«

»

Лют 13

До уваги мешканців міста Старий Самбір

герб17 березня 2020 року відбудуться громадські слухання розробленого звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту детального плану території на частину території м. Старий Самбір, від початку вулиці Лева Галицького до залізничного переїзду (вул. Садова) м. Старий Самбір, Львівської області.

Замовник– Старосамбірська міська рада. Виконавець – фізична особа-підприємець Дзюбинський Т.В. Підстави виготовлення – рішення 37-ої сесії Старосамбірської міської ради від 11.04.2019 р. № 1263 «Про надання дозволу на виготовлення проекту детального плану території земельної ділянки в м. Старий Самбір по вул.Л.Галицького» (від початку вулиці Л. Галицького до залізничного переїзду (початок вул. Садової).

Початок слухань: 14.30 год, 17.03.2020 року в приміщенні Старосамбірської міської ради. Адреса: вул. Лева Галицького, 35, м.Старий Самбір. Контактний телефон 03(238)21-5-61

ШИФР: 11/04/19-1263СС-ДП   ФОП «Дзюбинський Т.В.»

Сертифікат АА 002594 від 24.12.2015 р. Замовник: Старосамбірська міська рада

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

На частину території м. Старий Самбір, від початку вулиці Лева Галицького до залізничного переїзду у м. Старий Самборі, Львівської області.

ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

ПЕРЕДМОВА

Документ державного планування, в даному випадку «Детальний план території на частину території м. Старий Самбір, від початку вулиці Лева Галицького до залізничного переїзду у м. Старий Самборі, Львівської області».

Даний детальний план території, (надалі ДПТ) «Детальний план території на частину території м. Старий Самбір, від початку вулиці Лева Галицького до залізничного переїзду у м. Старий Самборі, Львівської області» розроблено на підставі рішення Старосамбірської міської ради від «11» квітня 2019 № 1263та завдання на проектування.

1.                             МЕТОДОЛОГІЯ СЕО

На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення у міжнародній, національній і регіональній політиці набуває концепція збалансованого (сталого) розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. Ця концепція пов’язана з необхідністю розв’язання екологічних проблем і врахування екологічних питань в процесах планування та прийняття рішень щодо соціально- економічного розвитку регіонів та населених пунктів України.

Стратегічна екологічна оцінка дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це новий інструмент реалізації екологічної політики, який базується на простому принципі: легше запобігти негативним для довкілля наслідкам діяльності на стадії планування, ніж виявляти та виправляти їх на стадії впровадження стратегічної ініціативи.

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку планів і програм для забезпечення збалансованого (сталого) розвитку міста Старий Самбір.

В Україні створені передумови для імплементації процесу СЕО, пов’язані з розвитком стратегічного планування та національної практики застосування екологічної оцінки.

1.1                            Нормативно-правова база проведення СЕО в Україні

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО), ратифікований Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», ухваленого Верховною Радою України 21 грудня 2010 року. В цьому законі СЕО згадується в основних принципах національної екологічної політики, інструментах реалізації національної екологічної політики та показниках ефективності Стратегії.

Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 17.12.2012 р. № 659 затверджено «Базовий план адаптації екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу (Базовий план апроксимації)». Зокрема, відповідно до цього плану потрібно привести нормативно-правову базу України у відповідність до вимог «Директиви 2003/4/ЄС від 28.01.2003 про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище».

У Верховній Раді України 21 лютого 2017р. було зареєстровано нову редакцію законопроекту «Про стратегічну екологічну оцінку» (реєстраційний №6106).

Метою законопроекту є встановлення сфери застосування та порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування на довкілля. Законопроект розроблений на виконання пункту 239 плану заходів з імплементації.

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, спрямований на імплементацію Директиви 2001/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001р. про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля.

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був ухвалений Верховною Радою України 20 березня 2018 року та 10 квітня 2018 року підписаний Президентом України. Даний Закон вступив в дію з 12 жовтня 2018 року. Закон встановлює в Україні механізм стратегічної екологічної оцінки (СЕО), який діє в країнах Європейського Союзу та передбачає, що всі важливі документи, зокрема, державні програми, повинні, у першу чергу, проходити стратегічну екологічну оцінку з урахуванням необхідних імовірних ризиків тих чи інших дій для довкілля.

1.2. Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час розроблення ДПТ та здійснення СЕО.

Задля попереднього вивчення думки жителів міста Старий Самбір щодо намірів розміщення об’єкту будівництва «Детальний план території, на частину території м. Старий Самбір, від початку вулиці Лева Галицького до залізничного переїзду у м. Старий Самборі, Львівської області», в рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки для детального плану території, була складена Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, та оприлюднена «___» ________ 2019 р. на офіційному сайті Старосамбірської міської ради ради http://sts-mrada.gov.ua/, та повідомлення про оприлюднення в газеті «Голос Прикарпаття»           № ___ від «____» ______ 2019 р.

Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегії екологічної оцінки (15 календарних днів) звернень, зауважень та пропозицій від громадськості не надходило.

2.      АНАЛІЗ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

 • Основні цілі детального плану території та його зв’язок з іншими документами державного планування.

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки чи декількох ділянок, з метою розміщення об’єктів будівництва.

Даний детальний план формує принципи планувальної організації забудови, та уточює в більш крупному масштабі положення Містобудівної документації «Генеральний план міста Старий Самбір» розробленого ДП «ДІПРОМІСТ» у м. Львові, затвердженого в 1989 році.

Детальний план території передбачає урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови, визначення зон пріоритетних та допустимих видів використання, основних факторів його формування.

Під час розробки детального плану території визначаються можливі планувальні обмеження використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формуються пропозиції щодо можливого розташування об’єктів будівництва в межах проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства, з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, та визначаються заходи щодо реалізації містобудівної політики розвитку даної території, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», для визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

2.2.    Характеристика об’єкту планової діяльності

Детальний план території розроблений з метою чіткого функціонального зонування та ефективного використання території, організації транспортних та пішохідних потоків по параметрах передбачених нормативними документами, з метою організації безпечного виїзду та виїзду з прилеглих об’єктів які там розташовані, та створення нормальних умов для їх функціонування.

Детальний план території розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та існуючої забудови, дотримуючись вимог ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» та Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів.

Об’єкт цього дослідження (територія проектування) знаходиться в північній частині міста Старого Самбора і обмежена річкою Яблунька, залізницею та межею території індивідуальної житлової забудови. На території проектування, по вул. Лева Галицького, знаходяться існуючі об’єкти: автозаправочна станція (ДПТ уточнює функціональне планування земельної ділянки), об’єкти інженерного забезпечення (тягова підстанція ПАТ «Укрзалізниця», ЛЕП високої напруги), один індивідуальний житловий будинок з сформованою та зареєстрованою в ДЗК земельною ділянкою для його обслуговування та ділянка для ведення особистого селянського господарства. Проектом ДПТ передбачено формування земельних ділянок на вільних від санітарно-захисних територіях для виробництва (2 земельні ділянки) та для здійснення підприємницької діяльності (земельна ділянка для будівництва автомийки «Самообслуговування», земельна ділянка для будівництва СТО та для будівницва торгового приміщення, а також ділянка для виставки та продажу сільськогосподарської техніки).

Мета розробки ДПТ – формування земельних ділянки по вул. Лева Галицького для будівництва АЗС, промислових будівель, автомийки та майданчика для виставки спецтранспорту, а саме:

І. Зміна цільового призначення земельної ділянки по вул. Лева Галицького, площею 0,3917 га, кадастровим номером 4625110100:03:004:0134 з цільового призначення 03.07. (Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі будівництво АЗС) під 12.08 (Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій).

