«

»

Чер 22

Протокол засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посади керівників закладів загальної середньої освіти Старосамбірської міської ради від 18 червня 2021 року

ПРОТОКОЛ №1

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посади керівників закладів загальної середньої освіти Старосамбірської міської ради від 18 червня 2021 року

Місце проведення:  кабінет начальника гуманітарного відділу

Початок засідання: 14:30

Присутні:

Голова комісії : Яворський М.В., депутат Старосамбірської міської ради;

Секретар комісії: Нискогуз О.В., депутат Старосамбірської міської ради, голова депутатської комісії з гуманітарних питань.

Члени комісії:

Леус Юрій Олександрович, уповноважений представник для контактів з державними органами громадської організації «Товариство з охорони культурної спадщини «Острогірка»;

Дик Мирон Тадейович – голова ОТО ППО і науки України.

Відсутні:

Члени комісії

Гірковий Я.З., завідувач сектору правового забезпечення управління Державної служби якості освіти у Львівській області,

Захарко С.Д., головний спеціаліст відділу моніторингу та позапланового контролю Державної служби якості освіти у Львівській області.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про затвердження порядку денного засідання комісії з проведення конкурсу на посади керівників закладів загальної середньої освіти Старосамбірської міської ради Львівської області.
 2. Ознайомлення членів комісії з порядком проведення конкурсного відбору на заміщення посади керівника закладу загальної середньої освіти.
 3. Розгляд заяв претендентів для участі у конкурсі на посади керівників закладів загальної середньої освіти Старосамбірської міської ради Львівської області та поданих ними документів на відповідність установленим законодавством вимогам.

4.Прийняття рішень про допущення та /або недопущення претендентів для участі у конкурсному відборі на посади керівників закладів загальної середньої освіти Старосамбірської міської ради Львівської області.

5.Про затвердження тестових завдань на знання законодавства України у сфері освіти та варіантів ситуаційних завдань для перевірки професійних компетентностей кандидатів на посаду керівника закладу освіти.

 1. Про делегування представників від конкурсної комісії для ознайомлення кандидатів із закладами освіти та затвердження графіків знайомства претендентів із закладами та затвердження графіків проведення етапів конкурсних відборів на посади керівників закладів загальної середньої освіти.

По першому питанню слухали:

Нискогуз О.В., секретаря конкурсної комісії, яка відкрила засідання та ознайомила присутніх членів конкурсної комісії із порядком денним засідання комісії з проведення конкурсу на посади керівників закладів загальної середньої освіти та запропонувала його затвердити.

Зауваження та пропозиції до порядку денного відсутні.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 4 (чотири);

«проти» – 0 (нуль);

«утримались» – 0 (нуль).

По другому  питанню слухали:

Нискогуз О.В., секретаря конкурсної комісії, яка оголосила склад конкурсної комісії, який був затверджений наказом гуманітарного відділу виконавчого комітету Старосамбірської міської ради від 02.06.2021року №53 «Про затвердження складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад директорів закладів загальної середньої освіти Старосамбірської міської ради».

Запропонувала дане засідання вважати правочинним та розпочати роботу конкурсної комісії.

Зазначила, що рішенням сесії Старосамбірської міської ради від 20.04.2021р. №446 затверджено Положення про порядок проведення конкурсу та призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності Старосамбірської міської ради (далі -Положення). Секретар комісії відзначила, що конкурсна комісія в своїй діяльності керується Законом України «Про повну загальну середню освіту» та Положенням.

Члени конкурсної комісії зобов’язані:

– брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;

– заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених ст.39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності.

Відповідно до Положення керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є  громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту не нижче ступеня магістра та стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.

Не може обіймати   посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, яка:

–  є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

– має судимість за вчинення злочину;

– позбавлення права обіймати відповідну посаду;

– за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

– підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

Конкурсний відбір здійснюється за результатами:

– перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема, законів України «Про повну загальну середню освіту», «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

– перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також  надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

О.Нискогуз ознайомила членів комісії з етапами проведення конкурсів.

І етап – письмове тестування:

Тестування містить 30 тестових питань. Кожне тестове завдання передбачає з варіанти відповіді, лише одне  з яких є правильним.

