«

»

Гру 28

Програма матеріальної підтримки громадян

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

14-а позачергова сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 грудня 2021р.                             м. Старий Самбір                                  875

Про затвердження Програми матеріальної підтримки громадян – жителів Старосамбірської територіальної громади на 2022 рік

Відповідно до Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Старосамбірська міська рада

            ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму матеріальної підтримки громадян – жителів Старосамбірської територіальної громади на 2022 рік (додається).
  2. Контроль за виконанням покласти на постійну комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – депутат Р.Лазірко).

 

Міський голова                                                        І.Трухим


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 14-ї позачергової сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 21 грудня 2021 року №875

 

Міський голова          І.Трухим

 

П Р О Г Р А М А

матеріальної підтримки громадян – жителів Старосамбірської територіальної громади  на 2022 рік

 

 

 

 

Додаток №1

до програми матеріальної підтримки громадян Старосамбірської територіальної громади на 2022 рік

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ  

 

Назва

Програма матеріальної підтримки громадян Старосамбірської

територіальної громади на 2022 рік

 

Підстава для розроблення

 

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни та гарантії  їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «« Про основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про надання одноразової матеріальної допомоги (далі – матеріальна допомога) для підтримки незахищених верств населення,  громадян,   які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим категоріям»,  «Про поховання та похоронну справу», Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.07 № 99 в редакції Постанови від 08.09.2016 року «Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб, яка зобов’язалася поховати померлого»
Розробники Програми Старосамбірська міська рада
Виконавці  Програми Старосамбірська міська рада
Учасники Програми Старосамбірська міська рада
Термін реалізації Програми 2022 рік
Джерела фінансування Програми Кошти бюджету Старосамбірської міської територіальної громади
Очікувані результати  виконання Програми Профілактика соціальних негараздів у сім’ях мешканців ОТГ, які потрапили в скрутні життєві обставини. Поліпшення матеріального, соціального та психологічного стану мешканців сіл, особливо серед вразливих верств населення територіальної громади.
Контроль за виконанням Програми Постійна депутатська комісія з питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва .

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

  1. Обґрунтування необхідності здійснення програми

Соціальний захист та гідний рівень життя кожному громадянину гарантований Конституцією України. Вжиті державою заходи щодо підвищення соціального забезпечення окремих категорій населення не покривають додаткових витрат, необхідних для життєдіяльності населення громади.

Враховуючи сучасні соціально-економічні умови, необхідно зберегти пріоритетні напрямки соціального захисту населення, які дозволяють приділити більше уваги та підтримувати життєдіяльність соціально вразливих мешканців громади.

Головним пріоритетом соціальної політики нашої держави є постійне підвищення життєвого рівня та добробуту громадян країни.

У державі поступово зростає рівень заробітної плати, але кількість населення з доходами нижче прожиткового мінімуму і низьким рівнем пенсійного забезпечення ще залишається значною. Зростання потреб громадян країни, у тому числі і мешканців нашої громади, в отриманні матеріальної допомоги зумовлено збереженням кризових явищ в економічній галузі (низький рівень доходів більшості населення), підвищенні вартості послуг в соціальних сферах (житловій, комунальній,  охорони здоров’я і т.п.).

Зважаючи на це, а також надані державою повноваження органам місцевого самоврядування щодо встановлення соціальних гарантій, фінансування соціальних послуг та розробки програм соціального захисту окремих категорій населення, відділом соціального захисту та охорони здоров’я  розроблено Програму матеріальної підтримки громадян Старосамбірської територіальної громади на 2022 рік, на основі результатів аналізу законодавства України в соціальній сфері, досвіду реалізації попередніх програм, а також пропозицій громадських організацій, діяльність яких спрямована на підвищення соціального захисту населення.   Програма надає можливість малозабезпеченим верствам населення Старосамбірської територіальної громади отримати одноразову матеріальну допомогу у зв’язку із скрутним матеріальним становищем на лікування, поховання близьких родичів, постраждалим внаслідок стихійного лиха та інших особливих обставин.

