«

»

Лис 27

Положення про врегулювання земельних відносин до моменту укладання договору оренди землі та порядку укладання договору за використання земельної ділянки під Тимчасовими спорудами, літніми майданчиками, лотками для торгівлі для провадження підприємницької діяльності

 

гербРішення Старосамбірської міської ради від  14.11.2019 р № 1394

43-а чергова сесія сьомого скликання

Про затвердження Положення про врегулювання земельних відносин до моменту укладання договору  оренди землі та порядку укладання договору за використання земельної ділянки під Тимчасовими спорудами, літніми майданчиками, лотками для торгівлі для провадження підприємницької діяльності.

 

001 [800x600]Додаток 1

до рішення 43 сесії

Старосамбірської міської ради

7-го скликання

від 14.11.2019 р. № 1394

 

ПОЛОЖЕННЯ

про врегулювання земельних відносин до моменту укладання договору оренди землі та порядок укладання договору за використання земельної ділянки під тимчасовими спорудами, літніми майданчиками, лотками для торгівлі при провадженні підприємницької діяльності

 

 

  1. Положення розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду землі», інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні.
  2. Положення про врегулювання земельних відносин до моменту укладання договору оренди землі та порядок укладання договору за використання земельної ділянки під тимчасовими спорудами, літніми майданчиками, лотками для торгівлі при провадженні підприємницької діяльності розроблено з метою врегулювання відносин Старосамбірської міської ради Старосамбірського району Львівської області з юридичними та фізичними особами на період здійснення землевпорядних робіт до моменту державної реєстрації договору оренди земельної ділянки, для захисту від непослідовних контрагентів і скорочення термінів укладання договорів оренди земельних ділянок та з метою наповнення місцевого бюджету.
  3. На підставі документів які посвідчують право власності на нерухоме майно розташоване на земельній ділянці та згідно статистичної звітності форми 6 – зем, особа, яка виявила бажання та має право згідно діючого законодавства отримати земельну ділянку в орендне користування, а також орендарі будівель і споруд після одержання їх в оренду обов’язково повинна укласти Попередній договір щодо укладання договору оренди землі в майбутньому (далі – Попередній договір, додаток).
  4. Попередній договір діє з моменту його підписання до моменту державної реєстрації договору оренди землі (Основного договору) та зобов’язує майбутнього Орендодавця та майбутнього Орендаря укласти договір користування земельною ділянкою.
  5. Для укладання Попереднього договору особа, яка має у власності об’єкт нерухомого майна яке розташоване на земельній ділянці надає на ім’я міського голови заяву про укладання Попереднього договору.
  6. До заяви про укладання Попереднього договору надаються такі документи:

Для фізичних осіб – копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, для фізичної особи (суб’єкта підприємницької діяльності) – копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, копію правовстановлюючих документів на будівлю, споруду.

Для юридичних осіб – довідку про включення до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, копію установчих документів, копію правовстановлюючих документів на будівлю, споруду.

  1. На підставі заяви та наданих документів організаційний відділ готує проект Попереднього договору.
  2. Попередній договір містить умови, по-перше ті, що належать до його змісту і, по-друге, ті, що належать до змісту Основного договору.
  3. У випадку, коли майбутній орендар необґрунтовано (без поважних причин) ухиляється від укладення договору оренди (Основного договору) земельної ділянки, майбутній орендодавець має право звернутися з вимогою про спонукання до укладення договору та про відшкодування збитків, завданих таким протермінуванням, у вигляді сплати неодержаних доходів, а саме в розмірі орендної плати, визначеної згідно затверджених Старосамбірською міською радою Старосамбірського району Львівської області відсоткових ставок від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, за період прострочення.

У випадку використання земельної ділянки при провадженні підприємницької діяльності після підписання даного договору з другого місяця до підписання основного договору оренди, зареєстрованого в органі державної реєстрації, нараховується плата за користування земельною ділянкою  12 відсотків нормативної грошової оцінки, (договір згідно додатку 2).

У п’ятиденний термін після реєстрації у земельно архітектурному відділі попереднього договору щодо укладення договору оренди (Основного договору) землі в майбутньому користувач зобов’язаний надати копію договору відповідному органу державної податкової служби.

