«

»

Вер 28

Про затвердження Стратегії розвитку ЗЗСО I-II ступенів с.Торчиновичі на 2021-2023рр.

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11-а сесія восьмого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від 23 вересня 2021 р                                   м. Старий Самбір                          № 766

 Про затвердження Стратегії розвитку ЗЗСО I-II ступенів с.Торчиновичі на 2021-2023р.р.

Відповідно до п.2 ст.37 Закону України «Про освіту», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та з метою забезпечення безпечного та доступного освітнього середовища, Старосамбірська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Стратегію розвитку ЗЗСО I-II ступенів с.Торчиновичі на 2021-2023р.р. (додається).
 2. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з гуманітарних питань (голова комісії – депутат О.Нискогуз).

Міський голова                                                    І.Трухим

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 11-ї сесії 8 скликання Старосамбірської міської ради від 23 вересня 2021р. №766

Міський голова     І.Трухим


 

 

Стратегія розвитку закладу загальної середньої освіти  І-ІІ ступенів с.Торчиновичі Самбірського району Львівської області на 2022-2024р.р.

 

Схвалено рішенням педагогічної ради від 31.08.2021р. (протокол №12 )

 Характеристика діяльності закладу освіти

Основним стратегічним баченням розвитку закладу загальної середньої  освіти І-ІІ ступенів  с.Торчиновичі є забезпечення  функціонування закладу, у якому не тільки здобувається освіта та формується освітній компонент, а й створюються умови, за яких кожна дитина може реалізувати себе як особистість, може почувати себе вільно, безпечно та реалізувати свої індивідуальні здібності. Стратегія спрямована на виконання Конституції України; Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших законодавчих та підзаконних актів законодавства у сфері освіти і науки, рішень ( розпоряджень) засновника, власних установчих документів та для реалізації забезпечення особистісного розвитку суб’єктів освітнього процесу, модернізації змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю й оцінювання, прийняття управлінських рішень.

Стратегія розвитку закладу на 2022-2024 роки може змінюватися та доповнюватися.

Місія школи: створення безпечного і доступного освітнього середовища для всебічного розвитку та соціалізації учасників освітнього процесу, їх інтелектуальних, творчих, фізичних здібностей на засадах загальнолюдських цінностей, зокрема цінностей Українського народу, Конституції і законів України,формування особистості ,яка займає активну громадську позицію і шанує національні звичаї,традиції та обряди.

Візія: заклад повинен стати простором психологічного комфорту всіх учасників освітнього процесу та їх соціального успіху, який мотивує:

* здобувачів освіти – до позитивних змін у навчанні;

*педагогічних працівників – до професійного росту;

* батьків – до активної свідомої співпраці.

Цінності:

Здоров’я

Гідність

Успішність

Доброчесність

Саморозвиток

Творчість

Партнерство

Патріотизм

Станом на серпень 2021 року в школі навчаються 83 дитини,

Педагогічний колектив налічує 23 педагоги  з вищою освітою.

Освітні послуги надають:  Старший учитель – 8, «спеціаліст вищої категорії» –15 , «спеціаліст першої категорії» –4 , «спеціаліст другої категорії» – 1,»спеціаліст «-3.

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти:

 1. Кількість споруд, майстерень, допоміжних приміщень – 1 споруда, 10 класних кімнат, , їдальня (40 місць), власна котельня, підсобні будівлі.
 2. Комп’ютерний клас – 14 портативних комп’ютерів учнів, 12 планшетів для кабінету розвитку мовлення, 15 персональних комп’ютерів, принтери – 4 штук.

3.Спортивний зал

 1. Актовий зал
 2. Кабінети:

5.1.Методичний;

5.2.Фізичний;

5.3.Директора ;

5.4.Учителів.

 1. Заклад освіти підключено до локальної мережі Інтернет.
 2. Забезпечено проточною холодною і гарячою водою.
 3. Забезпечено внутрішніми туалетами.

Створені умови для розвитку ключових компетентностей, а саме: навчальна, культурна, здоров’язберігаюча, інформаційно-комунікативна, соціальна, громадянська, підприємницька форми роботи.

 

До послуг учнів закладу освіти: бібліотека, спортивна зала, облаштована навчальна майстерня. Створено безпечне освітнє середовище для Нової української школи. Організовано роботу трьох  гуртків  за інтересами.

Постійно ведеться робота по зміцненню матеріально-технічної бази закладу освіти.

Поряд з цим є ряд невирішених проблем, саме:

 1. Недостатня кількість демонстраційного обладнання, наочності. :

1.2.географія,фізика,біологія,хімія,фізична культура,історія,трудове навчання.