Тестування проходить письмово не довше 40 хв. у присутності членів комісії. Після складання тестування на знання законодавства кандидат підписує та проставляє дату вирішення тестових завдань. Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання за такими критеріями:

– 1 бал надається за кожну правильну відповідь;

– 0 балів – за кожну неправильну відповідь;

– максимальна кількість балів, за підсумками тестування становить – 30 балів.

Кандидати, які набрали менше 15 балів, до наступного етапу не допускаються.

ІІ етап – вирішення ситуаційного завдання:

Виконання ситуаційних завдань проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності та професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема, на знання спеціального законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи на посаді директора закладу загальної середньої освіти.

Ситуаційне завдання виконується письмово державною мовою не довше 30 хвилин. Кандидат обирає ситуаційне завдання шляхом витягування його із запакованого конверту під час проведення конкурсного відбору.

Перед вирішенням ситуаційного завдання на аркуші обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, варіант ситуаційного завдання. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата вирішення ситуаційного завдання.

Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами вирішення ситуаційного завдання виставляються такі бали:

 • 10 балів – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;
 • 5 балів – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимогам в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;
 • 0 балів – кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимогам.

ІІІ етап – презентація перспективного плану розвитку закладу освіти

Кожен кандидат публічно та відкрито презентує державною мовою перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти. Виступ повинен тривати не більше 10 хвилин.

Оцінюються інноваційні підходи до управління закладом, запровадження інновацій в освітній процес, оригінальність запропонованих кандидатами управлінських рішень та публічний захист концепції розвитку закладу.

Для оцінювання результату публічної презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти використовується така система:

 • 10 балів виставляється кандидатам, які в перспективному плані повністю розкрили всі напрямки роботи закладу освіти;
 • 5 балів виставляється кандидатам, які частково розкрили перспективи розвитку закладу освіти;
 • 0 балів виставляється кандидатам, які не окреслили перспективи розвитку закладу освіти.

Загальна кількість балів:

Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання балів, виставлених кожному кандидату за результатами оцінювання перевірки знання законодавства, вирішення ситуаційних завдань та презентації.

Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від загальної кількості набраних ним балів.

Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.

У разі набрання кандидатами менше половини максимальної кількості балів, такий кандидат не може бути визнаним переможцем конкурсу.

У разі набрання кандидатами однакової кількості балів, визначення переможця здійснюється таємним голосуванням членів комісії бюлетенями.

У разі рівного розподілу голосів під час таємного голосування бюлетенями, вирішальним у визначенні переможця є голос голови конкурсної комісії.

ВИРІШИЛИ:

Членам  комісії неухильно дотримуватися Положення про порядок проведення конкурсу та призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності Старосамбірської міської ради Львівської області.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 4 (чотири);

«проти» – 0 (нуль);

«утримались» – 0 (нуль).

По третьому  питанню слухали:

Яворського М.В., голову конкурсної комісії , який  повідомив, що протягом 30 днів, починаючи з 13 травня 2021 року, по 13 червня 2021 року всі зацікавлені особи мали можливість подати документи для участі у конкурсі на посади керівників закладів загальної середньої освіти Старосамбірської міської ради (додаток 1).

Інформація про оголошення конкурсу була опублікована на веб-сайті засновника та в часописі «Голос Прикарпаття».

До конкурсної комісії надійшло 7 заяв про участь у конкурсах від громадян, які претендують на зайняття посад директорів закладів загальної середньої освіти.

Зазначив, що документи, які подані претендентами на участь у конкурсах на посади керівників закладів освіти, прийняті в установленому порядку відповідно до оприлюдненого оголошення, заяви зареєстровані у журналі обліку заяв претендентів на участь у конкурсах, описи документів сформовані та готові для представлення на розгляд конкурсній комісії.

Ознайомив усіх членів конкурсної комісії із документами, поданими претендентами на участь у конкурсах відповідно до Положення по кожному претенденту окремо згідно з додатками 2-6.

Ознайомившись із представленими документами претендентів на участь у конкурсах на посади керівників закладів загальної середньої освіти.

ВИРІШИЛИ:

Визнати, що документи претендентів на участь у конкурсах, відповідають кваліфікаційним вимогам на заняття посади директора закладу загальної середньої освіти, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту» та Положенням.

 ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 4 (чотири);

«проти» – 0 (нуль);

«утримались» – 0 (нуль).

По четвертому  питанню слухали:

Яворського М.В., голову конкурсної комісії, який запропонував провести відкрите голосування щодо допуску претендентів до проходження етапів конкурсних відборів на посади керівників закладів освіти по кожному кандидату окремо у відповідний заклад загальної середньої освіти (результати голосування додаються згідно з додатком 7).

Пропозицій та зауважень по кандидатурах не було.

Доповідач поставив на голосування питання про затвердження результатів голосування щодо допуску претендентів до проходження етапів конкурсного відбору на посади керівників закладів освіти та оприлюднення на офіційному вебсайті Старосамбірської міської ради переліку осіб, яких допущено до участі у конкурсних відборах (далі –кандидатів) згідно з додатком 11.

ВИРІШИЛИ:

1.Затвердити результати голосування щодо допуску претендентів до етапів конкурсних відборів на посади керівників закладів освіти.

 1. Оприлюднити на офіційному вебсайті Старосамбірської міської ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсних відборах (далі кандидатів) згідно з додатком 8.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 4 (чотири);

«проти» – 0 (нуль);

«утримались» – 0 (нуль).

По п’ятому  питанню слухали:

Нискогуз О.В., секретаря конкурсної комісії, яка запропонувала затвердити перелік тестових питань на знання законодавства України у сфері освіти та варіантів ситуаційних завдань для перевірки професійних компетентностей кандидатів на посаду керівника закладу освіти.

На розгляд членів комісії подані 30 тестових завдань та 5 варіантів ситуаційних завдань.

ВИСТУПИЛИ:

Дик М.Т., член конкурсної комісії, який зауважив, що ситуаційні завдання є зрозумілими, чітко викладеними та стосуються питань діяльності директора закладу освіти.

Нискогуз О.В., секретар конкурсної комісії, яка питання про затвердження переліку тестових питань та ситуаційних завдань поставила на голосування .

ВИРІШИЛИ:

Затвердити перелік тестових питань на знання законодавства України у сфері освіти згідно з додатком 9 та варіанти ситуаційних завдань для перевірки професійних компетентностей кандидата на посаду керівника закладу освіти згідно з додатком 10, які не підлягають оприлюдненню.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 4 (чотири);

«проти» – 0 (нуль);

«утримались» – 0 (нуль).

По шостому питанню слухали:

Нискогуз О.В., секретаря конкурсної комісії, яка повідомила про необхідність  делегування представників конкурсної комісії для ознайомлення кандидатів із закладами освіти та трудовими колективами.

Доповідач ознайомила членів комісії із проектом графіку проведення ознайомлення кандидатів на посади керівників закладів освіти із закладами освіти та їх трудовими колективами.

Доповідач запропонувала затвердити графік ознайомлення кандидатів на посади керівників закладів освіти із закладами освіти та їх трудовими колективами згідно з додатком 8.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 4 (чотири);

«проти» – 0 (нуль);

«утримались» – 0 (нуль).

ВИРІШИЛИ:

 1. Делегувати голову конкурсної комісії та затвердити графік знайомств кандидатів на посади керівників закладів освіти із закладами освіти згідно з додатком 8.

 

Голова комісії         ___________________   Яворський Мар’ян Володимирович

 

Секретар комісії    ___________________    Нискогуз Оксана Василівна

 

Члени комісії          ___________________    Леус Юрій Олександрович

 

                                 __________________  Дик Мирон Тадейович

 

 

 

 

 

Додаток 1

до протоколу

від 18.06.2021 №1

Перелік

закладів загальної середньої освіти Старосамбірської міської ради

на посади керівників яких оголошені конкурси

1.Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Біличі Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області.

 1. Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Воля Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області.
 2. Навчально-виховний комплекс «Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ст..-Заклад дошкільної освіти смт. Стара Сіль» Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області.
 3. Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 м.Старий Самбір Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області.
 4. Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів імені Степана Петрівського с.Тершів Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області.