ІІ. Формування земельної ділянки по вул. Лева Галицького, площею 0,1407 га з цільовим призначенням 11.03 (Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств).

ІІІ. Формування земельної ділянки по вул. Лева Галицького, площею 0,0911 га з цільовим призначенням 11.03 (Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств).

ІV. Формування земельної ділянки по вул. Лева Галицького, площею 0,0601 га з цільовим призначенням 03.07 (Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі).

 1. V. Формування земельної ділянки по вул. Лева Галицького, площею 0,0790 га з цільовим призначенням 03.07 (Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі).

VІ. Формування земельної ділянки по вул. Лева Галицького, площею 0,0700 га з цільовим призначенням 03.07 (Дл ябудівництва та обслуговування будівель торгівлі).

VІІ. Формування земельної ділянки по вул. Лева Галицького, площею 0,0750 га з цільовим призначенням 03.07 (Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі).

На території проектування : грунти лучно та лучно-болотні. Згідно Генерального плану та Плану зонування території м. Старий Самбір дана територія проектування відноситься зони промислової забудови. В’їзд на територію передбачається з вулиці Лева Галицького.

Вертикальне планування територій виконано з ув’язкою системи водовідведення при урахуванні максимального збереження природного рельєфу та ґрунтового покриву, з урахуванням наступних вимог: максимального збереження ґрунтів і деревних насаджень, відведення поверхневих вод, додержання нормативних поперечних та повздовжніх ухилів проїжджої частини, мінімального обсягу земляних робіт і мінімального дисбалансу земляних мас.

Детальним планом території передбачається реалізація видів планової діяльності та розташування об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, та щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

3.           ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

 • Статистична інформація. Географічне розташування та кліматичні особливості

Старий Са́мбір — місто районного значення Старосамбірського району Львівської області, районний центр. Розташоване у передгір’ї Карпат, на лівому березі річки Дністер (у верхній течії річки), за 73 км від обласного центру міста Львів, на перетині доріг Львів-Ужгород, Дрогобич-Перемишль.

Клімат

У місті вологий континентальний клімат, зі значною кількістю опадів. Середньорічна температура в місті — 7,5 °C. Середня кількість опадів на рік — 693 мм.

Походження назви Старий Самбір

Існує кілька версій походження назви Старий Самбір: від племені сабірів, які нібито колись населяли цю територію; від назви кам’янисто-піщаних осипищ — «самборів», яких багато в цій місцевості; від назви «съборъ» — «зібрання, віче». Ще в ΧΙΙΙ ст. Старий Самбір був значним релігійним центром. У дорожнику східно- та південнослов’янських купців (не пізніше 1381 р.) записано «Самбор, ту лежить святий Ануфрей»; від найстарішого типу оборонної структури — «Самборз» — проїздної вежі, що завершується приміщенням для сторожі. Відомо, що місто відігравало велике значення в оборонній структурі Прикарпаття; від слів «сам» і «бір» (сосновий ліс).

Історія

Вперше місто згадується як Самбір у Воскресенському літописі під 1071 роком. Коли поселення 1241 року зруйновали татари, частина мешканців переселилася до села Погонич, яке відтак отримало назву Новий Самбір. З 1390 року старе поселення почало називатися Старим Самбором або Старим Містом — на відміну від Нового Самбора. Невдовзі Новий Самбір став просто Самбором.

Площа Ринок у Старому Самборі і ратуша, 1903 р.

1301 — у Лаврівському монастирі біля Старого Самбора похований Великий князь Русі Лев І, син Данила Галицького.

1375 — місто було центром повіту.

1553 — Старий Самбір отримав привілей на Магдебурзьке право.

Найдавнішим заняттям населення було ремесло, особливо ткацтво. В XVI столітті тут вже існували різничий, пекарський, ковальський, ткацький, шевський, кравецький та кушнірські цехи з загальною кількістю 30-35 майстрів. 1628 року було вже 43 майстри.

Старий Самбір був значним торговим центром, де відбувалися два ярмарки та щотижневі торги. В 1659 році місто дістало право складу купецьких товарів у торгові дні, тобто прибулі сюди купці повинні були виставляти свій товар на продаж і лише непродані товари можна було везти далі.

Геологічна характеристика району

В геоструктурному відношенні територія м. Старий Самбір розташовується в межах Львівського палеозойського прогину, що відповідає глибоко зануреній ділянці кристалічного фундаменту південно-західного краю Східно-Європейської платформи. В геологічній будові району приймають участь породи палеозою, мезозою і кайнозою.

Сучасний ландшафт міста

Ландшафт міста почав формуватися з часу його заснування..

В силу різних причин, соціально-економічних і історичних, стародавнє місто повністю не збереглося: до наших часів встояли його окремі компоненти.

На протязі розвитку міста ландшафт його постійно змінювався. Шляхи, які з’єднували місто з зовнішнім світом, упорядковуються, забудовуються міською забудовою і стають вулицями. В структуру ландшафту входять і архітектурні, і природні домінанти, а також його доповнюють і створені зелені масиви, парки.

Сучасність

У лютому 2015 року відбулось відкриття першої черги вітроелектростанції «Старий Самбір-1». Висота однієї вітроустановки — 119 м, довжина — 56 м. (дві вітроустановки одиничною потужністю по 3,30 МВт). 7 жовтня 2016 р. відкрили другу чергу найпотужнішої в Українських Карпатах вітроелектростанції (дві вітротурбіни).

Населення

Чисельність населення Старого Самбора станом на 1 січня 2019 р. — 6 597 осіб.

Місцевість

До складу сучасного міста входять:

– Посада Горішня (на південному сході);

– Посада Долішня (на північному сході);

– Смільниця, що вперше згадується як окреме село в 1378 році.

Освіта і культура

Першу (т. зв. «тривіальну») школу, де навчалися 12 учнів, відкрили 1799 року. У 1860 р. в ній навчалось 89 учнів з 243 дітей шкільного віку.

1914 року в місті були 6-класні жіноча та чоловіча школи, в яких працювало 19 вчителів, а в 1920–1930 рр. — 7-класна загальна чоловіча і 7-класна жіноча школа з польською мовою викладання. 1939 в них навчалися 210 хлопців і 118 дівчат.

В 1960-х рр. у місті діяли середня школа, вечірня середня школа робітничої молоді, музична школа-семирічка, відкрита 1963 р.

Станом на 2008 р. в місті діє музична школа, середня школа № 1 та середня школа № 2 ім. о. Дашо (з поглибленим вивченням іноземних мов (німецька та англійська). В Старому Самборі ще в 1925 році діяли громадські організації «Просвіта», «Стрілець», «Агудас Ізраел», «Сокіл».

2008 року діють «Союз Українок» «Меморіал», Червоний Хрест, «Просвіта», «Пласт» та ін.

Засоби масової інформації

У 1945–1960 рр. в Старому Самборі виходила газета «Радянське село», у 1960–1991 рр. — «Радянське Прикарпаття», у 1991–2007 рр — газета районної ради «Прикарпаття».

2008 року почали виходити газети «Голос Прикарпаття» та «Прикарпатська ватра».

Також в місті діє радіо «Голос Прикарпаття», яке віднедавна почало трансляцію і на FM-хвилях.

Пам’ятки архітектури та некрополі

– Старосамбірська ратуша — була однією з найдавніших в Україні (1668р.);

– Старосамбірська синагога;

– Старосамбірський єврейський цвинтар.

Аналіз стану навколишнього середовища.

Територія проектування знаходиться в безпосередній близькості до центральної частини міста, відноситься до промислової зони.

