«

»

Вер 12

Про затвердження (в новій редакції) Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» апарату Старосамбірської міської ради, його Регламенту та переліку послуг

гербСТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18-а сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 06 вересня 2022р.                             м. Старий Самбір                          № 1071

Про затвердження (в новій редакції) Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» апарату Старосамбірської міської ради, його Регламенту та переліку послуг

                        

Керуючись п.п.4 пункту «б» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про адміністративні послуги», з урахуванням Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. №588 (зі змінами) та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. №523-р., Старосамбірська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» апарату Старосамбірської міської ради у новій редакції (додаток 1).

2.Затвердити Регламент роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» апарату Старосамбірської міської ради у новій редакції (додаток 2)

 1. Внести зміни у перелік послуг, які надаються відділом «Центр надання адміністративних послуг» апарату Старосамбірської міської ради та затвердити його у новій редакції (додаток 3).
 2. Вважати такими що втратили чинність рішення №48 від 26.01.2021, №95 від 18.02.2021 та №677 від 05.08.2021 Старосамбірської міської ради.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту (голова комісії – депутат А.Борецький).

 

Міський голова                                          Ігор ТРУХИМ


 Голова постійної комісії з питань прав людини,

законності, депутатської діяльності, етики та

регламенту                                                                                                              А.Борецький

Керуючий (секретар) виконавчого комітету                                                       В.Хітчак

Начальник юридичного відділу                                                                            В.Бущак

Секретар міської ради                                                                                            І.Жук

Начальник відділу «ЦНАП»                                                                                 В.Трач


Додаток 1

до рішення 18 сесії 8 скликання Старосамбірської міської ради від 06 вересня 2022р. №1071 (в новій редакції)

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ «Центр надання адміністративних послуг» апарату Старосамбірської міської ради

 

1.Загальні положення

1.1.Відділ «Центр надання адміністративних послуг» апарату Старосамбірської міської ради (далі – Центр) є структурним підрозділом апарату Старосамбірської міської ради, в якому надаються адміністративні послуги фізичним та юридичним особам (далі – суб’єктам звернень).

1.2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Старосамбірською міською радою (далі – Рада).

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії Старосамбірської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

 

 1. Основні завдання центру

2.1. Основними завданнями Центру є:

2.1.1. організація оперативної і зручної системи надання необхідних громадянам та суб’єктам господарювання адміністративних послуг;

2.1.2. спрощення процедури отримання адміністративних послуг і поліпшення якості їх надання;

2.1.3. забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через Центр;

2.1.4. створення зручних і доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень та налагодження зворотного зв’язку для врахування їх потреб і очікувань;

2.1.5. здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів.

 

3.Організація роботи центру

3.1. Центр забезпечує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії адміністратора із суб’єктами надання адміністративних послуг та у випадках передбачених законодавством – безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг.

3.2. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Старосамбірською міською радою. Цей перелік включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

3.3. До адміністративних послуг також прирівнюється надання витягів і виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

3.4. У Центрі здійснюється прийняття звітів, декларацій і скарг, визначених рішенням Старосамбірської міської ради.

3.5. Для зручності суб’єктів звернень у Центрі відповідно до узгодженого рішення (з дотриманням графіку роботи Центру) постійно працюють представники суб’єктів надання послуг електро-, газо-, водопостачання і водовідведення, комунальних підприємств, а також працівники виконавчих органів ради (у разі необхідності).

3.6. У приміщенні Центру можуть надаватись супутні послуги (банківські, виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів тощо) суб’єктами господарювання, відбір яких здійснюється на конкурсній основі (критерії відбору – мінімізація матеріальних витрат і витрат часу суб’єкта звернення).

Центр облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

3.7. Посадовий склад Центру визначається міським головою. Усі посадові особи виконавчих органів Ради, включені до посадового складу Центру, здійснюють повноваження адміністраторів Центру та в частині дотримання єдиних вимог щодо організації надання адміністративних послуг через Центр підпорядковуються керівнику Центру.

