«

»

Вер 19

Про затвердження Стратегії розвитку ЗЗСО I-III ступенів №2 м.Старий Самбір

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18-а сесія восьмого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від 06 вересня 2022р.                                    м. Старий Самбір                          № 1075

 Про затвердження Стратегії розвитку ЗЗСО I-III ступенів №2 м.Старий Самбір Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області на 2022-2027 роки

 

Відповідно до п.2 ст.37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення безпечного та доступного освітнього середовища, Старосамбірська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти I-III ступенів №2 м.Старий Самбір Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області на 2022-2027 роки.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з гуманітарних питань (голова комісії – депутат О.Нискогуз).

 

Міський голова                                          Ігор ТРУХИМЗАТВЕРДЖЕНО

рішеннням 18-ї сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 06 вересня 2022 року №1075

 

Міський голова     Ігор ТРУХИМ

 


 

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2  м. Старий Самбір Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області на 2022-2027 рр.

  2022

  

 ЗМІСТ

 Паспорт Стратегії розвитку закладу освіти  

 Вступ

 Стратегія розвитку закладу освіти на 2022-2027 рр.

 1. Місія , візія та цінності закладу освіти.
 2. Стратегічні, операційні цілі за напрямками діяльності закладу.
 3. План дій за напрямками та завдання щодо їх виконання.
 4. Основні шляхи реалізації Концепції.
 5. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення.

 Шляхи реалізації Стратегії розвитку закладу освіти.

 1. Проєкт « Відкрите сучасне освітнє середовище».
 2. Проєкт « Дистанційна освіта».
 3. Проєкт « Обдарована дитина».
 4. Проєкт «Якісна освіта – успішний випускник»
 5. Проєкт «Заклад освіти – толерантне середовище, стоп булігу»
 6. Проєкт « Нова українська школа»
 7. Проєкт «Медіацентр – основа розвитку творчих здібностей здобувачів освіти»
 8. Проєкт «Підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічнх працівників»
 9. Проєкт «Академічна доброчесність».
 10. Проєкт « Здоровий спосіб життя й проблеми сучасного суспільства».
 11. Проєкт «Психологічний супровід та соціально-педагогічний патронат освітнього процесу» 
 12. Проєкт «Правильний вибір – запорука успіху»
 13. Проєкт «Школа-дитина-родина»

  Моніторинг і оцінювання якості впровадження Стратегії розвитку.

 

       

 

Паспорт Стратегії розвитку

 

Назва закладу освіти, адреса Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 м. Старий Самбір Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області
Підстава для розробки Необхідність удосконалення якості освіти, оновлення її змісту і структури; вироблення освітньої стратегії з урахуванням якісних змін у державі; оптимізація механізму управління закладом освіти
Мета Стратегії розвитку Створення умов для забезпечення в закладі освіти якісної, сучасної, індивідуально-орієнтованої системи освіти відповідно до вимог в суспільстві, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком закладу освіти
Завдання Стратегії розвитку §  впровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій;

§  впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній процес;

§  створення толерантного, безпечного середовища у закладі освіти;

§  підтримка дітей і молоді з особливими потребами;

§  забезпечення консолідації та взаємодії із соціальними партнерами з метою інтенсифікації розвитку й удосконалення освітнього середовища;

§  приведення матеріально-технічного стану закладу освіти у відповідність потребам сучасної освіти

Термін реалізації Стратегії розвитку 2022-2027 рр.
Етапи Стратегії розвитку Організаційно-проектувальний етап – 2022-2023 рр.:

§  розробка Стратегії розвитку закладу освіти;

§  визначення основних стратегій, заходів і механізмів розвитку закладу освіти.

Аналітико-практичний етап – 2022-2027 рр.:

§  практична реалізація Стратегії розвитку закладу освіти;

§  організація моніторингового спостереження за результатами виконання заходів Стратегії розвитку закладу освіти.

Узагальнюючий етап – 2026-2027 рр.:

§  аналіз досягнутих результатів виконання Стратегії розвитку закладу освіти;

§  визначення перспектив подальшого розвитку закладу освіти;

§  поширення позитивного досвіду.