 1. Недостатній рівень володіння сучасними комп’ютерними технологіями окремими педагогічними працівниками.
 2. Слабкі читацькі інтереси учнів.
 3. Недостатній рівень формування у школярів потреб і навичок. самоосвітньої роботи, здатності до навчання упродовж життя.
 4. Нерозуміння освітніх і виховних цілей частиною батьками учнів.
 5. Недостатня відповідальність батьків за навчання та виховання дітей.

 

Сильні сторони закладу:

 1. Партнерство між усіма учасниками освітнього процесу.
 2. Прозорість управління закладом.
 3. Сприятливе освітнє середовище для навчання та праці.
 4. Педагогічний досвід та майстерність педколективу.
 5. Професійне зростання педагогів.
 6. Використання ІКТ.

7.Можливості для розвитку закладу.

8.Підтримка місцевого підприємця.

Слабкі сторони закладу:

 1. Матеріально-технічне забезпечення.
 2. Врахування думки кожного учасника освітнього процесу.
 3. Відсутність юридичного захисту.
 4. Низький демографічний рівень на території обслуговування.

 

Стратегія розвитку закладу на 2022-2024 роки

 1. Загальні положення

Пріоритетним напрямком сучасної освітньої системи України, що підтверджено сучасними державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти, до найкращих світових здобутків у освітній галузі. Концепція Нової української школи, Державний стандарт початкової освіти та Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти орієнтує педагогів на перехід від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження. Визначено вимоги до навчальних досягнень учнів, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей (учень знає, розуміє, застосовує, аналізує, виявляє ставлення, оцінює, тощо). Разом із предметною підготовкою за роки здобуття базової загальної середньої освіти діти мають оволодіти ключовими компетентностями: уміння вчитися, спілкуватися державною, мовою; математична і базова компетентності в галузі природознавства; інформаційно – комунікаційна; соціальна і громадянська; загальнокультурна; підприємницька; здоров’язберігаюча.

Діяльність закладу освіти ґрунтується на засадах особистісно – орієнтованого підходів. Відповідно до Концепції Нової української школи заклад освіти працюватиме на засадах «педагогіки партнерства». Основні принципи цього підходу:

– повага до особистості;

– доброзичливість і позитивне ставлення;

– довіра у відносинах;

– діалог – взаємодія – взаємоповага;

– розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);

– принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).

Основна мета діяльності закладу – це безперервний процес підвищення ефективності освітнього процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, потреб особистості учня. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація освітнього процесу, допрофесійна підготовка здобувача освіти.

 

 1. Мета та завдання Стратегії розвитку

Мета: створення умов для забезпечення в закладі освіти якісної, сучасної, індивідуально-орієнтованої системи освіти для дітей з особливими педагогічними потребами відповідно до вимог в суспільстві, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком закладу освіти.

Відповідно до загальної мети, місією школи є різнобічний розвиток особистості дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей, формування в неї загальнокультурних і морально-етичних цінностей, ключових і предметних компетентностей, необхідних життєвих і соціальних навичок, що забезпечують її готовність до продовження навчання, життя у демократичному суспільстві. Найціннішим результатом освіти в особистісному вимірі є здорова дитина, мотивована на успішне навчання, дослідницьке ставлення до життя; це учень / учениця, які вміють вчитися з різних джерел і критично оцінювати інформацію, відповідально ставитися до себе та інших людей, усвідомлювати себе громадянином / громадянкою України, вміти реалізувати себе в суспільстві.

 

На реалізацію визначеної мети спрямовані основні завдання діяльності закладу освіти: 

 • створення належних умов для функціонування системи освіти закладу освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини з особливими освітніми потребами, ґрунтується на єднанні сімейного та суспільного виховання;
 • сприяння гуманізації відносин в закладі та сім’ї,
 • забезпечення суттєвого зростання якості освіти, створення комплексу умов рівного доступу до неї;
 • створення шкільного середовища, що сприятиме прагненню учнів до самопізнання, самоаналізу, саморозвитку;
 • модернізація матеріально-технічної бази закладу;
 • створення інформаційно-навчального середовища, упровадження новітніх відкритих навчальних систем і відповідних педагогічних технологій;
 • створення умов впровадження початкової освіти Нової школи; яка поділяється на два цикли:
 • створення умов впровадження базової середньої освіти Нової школи, яка поділяється на два цикли:
 1. Основні шляхи реалізації Стратегії

Умови реалізації Стратегії

 

Умовами реалізації пріоритетних напрямів Стратегії є запровадження нових педагогічних та управлінських технологій:

 • впровадження системи постійного відстеження динаміки змін в освіті;
 • оновлення функцій управління відповідно до нових видів управлінської діяльності;
 • реальне забезпечення відкритості та доступності освітньої галузі закладу освіти перед громадськістю.