3.8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора або у випадках передбачених законодавством – до представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

3.8. Центр очолює керівник. Керівником Центру є начальник відділу– державний реєстратор. Керівник Центру призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

 

4.Правовий статус начальника відділу, його права та обовязки

4.1. Центр очолює начальник відділу – державний реєстратор, якого призначає та звільняє з посади Старосамбірський міський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.2. Основні завдання керівника Центру:

4.2.1.здійснює керівництво діяльністю Центру, розподіл обов’язків між працівниками та визначення сфер їх відповідальності, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

4.2.2. організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, визначає шляхи удосконалення й підвищення ефективності роботи Центру;

4.2.3. представляє Центр у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

4.2.4. координує діяльність всіх працівників Центру та посадових осіб, що залучаються до його роботи, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4.2.5. організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

4.2.6. сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції міському голові та Старосамбірській міській раді щодо матеріально-технічного забезпечення Центру, вносить пропозиції міському голові щодо преміювання працівників Центру;

4.2.7. організація та контроль виконання у Центрі Конституції та Законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Ради та її Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;

4.2.8. виконує функції державного реєстратора, адміністратора Центру;

4.2.9.розглядає скарги на дії та бездіяльність адміністраторів, а також у випадках передбачених законодавством –на рішення адміністраторів;

4.2.10. планує роботу Центру, подає пропозиції до перспективних і поточних планів роботи міському голові;

4.2.11. розробляє Положення про Центр, у разі потреби – зміни і доповнення, подає їх на затвердження в установленому порядку;

4.2.12. звітує про проведену роботу Центру;

4.2.13. забезпечує планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників Центру;

4.2.14. виконання інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується міським головою.

 

5.Права та обов’язки працівників центру

5.1. Працівники Центру призначаються на посаду та звільняються з посади Старосамбірським міським головою.

5.2. Основними завданнями адміністратора є:

5.2.1. надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо адміністративних послуг, які можна отримати в Центрі;

5.2.2 прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;

5.2.3. видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

5.2.4. організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5.2.5. здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

5.2.6. надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

5.2.7. інші повноваження відповідно до посадової інструкції.

5.3. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

5.4. Адміністратор має право:

5.4.1. безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

5.4.2. погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

5.4.3. інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень;

5.4.4. посвідчувати власним підписом і печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів із реєстрів і баз даних, необхідних для надання адміністративної послуги;

5.4.5. порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

5.5. Державний реєстратор в установленому законодавством порядку:

5.5.1.здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

5.5.2.здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про юридичну та фізичну особу – підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до закону;

5.5.3. виконує обов’язки адміністратора.

5.6. Державний реєстратор має номерну печатку та електронний цифровий підпис.

 

6.Заключні положення

6.1. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

6.2. З метою забезпечення зручних і доступних умов отримання послуг за рішенням Ради у громаді можуть бути створені територіальні підрозділи Центру та віддалені робочі місця адміністраторів (в тому числі – виїзні адміністратори та/або мобільний Центр), які надають адміністративні послуги відповідно до затвердженого Радою Переліку адміністративних послуг.

6.3. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години.

 1. Фінансування та матеріально-технічнезабезпеченнядіяльності центру здійснюється за рахунок міського бюджету, а також з інших джерел дозволених законодавством.

Центр звільняється від плати за підключення (у тому числіобслуговування та використання) до реєстрів, іншихінформаційних баз, щовикористовуються для наданняадміністративнихпослуг, а такожвід плати за обов’язковенавчанняроботі з такими реєстрами.

 

Секретар міської ради                                                          Ігор ЖУК


 

Додаток 2

до рішення 18 сесії 8 скликання Старосамбірської міської ради від 06 вересня 2022р. №1071 (в новій редакції)

 

 

Регламент роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» апарату Старосамбірської міської ради

2022


 РЕГЛАМЕНТ
центру надання адміністративних послуг

Загальна частина

1.Цей Регламент визначає порядок організації роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» апарату Старосамбірської міської ради (надалі – центр), порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодіїі з суб’єктами надання адміністративних послуг.

