«

»

Вер 28

Про затвердження Програми з перспективного розвитку Старосамбірської територіальної громади до 2027 року

гербСТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11-а сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 вересня2021р.                               м. Старий Самбір                      718

Про затвердження Програми з перспективного розвитку Старосамбірської територіальної громади до 2027 року

Відповідно до ст 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Старосамбірська міська рада

            ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму з перспективного розвитку Старосамбірської територіальної громади до 2027 року (додається).
 2. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

Міський голова                                               І.Трухим

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням 11-ї  сесії 8 скликання Старосамбірської міської ради від 23 вересня 2021 року №718

 

 

 

ПРОГРАМА

з перспективного розвитку Старосамбірської територіальної громади до 2027 року

 

1. Ініціатор розроблення програми Міська рада
2. Розробник програми Виконавчий апарат міської ради
3. Співрозробники програми
4. Відповідальний виконавець програми Виконавчий апарат міської ради
5. Назва Програми Програма з перспективного розвитку

Старосамбірської територіальної громади до 2027 року

 

6. Законодавча база розроблення програми Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України  «Про засади днржавної регіональної політики», Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2027 року, Стратегія розвитку Львівської області на період 2021-2027 років.
7. Підстава для розроблення Програми Потреба в розробленні дорожньої карти для розвитку новоствореної громади, визначення переваг та недоліків території, потреб мешканців та пошук ресурсів для створення конкурентноспроможних умов проживання та діяльності на території громади.
8. Мета і основні завдання

Програми

Розробка стратегії розвитку Старосамбірської міської територіальної громади для підвищення життєвого рівня мешканців шляхом вибору пріоритетних напрямків формування конкурентних переваг території і громади.
9. Основні заходи Програми Проведення діагностики сучасного стану Старосамбірської територіальної громади, визначення рівня розвитку різних галузей, складення комплексної оцінки території. На основі всебічного аналізу визначення основних векторів розвитку території, пріоритетних галузей – стратегічних цілей документу.
10. Термін реалізації Програми 2021- рік
11. Фінансове забезпечення Програми Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів   місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством
12. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн. 80,0 тис. грн.

 

7.1 В тому числі бюджетних коштів: 80,0 тис. грн.

 

 

  – з них коштів міського бюджету 80,0 тис. грн.
  – позабюджетні кошти
8 Основні джерела фінансування програми Міський бюджет

 

І. Актуальна проблема, на розв’язання якої спрямована Програма

Розроблення та реалізація стратегічних планів розвитку територій є одним із найсучасніших методів муніципального управління та широко застосовується в багатьох країнах світу. Як показує світовий досвід, організація стратегічного планування, розроблення і реалізація стратегічних акцій мала ключове значення для корінних змін у провідних містах світу. Загальні кризові явища в галузях економіки, зростання конкуренції зумовлюють необхідність розробки довгострокової стратегії розвитку міста, пов’язаної з економічним зростанням, підвищення добробуту, а також соціальних показників рівня життя громадян міста.

Ефективно використати наявний потенціал територій заради забезпечення їх стабільного, перспективного соціально-економічного розвитку та створення умов для підвищення якості життя місцевого населення стає можливим завдяки довгостроковим стратегіям розвитку. Місцева влада має змогу приймати виваженні рішення з огляду на сьогоднішні реалії та наявні ресурси. Як свідчить світова практика, кращих результатів досягають міські громади, які об’єднують зусилля приватного та громадського секторів у досягненні визначених цілей розвитку міста, визначають фактори, що впливають на них, та розробляють систему оперативних планів для досягнення цих цілей.

Після завершення реформи децентралізації утворено Старосамбірську міську територіальну громаду. До неї належить 26 населених пунктів. Населення становить 21 310 осіб.

Для комплексного всебічного розвитку новоствореної громади потрібен всесторонній аналіз наявних ресурсів, визначення проблем та шляхів їх вирішення. На основі цих досліджень буде визначено пріоритетні галузі в розвитку громади на довгострокову перспективу.

 

ІІ. Мета Програми

Метою програми є розроблення проекту стратегії розвитку територіальної громади на довгостроковий період – Стратегія розвитку Старосамбірської міської територіальної громади до 2027 року, реалізація якої надасть змогу підвищити якість життя населення, розширити інвестиційні можливості, покращити розвиток бізнесу та туризму, муніципальної інфраструктури, соціальної та культурної галузей, сталий розвиток громади у цілому з урахуванням очікуваних змін. На основі прийнятої Стратегії в подальшому здійснюється розробка та впровадження інших документів державного планування у пріоритетних стратегічних напрямках розвитку громади.

 

ІІІ. Обґрунтування шляхів та способів розв’язання проблеми

Стратегічне планування охоплює систему довго-, середньо- та короткострокових планів, проектів і програм. Однак головний змістовий акцент робиться на довгострокові цілі та шляхи їх досягнення.