З північної та східної сторони території знаходиться річка Яблунька, з західної сторони – територія садибної забудови, з південної сторони сторони – територія житлової забудови. По центру території з півночі на південь проходить магістральна вулиця Лева Галицького.

Позитивний вплив на проектуванння промислових об’єктів має той факт, що територія проектування знаходиться в промисловій зоні міста.

Озеленення та благоустрій території є незадовільним. Територія потребує реорганізації з підняттям її рівня в окремих місцях.

 

Використання території та транспорт

Вулиці та проїзди відносяться до земель загального користування міста. Проектом згідно намірів органу місцевого самоврядування та забудівників передбачається формування повноцінної вуличної мережі за рахунок влаштуванням вулиць і доїздів до існуючих та проектованих ділянок, а також дублюючих доріг магістральної вулиці Лева Галицького.

Характеристика інженерного обладнання

Ділянка проектування має доступ до мережі електропостачання, 80% території проектування знаходиться в межах санітарно-охоронних зон ліній електропередач середньої та високої напруги. Зі східної сторони від вул. Лева Галицького знаходиться тягова електропідстанція ПрАТ “Укрзалізниця”, трансформаторні підстанції, ГКНС та мережа напірної каналізації. З західної сторони від вулиці Лева Галицького проходить водопровід. Газопровід середнього тиску проходить з заходу на північний схід. Кабель зв’язку та мережа вуличного освітлення проходять вздовж вулиці Лева Галицького.

Характеристика озеленення і благоустрою

Благоустрій та озеленення на території проектування загалом вимагає реорганізації та впорядкування.

Планувальні обмеження

Планувальними обмеженнями на території ДПТ є охоронні зони інженерних мереж, червоні, жовті, блакитні лінії, лінії регулювання забудови та межі землекористування, санітарно-захисні зони від ліній електропередач, санітарні розриви від проектованої АЗС, проектованих виробничих будівель та пожежні розриви.

3.2.                               Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я, а також прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено

Сучасний стан (2013-2019 рр.) навколишнього природного середовища у м. Старий Самбір характеризується як відносно стабільний.

Висновок базується на даних ДНВП «Геоінформ України», інформація обласного департаменту, натурних обстежень.

Старий Самбір – місто багатопрофільне. Наповнення бюджету міста значною мірою залежить від податкових надходжень від підприємств промисловості, малого та середнього бізнесу. Старий Самбір – це місто з невеликим техногенним навантаженням. На території міста розташовані деревообробних підприємста, вітрова електростанція, будівельні організації, станції техобслуговування автомобілів, автотанспортні підприємства, об’єкти залізниці.

Для організації роботи в галузі охорони довкілля міською радою повинно бути розроблена і затверджена «Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в місті Старий Самбір». Основною метою є поліпшення екологічного стану та підвищення рівня екологічної безпеки. Також потрібно розробити і затвердити «Програму розвитку та збереження зелених насаджень у м. Старий Самбір» та «Програму охорони тваринного світу та регулювання чисельності бродячих тварин в м. Старий Самбір», «Програму поводження з твердими побутовими відходами в м. Старий Самбір». Місто активно співпрацює з проектом «Енергоефективність в громадах» (GiZ).

Водокористування

Основною водною артерією міста Старий Самбір є річка Дністер та її притока річка Яблунька. Процеси евтрофікації цього водосховища погіршують якість води й створюють загрозливу ситуацію в районі господарсько-питного водозабору міста.

Водовідведення

Очисні споруди повної біологічної очистки в місті збудовані 1985 року проектною потужністю 2700 м3/добу, що у 8 разів більша за фактичний об’єм стоків на сьогоднішній день. Враховуючи, що з моменту запуску очисних споруд не проводилося жодних капітальних ремонтів, а об’єкти та механізми очисних споруд працюють в агресивному середовищі, то, за експертними оцінками працівників комунального підприємства, очисні споруди застарілі і потребують модернізації.

Газопостачання

За інформацією Самбірського управління з експлуатації газового господарства  кількість абонентів, які користуються послугою газопостачання – 2 059, у тому числі – 1 044 квартири; 1 015 – індивідуальні житлові будинки. Використання газу: 118 абонентів – лише для приготування їжі (газова плита), 447 абонентів – для опалювання печей і кухонні вогнища; 117 – частоково замінені печі на конвектори; 501 і 876 абонентів використовують газові котли вітчизняного і зарубіжного виробництва відповідно.

Інфраструктура

До найістотніших проблем, які вимагають практичного розв’язання, належить покращення ситуації, пов’язаної із транспортною інфраструктурою. Протяжність дороги Старий Самбір – пункт пропуску «Смільниця» є відносно невеликою, всього лише 30 кілометрів, однак цей відрізок дороги потребує негайного капітального ремонту. Загальна протяжність комунальних доріг міста становить близько 15 км. Комунальні дороги також знаходяться в аварійному стані та потребують капітального ремонту. На деяких вулицях міста взагалі відсутній асфальт.

Швидко розвивається мережа телефонного зв’язку. За останні шість років кількість основних телефонних апаратів зросла на 3 418 телефонів і станом на 2006 рік становила 13 412 (78% на міській телефонній мережі, 22%- сільській). Забезпеченість населення основними домашніми телефонами у 2006 році досягла обласного рівня і становила в середньому 78 одиниць на 100 домогосподарств. Розвиток мобільного зв’язку дещо змінив тенденції і нині у місті функціонує 1 349 номерів, з них 1 004 – квартирні, 332 – підприємств і 13  – об’єктів соцкультпобуту.  Мобільний зв’язок через операторів Life, Vodafone, Kyivstar  доступний по всьому місту.

В місті є кабельний та радіоінтернет – діють оператори Укртелеком, Інтертелеком, Radionetwork.

У лютому 2015 року запрацювала перша за Західній Україні вітроелектростанція, будівництво якої відбулось в рамках проекту «Вітер Карпат».

Відкриття першої черги вітроелектростанції «Старий Самбір-1» 19 лютого 2019 року. Проект реалізований спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та фондом чистих технологій Світового Банку (СБ), підрядником будівництва виступило ТОВ «Еко-Оптіма».

Потужність електростанції складає 6,6 Мвт. Вартість першої черги будівництва становила 13 млн євро. На I-й черзі ВЕС «Старий Самбір-1» встановлено дві вітротурбіни фірми Vestas типу V-112-3,3 номінальною потужністю 3,3 МВт. Технологічно це найсучасніша турбіна, її термін служби – 20 років.

Щогли вітроелектростанції заввишки 119 метрів. Спеціально зроблені із металоскловолокна. Персоналу на обслуговування станція не потребує. Керують нею стаціонарно з допомогою комп’ютера. Потужність двох вітротурбін більше 6 МВт. Починають працювати від сили вітру три метри за секунду.

Згідно з проектом «Вітер Карпат» від ТОВ «Еко-Оптіма», в рамках якого побудована ВЕС «Старий Самбір-1», планується будівництво трьох вітрових електростанції на території Західної України загальною потужністю 79,2 МВт.

Річне виробництво електричної енергії I-ї черги ВЕС оцінюється у 19,46 млн кВт год., відпуск в електромережу ОЕС України – 18,68 млн кВт год. Якщо порівнювати ці дані із споживанням електроенергії Старосамбірським районом (близько 50 млн кВт год/рік), то це близько третини потреб Старосамбірщини.

За 2015 рік на двох вітряках було вироблено 14,5 млн кВт год електроенергії. До прикладу, Старосамбірський район споживає за рік приблизно 60-70 млн кВт год. Будівництво нових вітряків дасть змогу повністю забезпечити електроенергією не лише Старосамбірський, а й сусідній Турківський район, за умови, що за місяць кожна турбіна вироблятиме приблизно 1 млн кВт год.