 1. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в ЗаконіУкраїни “Про адміністративні послуги”.
 2. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

– стабільності;

– рівності перед законом;

– відкритості та прозорості;

– оперативності та своєчасності;

– доступності інформації про надання адміністративних послуг;

– захищеності персональних даних;

– раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для

отримання адміністративних послуг;

– неупередженості та справедливості;

– доступності та зручності для суб’єктів звернення.

 1. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України та Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр та регламентом центру.

 

Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

 1. Центр розміщується в адміністративній будівлі Старосамбірської міської ради за адресою: місто Старий Самбір, вулиця Лева Галицького, 40.

На вході до приміщення розміщуються вивіска з найменуванням центру та табличка з інформацією про його місцезнаходження, графік роботи тощо.

 

Графік роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» апарату Старосамбірської міської ради:

 

Понеділок     з 09:00 до 18:00 години

    Вівторок       з 09:00 до 18:00 години

    Середа           з 09:00 до 18:00 години

    Четвер           з 09:00 до 18:00 години

    П’ятниця      з 09:00 до 17:00 години

    Вихідні дні: субота, неділя

 

Графік прийому у відділі «Центр надання адміністративних послуг» апарату Старосамбірської міської ради:

 

Понеділок     з 09:00 до 17:00 години

    Вівторок       з 09:00 до 17:00 години

    Середа           з 09:00 до 17:00 години

    Четвер           з 09:00 до 17:00 години

    П’ятниця      з 09:00 до 17:00 години

    Вихідні дні: субота, неділя

Графік роботи у літній період (з 1 червня по 31 серпня) відділу «Центр надання адміністративних послуг» апарату Старосамбірської міської ради:

 

Понеділок     з 08:00 до 17:00 години

    Вівторок       з 08:00 до 17:00 години

    Середа           з 08:00 до 17:00 години

    Четвер           з 08:00 до 17:00 години

    П’ятниця      з 08:00 до 17:00 години

    Вихідні дні: субота, неділя

 

Графік прийому у літній період (з 1 червня по 31 серпня) у  відділі «Центр надання адміністративних послуг» апарату Старосамбірської міської ради:

 

Понеділок     з 08:00 до 16:00 години

    Вівторок       з 08:00 до 16:00 години

    Середа           з 08:00 до 16:00 години

    Четвер           з 08:00 до 16:00 години

    П’ятниця      з 08:00 до 16:00 години

    Вихідні дні: субота, неділя

 

Вхід до приміщень центру, який має сходи, повинен бути облаштований пандусом та поручнями з обох боків для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також місцями для тимчасового розміщення дитячих колясок.

У приміщенні центру облаштовується санітарна кімната з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, зокрема тих, що пересуваються на кріслах колісних, та інших маломобільних груп населення.

На прилеглій до центру території облаштовуються місця для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення, зокрема відповідно позначені місця для автотранспортних засобів, якими керують (в яких перевозяться) особи з інвалідністю, у кількості, визначеній Законом України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”. Будівлі, приміщення та стоянки центру облаштовуються з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами відповідних державних будівельних норм, стандартів і правил. На прилеглих вулицях розміщуються інформаційні таблички, на яких зазначається місце розташування центру.

 1. Приміщення центру поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру.

Відкрита частина включає:

сектор прийому;

сектор інформування;

сектор очікування;

сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі за умови створення належних умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних групп населення до приміщень будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій та здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється.

Закрита частина може розміщуватися на інших поверхах.

 1. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру.
 2. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, та/або інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, комп’ютерною технікою з вільним доступом до Інтернету та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг, приміщення, де розміщені сектор інформування центру, територіальний підрозділ центру, віддалене робоче місце адміністратора, облаштовуються відповідними засобами (зокрема скринькою відгуків і пропозицій) та/або в них розміщується в доступному місці книга відгуків і пропозицій.

 1. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якогов изначається залежно від кількості осіб, які звертаються до центру протягом дня, та облаштовується столами для оформлення документів та в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

У секторі очікування облаштовуються місця для суб’єктів звернень – не менш як 10 місць.