 

Додаток 2

до протоколу

від 18 .06.2021 №1

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

щодо претендентів на участь у конкурсі на посаду керівника

 закладу загальної середньої освіти І-ІІ ст.. с.Біличі  Старосамбірської міської ради

Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Біличі

Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області

ПІБ претендента Освіта, рівень вищої освіти, кваліфікація Стаж педагогічної та /науково-педагогічна робота Дата подання заяви про участь на конкурс Відповідність поданих документів, необхідних для участі у конкурсі та зайняття посади вимогам законодавства
1 Паплик Степан Миколайович Повна вища, спеціаліст, вчитель фізичної культури і валеології (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) Стаж роботи – 28 р.

1993-2012 – вчитель Білицької ЗСШ І-ІІ ст..

2012-2021 – директор ЗЗСО с.Біличі

07.06.2021 Подані всі документи. Відповідають вимогам чинного законодавства.
2 Гунчак Василь Іванович Повна вища, спеціаліст, вчитель загально технічних дисциплін та фізики (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) Стаж роботи – 28р.

1993-2021 – вчитель трудового навчання Білицької ЗСШ І-ІІ ст..

11.06.2021 Подані всі документи. Відповідають вимогам чинного законодавства.

 

 

 

Додаток 3

до протоколу

від  18.06.2021 №1

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

щодо претендента на участь у конкурсі на посаду керівника

 закладу загальної середньої освіти І-ІІ ст.. с.Воля Старосамбірської міської ради

Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Воля

Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області

ПІБ претендента Освіта, рівень вищої освіти, кваліфікація Стаж педагогічної та /науково-педагогічна робота Дата подання заяви про участь на конкурс Відповідність поданих документів, необхідних для участі у конкурсі та зайняття посади вимогам законодавства
1 Созанський Ігор Степанович Повна вища, спеціаліст, вчитель загальнотехнічних дисциплін (Дрогобицький державний педагогічний інститут) Стаж роботи –33 роки

1988-1993- директор Ясенице-Замківської ЗСШ І-ІІ ст..

1993-1998 –вчитель ЗЗСО  І-ІІ ст.. с.Воля

1998-2021 – директор ЗЗСО  І-ІІ ст.. с.Воля

07.06.2021 Подані всі документи. Відповідають вимогам чинного законодавства.

 

 

 

Додаток 4

до протоколу

від 18.06.21р.№1

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

щодо претендента на участь у конкурсі на посаду керівника

  «Навчально-виховного комплексу «Заклад загальної середньої освіти I-III ступенів – заклад дошкільної освіти

смт. Стара Сіль» Старосамбірської міської ради

  «Навчально-виховний комплекс «Заклад загальної середньої освіти I-III ступенів – заклад дошкільної освіти

смт. Стара Сіль» Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області

ПІБ претендента Освіта, рівень вищої освіти, кваліфікація Стаж педагогічної та /науково-педагогічна робота Дата подання заяви про участь на конкурс Відповідність поданих документів, необхідних для участі у конкурсі та зайняття посади вимогам законодавства
1 Фасоляк Ярослав Миколайович Повна вища, спеціаліст, вчитель трудового навчання, креслення, безпеки життєдіяльності (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) Стаж роботи – 42 роки

1979 – 1980 піонервожатий Волянської восьмирічної школи;

1980-2001 – вчитель фізичного виховання;

2001-2021 – директор   «Навчально-виховного комплексу «Заклад загальної середньої освіти I-III ступенів – заклад дошкільної освіти

смт. Стара Сіль»

03.06.2021 Подані всі документи. Відповідають вимогам чинного законодавства.

 

 

 

 

Додаток 5

до протоколу

від 18.06.21р. №1

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

щодо претендентів на участь у конкурсі на посаду керівника

 закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст.. м.Старий Самбір №2 Старосамбірської міської ради

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 м.Старий Самбір

Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області

ПІБ претендента Освіта, рівень вищої освіти, кваліфікація Стаж педагогічної та /науково-педагогічна робота Дата подання заяви про участь на конкурс Відповідність поданих документів, необхідних для участі у конкурсі та зайняття посади вимогам законодавства
1 Хмельовський Ігор Олександрович Повна вища, спеціаліст, вчитель фізичного виховання (Львівський державний інститут фізичної культури). Стаж роботи – 43  роки

1978-1984 – вчитель фізичного виховання Верхньолужецької основної школи;

1984-2000-вчитель Старосамбірської ЗСШ І-ІІІ ст.№2;

2000-2021 – директор ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 м.Старий Самбір.