 

Очікувані результати реалізації заходів Стратегії

Основними очікуваними результатами вирішення завдань є:

 • формування культури спілкування та інформаційної культури учасників освітнього процесу;
 • впорядкування інформаційного обміну баз даних;
 • мотиваційний аспект набуття знань учнями;
 • розвиток соціальної та комунікативної активності учнів;
 • формування в учнів навичок ефективного спілкування;
 • формування в учнів культури збереження і зміцнення свого здоров’я;
 • створення безпечного толерантного шкільного середовища;
 • формування системи моніторингу освітнього процесу з метою аналізу стану та динаміки розвитку закладу освіти.
 • надання доступу педагогічним працівникам та учням до сучасних інформаційних ресурсів та технологій;
 • підняття освітнього процесу на новий якісний рівень;
 • залучення громадськості, батьків, учнів до плідної співпраці з метою розвитку закладу освіти.

 

 1. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення

Стратегія розвитку реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених державним,обласним ,місцевим бюджетом на відповідні роки, а також передбачає залучення позабюджетних коштів інвесторів, меценатів, громадських фондів, інших юридичних і фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України. Матеріально-технічна частина Стратегія щорічно коригуватиметься  реальними можливостями бюджетних та позабюджетних  надходжень.

 

Шляхи реалізації Стратегії розвитку закладу

 1. Проєкт «Освітній процес»

Мета: 

 • забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку здобувачів освіти;
 • створення сприятливого та безпечного освітнього середовища для навчання, самовираження і самореалізації учнів;
 • сприяння різнобічному розвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання;
 • розвиток життєвих компетентностей учнів та здатності навчання упродовж життя.

 

Завдання:

 • забезпечення реалізації права громадян на базову загальну середню освіту;
 • виконання вимог Державного стандарту базової загальної середньої освіти підготовка учнів до подальшої освіти та трудової діяльності;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина;
 • розвиток особистості шляхом залучення до творчої діяльності;
 • забезпечення наступності між початковою загальною освітою та базовою загальною середньою освітою.

 

Пріоритети:

 • запровадження сучасних форм і методів навчання;
 • забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини;
 • формування особистості, що базується на знаннях, досвіді, цінностях,
 • здібностях, набутих завдяки навчанню і вихованню.

                                                        Шляхи реалізації

№ з/п Зміст роботи Очікувані результати Термін виконання Відповідальні

 

1 Організація розробки та впровадження методичних рекомендацій щодо моніторингу  оцінювання досягнень учнів Розвиток талантів, здібностей, компетентностей, наскрізних умінь здобувачів освіти 2022-2024 Керівництво, педагогічні працівники
2 Забезпечення учнів підручниками Створення оптимальних умов для здобуття освіти 2022-2024 Керівництво, завідувач бібліотеки
3 Упровадження STEM та STEАM-освіти Розвиток уміння  інтегрувати набуті навички в повсякденне життя та перетворення інформації з однієї форми в іншу 2022-2023 Керівництво, педагогічні працівники
4 Реалізація Концепції Нової української школи Створення умов для набуття життєвоважливих компетентностей, формування наскрізних умінь в учнів 2022-2024 Керівництво школи, педагогічні працівники
5 Залучення батьківської громадськості до стратегічного планування та до участі в освітніх проєктах Підвищення рівня навченності та вихованості учнів, зміцнення матеріальної бази закладу освіти 2022-2024 Керівництво, педагогічні працівники
6 Формування національної ідентичності здобувачів освіти Супровід та підтримка обдарованості у дітей, зокрема формуванню в них життєвих стратегій у сучасному соціумі, обмін досвідом у практичній роботі з дітьми 2020-2024 Керівництво, педагогічні працівники

 

 1. Проєкт «Методичне забезпечення освітнього процесу»

Мета:

 • підвищення якості методичної роботи з забезпеченням різноманітних форм навчання;
 • підвищення ефективності освітнього процесу;
 • стимулювання саморозвитку та творчого пошуку педагогічних працівників.

 

Завдання:

 • забезпечення освітнього процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою;
 • забезпечення цілеспрямованого методичного навчання педагогічних кадрів;
 • вдосконалення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки педагогічних працівників;
 • стимулювання педагогічних працівників до саморозвитку та самоосвіти, активізація їх творчого потенціалу.

 

Пріоритети: 

 • ефективність методичної роботи;
 • інформальна освіта – особиста робота кожного педагогічного працівника;
 • участь у методичній роботі – обов’язок кожного педагогічного працівника.