Сектор очікування у разі потреби обладнується автоматизованою системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, що мають вади зору.

У приміщеннях центру, його територіальних підрозділів, у приміщеннях, де розміщені віддалені робочі місця адміністраторів, створюються умови для оплати суб’єктами звернень адміністративного збору (зокрема, розміщуються банкомати, платіжні термінали (у тому числі POS-термінали, програмно-технічні комплекси самообслуговування).

 1. Сектор обслуговування повинен бути утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Для швидкого обслуговування суб’єктів звернень робочі місця адміністраторів можуть розподілятися за принципом прийому і видачі документів. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення повинно мати інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру.
 2. Площа секторів очікування та обслуговування центру, його територіального підрозділу та приміщення, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора, повинна бути достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів центру.

Загальна площа секторів очікування та обслуговування становить – не менш як 50 кв. метрів.

 1. На інформаційних стендах або інформаційних терміналах розміщується інформація, зокрема, про:

найменування центру, його місцезнаходження та місцезнаходження його територіальних підрозділів, віддалених робочих місць адміністраторів (в разі їх утворення), номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

графік роботи центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

супутні послуги, які надаються в приміщенні центру;

прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, контактні телефони, адреса електронної пошти;

користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

користування автоматизованою системою керування чергою (у разі її наявності);

положення про центр;

регламент центру;

графік прийому суб’єктів звернення посадовими особами органу, що утворив центр.

 1. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, повинен розміщуватися у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, у тому числі на інформаційному терміналі (у разі його наявності). Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг.
 2. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються на стендах-накопичувачах або стеллажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення або на веб-сайті центру (веб-сайті органу, що утворив центр).
 3. Особам з інвалідністю та іншим маломобільним группам населення забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля. У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування в інший спосіб, який є зручним для осіб з інвалідністю, зокрема осіб з порушеннями слуху, зору, та інших маломобільних груп населення.

Для забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам звернення, які є глухими, німими або глухонімими, до роботи центру може залучатися перекладач жестової мови.

 1. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі центру можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративнихпослуг для надання консультацій.

 

Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

 1. Керівник центру може вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затвердженихі нформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).
 2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це орган, що утворив центр, а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

 

Робота інформаційного підрозділу центру

 1. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності), консультування із загальних питань організації роботи центру та порядку прийому суб’єктів звернення у центрі може утворюватися інформаційний підрозділ.

Інформаційний підрозділ центру також:

інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання щодо компетенції центру;

консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

 1. На офіційному веб-сайті центру розміщується інформація, зазначена в пункті 12 цього регламенту, а також відомості про місце розташування центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.
 2. Інформація, яка розміщується в приміщенні центру (в тому числі на інформаційних терміналах) та на веб-сайті, повинна бути актуальною і вичерпною.

Інформація на веб-сайті центру має бути зручною для пошуку та копіювання.

 1. Суб’єктам звернення, які звернулися до центру, забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг у спосіб, що аналогічний способу звернення, або в інший вибраний суб’єктом звернення спосіб.

 

Керування чергою в центрі

 1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення – для керування чергою.
 2. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором центру реєструється за допомогою терміналу в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).
 3. У центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до центру. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години.
 4. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

 

Прийняття заяви та інших документів у центрі

 1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі – вихідний пакет документів) здійснюється виключно в центрі.

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцем знаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місце знаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

 1. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, анулювання) документі дозвільного характеру, які оформлені дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
 2. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державнихо рганів та органів місцевого самоврядування.

 1. У разі коли вхідний пакет документів подається представником (законним представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.
 2. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.
 3. Адміністратор центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктомз вернення до неї, у двох примірниках.
 4. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в центрі електронного документообігу – в електронній формі.
 5. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної послуги, спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку чи в інший вибраний суб’єктом звернення спосіб), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.
 6. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.
 7. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштовогозв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням.
 8. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.
 9. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 

Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

 1. Після вчинення дій, передбачених пунктами 27-39 цього регламенту, адміністратор центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.
 2. Передача справ у паперовій формі від центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку, визначеному цим регламентом, але не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом отримання справ представником суб’єкта надання адміністративної послуги або їх доставки працівником центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб.
 3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.
 4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника центру.
 5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

Своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, щов иникають під час розгляду справи;

Надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимогз аконодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру невідкладно інформує про це керівника центру.

