«

»

Вер 19

Про внесення змін до Статуту КЗ «Старосамбірська ДЮСШ» та затвердження його в новій редакції

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18-а сесія восьмого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від 06 вересня 2022р.                                   м. Старий Самбір                          № 1103

Про внесення змін до Статуту КЗ «Старосамбірська ДЮСШ» та затвердження його в новій редакції

 

Відповідно до п.30 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 2, 3, 4, 14, 21 Закону України «Про освіту», ст.ст. 2, 3, 10 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», ст.ст. 2, 3, 4, 5, 10 Закону України «Про позашкільну освіту», ст.ст.3, 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та з метою впорядкування діяльності КЗ «Старосамбірська ДЮСШ», Старосамбірська міська рада

Вирішила:

 1. Внести зміни до Статуту комунального закладу «Старосамбірська дитячо-юнацька спортивна школа Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області».
 2. Затвердити Статут комунального закладу «Старосамбірська дитячо-юнацька спортивна школа Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області» у новій редакції (додається).
 3. Доручити директору КЗ «Старосамбірська ДЮСШ» провести в установленому порядку державну реєстрацію внесених до Статуту змін.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань (голова комісії – депутат О.Нискогуз).

 

Міський голова                                        Ігор ТРУХИМ


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 18-ї сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 06 вересня 2022 року №1103

Міський голова         Ігор ТРУХИМ

 

Статут комунального закладу «Старосамбірська дитячо-юнацька спортивна школа Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області»

 (нова редакція)

 

 

 

2022


 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Комунальний заклад «Старосамбірська дитячо-юнацька спортивна школа Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області» (далі – ДЮСШ) – бюджетний, неприбутковий, некомерційний заклад позашкільної освіти спортивного профілю.
  • Засновником ДЮСШ є Старосамбірська міська рада Самбірського району Львівської області, код ЄДРПОУ – 04055995 (далі – Засновник), яка приймає рішення про її утворення, ліквідацію або реорганізацію.

ДЮСШ заснована відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих актів.

 • ДЮСШ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування ДЮСШ, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням та матеріалами.

 • Власником майна є територіальна громада Старосамбірської міської ради.
 • Юридична адреса та місцезнаходження ДЮСШ: вулиця С. Дашо, 4, місто Старий Самбір, Самбірський район, Львівська область, 82000.
 • Повне найменування юридичної особи: Комунальний заклад «Старосамбірська дитячо-юнацька спортивна школа Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області».

Скорочене найменування: КЗ «Старосамбірська ДЮСШ».

 • ДЮСШ є юридичною особою публічного права, діє на підставі чинного законодавства, Статуту, затвердженого Засновником, має печатку зі своїм найменуванням, штампи та інші атрибути юридичної особи, користується закріпленим за ним комунальним майном.
 • ДЮСШ належить до сфери управління відділу культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Старосамбірської міської ради (далі – орган управління), йому підпорядкована, підзвітна і підконтрольна.
 • ДЮСШ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про фізичну культуру і спорт», Законом України «Про позашкільну освіту», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями органів місцевого самоврядування, Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу та цим Статутом.
 • Керуючись принципами гуманізму та пріоритету загальнолюдських цінностей ДЮСШ дотримується нейтралітету до партій, рухів, конфесій тощо.
 • Державна реєстрація ДЮСШ проводиться за її місцезнаходженням відповідно до закону.
 • ДЮСШ набуває права юридичної особи з дня реєстрації її Статуту.
 1. Головні завдання ДЮСШ
  • Головними завданнями ДЮСШ є:
 • реалізація державної політики в галузі освіти; фізичної культури і спорту,
 • створення умов для гармонійного розвитку особистості,
 • задоволення потреб дітей і підлітків у додаткових заняттях фізичною культурою і спортом,
 • виявлення, розвиток і підтримка юних талантів та обдарувань; стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва,
 • формування у дітей та юнацтва національної свідомості, активної громадської позиції.
 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЮСШ
  • ДЮСШ є закладом спеціалізованої позашкільної освіти спортивного профілю – закладом фізичної культури і спорту, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.
  • ДЮСШ створюється з урахуванням потреб громади у сфері фізичної культури і спорту за наявності необхідної матеріально-технічної бази та кадрів.
  • Організаційно-методичне забезпечення діяльності ДЮСШ здійснює Міністерства молоді та спорту України (далі – Мінмолодьспорт).
  • ДЮСШ у своїй структурі може мати відділення з певних видів спорту, інші підрозділи, що відповідають меті діяльності спортивної школи.
  • Відкриття (закриття) відділень з певних видів спорту здійснюється за рішенням Засновника ДЮСШ.
  • Засновник та орган управління не відповідають за зобов’язаннями ДЮСШ, а ДЮСШ не відповідає за зобов’язаннями Засновника та органу управління, окрім випадків, передбачених законодавством.
  • Перевірку діяльності ДЮСШ можуть здійснювати орган управління та органи, уповноважені на це чинним законодавством.
  • Створення чи припинення діяльності, у т.ч. ліквідація та реорганізація ДЮСШ, здійснюється у порядку, визначеному законодавством та цим Статутом.
  • Ведення бухгалтерського обліку та звітності в ДЮСШ здійснюється централізованою бухгалтерією відділу культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Старосамбірської міської ради, на який покладено повноваження головного розпорядника бюджетних коштів.
  • . Основою для розрахунку фонду заробітної плати ДЮСШ є штатний розпис.
  • Порядок ведення діловодства в ДЮСШ визначається відповідними нормативно-правовими актами.
  • ДЮСШ складає та подає в установленому чинним законодавством порядку фінансову, бюджетну та статистичну звітність.