 

Шляхи реалізації

№ з/п Зміст роботи Очікувані результати Термін виконання Відповідальні

 

1 Забезпечення умов для професійного самовдосконалення педагогічних працівників Підвищення рівня фахової компетентності педагогічних працівників, сприяння їх саморозвитку 2022-2024 Керівництво
2 Підтримка добровільної сертифікації вчителів початкових класів Готовність вчителя до інноваційних перетворень у професійній діяльності 2022-2024 Керівництво, вчителі початкових класів
3 Організація співпраці з установами та закладами України, що надають освітні послуги з підвищення кваліфікації Постійне підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (виконання постанови КМУ від 21.08.2019

№ 800)

2022-2024 Керівництво, педагогічні працівники

 

4 Залучення педагогічних працівників до участі у фахових та методичних заходах Всеукраїнського та обласного рівнів Підвищення мотиваційної активності, запобігання професійному вигоранню 2022-2024 Керівництво
5 Вивчення, узагальнення та впровадження досвіду роботи найкращих педагогічних працівників закладу освіти Підтримка творчої діяльності педпрацівників закладу освіти, розвиток їхньої професійної компетентності, підвищення педагогічної майстерності, оновлення методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу і популяризації кращих педагогічних надбань 2022-2024 Керівництво, педагогічні працівники

 

6 Забезпечення умов для ефективної роботи методичних об’єднань Підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників 2022 Керівництво
7 Створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками та технологіями навчання Використання інноваційних методик у своїй роботі

 

2022-2024 Керівництво
8 Організація і проведення різноманітних методичних заходів для педагогічних працівників Удосконалення методичної роботи закладу освіти, розвиток здатності педпрацівників до ініціативної, творчої, пошукової діяльності 2022-2024 Керівництво, педагогічні працівники

 

9 Своєчасне надання різноманітних інформаційних послуг та консультацій Результат роботи вчителя – ефект розвитку учнів 2022 -2024 Керівництво
         

 

 1. Проєкт «Управління закладом освіти»

Мета:

 • вироблення стратегії розвитку освітньої системи закладу освіти;
 • забезпечення якісних змін в освітньому просторі закладу освіти відповідно до сучасних вимог концепції “Нової української школи”.

Завдання:

 • забезпечення оптимальної структури закладу освіти;
 • сприяння участі громадськості у формуванні освітньої політики закладу освіти;
 • створення умов для зростання професійного рівня педагогічних кадрів;
 • вдосконалення навчально-матеріальної бази закладу освіти;
 • здійснення систематичного планування, моніторингу та аналізу діяльності закладу освіти.

Пріоритети:

 • управління на основі стратегічного планування, організація взаємодії всіх учасників освітнього процесу, мотивація і контроль діяльності;
 • забезпечення ефективного управління завдяки впровадженню моніторингового супроводу управлінських процесів;
 • залучення громадськості для підвищення ефективності освітнього процесу.

 

Шляхи реалізації

№ з/п Зміст роботи Очікувані результати Термін виконання Відповідальні

 

1 Організація освітнього процесу;

виконання нормативних документів;

вдосконалення внутрішньошкільного контролю

Організація та забезпечення оптимальних, стабільних умов для освітнього процесу 2022-2024 Керівництво
2 Управління освітнім процесом закладу. Проведення педагогічних рад

 

Об’єднання зусиль педагогічного колективу закладу для підвищення рівня освітньої роботи, упровадження в практику досягнень педагогічної науки й передового педагогічного досвіду 2022-2024 Керівництво
3 Створення цілісної системи управління, забезпечення якісного рівня контрольно-аналітичної діяльності відповідно до сучасних вимог Підвищення якості освітнього процесу. Розвиток творчого потенціалу кожного вчителя 2022-2024 Керівництво
4 Забезпечення ефективної роботи Ради школи Спільна робота Ради школи та керівництва закладу освіти 2022-2024 Керівництво
5 Раціональний та доцільний розподіл функціональних обов’язків між керівництвом, педагогічними працівниками Покращення роботи всіх сфер шкільної діяльності 2022-2024 Керівництво
6 Забезпечення життєдіяльності закладу освіти Залучення позабюджетних коштів, покращення роботи з охорони праці та соціального захисту 2022-2024 Керівництво
7 Здійснення адміністративно-господарської роботи Покращення матеріально-технічної бази закладу освіти 2022-2024 Керівництво
8 Звітування директора перед громадськістю, колективом Постійне інформаційне забезпечення, гласність 2022-2024 Керівництво
9 Забезпечення систематичного інформаційного супроводу освітнього процесу на шкільному сайті та стендах Інформованість педагогічних працівників, учнів, батьків у роботі закладу 2022-2024 Керівництво

 

4.Проєкт «Кадрове забезпечення освітнього процесу»

Мета:

 • підвищити престиж педагогічної професії у суспільстві;
 • створити систему планомірного поповнення закладу освіти висококваліфікованими спеціалістами та забезпечити високу результативність професійної діяльності педагогічних кадрів;
 • створити сприятливі умови для професійної діяльності педагогічних працівників, забезпечити їхні конституційні права.