07.06.2021 Подані всі документи. Відповідають вимогам чинного законодавства.
2 Дрозд Оксана Григорівна Повна вища, спеціаліст, соціальні дисципліни (Волинський державний університет);

Вчитель історії (Дрогобицький педагогічний університет).

Стаж роботи – 24 роки

1996 -1999- вчитель географії Старосамбірської ЗСШ І-ІІІ ст.. №2;

199-2021- заступник директора з виховної роботи;

04.06.2021 Подані всі документи. Відповідають вимогам чинного законодавства.

Додаток 6

до протоколу

від 18.06.21р.№1

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

щодо претендента на участь у конкурсі на посаду керівника

 закладу загальної середньої освіти с.Тершів Старосамбірської міської ради

Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Тершів

Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області

ПІБ претендента Освіта, рівень вищої освіти, кваліфікація Стаж педагогічної та /науково-педагогічна робота Дата подання заяви про участь на конкурс Відповідність поданих документів, необхідних для участі у конкурсі та зайняття посади вимогам законодавства
1 Сиса Володимир Миколайович Повна вища, спеціаліст, вчитель історії (Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім.В.С.Стефаника) Стаж роботи- 47

1974-1976 – учитель Нагачівської середньої школи;

1976-1983 – учитель історії Топільницької восьмирічної школи;

1983-2001 – учитель історії Стрілківської середньої школи;

2001 – директор ЗЗСО І-ІІ ст.. с.Тершів

03.06.2021 Подані всі документи. Відповідають вимогам чинного законодавства.

 

Додаток  7

до протоколу

від 18.06.21 №1

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

щодо допуску претендентів до конкурсних відборів

на посади керівників закладів загальної середньої освіти

Назва закладу освіти, на посаду директора якого оголошений конкурс ПІБ претендента Результати голосування

членів комісії

ЗА ПРОТИ УТРИМАЛИСЯ
1 Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Біличі Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області. Паплик Степан Миколайович

 

     
Гунчак Василь Іванович      
2 Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Воля Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області. Созанський Ігор Степанович      
3 Навчально-виховний комплекс «Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ст..-Заклад дошкільної освіти смт. Стара Сіль» Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області. Фасоляк Ярослав Миколайович      
4 Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 м.Старий Самбір Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області.

 

Хмельовський Ігор Олександрович

 

     
Дрозд Оксана Григорівна      
5 Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів імені Степана Петрівського с.Тершів Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області. Сиса Володимир Миколайович      
         

 

 

 

 

 

Додаток 8

до протоколу від 18.06.21р.№1

Список кандидатів допущених до проходження конкурсних відборів

на посади керівників закладів загальної середньої освіти

 

ПІБ кандидата на посаду Найменування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошений конкурс
1. Паплик Степан Миколайович

 

Гунчак Василь  Іванович

Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Біличі Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області.

 

2. Созанський Ігор Степанович Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Воля Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області.

 

3. Фасоляк Ярослав Миколайович Навчально-виховний комплекс «Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ст..-Заклад дошкільної освіти смт. Стара Сіль» Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області.

 

4. Хмельовський Ігор Олександрович

 

Дрозд Оксана Григорівна

 

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 м.Старий Самбір Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області.

 

5. Сиса Володимир Миколайович Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів імені Степана Петрівського с.Тершів Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області.

 

 

 

Додаток 11

до протоколу від 18.06.21р.№1

 

Графік ознайомлення кандидатів на посади керівників закладів загальної

середньої освіти із закладами освіти та їх трудовими колективами

 

Найменування закладу освіти Дата знайомства із закладом Час знайомства із закладом Делегована особа від конкурсної комісії
1 Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Біличі Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області.

 

25.06.21 10:00 Ю.О.Леус
2 Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Воля Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області.

 

25.06.21 10:00 М.Дик
3 Навчально-виховний комплекс «Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ст..-Заклад дошкільної освіти смт. Стара Сіль» Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області.

 

25.06.21 10:00 О.Нискогуз
4 Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 м.Старий Самбір Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області.

 

25.06.21 12:00 М.Дик
5 Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів імені Степана Петрівського с.Тершів Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області.

 

25.06.21 10:00 М.Яворський
print

Pin It on Pinterest