 

Ресурсне забезпечення реалізації планування §  здобуття педагогами, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами відповідної фахової освіти;

§  підвищення кваліфікаційного рівня керівництва та педагогічних працівників закладу освіти;

§  підвищення ефективності використання бюджетних і позабюджетних коштів.

 

Очікувані результати §  забезпечення гідних умов для здобуття якісної, сучасної, індивідуально-орієнтованої системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави.

§  підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників (психолого-педагогічними знаннями та вміннями, володіння прийомами індивідуалізації навчання та виховання учнів);

§  підвищення рівня навчальних досягнень учнів;

§  підвищення рівня вихованості школярів;

§  створення ефективної моделі допрофесійної підготовки учнів, розвиток здатності учнів до вибору успішної професії та формування соціально значущих життєвих компетенцій відповідно до вимог сучасного ринку праці;

§  створення позитивного іміджу школи в соціумі,

§   підвищення її конкурентоздатності.

Показники ефективності планування §  збільшення позитивного іміджу закладу освіти та конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг;

§  збільшення контингенту учнів;

§  розширення ділових партнерських зв’язків.

Контроль, корекція й оцінювання планування §  системний моніторинг реалізації Стратегії розвитку закладу;

§  участь батьків, громадськості в оцінюванні якості освітніх послуг.

 

  

Без передбачення і плану в нашій справі працювати неможливо….

                                                                                                           В.О.Сухомлинський

ВСТУП.

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 м. Старий Самбір Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти .

Підготовка Стратегії розвитку Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 м. на 2022-2027 роки зумовлена якісним оновленням змісту освіти, який полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо якісної і доступної освіти.

Пріоритетними напрямами розвитку закладу освіти є:

–  формування високого рівня інформаційної культури кожного учасника освітнього процесу;

– забезпечення права дітей з особливостями розвитку на здобуття відповідного рівня загальної середньої освіти згідно з їх можливостями, здібностями, з урахуванням індивідуальних фізіологічних та психічних особливостей;

– забезпечення ранньої соціалізації та підготовки таких дітей до здобуття відповідного рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого освітнього процесу;

–  надання кваліфікованої методичної і консультативної допомоги сім’ям, батькам або особам, які їх замінюють, у нагляді, вихованні та навчанні дітей з особливими потребами;

– надання комплексної педагогічної, психологічної, корекційно-розвивальної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку;

– формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії.

Стратегія визначає основні шляхи розвитку закладу освіти. Вона скеровує педагогічних працівників до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб молоді, створення розвивального та безпечного середовища. Стратегія розвитку школи спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість освітнього процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності всіх учасників освітнього процесу. Стратегія є комплексом методичних, матеріально-технічних та управлінських розділів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби педагогічного, учнівського та батьківського колективів школи.

Основними результатами Стратегія розвитку закладу освіти будуть удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища школи, системні позитивні зміни, підвищення рівня та якості освіти для дітей з особливими педагогічними потребами. Стратегія дає можливість виробити стратегічні та пріоритетні напрями діяльності закладу освіти на найближчі роки.

 

Заклад розташовано за адресою: 82000 , м. Старий Самбір , вул. Дашо ,5

Заклад   збудовано  у 1908  році.

 • Земельна ділянка (площа) –  6500  кв.м
 • Площа стадіону – 80  кв.м
 • Площа подвір’я – 660   кв.м.
 • Кількість поверхів корпусу № 1 будівлі закладу- 2;
 • Кількість поверхів корпусу № 2 будівлі закладу- 2;
 • Вид опалення закладу – центральне;
 • Каналізація міська;
 • Кількість навчальних кабінетів – 7 ;
 • 6 кабінетів початкових класів.

   Для задоволення потреб дітей у закладі функціонують;

 • шкільна їдальня на 30 посадкових місць,,
 • 1 спортивна кімната,
 • 1 бібліотека,
 • Кабінет психолога
 • Спортивний стадіон, спортивні майданчики.