 

Завдання:

 • оптимізація кадрового забезпечення закладу освіти;
 • підвищення ролі педагога у формуванні суспільства;
 • підвищення рівня соціально-економічного та фінансового забезпечення підготовки педагогічних працівників, їх професійної діяльності.

 

Пріоритети:

 • обґрунтоване прогнозування потреби в педагогічних працівниках;
 • стабілізація кадрового складу закладу освіти;
 • підвищення професійного рівня педагогічних працівників;
 • поліпшення морального і матеріального стимулювання професійної діяльності педагогічних працівників.

 

 

Шляхи реалізації

№ з/п Зміст роботи Очікувані результати Термін виконання Відповідальні

 

1 Визначення потреби в педагогічних працівниках Стабілізація кадрового складу закладу освіти 2022 Керівництво
2 Стимулювання педагогічних працівників до здобуття спеціальної освіти Забезпечення гідних умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства 2022-2024 Керівництво
3 Надання пріоритету при розподілі педагогічного навантаження педагогам з відповідною спеціальною освітою Моральне та матеріальне стимулювання вчителів 2022-2024 Керівництво
4 Забезпечення систематичного підвищення кваліфікації  педпрацівників; впровадження сучасних інформаційних технологій Ріст професійної майстерності, розвиток творчої ініціативи, забезпечення ефективності освітнього процесу 2022-2024 Керівництво
5 Внесення пропозицій щодо нагородження державними та відомчими нагородами та відзнаками працівників закладу освіти у вищі органи управління освітою Моральне та матеріальне стимулювання вчителів 2022-2024 Керівництво
6 Удосконалення професіоналізму та методичної майстерності педагогічних працівників, широкого використання інноваційних технологій Підвищення якості освіти 2022-2024 Керівництво
7 Упровадження системи професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців Виявлення найбільш активної, талановитої молоді 2022-2024 Керівництво
8 Проведення психолого- педагогічних консиліумів, психолого-педагогічних семінарів з метою удосконалення взаємовідносин «педагог – батьки – учень» Підвищення ролі вчителя у формуванні особистості 2022-2024 Керівництво
9 Забезпечення участі педагогів у фахових конкурсах з метою висвітлення та розповсюдження передового педагогічного досвіду Підвищення професійного рівня педагогічних працівників 2022-2024 Керівництво
10 Організація щорічного моніторингу якості методичної роботи з педагогічними працівниками Підвищення якості освіти 2022-2024 Керівництво

 

 1. Розділ «Інформаційно-освітнє середовище»

Мета:

 • забезпечення якості навчання та комплексного підходу до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому процесі;
 • створення єдиного освітнього інформаційного середовища;
 • підготовка учнів до життя та діяльності в умовах інформаційного суспільства, формування в них навичок самостійного пошуку, оцінювання та систематизації інформації.

Завдання:

 • модернізація комп’ютерної техніки,
 • використання послуг всесвітньої мережі Інтернет;
 • широке впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій;
 • перепідготовка педагогічних кадрів, продовження навчання педагогічних працівників по оволодінню комп’ютерною грамотністю.

 

Пріоритети:

 • впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність;
 • комп’ютеризація освітнього процесу.

 

 

Шляхи реалізації

№ з/п Зміст роботи Очікувані результати Термін виконання Відповідальні

 

1 2 3 4 5
1 Підключення всіх користувачів закладу освіти до мережі Інтернет Забезпечення  підвищення якості освіти 2022 Керівництво
2 Формування баз даних педагогічних працівників, учнів закладу освіти

 

Якісно новий рівень функціонування системи управління освітнім процесом та закладом в цілому На початку поточного навчального року Керівництво
3 Створення умов для навчання співробітників закладу  новим комп’ютерним технологіям Здійснення розвитку  ІКТ компетентностей 2022-2024 Керівництво
4 Удосконалення шкільного сайту і робота з ним Організація доступу учнів, педагогічних працівників, батьків, громадськості до сайту закладу освіти Зацікавленість учнів у створенні сторінки або пошуку матеріалу для сайту 2022-2024 Керівництво
5 Інформатизація методичної роботи школи Створення електронної бази шкільної бібліотеки та тематичних цифрових архівів інформаційних і методичних ресурсів з навчальних предметів 2022-2024 Керівництво
         

 

 1. Проєкт «Виховна система»

Мета:

 • удосконалення та розвиток виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей з урахуванням найважливіших компонентів освітнього процесу щодо формування особистості, здатної самореалізовуватися в умовах сучасних змін у суспільстві;

Завдання:

 • впровадження нових технологій організації виховного процесу в урочній, позаурочній діяльності закладу освіти, спрямованих на розвиток особистості дитини;
 • формування національної самоідентичності та міжкультурної толерантності з урахуванням внутрішніх міжетнічних, міжрелігійних відносин і перспектив інтеграції українського суспільства в європейський простір;
 • реалізація у процесі роботи особистісно-орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу у шкільному та класному колективах;
 • оптимальне поєднання форм організації виховної роботи;
 • подальший розвиток діяльності органу дитячого шкільного самоврядування;
 • забезпечення єдності навчання й виховання   як двох взаємозалежних складових системи освіти;
 • формування учня як активного, свідомого, творчого суб’єкта освітнього процесу;
 • розвиток системи профорієнтаційної освіти з метою самореалізації особистості в соціумі;
 • виховання правової культури в умовах демократичного суспільства;
 • залучення до активної екологічної діяльності, формування основ естетичної культури, гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров’я.

Пріоритети:

 • створення необхідних умов для розвитку творчого потенціалу особистості, перспектив її саморозвитку в колективі;
 • стимулювання ініціативності та життєвої активності дитини;
 • виховання на засадах загальнолюдських і національних цінностей
№ з/п

 

Зміст роботи Очікувані результати Термін виконання

 

Відповідальні

 

1 Здійснення виховного процесу відповідно до діючих державних програм, інших нормативних актів, що обумовлюють виховну роботу в закладі освіти Організація виховного процесу на основі принципів, державних програм, нормативних актів, що дозволяють виховати соціально-активну, освічену, моральну і фізично здорову особистість 2022-2024 Керівництво
2 Удосконалення  системи виховної роботи  закладу, впровадження нових технологій та методик виховання учнів Формування в учнів громадської та правової свідомості, почуття власної гідності, творчого мислення, відповідальності, правових норм,  духовного багатства 2022 Керівництво
3 Забезпечення ефективності профілактики девіантної поведінки дітей та учнівської молоді, спрямування виховного процесу на попередження та подолання тютюнопаління, вживання наркотичних та психотропних речовин, профілактики ВІЛ/СНІДу Збільшення кількості учнів і батьків, що ведуть здоровий спосіб життя і систематично займаються спортом. Створення оптимальних умов для забезпечення фізичного розвитку особистості, збереження її здоров’я.

 

2022-2024 Керівництво
4 Поєднання організаційно-педагогічної, родинно-сімейної, національно-культурної, просвітницької діяльності педагогічних працівників, батьків, учнів, місцевої громади Створення гармонійного всебічного розвитку дитини, підготовка її до життя в існуючих соціальних умовах, реалізація її творчого потенціалу, формування у дітей моральних цінностей з позиції добра та справедливості 2022-2024 Керівництво
5 Формування у підростаючого покоління основи естетичної та екологічної культури, патріотичного, громадянського, національного, трудового виховання Виховання різнобічно гармонійної особистості готової до виконання громадських і конституційних обов’язків, збереження духовних надбань українського народу,  формування особистісних рис громадянина української держави, екологічної культури 2020-2024 Керівництво
6 Відродження національних свят та обрядів, національних традицій Формування у молодого покоління національних якостей, важливого ставлення до культурної спадщини, до розвитку суспільства і культури, до відновлення духовних надбань народу 2022-2024 Керівництво
7 Розширення сфери  діяльності учнів шляхом збереження та збільшення мережі гуртків, спортивних секцій, об’єднань за інтересами Залучення дітей до експедиційної, художньо-практичної, навчально-пізнавальної діяльності 2022-2024 Керівництво
8 Формування організаторських здібностей особистості, її суспільно-громадського досвіду через залучення школярів до громадської діяльності Дієве самоврядування в закладі освіти та в класних колективах 2022-2024 Керівництво
9 Проведення змістовного дозвілля учнівської молоді, спортивних змагань, фестивалів, свят тощо Розвинені спортивні та творчі здібності учнів 2022-2024 Керівництво
10 Проведення акцій та операцій зі збереження шкільного майна, трудових десантів

 

Залучення більшості дітей та молоді в організації шкільного життя 2022-2024 Керівництво
11 Залучення батьків учнів до життя закладу через організацію спільних справ Збереження та примноження традицій закладу освіти 2022-2024 Керівництво

 

 1. Проєкт «Здорова особистість»

Мета програми:

 • формування безпечних, комфортних та здорових умов навчання в закладі освіти, освітнього середовища, яке забезпечує оволодіння учнями компетентностями, необхідними для життя, формування культури безпечної та здорової поведінки;

Завдання:

 • виховання свідомого ставлення учнів до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності;
 • створення здорових та безпечних умов праці для здійснення освітнього процесу;
 • проведення просвітницької роботи серед батьків щодо їхньої відповідальності за здоров’я дітей;
 • створення умов для якісного харчування дітей;