У листопаді 2016 року завершено спорудження ще двох вітряків, в планах – зведення ще шістьох вітряків новішої моделі. –  Загальна вартість проекту 20,5 млн євро. Висота щогли вітроелектростанції – 119 м, довжина лопаті – 56 м. Розрахунковий термін служби – 20 років.  Тим світлом, яке виробляє чотири вітряки, уже можна освітити увесь район.

На жаль, електроенергія з ВЕС не йде на потреби району. Електроенергія передається по лінії 35 кВ і потрапляє в загальну енергетичну систему Львівщини, і тому важко встановити, хто саме споживає електроенергію з вітроелектростанції «Старий Самбір-1».

«Відповідно до законодавства України, всю отриману електроенергію ми продаємо на оптовий ринок електроенергії – ДП «Енергоринок».

Довкілля

Другою сильною стороною Старосамбірського району, а втім міста Старий Самбір є чисте довкілля. Високий натуральний потенціал району створює передумови переваг екологічних функцій у порівнянні з іншими регіонами держави, зокрема в засобах охорони чистої води, унікальних пам’яток природи та господарського використання екологічних функцій. Вища, ніж у середньому по країні, кількість лісів. Потенційні умови для розвитку різноманітних форм оздоровчого лісництва. Значні поклади мінеральних вод, чудові краєвиди є перспективними в туристично-краєзнавчій сфері.

Річка Дністер ділить територію міста на дві частини. Територія басейну Дністра є природоохоронною зоною загальнодержавного значення. Тут створено регіональний ландшафтний парк «Верхньодністровські бескиди» для збереження басейну Дністра та унікальної гірської прикордонної території. У 2011 році була спроба створення прикордонного ландшафтного парку спільно з польськими сусідами на основі «Верхньодністровських бескидів». Парк створено також з метою охорони місцевої флори і фауни. Серед рослин і тварин, що тут водяться, багато рідкісних видів занесено до Червоної книги України. Серед рослин це лілія лісова, беладонна звичайна, цибуля ведмежа, плаун колючий. Серед тварин – олень благородний, козуля європейська, птахи – підорлик малий, пугач, лелека білий. Це є додатковою підставою зробити дану територію екологічно чистою і безпечною.

Важливою перевагою міста є ліси, які займають велику територію навколо міста. Тут переважають такі типи лісу: волога ялицева субучина, вологий дубовий суяличник, вологий буковий яличник, грабовобуковий яличник. Основними лісоутворюючими породами в даних типах лісу є ялиця біла, бук лісовий. Серед супутніх порід переважає граб звичайний та береза повисла. Наявні грунтові та кліматичні умови сприяють проростанню та розвитку дуба червоного, сосни звичайної, модрини європейської, явора.

В місті є 6 парків, але на них не оформлено відповідні документи.

В межах та околицях міста проростають наступні види лікарських рослин: звіробій звичайний, календула, калина звичайна, кропива дводомна, липа серцева, м’ята перцева, ромашка лікарська, хрін звичайний, суниці лісові, береза бородавчаста, шипшина травнева, деревій звичайний, материнка звичайна, чистотіл звичайний, ялівець звичайний, бузина чорна, перстач прямостоячий, меліса лікарська, кульбаба лікарська, малина.

В околицях міста спостерігаются наступні види Червонокнижних рослин, тварин та птахів: зозулинець чоловічий, псевдорхіс білуватий, скрученик спіральний, рябчик шаховий, олень благородний, козуля європейська, вовк, куниця лісова, видра річкова, п’явка медична, саламандра плямиста, мідянка, гадюка звичайна, підорлик малий, пугач, лелека білий, лелека чорний, дятел зелений. В зв’язку з сезонністю перебування ссавців в межах міста Старий Самбір їхній облік не проводиться.

Атмосферне повітря

Основними об’єктами, які забруднюють атмосферне повітря  є котельні райавтодору, теплокомуненерго, КЗ СРР «Старосамбірська ЦРЛ», теплодіменерго, котельні приватних закладів.. В більшості випадків дозволи на викиди в атмосферу шкідливих речовин з котелень організації та підприємства міста не мають, обсяги викидів не погоджені. Мають вплив на атмосферне повітря і  шкідливі викиди, що виділяються автомобільним транспортом. З метою контролю за станом забруднення атмосферного повітря від автомобільного транспорту згідно програми моніторингу проводилися дослідження повітря в контрольних точках (на вул. Дрогобицькій).Показники забруднення повітря за останні роки не перевищували нормативних. Негативно впливає на екологічну ситуацію осіннє та весняне спалювання трави, стерні, що приводить до пожеж, забруднення повітря, поверхневих вод, зменшення кількості гумусу в грунті, загибелі корисної мікрофлори, рослин і тварин.

Відходи та навколишнє середовище

На території міста централізоване збирання та транспортування твердих побутових відходів проводить єдине Комунальне підприємство «Міське виробниче управління житлово-комунального господарства м. Старий Самбір». На території міста знаходиться 115 контейнерів та обладнано 27 майданчиків для збору твердих побутових відходів. Майданчики облаштовані  контейнерами для роздільного методу збирання відходів (скло, папір, петтара).

На території міста не зареєстровано жодного сміттєзвалища чи осередку забруднення. Місце видалення відходів (полігон) знаходиться на території Старосолянської селищної ради.

Постійно проводяться роботи із моніторингу впливу на навколишнє природнє середовище. Комунальне підприємство «Міське виробниче управління житлово-комунального господарства м. Старий Самбір» проводить відбір проб ґрунту, води, атмосферного шару на вміст забруднюючих речовин. Перевищень норм зафіксовано не було.

На даний час проводяться роботи по відведенню нової земельної ділянки під встановлення сортувальної лінії для повного перероблення та сортування твердих побутових відходів на землях Стрільбицької сільської ради.

Управління Держпродспоживслужби в Старосамбірському районі інформує, що на екологічну ситуацію в місті впливають ряд факторів. У випадку недостатньої уваги до їх вирішення можуть негативно впливати на здоров’я населення.

В м. Старому Самборі та прилягаючих територіях розміщуються станції мобільного зв’язку, що мають певний вплив на довкілля в зв’язку з електромагнітними випромінюваннями. Важливим питанням в запобіганні їх негативного впливу є обов’язкове погодження місць розташування станцій, проведення відповідних замірів, наявність на діючі об’єкти погоджених санітарних паспортів.

Негативно може впливати на стан здоров’я населення міста шум, який створюється від залізничного транспорту. Показники рівнів шуму в контрольних точках на вул.Листопадова перевищували нормативні. Практично вся вулиця Листопадова та прилеглі до залізничної колії вулиці знаходиться в санітарно захисній зоні колії. А заходи щодо негативного впливу шуму здійснюються не достатньо, зокрема не проводяться  роботи по висадженню зелених насаджень в СЗЗ.

Несуть загрозу забруднення підземних вод старі незатампоновані свердловини, які не експлуатуються. Існує небезпека руйнації свердловин комунального водозабору на вул.Зарічна внаслідок повеневих ситуацій.