 

Потужність закладу – 350 осіб.

 

Станом на кінець травня  2022  року у школі навчаються 301 учні.

Освітні послуги надають– 41 педагоги.

 До складу педагогічного колективу школи входять:

     –   11 спеціалістів;

–   1 спеціалісти ІІ категорії;

–   3 спеціалістів  І категорії;

–   14 спеціалістів  вищої категоріїй;

–    8 « Старших учителів»

–    4 -11 тарифний розряд

За освітою – 37 педагогів мають повну вищу освіту, 1 педпрацівник навчається на здобуття бакалавра та магістра, 3 педагоги мають середню спеціальну освіту.

У закладі навчається 13 класів, середня наповнюваність –  29 осіб.

 • 1-4 класи – 5 класів, з них 5 класів навчається за програмою НУШ,
 • 5- 9 класів – 6,
 • 10-11 класів – 2 ,з них 2 працюють за напрямом- українська філологія,

 

 1. МІСІЯ, ВІЗІЯ ТА ЦІННОСТІ ЗАКЛАДУ.

Місія освітнього закладу:

 • Створення комфортного, безпечного, розвиваючого, інноваційного освітнього середовища для вільного та всебічного розвитку соціально компетентної особистості школяра та удосконалення професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи педагогів в умовах розбудови нової української школи;
 • орієнтація освітнього процесу на самореалізацію дитини, формування її конкурентоспроможності у майбутньому, реалізацію права на якісну освіту, що забезпечить розкриття власних нахилів та здібностей;
 • врахування та збереження індивідуальності, розвиток творчих здібностей та задоволення уподобань дитини як підґрунтя для її адаптації у житті та суспільстві.

 

ВІЗІЯ 2022-2027

Наш освітній  заклад – це

– дитиноцентричний освітній заклад, де кожна дитина  розвивається і натхненно навчається для життя;

– сучасний безпечний інноваційний простір, що об’єднує однодумців (учнів, батьків, учителів) та надихає вдосконалювати себе і світ;

– місце, де зростають майбутні лідери, архітектори позитивних змін з великим українським серцем;

– територія взаємоповаги, довіри та можливостей для постійного розвитку учнів, батьків, учителів;

– ефективні вчителі-новатори, що володіють сучасними методами навчання та втілюють прогресивні ідеї;

– флагман та рушій освітніх інновацій України.

 

Цінності закладу:

 • життя, здоров`я, індивідуальність дитини
 • життя, здоров`я, індивідуальність педагога
 • родина, батьки, культура, любов, щастя
 • держава, мова, патріотизм
 • людська гідність
 • толерантність, доброта, милосердя, чесність
 • довіра, взаємоповага та взаємопідтримка,
 • здоровий спосіб життя
 • творчість, інноваційність.

 

 

 1. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ  ЦІЛІ  ЗА НАПРЯМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ.

Стратегічна мета:

Розвиток  та формування  в учнів ключових компетентностей, необхідних  для успішної життєдіяльності конкуретноспроможної і самодостатньої особистості, вироблення сучасної моделі випускника школи, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал, це безперервний процес підвищення ефективності освітнього процесу з одночасним урахуванням

потреб суспільства, а також потреб особистості здобувача освіти.

 

Стратегічні напрямки розвитку школи:

 • Створення умов для отримання кожним учнем того рівня освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям;
 • розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування його ціннісних орієнтирів, прищеплення навичок соціальної компетентності через включення кожного школяра в систему ранньої предметної орієнтації, професійного самовизначення.
 • Створення безпечного, вільного від будь-яких форм насилля, комфортного та доступного освітнього середовища.
 • Створення розвиваючого середовища.
 • Розвиток інноваційної діяльності школи, підвищення якості освіти.
 • Інформатизація навчання, вдосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення.
 • Побудова ефективної системи виховання, розвитку і соціалізації учнів.
 • Розвиток творчої ініціативи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності.
 • Прищеплення учням шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну.
 • Виховання в учнів патріотичних почуттів, формування національної самосвідомості, любові до рідної землі свого народу, готовності до праці в ім’я України.
 • Створення сучасної матеріально-технічної бази