 

Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

 1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до центру, про що зазначається в листі про проходження справи.
 2. Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описів хідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.
 3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові)) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в описі вхідного пакета документів або в іншому документі, визначеному органом, що утворив центр, і зберігається в матеріалах справи.

 1. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місцепроживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного терміну в центрі, а потім передається для архівного зберігання.
 2. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.
 3. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник центру.
 4. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу в паперовій (копія документів) та/або електронній (скановані копії документів) формі (заява суб’єкта звернення та інші документи, визначені органом, що утворив центр) за рішенням органу, що утворив центр, може зберігатися в приміщенні центру, його територіального підрозділу, приміщенні, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора.

У разі надання адміністративної послуги за допомогою державних реєстрів інформація про послугу зберігається у відповідному реєстрі.

Інформація про адміністративні послуги, надані територіальним підрозділом, адміністратором центру, що працює на віддаленому робочому місці, подається центру для узагальнення в порядку, визначеному регламентом центру.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

 

         Секретар міської ради                                                        Ігор ЖУК


 

Додаток 3

до рішення 18 сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 06 вересня 2022р. №1071

(в новій редакції)

 

 

Перелік адміністративних послуг,

які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг»

апарату Старосамбірської міської ради

 

з/п

Ідентифікатор Назва адміністративної послуги Правові підстави для надання адміністративної послуги
 

РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ*

1 00030 Державна реєстрація народження дитини та її походження Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”
2 00031 Державна реєстрація шлюбу
3 00032 Державна реєстрація розірвання шлюбу
4 00983 Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання
5 00868 Державна реєстрація зміни імені
6 01854 Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану
7 01418 Видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян
8 00033 Державна реєстрація смерті
9 Видача довідки про смерть
 

РЕЄСТРАЦІЯ/ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

10 00034 Реєстрація місця проживання
Закон України
 “Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні”
Закон України
 “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
11 00040 Реєстрація місця перебування
12 00037 Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання
13 00038 Видача витягу з реєстру територіальної громади
14 01217 Реєстрація місця проживання дитини до 14 років
15 Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб
16 Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої
17 Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання
18 Видача довідки про підтвердження місця реєстрації для подання в ГК Республіки Польщі
 

ПАСПОРТНІ ПОСЛУГИ **

19 00023 Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”

 

Постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”

20 00025 Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм
21 00287 Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки
22 00285 Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки) у зв’язку: із зміною інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації); отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб – платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням); виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта; закінчення строку дії паспорта; непридатності паспорта для подальшого використання
23 00277 Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) у зв’язку: із зміною інформації, внесеної до паспорта (прізвища, імені, по батькові, дати народження, місця народження); виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта; непридатності паспорта для подальшого використання; якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта громадянина України зразка 1994 року нових фотокарток; у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року на паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм (за бажанням)
24 00928 Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі у віці з 14 до 18 років з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків
25 00026 Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку
26 00027 Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм
27 00028 Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм замість втраченого або викраденого
28 00274 Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у зв’язку з обміном у разі: зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон; виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон; закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон; непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання
 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

29 00041 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”
30 00042 Державна реєстрація речового права, похідного від права власності
31 00048 Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно
32 00049 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
33 00046 Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
34 00043 Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за судовим рішенням)
35 00047 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
36 01174 Заборона вчинення реєстраційних дій
 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ

37 00050 Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)
Закон України
 “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”
38 00054 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (крім громадського формування та релігійної організації), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)
39 00052 Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (крім громадського формування та релігійної організації), зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
40 00056 Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування та релігійної організації)
41 00057 Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування та релігійної організації)
42 00094 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)
43 00097 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування та релігійної організації)
44 00100 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування та релігійної організації)
45 00073 Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)
46 00083 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)
47 00235 Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля
48 00234 Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
49 00236 Видача документів, що містяться в реєстраційній справі юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця
50 01179 Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
51 00683 Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
52 00058 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)
53 00087 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)
54 00090 Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)
55 00092 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації)
56 00106 Державна реєстрація фізичної особи – підприємця
57 00109 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
58 00108 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
59 00107 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням
 