Програма спрямована  на вирішення проблем окремих категорій громадян, які зареєстровані та проживають на території Старосамбірської територіальної громади, шляхом виплати матеріальної допомоги на лікування, поховання близьких родичів, покращення матеріально-побутових умов та постраждалим внаслідок стихійного лиха.

 

  1. Підстава для розроблення програми (нормативна база)

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни та гарантії  їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про поховання та похоронну справу», Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.07 № 99 «Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб, яка зобов’язалася поховати померлого»

 

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Програма розроблена з метою сприяння вирішення проблем окремих категорій громадян, які зареєстровані та проживають на території Старосамбірської територіальної громади, шляхом виплати матеріальної допомоги на лікування, довгострокову реабілітацію, поховання близьких родичів, покращення матеріально-побутових умов та постраждалим внаслідок стихійного лиха.

 

ІV. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Покращення умов життя соціально незахищених верств населення, стану здоров’я окремих громадян, підтримка громадян похилого віку, малозабезпечених громадян, дітей-сиріт, осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, одиноких матерів, громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС, та інших категорій громадян, які зареєстровані та проживають на території Старосамбірської територіальної громади.

Забезпечення соціальної і матеріальної допомоги особам, які опинилися в складних життєвих обставинах у зв’язку з тяжкою хворобою, смертю близьких родичів, стихійного лиха та інших особливих обставин.

В ході реалізації програми можливі зміни та доповнення до її змісту в залежності від рівня розвитку економіки та наповнення доходної частини сільського бюджету, надходження  благодійних  внесків.

 

  1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОПОМОГИ

Розгляд заяв про надання матеріальної  допомоги здійснює постійна комісія з  питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва з подальшим прийняттям рішення сесією Старосамбірської міської ради (не більше , ніж 10000 (десять тисяч) гривень), а також депутати Старосамбірської міської ради, з визначенням суми допомоги. На кожного депутата передбачено по 6000,00 (шість тисяч) гривень на рік.

Для розгляду  на ім`я голови подаються наступні документи:

– заява;

– копія паспорта;

– копія ідентифікаційного коду;

– акт обстеження матеріально-побутових умов заявника ;

– довідка про склад сім’ї заявника;

– довідка з лікувальної установи, якщо допомога потрібна для лікування;

– посвідчення (довідка) про те, що громадянин дійсно є учасником АТО (для учасників АТО);

– копії пільгових документів.

Після визначення депутатом міської ради розміру допомоги видається розпорядження голови міської ради.

  1. VI. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ

Програма виконується протягом 2022 року.

 

I. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

  • коштів бюджету Старосамбірської міської територіальної громади;
  • інших джерел, не заборонених законодавством України.

Обсяги видатків на виконання Програми складають 700000,00 ( сімсот тисяч) гривень. Обсяг фінансування може уточнюватись протягом бюджетного року.

VІІI. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

№ з/п

 

Назва напряму

(пріоритетні завдання)

Заходи програми Виконавці
1 Організаційно-інформаційне забезпечення Проводити  інформаційно – роз’яснюва-льну роботу серед населення щодо змін,  нововведень у законодавстві України з питань соціального захисту Відділ соціального

захисту населення

2 Поліпшення соціально-побутового обслуговування

 

Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання соціально незахищених громадян з метою визначення їх потреб. Результати обстежень (акти) з пропозиціями щодо надання конкретної допомоги зазначеній категорії громадян надавати для подальшої передачі  на розгляд постійної комісії з  питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва Старости
2. Надавати матеріальну допомогу зазначеній категорії громадян, за рішенням сесії Старосамбірської міської ради. Відділ  бухгалтерського обліку та звітності
3 Забезпечення фінансування заходів Програми Забезпечити своєчасне фінансування у визначених обсягах Фінансовий відділ

 

 

ІХ.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Профілактика соціальних негараздів у сім’ях мешканців Старосамбірської територіальної громади, які потрапили в складні життєві обставини.

Поліпшення матеріального, соціального та психологічного стану мешканців Старосамбірської територіальної громади, особливо серед вразливих верств населення територіальної громади.

 

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Головним розпорядником коштів Програми визнано Старосамбірську міську раду.

 

 

         Секретар міської ради                                          І.Жук

print

Pin It on Pinterest