Одним з факторів, який може впливати на екологічну ситуацію в місті є стан ріки Дністер та стан об’єктів в басейні ріки. Тому важливим є здійснення заходів по недопущенню забруднення ріки, зокрема заборона миття транспортних засобів в річці, недопущення будівництва об’єктів господарювання в санітарно захисній зоні ріки, унеможливлення випуску каналізаційних стоків з індивідуального сектора, неочищених стоків з очисних споруд, тощо. Очисні споруди міста не забезпечують належної очистки стоків, їх ремонт, реконструкція не проводилися з моменту введення в експлуатацію. Коштів на ремонтні роботи, модернізацію обладнання практично не виділялося. Стоки після очистки потрапляють в ставки накопичувачі, але у випадку паводків можливе їх потрапляння без попереднього очищення в річку. Аварії чи неполадки на очисних спорудах можуть привести до непередбачуваних наслідків. З метою контролю якості води в р.Дністер фахівцями санепідслужби проводився відбір зразків води в контрольних точках, згідно програми моніторингу.ріки Дністер (в місці входу ріки в Старий Самбір та нижче очисних споруд). Мали місце і відхилення в досліджуваних пробах води по санітарно хімічних та санітарно бактеріологічних показниках.

Важливою екологічною проблемою є забруднення навколишнього середовища відходами виробництва і споживання, виснаження запасів природніх ресурсів і погіршення їх якості.

Земля, яка виділена під міське сміттєзвалище використовується не раціонально, не проводиться належним чином рекультивація, сміття складається по всій площі, хаотично, нерідко підприємства, організації вивозять сміття самотужки, без дозволу, без укладеної угоди, засмічуючи територію вздовж дороги на сміттєзвалище. На сміттєзвалищі відсутні попереджуючі знаки, шлагбаум, сторож.

В місті налагоджена схема санітарної очистки, але графіки вивезення відходів нерідко порушуються. В ряді випадків контейнери часто зношені, з дефектами, практично не проводиться їх дезинфекція. В місті встановлені контейнери для роздільного збирання сміття, але реального сортування сміття не проводиться. Підприємства та організації міста не мають розроблених паспортів на місця тимчасового зберігання відходів, що накопичуються  в процесі функціонування та інструкцій поводження з відходами (використаних люмінесцентних ламп, акумуляторів, шин, мастильних речовин, відходів деревини, тощо). Утилізація таких відходів проводиться згідно заключних угод з відповідними фірмами. Підприємств, де утворюються промислові та токсичні відходи на території міста немає. В с.Созань функціонує підприємство ЦВНГ- 2  ВАТ «Бориславнафтогаз», де в процесі виробництва утворюється нафтовий шлам (111 клас небезпеки), який збирається в спеціальні ємкості на виділеному майданчику та по мірі накопичення доставляється спеціальним транспортом на утилізацію в ВАТ «Бориславнафтогаз».

Акустичний режим

Основним джерелом шуму є розширена вулична мережа з інтенсивним рухом автотранспорту та залізниця.

Шумове забруднення від залізничної колії утворює зону акустичного дискомфорту.

Планувальні обмеження

Система планувальних обмежень техногенного характеру представлена санітарно-захисними та охоронними зонами від промислових підприємств і виробництв, транспортних об’єктів, об’єктів комунального призначення та інженерних споруд і комунікацій.

Головні планувальні обмеження представлені санітарно-захисними зонами від 50 і більше метрів.

Враховуючи те, що в умовах сформованої забудови витримати вимоги по територіальних розривах санітарно-захисних зон неможливо, головним завданням підприємств, що їх створюють, є впровадження новітніх технологій з подальшим погодженням скорочення параметрів санітарних захисних зон до мінімально-можливих розмірів. У відповідності з ДСП 173-96 (п. 5.14) проекти організації СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємства.

Здійснення екологічної політики має бути зорієнтоване не на екстенсивні дії (віддалення від джерела забруднення), а на усунення причини забруднення (впливу цього джерела на довкілля) та забезпечення екологічної стабільності розвитку міста. Основний шлях в цьому напрямку – модернізація технологій виробничих процесів.

Планувальні обмеження, представленні санітарними зонами підприємств є динамічним обмежуючим фактором, що потребує постійного моніторингу з боку служб державного санітарно-епідеміологічного нагляду та державних екологічних служб.

Одними із суттєвих джерел забруднення природного середовища і важливих факторів, які обумовлюють планувальну структуру населеного пункту з точки зору територіальної обмеженості, є кладовища традиційного поховання. Санітарно-захисна зона від території діючих кладовищ до житлових і громадських будівель повинна бути не меншою 300 м, а від закритих (з закінченим кладовищним періодом) – 50 м (не витримується).Умови утримання та упорядкування кладовищ повинні відповідати вимогам ДСП 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» від 01.07.1999 року.

Певні планувальні обмеження створюють також об’єкти транспортної інфрастуктури, зокрема існуючі АЗС, СТО із санітарно-захисними зонами від 25 до 50 м.

При прийнятті проектних рішень щодо функціонального використання території також враховуються інші охоронні зони комунікаційних об’єктів, інженерних мереж.

Господарське використання земель в межах прибережних захисних смуг регламентується дією Земельного та Водного кодексів України. Згідно Закону України «Про внесення змін до Водного та Земельного кодексів України щодо прибережних захисних смуг» прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою.

Окрім того, для потреб експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування магістральних, міжгосподарських та інших каналів на меліоративних системах встановлюються смуги відведення з особливим режимом користування.

На території міста розташовано ряд об’єктів загального та місцевого значення, що внесені до Державного реєстру.

Основні планувальні обмеження на території опрацьованій в ДПТ

Комунальні об’єкти
Інженерні об’єкти та мережі об’єкти (охоронні зони)
Лінії електропередач

Низької напруги: 0,4кВ

Середньої напруги: 10кВт

Високої напруги: 35кВт, 110 кВ)

Силовий кабель

високої напруги: 35 кВт

 

2,0 м

10 м

15/20 м відповідно

2,0 м

Підземні інженерні мережі:

Мережа побутового водопроводу

Мережа самопливної каналізації

Мережа газопроводу середнього тиску

Кабель зв’язку

2,0 м

2,0 м

2,0 м

5,0 м

2,0 м

Тягова електростанція ПАТ «Львівська залізниця» 20,0м
Промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури
Проектовані промислові об’єкти 50 м
 

Проектована АЗС

50 м від паливних резервуарів загальною місткістю не більше 100 м.куб.

100 м від паливних до існуючого мосту

Природоохоронні території
Прибережна захисна смуга річки Яблуньки 25 м (для середніх річок),
Містобудівні обмеження
Червоні лінії вул. Лева Галицького:

Існуючі

Проектовані в межах території розробки ДПТ,за рахунок влаштування дублюючих проїздів вздовж магістральної дороги

Червоні лінії вул. Лева Галицького бічна:

Лінії регулювання забудови:

Вул. Лева Галицького:

Вул. Лева галицького бічна:

Максимальна поверховість в межах проектованого кварталу

 

32,0 м;

40,0 м;

 

 

15,0 м;

 

52,0 м;

23,0 м;

3 поверхи

 

 • Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я, які ймовірно зазнають впливу

Характеризуючи стан атмосферного повітря в цілому по Львівській області необхідно відзначити деяке його поліпшення та стабілізацію рівнів забруднення.

Характеристика стану довкілля в загальному по м.Старий Самбір

В місті основними джерелами викидів шкідливих речовин в атмосферу є автотранспорт, промислові підприємства, котельні на твердому паливі. Протягом останніх років значно виросла кількість автомобільного транспорту, автозаправних станцій, які є джерелами забруднення атмосферного повітря. Також причинами забруднення атмосферного повітря є кількість перекачаного газу, застаріле технічне обладнання, профілактичні ремонтні роботи на компресорних станціях.

Основними забруднювачами поверхневих вод міста є житлово-комунальні підприємства та інші об’єкти господарської діяльності, очисні споруди яких потребують реконструкції, збільшення пропускної спроможності.