  1. У випадку тимчасового використання земельної ділянки певної площі під тимчасовою спорудою, літнім майданчиком, лотком для торгівлі при провадженні підприємницької діяльності сплачується плата за користування земельною ділянкою, яка визначається у розмірі  12 відсотків нормативної грошової оцінки.

У п’ятиденний термін після реєстрації у організаційному відділі договору користування земельною ділянкою певної площі під тимчасовими спорудами, літніми майданчиками, лотками для торгівлі при провадженні підприємницької діяльності, користувач зобов’язаний надати копію договору відповідному органу державної податкової служби.

 

Секретар міської ради                                                               Сідак Л.П.

 

 

Додаток 2

до рішення 43 сесії

Старосамбірської міської ради

7-го скликання

від 14.11.2019 р. №________

  Попередній договір щодо укладання договору оренди               (Основного договору оренди) земельної ділянки в майбутньому м. Старий Самбір                                            “___” ___________ 20 __ р.

Старосамбірська міська рада Старосамбірського району Львівської області, в особі міського голови Трухима Ігоря Станіславовича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду землі», Земельного кодексу України, Податкового кодексу України (в майбутньому Орендодавець) та _____________________ _________________________________________________________________________________________________________     (в майбутньому Орендар), уклали цей договір про нижченаведене:

 1. Предмет попереднього договору 

1.1. Зобов’язання майбутнього Орендодавця та майбутнього Орендаря після виготовлення землевпорядної документації, реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі та затвердження її в установленому законом порядку, укласти договір оренди землі (Основний договір оренди),  площею _______ га. для _____________________________

(цільове призначення)

розташованої _____________________________________________________,

(місце розташування, адреса)

в майбутньому на умовах передбачених Основним договором оренди та провести його державну реєстрацію в період до «___»___________ 20___ р.

1.2. Нормативно-грошова оцінка вказаної земельної ділянки становить ________________  гривень.

1.3. Плата за користування земельною ділянкою проводиться щомісячно до 25 числа поточного місяця і становить ____________________ гривень.

1.4. При укладанні Основного договору зміни можуть бути внесені виключно за згодою сторін.

 2. Термін дії попереднього договору 

2.1. Попередній договір діє з моменту його підписання до моменту державної реєстрації договору оренди земельної ділянки (Основного договору оренди) в органі державної реєстрації .

  3. Права та обов’язки сторін

3.1. Майбутній Орендодавець має право вимагати від майбутнього Орендаря:

– укладання Основного договору в зазначений цим договором строк;

– сплати збитків в розмірі неодержаних доходів, у разі відмови майбутнього Орендаря від укладання Основного договору.

3.2.Майбутній Орендодавець зобов’язаний:

– укласти договір оренди земельної ділянки з майбутнім Орендарем в строк передбачений цим договором;

– у продовж дії Попереднього договору не передавати земельну ділянку у власність або користування іншим особам;

3.3. Майбутній Орендар має право вимагати від майбутнього Орендодавця:

– укладання Основного договору в зазначений цим договором строк;

– сплати збитків в розмірі понесених витрат на виготовлення землевпорядної документації, у разі відмови майбутнього Орендодавця від укладання Основного договору до закінчення терміну зазначеному в п.1.1. цього договору.

3.4. Майбутній Орендар зобов’язаний:

– укласти договір оренди земельної ділянки з майбутнім Орендодавцем в строк передбачений п. 1.1. цього Договору;

– сплатити збитки в розмірі неодержаних доходів, у разі прострочення укладання Основного договору, або відмови від його укладання;

– у п’ятиденний строк після укладення і реєстрацію даного договору, надати копію договору відповідному органу державної податкової служби.

 

4. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання  умов попереднього договору

4.1. За невиконання або неналежне виконання Попереднього договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

4.2 Майбутній Орендар:

– у разі прострочення терміну укладання основного договору (п.1.1. цього Договору) сплачує на користь майбутнього Орендодавця збитки у розмірі орендної плати визначеної згідно затверджених міською радою відсоткових ставок від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за період прострочення;

– у разі відмови від укладання Основного договору сплачує на користь майбутнього Орендодавця збитки у розмірі орендної плати визначеної згідно затверджених міською радою відсоткових ставок від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за весь період дії Попереднього договору, а саме з дати його укладання до дати його припинення.