 

План стратегічного розвитку спрямований 

на виконання:

 

 • Конституції України;
 • Законів України:

“Про освіту” ; “Про повну загальну середню освіту”;

“Про Національну програму інформатизації”;

“Про основні засади молодіжної політики” ;

“Про охорону дитинства” ;

 • Національної Програми “Освіта України ХХІ століття”;
 • Постанов Кабінету Міністрів України:

“Про затвердження Державного стандарту початкової освіти”, “Про затвердження Державного стандарту базової та старшої освіти”,

”Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання в  загальноосвітніх навчальних закладах”

 • Національної доктрини розвитку освіти;
 • Національної Програми “Діти України”;
 • Конвенції про права дитини;

на  реалізацію:

 • сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників освітнього процесу;
 • нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі;

   на створення:

 • належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти;
 • умов рівного доступу до освіти;
 • гуманних відносин в освітньому закладі;
 • сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих учнів;
 • належних умов для соціально-психологічного захисту учасників освітнього процесу;
 • необхідної матеріально-технічної бази;

на забезпечення:

 • стабільного функціонування освітнього закладу;
 • розвитку мережі з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог;
 • суттєвого зростання якості освіти;
 • наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків.

 

Стратегічний план розвитку розрахований на 5 років, включає в себе розділи:

 1. Освітнє середовище закладу освіти.
 2. Освітня діяльність.
 3. Педагогічна діяльність.

4.Управлінська діяльність.

Основні напрямки і завдання розвитку :

 

 • Формування багатомірного освітнього простору для дітей віком від 6 до 15 років, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості, через навчання і виховання.
 • Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання і навчання дітей через відновлення змісту освіти та впровадження провідних освітніх технологій на всіх ступенях навчання.
 • Впровадження в процес навчання нових інноваційних технологій. Розвиток комп’ютерної грамотності учнів та педагогів школи.
 • Демократизація освітнього процесу.
 • Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учнів.
 • Виховання позитивної мотивації навчальної діяльності, старанного та відповідального ставлення до навчання, готовності до практичного застосування знань, вмінь.
 • Виховання особистості через залучення до активної діяльності та всебічний зв’язок школи з життям.
 • Розвиток творчої ініціативи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності.
 • Розвиток в учнів пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки.
 • Підвищення наукового рівня викладання основ наук з використанням ефективних освітніх технологій.
 • Посилення відповідальності кожного вчителя за якість навчання і виховання, об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів.
 • Посилення відповідальності кожного вчителя за підготовку, участь і результативність участі школярів в предметних олімпіадах, творчих конкурсах різних рівнів і напрямків.
 • Удосконалення, пошук і творче впровадження нових форм і методів роботи шкільних методичних об’єднань.
 • Самоосвіта педагогів шляхом систематичної участі кожного вчителя у колективних формах методичної роботи.
 • Розширення мережі гуртків і секцій у закладі.
 • Активізація використання комп’ютерних технологій на уроках.
 • Освітня діяльність спрямована на професійну орієнтацію дитини.

 

 1. ПЛАН ДІЙ ЗА НАПРЯМАМИ ТА ЗАВДАННЯ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Стратегічна ціль 1.

Освітнє середовище закладу освіти комфортне, безпечне, розвиваюче,  мотивуюче, вільне від будь-яких форм насильства  та дискримінації.