Розроблення стратегії розвитку передбачає реалізацію основних етапів:

 • ініціювання розроблення стратегії та обґрунтування мети, організація подальшої роботи;
 • аналіз середовища, визначення діючих тенденцій, ризиків та факторів розвитку територіальної громади;
 • визначення місії, бачення, сценаріїв та напрямів розвитку;
 • розробка планів дій;
 • громадське обговорення та ухвалення Стратегії;
 • моніторинг та впровадження реалізації Стратегії з можливим коригуванням.

Стратегічне планування місцевого розвитку спрямоване на вирішення одного з основних завдань будь-якої системи: пошук відповіді на питання про ключові точки, куди можливо спрямовувати доступні ресурси для того, щоб забезпечити нормальне відтворення і розвиток системи життєдіяльності території. Необхідно визначити, в чому полягає специфіка території, якими можуть бути пріоритети, цілі і сценарії її розвитку в існуючих умовах, якими можуть бути позиції території всередині регіону або поза його межами.

Для вирішення цих питань необхідна робота з аналізу всіх складових територіального життя та зовнішніх факторів, що на нього впливають.

В рамках збору та аналізу інформації для розроблення стратегії розвитку міста планується здійснити соціально-економічний аналіз території, порівняльний аналіз досвіду громад (зокрема у розробці стратегій розвитку),  соціологічний аналіз, результати соціологічних опитувань, зокрема, що проводились і у попередні роки, тощо.

Інформаційною основою для проведення аналізу стану розвитку громади мають стати:

 • генеральний план розвитку території, інша існуюча містобудівна документація;
 • програми соціально-економічного розвитку та окремих сфер і звіти про їх виконання;
 • статистичні дані;
 • результати соціологічних досліджень;
 • результати наукових досліджень, що стосуються населених пунктів громади;
 • дані земельного кадастру;
 • інша інформація публічного користування.

Важливим є залучення до процесу якомога більшої кількості населення громади. Також буде корисним залучити до роботи з розроблення стратегії розвитку зовнішніх фахових експертів-аналітиків, що не мають місцевих стереотипів та зв’язків із жодним суб’єктом місцевого розвитку.

Будь-яка довгострокова програма завжди пов’язана з об’єктивними ризиками. На сьогодні для їх аналізу внутрішніх та зовнішніх ризиків застосовуються різні методики. У результаті використання аналізу має бути розроблена обґрунтована стратегія досягнення майбутнього, максимально адаптована до стартових умов місцевого розвитку з урахуванням зовнішніх чинників впливу на це майбутнє.

На основі даних діагностики початкового стану розвитку території та узагальнення уявлень основних суб’єктів територіального розвитку (за результатами соціологічних опитувань та досліджень) щодо моделі бажаного майбутнього та проведеного тестування  гіпотез, буде сформовано Стратегічне бачення, що повинно відбивати унікальність нашої громади, яка не може бути скопійована іншими територіями, і досягнення саме його дасть змогу бути конкурентоспроможним у майбутньому. Пошук унікальності буде здійснено на етапі аналітичної роботи за участі профільних фахівців та експертів, і остаточно буде оформлено після широких обговорень з громадськістю.

Загалом кожний етап дослідження, аналізу, розробки бачення та в подальшому розробка пріоритетів, стратегічних цілей, оперативних завдань та їх реалізації передбачає ряд заходів, які потребують ресурсів: грошових, часових, а також залучення фахівців та експертів.

Завершальним етапом з розроблення Стратегії розвитку є безпосередньо узагальнення усієї роботи в єдиний документ – Стратегія розвитку Старосамбірської міської територіальної громади, що має бути винесена на розгляд  міської ради.

Всі етапи розроблення стратегії будуть супроводжуватись консультаціями з фахівцями, депутатським корпусом та обговоренням із зацікавленими сторонами громади міста, а також з висвітленням у засобах масової інформації.

 

ІV. Напрямки діяльності, перелік завдань і заходів Програми, результативні показники

Основними завданнями програми є:

 • проведення комплексного аудиту та дослідження соціально-економічного стану громади із визначенням ресурсів, відмінностей та особливостей, які повинні стати головними чинниками зростання тощо;
 • визначення майбутнього громади (стратегічного бачення, візії);
 • визначення основних пріоритетів, одержаних на основі бачення майбутнього громади, проблем, що заважають у досягненні мети щодо реалізації бачення майбутнього громади, вибір найбільш раціональних шляхів вирішення проблем та визначення конкретних цілей, досягнення яких у майбутньому надасть змогу вирішити конкретні проблеми;
 • визначення стратегічних та оперативних цілей, розроблення довгострокових та короткострокових програм їх досягнення, визначення індикаторів виконання завдань;
 • оформлення єдиного документу – Стратегії розвитку Старосамбірської міської територіальної громади до 2027 року;
 • забезпечення висвітлення у засобах масової інформації ходу розроблення Стратегії розвитку громади та проведення громадських обговорень;
 • визначення індикаторів для забезпечення моніторингу та оцінки виконання Стратегії розвитку.

Основними завданнями з реалізації Програми є:

 1. Підготовчий етап:

– збір та аналіз різних сфер життєдіяльності міста (проведення аудиту та дослідження соціально-економічного стану громади;оцінка виконання Стратегії розвитку міста Старий Самбір, аналіз природного, науково-технічного потенціалу; вивчення досвіду інших міст; аналіз реалізації міських програм; вивчення громадської думки тощо.).