Порядок обліку та звітності затверджується Мінмолодьспортом.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЮСШ
  • Навчально-тренувальна та спортивна робота спортивної школи проводиться за навчальними програмами з видів спорту, що затверджуються Мінмолодьспортом.

Основними формами навчально-тренувальної роботи є групові навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновні заходи, навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань.

Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня.

 • Навчальний рік в ДЮСШ починається з 1 вересня.

Річний навчальний план для кожної групи розраховується на 46 тижнів. У межах зазначеного плану передбачається проведення протягом шести тижнів навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору та/або за індивідуальними планами вихованців на період їх активного відпочинку.

 • Тривалість навчальної години в ДЮСШ становить 45 хвилин.

Тривалість одного навчально-тренувального заняття не може перевищувати:

 • у групах початкової та фізкультурно-реабілітаційної підготовки – двох навчальних годин;
 • у групах базової підготовки першого – третього років навчання – трьох навчальних годин;
 • у групах базової підготовки четвертого – п’ятого років навчання, спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої спортивної майстерності – чотирьох навчальних годин.

Допускається проведення в один день двох занять в одній групі залежно від встановленого для групи тижневого навантаження та проведення занять з групами на громадських засадах. Сумарна тривалість занять в один день не може перевищувати шести навчальних годин.

 • Режим щоденної роботи ДЮСШ визначається розкладом занять, що затверджується на навчальний рік директором ДЮСШ, правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором між адміністрацією ДЮСШ та профспілковим комітетом, а у разі відсутності профспілкового комітету – представниками трудового колективу, що обрані та уповноважені ним.

У період канікул у загальноосвітніх навчальних закладах ДЮСШ працює за окремим планом, затвердженим  її директором.

Адміністрація ДЮСШ створює для вихованців, тренерів-викладачів, керівників гуртків і секцій та інших працівників безпечні умови для навчально-тренувальної, спортивної та іншої роботи.

 • Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневий режим навчально-тренувальної роботи спортивних шкіл установлюються Мінмолодьспортом.

Наповненість груп початкової підготовки та груп базової підготовки у канікулярний період корегується директором ДЮСШ і повинна становити не менше 50 відсотків норми наповнюваності.

 • Проект плану комплектування відділень з видів спорту на наступний навчальний рік директор ДЮСШ подає Засновникові або органу управління до 25 серпня поточного року для затвердження.
 • Списки вихованців груп відділень з видів спорту затверджуються директором ДЮСШ до 1 вересня, а для груп початкової підготовки – до 1 жовтня поточного року. Протягом навчального року у зазначені списки у разі потреби можуть вноситись в установленому порядку зміни.
 • Списки вихованців груп спеціалізованої підготовки і груп вищої спортивної майстерності погоджуються з структурним підрозділом з фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації.
 • До спортивної школи приймаються всі особи, що бажають займатися фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з фізичної підготовленості, становленні навчальними програмами з видів спорту, та не мають медичних протипоказань.