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

60 00069 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру Закон України “Про Державний земельний кадастр”
61 00070 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку з видачею витягу
62 00071 Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про земельну ділянку з видачею витягу
63 00072 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу
64 00074 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу
65 00075 Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу
66 00079 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу
67 00078 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу
68 00081 Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення
69 00080
Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу
70 00035 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
71 00059 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
72 00060 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
73 00061 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
74 00062 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)
75 00063 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру
76 00064 Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)
77 00065 Надання довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення
78 01254 Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі
79 00066 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
80 00068 Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
 

ПОСЛУГИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

81 00210 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь
82 00198 Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду
83 00213 Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)
84 00207 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу
85 00199 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування
86 01161 Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності
87 00175 Видача рішення про припинення права власності на земельну ділянку, права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землевласника, землекористувача
88 00174 Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності
89 00244 Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок
90 00176 Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах безоплатної приватизації
91 00217 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення
92 00180 Затвердження технічної документації з бонітування ґрунтів
93 00181 Затвердження технічної документації з економічної оцінки земель
94 00179 Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів
95 00182 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
96 00192 Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря
97 00208 Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб
98 01784 Надання у користування водних об’єктів на умовах оренди  

 

99 01785 Поновлення договору оренди водних об’єктів
100 Продаж земельної ділянки та надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення
101 Затвердження ціни продажу земельної ділянки шляхом викупу та звіту про експертну грошову оцінку
102 Прийняття рішення про припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі на користь держави або територіальної громади
103 Припинення права постійного користування земельною ділянкою або її частиною у разі добровільної відмови землекористувача
104 Надання згоди розпорядників земельних ділянок комунальної власності на поділ та об’єднання таких ділянок
105 Поновлення (продовження) договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею ( в тому числі, на умовах оренди)
106 Внесення змін до договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею ( в тому числі, на умовах оренди)
107 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі в оренду
108 Затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі в оренду
109 Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
110 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та передачі земельної ділянки у власність
111 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове використання якої змінюється
112 Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок
113 Затвердження технічної документації із землеустрою по зміні координат земельної ділянки, без зміни її площі та конфігурації
114 Затвердження технічної документації із землеустрою по зміні координат земельної ділянки, зі зміною площі та конфігурації
115 Встановлення обмеженого платного або безплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту)
116 Видача довідки про членство в особистому селянському господарстві
117 Видача ордеру на видалення зелених насаджень
118 Надання дозволу на розробку детального плану території з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану населеного пункту
119 Затвердження детального плану території з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану населеного пункту
120 Надання дозволу на внесення змін до детального плану території з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану населеного пункту
121 Затвердження внесення змін до детального плану території з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану населеного пункту Закон України “Про приватизацію державного житлового фонду”

 

Закон України “Про житловий фонд соціального призначення”,

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”

122 Надання дозволу на розробку детального плану території з метою зміни цільового призначення земельної ділянки
123 Затвердження детального плану території з метою зміни цільового призначення земельної ділянки
124 Надання дозволу на розробку детального плану території з метою відведення земельної ділянки
125 Затвердження детального плану території з метою відведення земельної ділянки
126 Видача довідки про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства
127 Надання згоди на розміщення на території села, селища, міста місць чи об’єктів для зберігання та захоронення відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких включає відповідну адміністративно-територіальну одиницю
128 00263 Видача довідки про невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду
129 00257 Видача свідоцтва про право власності
130 01352 Видача дубліката свідоцтва про право власності
131 00238 Видача ордера на жиле приміщення
132 01472 Рішення щодо продовження строку проживання в жилих приміщеннях з фондів житла для тимчасового проживання
133 00036 Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов
134 01471 Взяття на облік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання
135 Прийняття рішення про переведення житлового будинку або житлового приміщення у нежитлове
136 Видача (продовження дії) дозволу на розміщення зовнішньої реклами
137 Погодження проведення салютів, феєрверків, інших заходів з використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів
138 Встановлення режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування
 