Пріоритети:

 • передача учням сучасних, достовірних знань про здоров’я і здоровий спосіб життя;
 • сприяння розповсюдженню знань про здоров’я в школі, родині, навколишньому середовищі;
 • залучення школярів до активної пропаганди здорового способу життя серед однолітків за принципом «рівний – рівному»;

 

№ з/п Зміст роботи Очікувані результати Термін виконання Відповідальні

 

1 Побудова безпечного та здорового освітнього середовища в рамках реалізації Концепції Нової української школи для забезпечення прав дітей на освіту, охорону здоров’я, створення умов для надання учням якісних освітніх та медичних послуг Формування безпечного та здорового освітнього середовища сприятиме кращій реалізації інтелектуального, фізичного, соціального та емоційного розвитку учнів, їх потенціалу 2022-2024 Керівництво
2 Контроль за станом здоров’я учнів. Моніторинг поглибленого медичного огляду учнів Забезпечення індивідуального підходу у освітньому  процесі, створення умов для сприятливого  фізичного та психічного розвитку дітей 2022-2024 Керівництво
3 Організація режиму дня з урахуванням санітарно-гігієнічних норм Забезпечення раціонального режиму дня учнів, що впливає на підвищення рівня знань, поліпшення здоров’я. На початку навчального року Керівництво
4 Підвищення якості проведення організованих занять фізкультурою і спортом учнів із урахуванням індивідуальних фізичних можливостей і особливостей Позитивна динаміка у формуванні ціннісних орієнтацій учнів на здоровий спосіб життя 2022-2024 Керівництво
5 Впровадження в практику роботи нетрадиційних методів, методик, альтернативних технологій, освітніх програм щодо формування здорового способу життя здобувачів освіти Формування навичок здорового способу життя учнів 2022-2024 Керівництво
6 Проведення індивідуальних, групових, медико-психологічних консультацій з проблем здоров’я

Залучення медичних працівників ФАПу до  проведення виховних годин, брейн-рингів, дискусій, предметних вікторин, годин спілкування, тренінгів

Досягнення високого рівня мотивації учнів щодо ведення здорового способу життя.

Профілактика шкідливих звичок серед підлітків

2022-2024 Керівництво
7 Забезпечення контролю за порядком, якістю та дотриманням норм харчування дітей в закладі освіти Організація харчування учнів 2022-2024 Керівництво
8 Організація профілактичної роботи зі збереження здоров’я учнів. Проведення шкільних змагань з окремих видів спорту та спортивних свят Формування здорового способу життя учнів 2022 -2024 Керівництво
9 Залучення учнів до занять спортом у спортивних секціях та гуртках Формування здорової особистості, набуття учнями навичок здорового способу життя 2022-2024 Керівництво

 

 1. Проєкт «Соціально-психологічний супровід»

Мета: 

 • створення умов для розвитку пізнавальних можливостей та формування інтересів учнів;
 • створення доброзичливого клімату в учнівському колективі;
 • створення сприятливого психологічного мікроклімату в освітньому середовищі;
 • створення умов для різнобічного розвитку особистості;
 • соціалізація дітей пільгового контингенту та здійснення соціально-педагогічного патронажу;
 • організація корекційної роботи з учнями;
 • підвищення рівня психологічних знань педагогічних працівників та батьків.

 

Завдання:

 • скоординувати зусилля педагогів та батьків для повної соціалізації здобувачів освіти;
 • здійснювати психологічний супровід всіх учасників освітнього процесу;
 • здійснювати профілактичну і консультативну роботу;
 • формувати навички здорового способу життя, розвивати здоров’язберігаючі компетентності;
 • формувати родинно-сімейні цінності, як необхідної складової духовної культури здобувачів освіти;
 • забезпечувати права дітей на здобуття базового рівня загальної середньої освіти шляхом організованого освітнього процесу.

 

Пріоритети:

 • формування громадської позиції учнів;
 • успішна соціалізація випускників;
 • профілактика негативних явищ та пропаганда здорового способу життя.

Шляхи реалізації

№ з/п Зміст роботи Очікувані результати Термін виконання Відповідальні

 

         
1 Адаптація учнів до соціального середовища шляхом оптимального розвитку потенційних можливостей Підвищення рівня адаптації учнів 2022-2024 Соціальний педагог

Практичний психолог

2 Впровадження корекційно-розвивальної програми  щодо запобігання і протидії булінгу та насильства «Добре серце» Покращення сприятливого мікроклімату та формування навичок врегулювання конфліктних ситуацій  в учнівському середовищі 2022-2024 Соціальний педагог

Практичний психолог

3 Організація профілактичної роботи зі збереження здоров’я учнів. Профілактичний проект «Стоп насильству! 16 днів проти насильства» Формування в учнів здоров’язберігаючих компетентностей