Зарахування до спортивної школи здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, та дитини яка досягла 16 річного віку, медичної довідки про стан здоров’я, та відсутність медичних протипоказань для занять спортом з медичного закладу.

Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до спортивної школи, залежить від специфіки виду спорту та визначається Мінмолодьспортом за погодженням з Міністерством охорони здоров’я.

Переведення вихованців спортивної школи відповідно з групи початкової підготовки до групи попередньої базової підготовки, групи спеціалізованої базової підготовки та групи підготовки до вищих досягнень здійснюється після виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту.

Вихованці, які досягли 18 років, залишаються у ДЮСШ у групах попередньої базової підготовки четвертого і п’ятого року навчання, групах спеціалізованої базової підготовки та групах підготовки до вищих досягнень за наявності позитивної динаміки показників підготовленості та високих спортивних результатів за погодженням з структурним підрозділом з фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації. Вихованці можуть перебувати у ДЮСШ до 23 років включно. У разі досягнення вихованцями граничного віку під час навчального року вони мають право продовжити навчання до закінчення поточного навчального року.

 • Вихованці ДЮСШ, які направлені для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки і команд з ігрових видів спорту, які беруть участь у чемпіонатах України серед команд вищих ліг не включаються до кількісного складу груп ДЮСШ, але можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі команд ДЮСШ протягом двох років з часу їх направлення. За тренером-викладачем спортивної школи зберігається протягом двох років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені надбавки (доплати) за їх підготовку.

Для доукомплектування відповідних груп підготовки, з яких вихованці направлені для підвищення рівня спортивної майстерності, до таких груп можуть зараховуватися вихованці з нижчим рівнем підготовки, які виконують обсяг навантажень, передбачений навчальними програмами з видів спорту для відповідного етапу підготовки, з дотриманням при цьому тижневого режиму навчально-тренувальної роботи та вимог до наповненості груп.

 • У разі потреби у загальноосвітніх навчальних закладах можуть відкриватися спеціалізовані класи з видів спорту з продовженим днем навчання для проведення додаткової навчально-тренувальної та спортивної роботи за умови забезпечення вихованців харчуванням і додержання норм санітарно-гігієнічного законодавства на підставі відповідної угоди, укладеної між ДЮСШ та навчальним закладом.

Спеціалізовані класи відкриваються в установленому порядку до початку навчального року.

Директор ДЮСШ за погодженням з педагогічною радою загальноосвітнього навчального закладу (спеціальної школи-інтернату) та батьками учнів або особами, що їх замінюють, може вносити пропозиції щодо зміни в установленому порядку строку закінчення навчального року, початку та закінчення півріччя, складення іспитів з урахуванням результатів виконання учнями спеціалізованого класу навчальної програми з виду спорту.

 • Для забезпечення безперервності навчально – тренувального процесу та активного відпочинку вихованців організовуються  спортивно-оздоровчі табори на власній або орендованій базі у канікулярний період. Під керівництвом одного тренера-викладача може займатися 15-20 вихованців у денних спортивно-оздоровчих таборах та 10 вихованців – у цілодобових.
 • ДЮСШ виходячи із своїх фінансових можливостей має право проводити відповідно до вимог законодавства навчально-тренувальні збори для підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань та організовувати спортивно-оздоровчі табори із забезпеченням вихованців харчуванням, фармакологічними медико – відновлювальними засобами, вітамінами, білково-глюкозними препаратами, спортивною екіпіровкою та інвентарем, необхідними транспортними засобами і пально-мастильними матеріалами до них для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час навчально-тренувального процесу відповідно до порядку та норм, затверджених Мінмолодьспортом, та інших нормативних актів.

Тривалість навчально – тренувальних зборів становить у групах  базової підготовки не більше як 100 днів на рік, у групах спеціальної підготовки – не більше як 150 днів на рік.