Основними проблеми в галузі охорони навколишнього природного середовища залишається:

 • Незадовільний стан полігону твердих побутових відходів (ТПВ) Відсутність підприємств з переробки ТПВ.
 • Відсутність або незадовільний стан каналізаційних мереж.
 • Недостатня ефективність роботи очисних споруд.
 • Низький рівень екологічної культури у населення.
 • Низький рівень використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії.
 • Недостатня розвиненість системи екологічного моніторингу. Слабка мотивація впливу органів місцевого самоврядування на процеси антропогенного навантаження в населеному пункті.
 • Низький рівень впровадження енергоефективних технологій при новому будівництві та реконструкції будівель і споруд.

Характеристика стану довкілля поруч з об’єктом планової діяльності

Запропоноване ДПТ архітектурно-планувальне рішення сформоване на підставі аналізу існуючої ситуації, враховуючи особливості території з точки зору санітарно-гігієнічних умов, інженерного забезпечення об’єктів будівництва та ін.

Об’єкти культурної спадщини, природно-заповідного фонду на території проектування відсутні.

Корисні копалини загальнодержавного значення на території планування відсутні.

Сконцентровані джерела забруднення поверхневих стоків нафтопродуктами та іншими забруднюючими речовинами на території проектування відсутні. Можливе наступні незначні забруднення:

 • автотранспорт;
 • випари нафтопродуктів від проектованої азс;
 • викиди від проектованих виробничих об’єктів;
 • каналізаційні стоки від проектованої автомийки.

Для забезпечення об’єктів які плануються до будівництва передбачається такі інженерні мережі:

 • водопосстачання (у даній частині міста працює централізована система водопостачання; протипожежний запас води передбачається для всіх проектованих обєктів);
 • водовідведення (господарсько-побутові стічні води від запроектованих обєктів пропонується відводити в централізову систему каналізування міста, після первинної їх очистки на Локальних очисних спорудах; відведення поверхневих вод з проектованих територій передбачено у дощову каналізацію);
 • санітарне очищення території (сумарний об’єм твердих побутових відходів та будівельного сміття на розрахунковий період складатиме орієнтовно – 1 275 тонн/на рік, вивіз будівельного сміття та ТПВ планується здійснювати після укладання договору з компанією по вивозу відходів «Міське виробниче управління житлово-комунального господарства м. Старий Самбір». На проектованій території планується встановлення 21 контейнерів та обладння 7 майданчиків для збору твердих побутових відходів, на території кожної проектованої ділянки. Майданчики необхідно облаштувати контейнерами для роздільного методу збирання відходів (скло, папір, петтара); вивіз будівельного сміття та твердих побутових відходів буде здійснюватися на полігон, що знаходиться на території Старосолянської селищної ради);
 • електропостачання (для електропостачання об’єктів, які будуть збудовані в межах території що розглядається, рекомендується на розрахунковий термін передбачити реконструкцію існуючих, або спорудження нових трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ з трансформаторами розрахункової потужності);

Детальним планом території передбачається реалізація видів планової діяльності та будівництво об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, та щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. Очікуваний вплив на довкілля та здоров’я населення від планової діяльності даного об’єкту будівництва

Враховуючи проведений вище аналіз аспектів функціонування проектованих виробничих об’єктів, необхідно зробити наступний висновок по очікуваному впливу на довкілля та здоров’я населення, зокрема на:

Мікроклімат.

Негативні наслідки планованої діяльності на мікроклімат, а також вплив фізичних факторів впливу на найближчу житлову забудову – не значні.

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо)не відбудеться.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні)не передбачаються.

Ґрунти.

Зміни, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар не відбудуться зважаючи на відповідні проектні заходи.

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

 • заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:
 • проведення забудови згідно з наміченим функціональним зонуванням;
 • інженерна підготовка території – вертикальне планування та регулювання поверхневого стоку, благоустрій господарчих об’єктів, влаштування твердого покриття доріг;

Для забезпечення виконання «Програми поводження з твердими побутовими відходами» (постанова кабінету Міністрів від 04.04.2004 р. № 265) проектом передбачається організація роздільного збору побутових відходів із наступним використанням і утилізацією.

Заходи, що покращують стан повітряного басейну:

 • інженерний благоустрій території
 • каналізування, санітарне очищення.

Біорізноманіття.

Проектом передбачається максимально зберегти існуючі зелені насадження. Вирубка зелених насаджень (дерев та чагарників) на проектній ділянці  передбачається частково.

Влаштування зелених зон має виключно позитивний вплив на біорізноманіття.

Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в межах проектування відсутні. Значних і незворотних змін в екосистемі дослідженої території в результаті будівництва/експлуатації об’єкту планової діяльності не прогнозується.

Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не відмічено. В процесі будівництва вплив на рослинний покрив, в основному, буде виявлятися в пошкодженні та частковому знищенні рослинності транспортними засобами, загибелі і пригніченні рослинного покриву при виникненні аварійних ситуацій.

Водне середовище.

Негативних впливів на водне середовище, порушення гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів, надходження у водне середовище забруднюючих речовин – не відбуватиметься.

Експлуатація проектованого об’єкту передбачає використання води на виробничі потреби, тому проектовані об’єкти необхідно обладнати Локальними очисними спорудами, каналізаційні стоки через які будуть попадати в існуючу мережу каналізації.

Промислові відходи.

Промислові відходи в процесі експлуатації даного об’єкту планової діяльності – наявні, утилізація яких повинна здійснюватися в рамках чинного законодавства.

Поверхневі та підземні води.

Інфільтрація дощових вод в грунт з ділянок без твердого покриття передбачається природнім способом.

Дощові води будуть відводитися по спланованій території з твердим покриттям в систему дощової каналізації або в придорожню канаву.

На території проектованої АЗС на всіх твердих покриттях прередбачити систему поверхневого збору води, з подальшою їх очисткою в локальних очисних спорудах.

Вплив на надра.

Заходи для забезпечення нормативного стану земельних ресурсів під час рекультивації та будівництва включають:

 • обов’язкове дотримання меж території, відведеної для будівництва.
 • складування рослинного ґрунту на спеціально відведених майданчиках з наступним використання його при рекультивації, вертикальному плануванні будівельного майданчику.
 • всі будівельні матеріали мають бути розміщені на спеціально відведеній ділянці з твердим покриттям.
 • контроль за роботою інженерного обладнання, механізмів і транспортних засобів, своєчасний ремонт, недопущення роботи несправних механізмів.
 • заправка техніки лише закритим способом – автозаправниками.
 • складання будівельних матеріалів та конструкцій в межах території відведення на вільних майданчиках з метою уникнення загромадження проїздів та проходів.

Тож у процесі будівництва та експлуатації об’єкту планової діяльності, створення додаткових негативних впливів на грунт та надра – не передбачається.

Атмосферне повітря.

Очікується незначний об’єм викиду димових газів від агрегатів систем опалення на твердому пальному.

Викошені трави з території передбачається вивозити в спеціальні місця для утилізації.

Заборонено спалювання викошеної трави на території об’єкту.

Шкідливий вплив на атмосферне повітря від експлуатації об’єкту планової діяльності очікується – незначним.

Акустичний вплив.

Від проектованих промислових об’єктів під час будівництва від роботи будівельної техніки та інвентаря можливе виконання тимчасового додаткового шумового навантаження. .

Світлове, теплове та радіаційне забруднення.

Перераховані впливи на довкілля від експлуатації об’єкту – не передбачаються.

Флора та фауна.

Охорона рослинного і тваринного світу. Ареали проживання рідкісних тварин, занесених у Червону книгу, в межах проектування відсутні.