ПОСЛУГИ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ, ЖКГ

139 00156 Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки, внесення змін до будівельного паспорта Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”
140

 

01192 Надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки
141 00158 Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
142 01186 Внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
143 00190 Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
144 00193 Продовження строку дії паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
145 00191 Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
146 00153 Прийняття рішення про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна
147 01240 Прийняття рішення про зміну адреси об’єкта нерухомого майна
148 01330 Надання кадастрової довідки з містобудівного кадастру
149 Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна
150 Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна
 

КОМПЛЕКСНІ ПОСЛУГИ

151 01369 Комплексна послуга “єМалятко”:

1.державна реєстрація народження та визначення походження дитини

2.реєстрація місця проживання

3.призначення допомоги при народженні дитини

4.призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

5.внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я

6. реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків

7. видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

8. визначення належності новонародженої дитини до громадянства України

9. внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому

10. надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” за місцем проживання або перебування її отримувача

11.  надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”


Закон України
 “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”,Закон України “Про охорону дитинства”,Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні,

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”,

Закон України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”,

 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ*

152 01286 Надання статусу учасника бойових дій Закон України “Про охорону дитинства”,

Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні,

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”,

Закон України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”,

Податковий кодекс України,

Закон України “Про громадянство України”,

Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”,

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”,

Закон України від 30 вересня 2020 р. № 930-IX “Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”

153 01198 Видача бланка-вкладки до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни
154 01285 Позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою учасника
155 01620 Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві
156 01877 Призначення одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту
157 01257 Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання
158 00169 Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
159 01622 Призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення
160 02417 Надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам
161 01433 Рішення про продовження строку надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб
162 01262 Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
163 00121 Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї
164 01200 Вклейка фотокартки в посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з досягненням 14-річного віку
165 01194 Видача дубліката посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї
166 01196 Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї
167 00135 Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”
168 00144 Призначення державної допомоги при народженні дитини
169 00143 Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування
170 00149 Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
171 00150 Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям
172 00147 Призначення державної допомоги при усиновленні дитини
173 00959 Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність
174 00960 Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях
175 01775 Призначення одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”
176 01227 Видача грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”
177 00154 Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме
178 00122 Видача особі подання про можливість призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена
179 01405 Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя
180 01386 Призначення і виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-вання, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”
181 01265 Прийняття рішення (згоди) про проведення психіатричного огляду або надання психіатричної допомоги особі віком до 14 років у разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків
192 00242 Видача посвідчення особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
183 01255 Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам
184 00221 Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки
185 00222 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку
186 00220 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам
187 00223 Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю
188 00224 Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
189 00151 Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
190 00103 Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею
191 00099 Призначення державної соціальної допомоги на догляд
192 00096 Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю
193 00141 Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу
194 00152 Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю
195 00230 Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій
196 01404 Компенсація вартості продуктів харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
197 00232 Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2
198 00171 Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою
199 01191 Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт
200 00172 Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою
201 00170 Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та їх батькам
202 00112 Призначення одноразової грошової/матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
203 00133 Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
204 01974 Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг
205 01601 Надання громадянам статусу особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського
206 00243 Виплата одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми
207 00101 Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі
208 00155 Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

209 02025 Продовження виплати тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
210 00157 Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб
211 01995 Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі
  212 01997 Видача рішення про направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, до реабілітаційної установи
213 01996 Забезпечення направлення до реабілітаційної установи для надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю за програмою “Реабілітація дітей з інвалідністю”
214 00120 Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, дитячого будинку-інтернату або молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату
215 00117 Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю автомобілем

 

 

ПОСЛУГИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

216 Надання допомоги на поховання деяким категоріям осіб
217 Видача довідки про склад сім’ї призовника
218 Надання матеріальної допомоги громадянам
  219 Призначення опікуна/піклувальника над дитиною-сиротою чи дитиною, позбавленою батьківського піклування Сімейний кодекс України
220 Видача дозволу опікуну/піклувальнику на вчинення правочинів щодо майна, яке на правах власності чи користування належить дитині-сироті чи дитині позбавленій батьківського піклування
221 02263 Надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів Закон України “Про протимінну діяльність в Україні”
222 02264 Надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів
 

ПОСЛУГИ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ*

223 01268 Повідомна реєстрація галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів Закон України “Про зайнятість населення”

Закон України “Про колективні договори і угоди”

224 01170 Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
225 01172 Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
226 01173 Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
227 01171 Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
 

ПЕНСІЙНІ ПОСЛУГИ*

228 Призначення (перерахунок) пенсії Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
229 Видача пенсійного посвідчення
230 Видача довідки про розмір пенсії
231 Видача довідки про перебування на обліку
232 Видача довідки про заробітну плату за формою ОК-5, ОК-2, ОК-7
233 Надання допомоги на поховання
234 Переведення пенсії за новим місцем проживання
235 Зміна способу виплати пенсії
 

ПОСЛУГИ З РЕЄСТРАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ВИДАЧІ ПОСВІДЧЕНЬ ВОДІЯ**

236 01815 Реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок (для транспортних засобів, які відповідно до законодавства не підлягають огляду/експертному дослідженню, або на які подано підтвердні документи про його проведення, або якщо інформація про його проведення міститься в єдиній інформаційній системі МВС) Закон України “Про дорожній рух
237

 

00521 Виготовлення макетів індивідуальних номерних знаків транспортних засобів, які виготовляються на замовлення власників транспортних засобів, з видачею номерних знаків
238 01490 Перезакріплення індивідуального номерного знака
239 00743 Видача нового посвідчення водія на право керування транспортними засобами замість втраченого або викраденого
240 00509 Обмін посвідчення водія на право керування транспортними засобами (без складання іспитів)
241 01645 Відомча реєстрація тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів
242 01719 Зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів
243 00864 Реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
244 00737 Тимчасова реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
245 00712 Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
246 00727 Перереєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
247 00681 Видача свідоцтва про реєстрацію колісних транспортних засобів для виїзду за кордон
248 00744 Видача тимчасового реєстраційного талона на право керування транспортним засобом
 

ПОСЛУГИ  ДІАМ

249 01208 Подання повідомлення про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) Закони України “Про регулювання містобудівної діяльності”“Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”
 

250

01209
Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)
251 01218 Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта
252 01219 Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта
253 00146 Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт
254 01188 Скасування повідомлення про початок виконання будівельних робіт за заявою замовника
255 00134 Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт
256 01190 Скасування повідомлення про початок виконання підготовчих робіт за заявою замовника
257 00142 Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта
258 01263 Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду
259 00138 Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта
260 01376 Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)
261 01189 Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт
262 01902 Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт
 

ДОЗВІЛЬНІ ПОСЛУГИ

263 01618 Реєстрація декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”,

ЗакониУкраїни  “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”“Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”

264 00300 Видача дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання
265 00163 Видача експлуатаційного дозволу
266 00654 Видача експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження
267 01399 Державна реєстрація потужностей оператора ринку
268 01400 Внесення змін до відомостей Державного реєстру потужностей операторів ринку
269 01401 Внесення відомостей про припинення використання потужності до Державного реєстру потужностей операторів ринку використання потужності
270 01611 Затвердження експортної потужності
271 Видача ветеринарно-санітарного паспорта на тварину
272 Видача ветеринарної довідки
273 Видача міжнародних ветеринарних сертифікатів
274 Видача ветеринарних свідоцтв
 

ІНШІ ПОСЛУГИ

275 01253 Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: “Кандидат у майстри спорту України” та I спортивний розряд Закон України “Про фізичну культуру і спорт”
276 01252 Присвоєння спортивних розрядів спортсменам: II та III спортивний розряд
277 01454 Реєстрація пасіки Закон України “Про бджільництво”

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                            Ігор ЖУК

print

Pin It on Pinterest