– залучення зацікавлених сторін, формування робочих груп, визначення локальних груп тощо;

– формування місії та візії, визначення пріоритетів;

– розроблення планів практичних дій реалізації по пріоритетним напрямкам (визначення стратегічних пріоритетів, операційних цілей, розроблення довгострокових програм, визначення індикаторів виконання тощо) із залученням фахівців та обговоренням громадою.

 1. Проведення Стратегічної екологічної оцінки документу.
 2. Формування Стратегії розвитку як єдиного документу.
 3. Обговорення проекту стратегії розвитку з громадою  та винесення на розгляд і затвердження міською радою.
 4. Здійснення реалізації та моніторингу Стратегії, (розробка програм соціального і економічного розвитку та інших документів державного планування, внесенні змін та коригуванню за потреби, а також їх моніторинг).

Заходи Програми

 

Захід Сума, тис. грн.

 

Примітка
1. Проведення всебічного аналізу території Старосамбірської міської ТГ 35,0 Загальний фонд
2. Розробка Стратегії розвитку Старосамбірської міської територіальної громади до 2027 року 45,0 Загальний фонд
  Всього: 80,00  
  Загалом по програмі 80,00  

 

 1. V. Результативні показники Програми

Основними результатами, яких планується досягти, є:

 • раціональне використання ресурсів громади та спрямованість на чіткі бюджетні пріоритети;
 • високий рівень громадського консенсусу;
 • розроблення довгострокових цільових програм за пріоритетними напрямками та механізму моніторингу їх виконання;
 • розроблення єдиного документу –  проекту Стратегії розвитку Старосамбірської міської територіальної громади до 2027 року, що має бути винесений на широке обговорення громадою та затвердження міською радою.

 

VІ. Фінансове забезпечення заходів програми

5.1.Головний розпорядник коштів – Старосамбірська міська рада Старосамбірського району Львівської  області в межах бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування Програми.

5.2.Фінансування  Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік по ТПКВКМБ 0117693 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю»,  а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

VII.  Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконання Програми здійснюється виконкомом міської ради.

 

      Секретар міської ради                                             І.Жук

 

Додаток 1

до Програми з перспективного розвитку Старосамбірської міської територіальної громади до 2027 року

 

Ресурсне забезпечення Програми з перспективного розвитку Старосамбірської міської територіальної громади на 2027 року

 

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання програми Етапи виконання програми

 

Всього витрат на виконання програми
2021 рік  
Обсяг ресурсів всього:

 

80.0 80.0
в тому числі, міський бюджет: 80.0 80.0

 

Секретар міської ради                                                   І.Жук

  


 

Додаток 2

до Програми з перспективного розвитку Старосамбірської міської територіальної громади на 2021 рік

 

Обсяги фінансування Заходів Програми з перспективного розвитку Старосамбірської міської територіальної громади до 2027 року

 

Захід Сума, тис. грн.

 

Примітка
1. Проведення всебічного аналізу території Старосамбірської міської ТГ 35,0 Загальний фонд
2. Розробка Стратегії розвитку Старосамбірської міської територіальної громади до 2027 року 45,0 Загальний фонд
  Всього: 80,00  
  Загалом по програмі 80,00  

 

 

Секретар міської ради                                                   І.Жук

 


 

 Додаток 3

до Програми з перспективного розвитку

Старосамбірської міської

територіальної громади до 2027 року

Перелік завдань, заходів та показників Програми з перспективного розвитку

Старосамбірської міської територіальної громади до 2027 року         

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Джерела інформації  Обсяги у

2021 році

Очікуваний результат
1 2 3 4 5 6 7 8
2. ЗАВДАННЯ

Збір інформації, статистичних даних про громаду

Захід 1

Проведення всебічного аналізу території Старосамбірської міської ТГ

Затрат

Обсяг витрат, потрібних для проведення аналізу території громади, тис. грн

Старосамбірська міська рада, виконавець робіт Фінансова звітність 35,000  
Продукту

Документи про аналіз поточного стану справ громади, примірник

Внутрішній облік 7,0  
Ефективності

Середні витрати на документ з аналізом поточного стану громади, тис. грн.

Розрахунок 5,000  
Якості

Відсоток вчасно виконаних послуг %

Розрахунок 100  
3. ЗАВДАННЯ

Напрацювання Стратегії розвитку громади

Захід 1

Розробка Стратегії розвитку Старосамбірської міської територіальної громади до 2027 року

Затрат

Обсяг витрат для проведення виїзних нарад, консультацій, зборів з громадськістю

Старосамбірська міська рада, виконавець робіт Фінансова звітність 40,000  
Продукту

Організація нарад, зборів з громадськістю, консультацій, захід

  Внутрішній облік 7,0  
Ефективності

Середні витрати на проведення  одного заходу, тис. грн.

  Розрахунок 5, 714  
Якості

Відсоток вчасно виконаних заходів, %

  Розрахунок 100  

 

 

Секретар міської ради                                                   І.Жук

print

Pin It on Pinterest