Передбачається не менш ніж дворазовий покіс трави на території об’єктів з послідуючим її вивозом.

Незначним, короткостроковим фактором впливу на тваринний світ під час будівництва служитиме надмірний шум від робота будівельної техніки та інвентаря.

Після будівництва проводиться комплексний благоустрій території. З огляду на характер запланованих робіт, значного впливу на місцеву фауну та флору не очікується.

Геологічне середовище.

Очікується позитивний вплив.

Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом:

 • ділянка (територія) розробки детального плану безпосередньо не межує з територіями що мають природоохоронний статус та прибережно-захисних смуг лісогосподарських зон, територій історико-культурного, природозаповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення.
 • на півночі територія проектування межує з водоохоронним об’єктом річкою Яблунькою, проте проектовані об’єкти не здійснюють жодного впливу на даний водоохоронний об’єкт.

Екологічні проблеми і ризики на здоров′я населення, які стосуються даного детального плану, та негативний вплив на територій з природоохоронним статусом – являється незначним.

4.                                                           ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ НЕГАТИВНОМУ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ВСТАНОВЛЕНІ НА МІЖНАРОДНОМУ, ДЕРЖАВНОМУ ТА ІНШИХ РІВНЯХ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, А ТАКОЖ ШЛЯХИ ВРАХУВАННЯ ТАКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Проектні рішення ДПТ розроблено згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», а саме: статті 3 «Основні принципи охорони навколишнього природного середовища».

Відповідно до нормативно-правової бази України було прийнято ряд зобов’язань:

 • пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів;
 • виконання ряду заходів, що гарантують екологічну безпеку середовища для життя і здоров’я людей, а також запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;
 • планова діяльність не передбачає суттєве вилучення будь-якого невідновного ресурсу;
 • проектне спрямування на збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об’єктів і комплексів;
 • узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих і технічних наук та прогнозування стану навколишнього природного середовища в рамках проведення процедури Стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території було обґрунтовано;
 • забезпечення загальної доступності матеріалів детального плану території та самого звіту СЕО відповідно до вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці приміщення органу місцевого самоврядування, що розкриває питання щодо гласності і демократизму при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища, формування у населення екологічного світогляду;
 • у звіті СЕО надання інформації щодо обґрунтованого нормування впливу планової діяльності на навколишнє природне середовище;
 • компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
 • оцінка ступеню антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів, що негативно впливають на екологічну обстановку;
 • поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища;
 • використання отриманих висновків моніторингу та комплексу охоронних заходів об’єкту для виконання можливостей факторів позитивного впливу на охорону довкілля.

Транскордонний вплив під час реалізації планованої діяльності відсутній. У порівнянні з нульовою альтернативою вплив на довкілля оцінюється як незначний, оскільки, як зазначалося вище, він буде обумовлений впливом існуючих незмінних факторів. Рівень утилізації відходів, що є важливим індикатором регіонального розвитку, може залишитися на незмінному рівні.

5.                                                        ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВТОРИННИХ, КУМУЛЯТИВНИХ, СИНЕРГІЧНИХ, КОРОТКО-, СЕРЕДНЬО- ТА ДОВГОСТРОКОВИХ (1, 3- 5 ТА 10-15 РОКІВ ВІДПОВІДНО, А ЗА НЕОБХІДНОСТІ – 50-100 РОКІВ), ПОСТІЙНИХ І ТИМЧАСОВИХ, ПОЗИТИВНИХ І НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ

Згідно «Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.01.2011 № 29 наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – будь які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, клімату, повітря, води, ландшафту (включаючи техногенного), природних територій та об’єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я, матеріальних активів, об’єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів.

Вторинні наслідки – вигоди, які полягають у широкому залученні громадськості до прийняття рішень та встановлення прозорих процедур їх прийняття.

Кумулятивні наслідки – нагромадження в організмах людей, тварин, рослин отрути різних речовин внаслідок тривалого їх використання.

Ймовірність того, що реалізація ДПТ призведе до таких можливих впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, і в сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля – є незначною.

Синергічні наслідки – сумарний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії 2-х або більше факторів їх дія суттєво переважає дію кожного окремо компоненту.

Коротко- та середньострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років) наразі відсутні.

Вплив на атмосферне повітря. В результаті реалізації планованої діяльності передбачається незначне збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Вплив на водні ресурси. Планована діяльність передбачає не суттєвий вплив на водні ресурси виконання заходів, реалізація яких не призведе до збільшення обсягів скидів забруднених вод у поверхневі води.

Відходи. Планова діяльність не передбачає виконання заходів, реалізація яких призведе до збільшення обсягів утворення відходів.

Вплив на земельні ресурси. Внаслідок реалізації планової діяльності не передбачається змін у топографії або в характеристиках рельєфу, поява таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали землі та інші подібні загрози.

Вплив на біорізноманіття та рекреаційні зони. В плановій діяльності не передбачається реалізація завдань, які можуть призвести до негативного впливу на біорізноманіття та рекреаційні зони.

Вплив на культурну спадщину. Реалізація планової діяльності не призведе до негативного впливу на наявні об’єкти історико-культурної спадщини.

Вплив на населення та інфраструктуру. Планова діяльність не передбачає появу нових ризиків для здоров’я населення.

Екологічне управління, моніторинг. Планова діяльність не передбачає послаблення правових і економічних механізмів контролю в галузі екологічної безпеки.

При проведенні планової діяльності буде можливе під час здійснення моніторингу атмосферного повітря, а точніше узагальнених даних про склад та обсяги викидів забруднюючих речовин; оцінки рівня та ступеня небезпечності забруднення для довкілля та життєдіяльності населення; оцінки складу та обсягів викидів забруднюючих речовин.

Кумулятивний вплив. Ймовірність того, що реалізація планової діяльності призведе до таких можливих впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною.

Реалізація планованої діяльності буде мати позитивний вплив на соціально – економічний розвиток території та незначний вплив на довкілля.

6.                                                                ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єкту доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні енергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Перелік і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких включає:

 • ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;
 • планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;
 • відновлювальні заходи – технічна і біологічна рекультивація, нормалізація стану окремих компонентів навколишнього середовища тощо;
 • захисні заходи:

Для попередження та захисту об’єкту необхідно проведення наступних попереджувально-захисних заходів:

 • посилення режиму безпеки шляхом встановлення систем відео спостереження та охоронної сигналізації;
 • передбачити освітлення прилеглої території в нічний час – компенсаційні заходи (при необхідності) – компенсація незворотного збитку від планованої діяльності шляхом проведення заходів щодо рівноцінного поліпшення стану природного, соціального і техногенного середовища в іншому місці і/або в інший час, грошове відшкодування збитків.

На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватись у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

охоронні заходи – передбачити систему моніторингу зі спостереженням за технічним станом обладнання, за станом ґрунтів та здійснення контролюють за дотриманням ГДВ забруднюючих речовин в атмосферному повітрі у зоні впливу планової діяльності.

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час стратегічної екологічної оцінки даного детального плану території, не передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

 • Обґрунтування вибору

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність (провадження даної планованої діяльності саме на даній території).

Вибір даного майданчика будівництва проведено з урахуванням доцільності розміщення об’єкта, а також аспектів соціально-економічного розвитку населеного пункту в цілому.

У разі незатвердження документа державного планування, а саме детального плану території, та відмова від реалізації будівництва, призведе до неможливості подальшого економічного розвитку населеного пункту. Цей сценарій може розумітися, як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля.

За даним варіантом подальший стабільний розвиток населеного пункту є очевидно проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та вуличної мережі, погіршення ситуації в цілому.