Для вихованців, які входять до складу національних збірних команд України відповідних вікових груп, затвердженого наказом Мінмолодьспорту, та груп підготовки до вищої спортивної майстерності і спеціалізованої  підготовки, можуть проводитися постійно діючі навчально-тренувальні збори строком до 24 днів на місяць, але не більш як 250 днів на рік.

ДЮСШ відповідно до затвердженого календарного плану може проводити внутрішкільні і відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та інші змагання.

 • Організація медичного супроводження підготовки вихованців ДЮСШ здійснюється відповідно до спільних нормативних документів Мінмолодьспорту і Міністерства охорони здоров’я.
 1. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОЇ ТА СПОРТИВНОЇ РОБОТИ
  • Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи в ДЮСШ є:
 • вихованці;
 • тренери-викладачі, керівники гуртків та секцій, медичні працівники та інші фахівці;
 • батьки або особи, що їх заміняють;
 • директор та, за наявності, його заступник.
  • Вихованці ДЮСШ мають право на:
 • здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінчення спортивної школи та копії особистої картки спортсмена, форми яких затверджуються Мінмолодьспортом та Міністерством освіти і науки України;
 • добровільний вибір виду спорту;
 • проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренера – викладача;
 • безпечні та нешкідливі умови для навчання;
 • користування матеріально-технічною, спортивною базою та за наявності – оздоровчою базою ДЮСШ;
 • одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального користування;
 • забезпечення в установленому порядку виходячи з фінансових можливостей спортивної школи спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, проживанням під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїздом до місця проведення таких зборів і змагань;
 • медичне обслуговування та фармакологічне забезпечення відповідно до законодавства виходячи з фінансових можливостей спортивної школи;
 • одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій, грамот, дипломів та інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;
 • представлення ДЮСШ в органах громадського самоврядування;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій працівників ДЮСШ, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
  • Вихованці ДЮСШ зобов’язані:
 • поєднувати заняття в ДЮСШ з навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі;
 • виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;
 • підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;
 • додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної  поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;
 • брати участь у змаганнях та навчально–тренувальних зборах, передбачених індивідуальними і календарними планами;
 • додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах базової підготовки;
 • виконувати положення антидопінгового законодавства;
 • берегти державне, комунальне і особисте майно;
 • додержуватися вимог Статуту, правил поведінки вихованця ДЮСШ.
  • Тренером – викладачем ДЮСШ може бути особа, що має високі моральні якості, вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт.
  • Тренери – викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у ДЮСШ, мають право на:
 • внесення директору ДЮСШ, органу управління та Засновнику пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву ДЮСШ і тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують привила (інструкції) внутрішнього трудового розпорядку спортивної школи та посадові інструкції;
 • участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування ДЮСШ, у заходах, пов’язаних з організацією спортивної роботи;
 • підвищення кваліфікації за рахунок коштів ДЮСШ та інших джерел;
 • вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства;
 • моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;
 • забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям виходячи з фінансових можливостей спортивної школи, індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови.
  • Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до навчально тренувальної роботи та спортивної роботи у ДЮСШ, зобов’язані:
 • користуватися в роботі з начальними програмами з видів спорту;
 • навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей, вихованців;
 • сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереження здоров’я;
 • здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренувального процесу;
 • додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
 • здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм антидопінгового законодавства;
 • берегти здоров’я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження в установленому порядку;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;
 • вести документацію з питань виконання посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);
 • сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;
 • додержуватися вимог статуту ДЮСШ, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки, накази і розпорядження керівництва ДЮСШ;
 • брати участь у роботі тренерської ради ДЮСШ;
 • додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальної спортивної роботи .
  • Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором  ДЮСШ.
  • Обсяг навантаження тренерів – викладачів визначається згідно з тарифікаційним списком, який затверджується в установленому порядку.

Оплата праці тренерів-викладачів здійснюється відповідно до умов, затверджених в установленому порядку Мінмолодьспортом за погодженням з Мінфіном.

 • Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача протягом навчального року здійснюється директором ДЮСШ у разі виникнення обґрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства про працю.
 • Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту. Склад бригади та регламент її роботи затверджує директор  ДЮСШ на підставі відповідного рішення тренерської ради  ДЮСШ з додержанням вимог, визначених Мінмолодьспортом.
 • Тренери-викладачі ДЮСШ організовують і здійснюють навчально-тренувальну та спортивну роботу, несуть відповідальність перед директором за її результати та підлягають атестації один раз на чотири роки в порядку, визначеному Мінмолодьспортом.
 • Батьки вихованців або особи, що їх замінюють, мають право:
 • обирати і бути обраними до батьківського комітету та органів громадського самоврядування ДЮСШ;
 • звертатися до органу управління, директора ДЮСШ з питань її роботи;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ДЮСШ;
 • захищати законні права та інтереси дітей в органі місцевого самоврядування та у відповідних державних і судових органах.
 1. Структура ДЮСШ
  • Структура, штатний розпис та кошторис ДЮСШ затверджуються органом управління.
  • Структура ДЮСШ визначається завданнями, напрямами та змістом її діяльності, місцевими умовами та фінансовими можливостями.
  • ДЮСШ планує свою діяльність відповідно до потреб населення, виходячи з своїх можливостей та фінансових ресурсів.
 2. управління та КЕРІВНИЦТВО ДЮСШ
  • Управління ДЮСШ здійснює орган управління.
  • Поточне керівництво діяльністю ДЮСШ здійснює директор.
  • Директор ДЮСШ призначається на посаду та звільняється з посади органом управління  відповідно до чинного законодавства.
  • На посаду директора ДЮСШ призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту з фізичного виховання і спорту, стаж роботи за фахом не менш як три роки.
  • Директор ДЮСШ:
   • Підпорядковується органу управління і несе персональну відповідальність за результати діяльності ДЮСШ та виконання покладених на неї завдань.
   • Забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників ДЮСШ.
   • Забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи.
   • Контролює додержання виконавчої дисципліни.
   • Самостійно вирішує питання діяльності ДЮСШ за напрямками роботи згідно із Статутом.
   • Призначає на посади та звільняє з посад працівників ДЮСШ відповідно до вимог чинного законодавства.
   • У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, спрямовані на реалізацію основних завдань ДЮСШ, які обов’язкові для усіх працівників закладу.
   • Розпоряджається в межах наданих повноважень та в установленому порядку майном і коштами ДЮСШ.
   • Несе відповідальність за стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння ДЮСШ.
   • Визначає посадові обов’язки та затверджує посадові інструкції працівників ДЮСШ, контролює їх дотримання.
   • Забезпечує дотримання чинного законодавства та дисципліни працівниками ДЮСШ.
   • Діє без довіреності від імені ДЮСШ, представляє її інтереси в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування, інших організаціях та установах, у відносинах з юридичними особами та громадянами, вирішує питання діяльності закладу у межах та у визначеному законодавством та цим Статутом порядку.
   • Встановлює розміри надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги працівникам ДЮСШ в межах фонду заробітної плати з погодженням органу управління.
   • Забезпечує додержання вимог охорони здоров’я, антидопінгового законодавства, праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність.
   • Вирішує інші питання діяльності ДЮСШ відповідно до чинного законодавства.
  • Заступник директора ДЮСШ з навчально-тренувальної роботи повинен мати вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт, стаж роботи за фахом не  менш як три роки.
  • Тренерська рада:
 • вивчає плани, результати та актуальні питання навчально – тренувальної та спортивної роботи, а також питання щодо додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;
 • розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності ДЮСШ;
 • визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи;
 • розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально – тренувальної та спортивної роботи;
 • вносить керівництву ДЮСШ пропозиції щодо налагодження міжнародних спортивних зв’язків;
 • захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір, форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 • розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю ДЮСШ.

Засідання тренерської ради ДЮСШ проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

 • Органом громадського самоврядування ДЮСШ є загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи, і представники батьківського комітету. Загальні збори колективу ДЮСШ скликаються не рідше одного разу на рік.
 • У період між загальними зборами може діяти рада ДЮСШ, яка розглядає питання щодо перспективного розвитку ДЮСШ, надає допомогу керівництву в їх вирішенні, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.

