________________________________
(виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, дата і номер рішення)

____________________________________________________________________________
(для юридичної особи – повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної
_____________________________________________________________________________
особи – прізвище, ім’я та по батькові)
_____________________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити,
_____________________________________________________________________________
ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

Фотокартка або комп’ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

Ескіз з конструктивним
рішенням рекламного засобу
Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив’язкою місця розташування рекламного засобу
Відповідальний за топогеодезичне знімання _______ __________________ М. П.
(підпис)       (ініціали та прізвище)
Керівник робочого органу ___________
(підпис)
____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

Керівник робочого органу ___________
(підпис)
____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Секретар Старосамбірської міської ради                                                                               Сідак Л.П.

Додаток № 3

до Правил

Методика розрахунків та розмір плати за тимчасове користування місцями, що перебувають на землях комунальної власності територіальної громади Старосамбірської  міської ради для розташування рекламних засобів

(Методика розроблена як нормативно-правовий акт міської ради)

  1. Методика встановлює порядок розрахунку плати за тимчасове користування місцями (будівлі, споруди та земельні ділянки), що перебувають в комунальній власності, при розміщенні на них рекламних засобів.

1.1. Об’єктом плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу є площа місця розташування рекламного засобу, визначена згідно з п. 3.2 «Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Старий Самбір в новій редакції».

1.2. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу сплачується виключно у грошовій формі (грн.).

1.3. Площа місця розташування наземного та дахового рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5м за контуром горизонтальної проекції цього засобу.

1.4. Площа місця розташування неназемного та недахового рекламного засобу дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

  1. Визначення розміру щомісячної плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу.

2.1. Встановлено базовий розмір плати за користування місцями розташування рекламних засобів відповідно до таблиці:

№ п/п Вид засобу зовнішньої реклами Одиниця виміру Базова плата за місяць, грн.
1 Стаціонарні, наземні конструкції 1 кв. м. площі розташування 20,00
2 Стаціонарні, неназемні конструкції, 1 кв. м. площі розташування 10,00
3 Окремо стоячі вказівники та інші нетипові конструкції 1 кв. м. площі розташування 100,00
4 Тумба, об’ємно-просторова конструкція, що стоять окремо 1 кв. м. площі розташування 15,00
5 Електронне табло, “рядок, що біжить”, світлова газета, які розташовані на фасаді 1 кв. м. площі розташування 45,00
6 Транспарант-перетяжка над вулицею 1 кв. м. площі розташування 70,00
7 Графічна (лазерна) проекційна установка 1 кв. м. площі розташування 625,00
8 Телевізійний екран 1 кв. м. площі розташування 100,00
9 Конструкції на даху будинку (будівлі) споруди 1 кв. м. площі розташування 100,00
10 Рекламний напис, малюнок, вказівник на дорожньому покритті 1 кв. м. площі розташування 50,00

2.2. Розмір плати за користування місцем, що знаходиться у комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій, що використовуються для розташування рекламних засобів, обчислюється за такою формулою:

Р = S х М х В х Кр, де

Р — річний розмір плати за користування місцем, що знаходиться у комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій (грн.) без ПДВ;

S — розмір площі розташування спеціальної конструкції (м. кв.);

М — термін розміщення спеціальної конструкції (місяці);

В — вартість використання 1 кв. м. місця розташування спеціальної конструкції (базовий тариф, грн.);

Кр — ринковий коефіцієнт.

2.3. Ринковий коефіцієнт Кр = 1,5 застосовується для п. 1, 2, 3 таблиці при розміщенні в місцях підвищеної рекламної ефективності (центр міста, об’їзні дороги).

Для інших видів – ринковий коефіцієнт Кр=1.

2.4. Плата за використання місць розташування спеціальних конструкцій вноситься помісячно або авансом за рік, на підставі договору про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів.

2.5. Плата за тимчасове розміщення рекламних засобів зараховується до міського бюджету м. Старий Самбір.

2.6. Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває у державній або приватній власності, здійснюється на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

2.7. Розмір плати за тимчасове розміщення рекламних засобів в рамках рекламних акцій та масових заходів на термін від одного до десяти днів незалежно від місця розташування та площі місця розташування рекламного засобу становить одну мінімальну заробітну плату, встановлену чинним законодавством України.

  1. Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за використання місць розташування спеціальних конструкцій при відсутності рекламного засобу.
  2. У випадку розміщення рекламоносіїв складної конфігурації розрахунок оплачуваної площі здійснюється у межах описаного прямокутника (зовнішні габарити).
  3. При підрахунку площі рекламоносія плата за неповний квадратний метр вираховується як за повний.

Секретар Старосамбірської міської ради                                                                               Сідак Л.П.

 

Версія для друку

© 2018 – 2019, sts-mrada.gov.ua. All rights reserved.