 • Опис здійснення стратегічної екологічної оцінки

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначено доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінено вплив на навколишнє середовище в період будівництва та функціонування будівель і споруд, надано прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

 • аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації, а саме:
 • проаналізовано в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
 • розглянуто природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
 • оцінено можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах;
 • проаналізовано склад ґрунтів, рівні залягання підземних вод, особливості гідрогеологічних умов майданчика за результатами інженерно-геологічних вишукувань;
 • консультації з громадськістю щодо екологічних цілей;
 • розглянуто способи ліквідації наслідків;
 • особи, які приймають рішення, ознайомлені з можливими наслідками здійснення запланованої діяльності;
 • отриманні зауваження і пропозиції до проекту містобудівної документації;
 • проведено громадське обговорення у процесі розробки проекту містобудівної документації.

В ході СЕО проведено оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

7.                                                    ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Організація моніторингу детального плану території рекомендується шляхом здійснення наступних заходів:

 • порівняння фактичного стану компонентів довкілля з минулорічними показниками, в яких реалізуються заходи планової діяльності, один раз на рік на підставі результатів державного статистичного спостереження.

У разі виявлення перевищень минулорічних показників провести аналіз на предмет зв’язку з реалізацією заходів планованої діяльності;

 • порівняння фактичних показників індикаторів виконання заходів планової діяльності, зокрема рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, один раз на рік на підставі результатів державного статистичного спостереження.

7.1.                       План екологічного моніторингу.

Положення щодо створення системи моніторингу довкілля міста відповідно до «Програми моніторингу довкілля Львівської області на 2014 – 2019 роки» буде визначати порядок створення та функціонування системи з урахуванням стану довкілля та природоохоронної діяльності, визначає основні завдання системи моніторингу довкілля, суб’єктів системи, їх завдання відповідно до конкретного ресурсу, принципи організації та функціонування системи, взаємовідносини між суб’єктами під час створення та опрацювання системи моніторингу, структуру системи, організаційний механізм її створення.

Запропоноване Положення слід розробити відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.98 № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля».

Система моніторингу довкілля – це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки.

Екологічний та соціальний моніторинг для об’єкту буде здійснюватися з метою забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства під час її будівництва і експлуатації та втілення всіх заходів щодо мінімізації ймовірних впливів та наслідків на навколишнє природне та соціальне середовище.

Загальною метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів даного проекту є забезпечення/гарантування того, що всі заходи пом’якшення та мінімізації впливів та наслідків успішно втілюються та вони є ефективними та достатніми.

Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення нових проблем та питань, що викликають занепокоєння. Моніторинг має відбуватись на декількох рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення впливи, що не були передбачені раніше.

Програма екологічного моніторингу буде працювати під час будівництва та експлуатації об’єкту. Вона складається із переліку дій та заходів, кожний із яких має певну мету та ключові індикатори та критерії для оцінки.

Постійний моніторинг буде здійснюватися під час всього життєвого циклу об’єкту: будівництво – експлуатація – виведення із експлуатації.

Моніторинг включає, але не обмежується наступними етапами:

 • вибір параметрів навколишнього природного та соціального середовища для певних аспектів;
 • встановлення ключових параметрів моніторингу;
 • візуальний огляд;
 • регулярний відбір зразків/проб та їх дослідження;
 • регулярні опитування та зустрічі із громадою, яка потенційно потрапляє в зону впливу об’єкту планованої діяльності;
 • аналіз інформації, що була отримана під час моніторингу та за необхідності розробка комплексу заходів, що усувають або максимально пом’якшують вплив об’єкту на навколишнє природне та соціальне середовище.
 • регулярний перегляд (не менше одного разу на рік) програми моніторингу та її коригування в разі необхідності.

Внутрішній моніторинг

Перед початком будівництва буде призначено фахівця, який буде відповідальним за дотримання екологічних та соціальних вимог під час будівельних робіт. Також ця людина буде підтримувати регулярний контакт не тільки із державними контролюючими органами, а й начальником відділу охорони навколишнього природного середовища, начальником відділу охорони праці та особою, відповідальною на підприємстві за зв’язок із громадськістю та корпоративну соціальну відповідальність.

Зовнішній моніторинг та оцінка

Передбачається виконання зовнішнього моніторингу об’єкту силами органів державного нагляду (територіальні органи Державної екологічної інспекції України, Держпродспоживслужби України та Держпраці), місцевого самоврядування та місцевих громадських об’єднань, представниками кредиторів та інвесторів, в т.ч. залученими аудиторськими компаніями.

Органи державного нагляду здійснюватимуть моніторинг та контроль підприємства шляхом проведення планових та позапланових перевірок із залученням інших зацікавлених сторін.

Органи місцевого самоврядування та місцеві громадські об’єднання мають право долучатись до контролюючих органів або відвідувати об’єкт самостійно відповідно до вимог біобезпеки, що встановлені на підприємстві будуть публікувати на власному сайті сканкопії результатів лабораторних досліджень параметрів навколишнього середовища, що виконуються в рамках моніторингу, не пізніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів після отримання їх оригіналів.

РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ (РНХ), ІНФОРМАЦІЇ, ПЕРЕДБАЧЕНОЇ ПУНКТАМИ 1 – 10 ЦІЄЇ ЧАСТИНИ, РОЗРАХОВАНИХ НА ШИРОКУ АУДИТОРІЮ

У Звіті з стратегічної екологічної оцінки проведено оцінку впливів на довкілля об’єкту планованої діяльності в регіоні його розміщення.

Даний документ – Резюме нетехнічного характеру (РНХ) – містить коротку інформацію про потенційні екологічні та соціальні наслідки, які мають відношення до запропонованої діяльності.

Також пропонуються відповідні заходи по зниженню негативних екологічних та соціальних наслідків, що можуть виникнути в процесі будівництва та експлуатації об’єкту планованої діяльності.

Найбільш вразливою складовою планової діяльності, що зазнає негативного впливу – це викиди в атмосферне повітря від роботи автотранспорту та будівельної техніки.

Все вищенаведене свідчить про зовсім незначний вплив планового об’єкта на стан атмосферного повітря.

Цей документ (РНХ) буде розміщений для ознайомлення і для надання коментарів. Будь-яка особа може надати свої зауваження та рекомендації щодо екологічних, соціальних та інших аспектів цього проекту до органу місцевого самоврядування або до власника об’єкта планової діяльності.

ВИСНОВОК

На підставі проведеного аналізу зроблено висновок що розроблений детальний план території для розміщення «Детальний план території на частину території м. Старий Самбір, від початку вулиці Лева Галицького до залізничнго переїзду у м. Старий Самборі, Львівської області» відповідає державним та регіональним стратегічним документам, реалізація заходів планової діяльності не справляє значного негативного впливу на стан довкілля та здоров’я населення.

За результатами СЕО надано рекомендації до змісту заходів планової діяльності та заходи з моніторингу впливу реалізації планової діяльності на довкілля, що відповідно до ст.9 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» повинно бути враховане в документі детального планування.

Замовник ЗВІТУ:            Виконавчий комітет Старосамбірської міської ради Юридична адреса: 82000, Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Лева Галицького, 35

Телефон: (0238)-21-871, Ел-пошта: sts.m.rada@gmail.com

Виконавець ЗВІТУ:     ФОП          Дзюбинський Т.В., ГАП Грушаник О.Б. Кваліфікаційний сертифікат архітектора «Розроблення містобудівної документації» Серія АА 002594 від 24.12.2015 р

Версія для друку

© 2020, sts-mrada.gov.ua. All rights reserved.