У ДЮСШ за рішенням її загальних зборів можуть утворюватися і діяти піклувальна рада та батьківський комітет.

 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА ДЮСШ
  • Фінансово-господарська діяльність ДЮСШ проводиться відповідно до законодавства України та цього Статуту.
  • Фінансування ДЮСШ здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно вимог Бюджетного кодексу України, інших джерел, не заборонених законодавством.
  • ДЮСШ у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:
 • самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до Статуту;
 • модернізувати власну матеріально–технічну базу;
 • володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту, у тому числі спеціалізованим транспортом для супроводження і забезпечення безпеки вихованців під час здійснення навчально-тренувальної та спортивної роботи, або орендувати такий транспорт на договірних засадах;
 • користуватися безплатно земельними ділянками, на яких розташована ДЮСШ;
 • надавати в установленому порядку платні послуги;
 • виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і Статуту ДЮСШ.
  • Матеріально-технічна база ДЮСШ може включати адміністративні приміщення та спортивні бази, оздоровчо-спортивні табори, підсобні приміщення, обладнання, засоби зв’язку, оргтехніку, транспортні засоби, майданчики, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в її користуванні.
  • Для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи ДЮСШ за відсутності власної спортивної бази можуть надаватися в користування безоплатно або на пільгових умовах спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади за умови додержання санітарно-гігієнічних норм і непогіршення стану таких закладів.
 1. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЮСШ
  • ДЮСШ має право підтримувати міжнародні спортивні контакти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями  з метою вивчання міжнародного досвіду роботи.
  • ДЮСШ має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати  прямі зв’язки з органами управління освітою, фізичною культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн в установленому законодавством порядку.

За наявності відповідних умов спортивна школа може здійснювати прийом іноземних делегацій.

 1. Повноваження трудового  колективу. Соціальні гарантії працівників
  • Працівники ДЮСШ мають право брати участь в управлінні ДЮСШ через загальні збори, раду трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи ДЮСШ.

Представники профспілкової організації, а у разі її відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління ДЮСШ відповідно до законодавства.

ДЮСШ зобов’язана створювати умови, які б забезпечували участь працівників в її управлінні.

Трудовий колектив ДЮСШ складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у її діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з ДЮСШ.

 • Мінімальна заробітна плата працівників ДЮСШ не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру.
 • Оплата праці працівників ДЮСШ здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються ДЮСШ після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
 • Працівники ДЮСШ проводять свою діяльність відповідно до цього Статуту, положень колективного договору, посадових інструкцій та згідно із чинним законодавством.
 1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ДЮСШ
  • Ліквідація та реорганізація ДЮСШ здійснюється на підставі рішення Засновника відповідно до вимог чинного законодавства або за рішенням суду.
  • Доцільність реорганізації та ліквідації ДЮСШ визначається Засновником.
  • При ліквідації та реорганізації ДЮСШ працівникам, що вивільняються, гарантується дотримання їх прав і інтересів відповідно до чинного законодавства.
  • У разі припинення діяльності ДЮСШ (у результаті її ліквідації, реорганізації шляхом злиття, поділу, приєднання, перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

При реорганізації ДЮСШ її права та обов’язки переходять до правонаступників, визначених у рішенні про реорганізацію.

 • ДЮСШ є такою, що припинила свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
 • Ліквідація бібліотеки здійснюється ліквідаційною комісією (ліквідатором), яка утворюється органом управління або за рішенням суду.
 1. заключні положення
  • Цей Статут ДЮСШ і внесення змін та доповнень до нього затверджуються рішенням Засновника за поданням органу управління та реєструються відповідно до вимог чинного законодавства.
  • Внесення змін та доповнень до Статуту оформляється шляхом викладання його в новій редакції.
  • Умови, які не передбачені цим Статутом, регламентуються чинним законодавством та рішеннями Засновника.
  • Якщо один з пунктів Статуту буде визнано недійсним, це не торкається решти його пунктів.
  • Усі примірники Статуту, оформлені належним чином, мають однакову юридичну силу.

 

 

 

 

print

Pin It on Pinterest