4.3. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

  5. Зміна умов договору і припинення його дії 

5.1. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

5.2. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв’язується у судовому порядку.

5.3. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін або за рішенням суду.

 6. Прикінцеві положення 

Цей договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами.

Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в майбутнього Орендодавця, другий – в майбутнього Орендаря.

 

 Реквізити сторін:      майбутній Орендодавець:Старосамбірська міська рада Старосамбірського району Львівської область _______________________________  майбутній Орендар:

 

Підписи сторін

 

Секретар міської ради                                                               Сідак Л.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення 43 сесії

Старосамбірської міської ради

7-го скликання

від 14.11.2019 р. №________

 ДОГОВІР №___тимчасового користування земельною ділянкою під тимчасовими спорудами, літніми майданчиками, лотками для торгівлі при провадженні підприємницької діяльності. м. Старий Самбір                                            “___” ___________ 20  _ р.

Старосамбірська міська рада Старосамбірського району Львівської області, в особі міського голови Трухима Ігоря Станіславовича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду землі», Земельного кодексу України Податкового кодексу України (надавач) з одного боку на підставі рішення Старосамбірської міської ради від «___»____________ 20___ р.  ________________________________________________________________ , та _______________________________________________________________

_________________________________________________________________ (користувач), з другого боку, уклали цей договір про нижченаведене:

 1. Предмет договору 

1.1. Надавач надає в тимчасове користування земельну ділянку, а користувач бере в користування дану земельну ділянку терміном на _____________________________ р., площею _________________ га. для   ________________________________________________________________ ,

(цільове призначення)

розташованої _____________________________________________________,

(місце розташування, адреса)

1.2. Плата за користування земельною ділянкою проводиться щомісячно до 25 числа поточного місяця і становить  __________________________________________________ гривень.

 2. Термін дії договору 

Цей договір діє з моменту його підписання до моменту дії рішення Старосамбірської міської ради Старосамбірського району Львівської області про надання дозволу на встановлення  тимчасової споруди (влаштування літнього майданчика)  і умови зберігають свою чинність на термін дії договору .

 

  3. Права та обов’язки сторін

3.1. Надавач має право вимагати від користувача:

– своєчасного внесення плати за користування земельною ділянкою певної площі;

– сплати збитків в розмірі неодержаних доходів, у разі не сплати щомісячної плати за користування земельною ділянкою певної площі;

– ставити питання про розірвання даного договору при порушенні зобов’язань наданих користувачем;

3.2.Надавач зобов’язаний:

– надавати користувачу свої банківські реквізити;

– у продовж дії даного договору не передавати земельну ділянку певної площі у власність або користування іншим особам;

 

 

 

 

 

 

3.3. Користувач має право вимагати від надавача:

– поновлювати даний договір після закінчення його терміну, відповідно до чинного законодавства;

– ставити питання про розірвання даного договору при порушенні зобов’язань наданих надавачом;

3.4. Користувач зобов’язаний:

– додержуватись вимог даного договору;

– своєчасно вносити плату за користування земельною ділянкою певної площі;

– у п’ятиденний строк після укладення і реєстрацію даного договору, надати копію договору відповідному органу державної податкової служби.

 

4. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань даного договору сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства та цього договору.

4.2. Користувач:

– у разі прострочення плати за користування земельною ділянкою певної площі сплачує на користь надавача збитки у розмірі неодержаних доходів;

4.3. Надавач:

– у разі передачі земельної ділянки певної площі у власність або користування іншим особам сплачує на користь користувача збитки понесені ним при оплаті за користування земельною ділянкою певної площі.

4.5. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

5. Зміна умов договору і припинення його дії 

5.1. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

5.2. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв’язується у судовому порядку.

5.3. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за взаємною згодою сторін або за рішенням суду.

 

6. Прикінцеві положення 

Цей договір набирає чинності після підписання його сторонами.

Цей договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться надавача, другий – в користувача.

 

  Реквізити сторін:

Надавач:Старосамбірська міська радаСтаросамбірського району Львівської області ________________ Користувач:

 

Підписи сторін

 

Секретар міської ради                                                               Сідак Л.П.

 

print

Pin It on Pinterest