 

 

2022-2024 Соціальний педагог

Практичний психолог

 

4 Виявлення учнів «групи ризику» і дітей, в яких виникають труднощі у навчанні Покращення соціального розвитку учнів у закладі освіти

 

2022-2024 Соціальний педагог

Практичний психолог

5 Профілактика негативних явищ в учнівському середовищі, формування здоров’язберігаючої та соціальної компетентності Формування в учнів здоров’язберігаючих компетентностей

 

2022-2024 Соціальний педагог

Практичний психолог

7 Корекція міжособистісних відносин всіх учасників освітнього процесу, профілактика відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці Покращення соціального розвитку учнів

 

2022-2024 Соціальний педагог

Практичний психолог

8 Створення у закладі освіти сприятливого психологічного клімату Покращення мікроклімату в учнівському середовищі 2022-2024 Соціальний педагог

Практичний психолог

9 Систематичне відстеження динаміки розвитку учнів на всіх етапах шкільного навчання Покращення соціального розвитку учнів

 

2022-2024 Соціальний педагог

Практичний психолог

 

9.Розділ «Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу»

Мета програми:

 • забезпечення в школі належних умов для навчання і виховання відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних вимог.

 

Завдання:

 • поліпшити умови експлуатації та утримання будівлі закладу освіти;
 • виконати капітальні та поточні ремонти за новітніми технологіями, які передбачають тривалий гарантійний термін експлуатації;
 • забезпечити відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженерно-технологічних вимог безпечні умови для навчання та життєдіяльності в

закладі освіти;

 • забезпечити заклад освіти сучасними меблями, комп’ютерною технікою, корекційно-розвивальним обладнанням відповідно до санітарно-гігієнічних та естетичних вимог, створити сприятливі та комфортні умови для організації освітнього процесу

 

Пріоритети:

 • здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази закладу освіти.

 

Очікувані результати:

 • оновлення матеріально-технічної бази закладу освіти;
 • створення сприятливих умов для організації освітнього процесу.

 

№ з/п

 

Зміст роботи 2022 2023 2024 Відповідальні

 

1 Проведення технічного аналізу стану приміщень школи + + + Керівництво
2 Проведення поточного ремонту:

– навчальних кабінетів,

– спортивного залу,

– бібліотеки,

– їдальні,

– допоміжних приміщень,

– ремонт підлоги, заміна покриття,

– туалетів,

– коридорів, сходових клітин;

– тротуарної доріжки ;

– коридору 1 та 2 поверхів

 

+ + + Керівництво
3 Благоустрій шкільного подвір’я: капітальний ремонт допоміжних приміщень, побудова дровітні , улаштування клумб + + + Керівництво
4 Проведення  ревізії та реконструкції освітлення (заміна ламп, вимикачів, розеток, плафонів) + + + Керівництво
5 Проведення  ревізії та реконструкції теплопостачання + + + Керівництво
6 Проведення капітального ремонту:

– системи опалення шкільного корпусу(заміна тепломережі та батарей)

– даху школи

– спортивної зали

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Проведення інвентаризації шкільного майна + + + Керівництво
8 Поточний ремонт:

– навісу та головного входу  до приміщення школи ;

-кухні шкільної їдальні

+  

 

 

+

 

 

 

 

Керівництво
9 Придбання:

–  шкільні меблі;

– мультимедійний комплекс;

– компьютерна техніка

– телевізор;

– дидактичний матеріал для НУШ;

– ксерокс

 

+

+

+

+

+

 

 

 

+

+

+

 

+

 

+

 

+

+

+

 

+

 

 

Керівництво
10 Придбання обладнання та меблів для харчоблоку:

 

 

– виробничі стелажі,

-електроплити

 

– витяжка електрична;

– посуд

– виробничі столи;

– мийки з нержавіючої сталі

 

 

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

+

+

Керівництво
11 Придбання обладнання та інвентарю для господарчих робіт:

-набір інструментів для ремонту

– електроінструменти;

 

 

 

+

 

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

+

 

+

Керівництво
12 Здійснення ремонту комп’ютерної техніки + + + Керівництво
13 Придбання спортивного інвентарю + + + Керівництво
14 Забезпечення необхідними засобами  для прибирання (халати, дезинфікуючі та миючі засоби) + + + Керівництво
15 Забезпечення прибиральним інвентарем (лопати, граблі, віники, відра тощо) + + + Керівництво
16 Забезпечення медикаментами та канцтоварам + + + Керівництво
17 Забезпечення дотримання техніки безпеки і протипожежної безпеки учасниками освітнього процесу (створення безпечного середовища + + + Керівництво

 

 

 

Секретар міської ради                                 І.Жук

print

Pin It on Pinterest