Операційні цілі Завдання щодо виконання Терміни реалізації Джерела фінансування,

виконавці, відповідальні

1. Освітнє середовище комфортне, безпечне 1.Капітальний  ремонт системи опалювання 2022-2027 Гуманітарний відділ Старосамбірської міської ради.
2.Капітальний ремонт санвузлів 2022-2023 Гуманітарний відділ Старосамбірської міської ради.
3.Освітлення шкільного подвір’я 2022-2023 Адміністрація, батьки, спонсори
4.Ремонт паркану Протягом 2024 Адміністрація, педагоги, батьки, спонсори
5.Здійснено благоустрій шкільного подвір’я 2022-2023 Педагоги, батьки
6.Капітальний ремонт спортивних залів 2023-2024 Гуманітарний відділ Старосамбірської міської ради.
7.Ремонт їдальні, харчоблоку До 2023 Гуманітарний відділ Старосамбірської міської ради.
8.Піддашок над центральним входом до закладу. 2022 Адміністрація, педагоги
9. Капітальний ремонт майстерень 2022-2027 Гуманітарний відділ Старосамбірської міської ради.
10.Установлено систему протипожежного захисту до 2026 Гуманітарний відділ Старосамбірської міської ради.
11. Рекреації оформлені в єдиному естетичному стилі. 2022-2027 Адміністрація, батьки, спонсори
12. Замінено освітлення класів 2022-2023 Батьки, адміністрація закладу
13. Харчування дітей у закладі відповідає вимогам та нормативам НАССР. 2022-2027 Адміністрація закладу
2. Освітнє середовище  розвиваюче, мотивуюче 1.Бібліотека – сучасний інформаційний центр закладу. 2022-2027 Адміністрація, педагоги, бібліотекар
2.Оновлення комп’ютерної техніки закладу. 2022-2027 Адміністрація, педагоги, батьки, спонсори
3 Кабінети природничо-математичного циклу  мають сучасне обладнання. 2022-2027 Адміністрація, педагоги
4.Лінгафонний кабінет. 2022-2027 Адміністрація, педагоги , спонсори
5.Розширення мережі гуртків:

STEAM, шахи, IT технології.

2022-2027

 

Адміністрація, батьки- керівники  гуртків
6. Створено команду супроводу для дітей з ООП 2022 Адміністрація закладу
7. Учні з ООП залучені до загальношкільних та класних виховних заходів 2022-2027 Адміністрація закладу, педагоги, батьки
8.Придбання мультимедійних комплексів для  класів 2022-2027 Адміністрація, батьки, спонсори
9.Залучені спеціалісти, корекційні педагоги (логопед, дефектолог, реабілітолог, практичний психолог) для проведення корекційно –розвивальних занять з учнями з ООП 2022-2027 Психолог, логопед
10.Поповнення навчально – методичного обладнання для логопедичного пункту та створення ресурсної  кімнати 2022-2027 Адміністрація закладу
11. Побудоване сучасне футбольне поле, спортивний майданчик для дітей 2018 Адміністрація, батьки, спонсори
 

3.Освітнє середовище вільне від будь-яких форм насильства  та дискримінації

1. Створено дієву систему роботи з батьками щодо розуміння проблем булінгу. 2022 Адміністрація, батьки, педагоги, психолог , учнівське самоврядування
2.Налагоджено співпрацю з громадськими та державними організаціями з метою профілактичної просвітниць-кої роботи щодо попереджен-ня випадків булінгу. 2022 Адміністрація закладу, психолог
3.Освітній процес у закладі здійснюється за принципами педагогіки партнерства. 2022-2027

 

Адміністрація закладу, педагогічний колектив
4.Створено безпечне толеран-тне середовище шляхом удосконалення соціального захисту учнів, у тому числі дітей пільгових категорій 2022-2027

 

Адміністрація закладу, педагогічний колектив
5.Здійснюється соціально – педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей, які знаходяться в складних умовах проживання, дітей з неповних та мало-забезпечених сімей, дітей–інвалідів, дітей, які прожива-ють в сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей та з сімей учасників АТО. 2022-2027

 

Адміністрація закладу, педагогічний колектив
6.Освітня діяльність у закладі направлена на формування загальнолюдських цінностей як ресурсу особистісного зростання дитини; спрямувати виховну роботу на прищеп-лення здорового способу життя та зміцнення моральності. 2022-2027

 

Адміністрація закладу, педагогічний колектив
7.Створено оптимальні умови для виявлення, розвитку й реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямах: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному. 2022-2027

 

Адміністрація закладу, педагогічний колектив
8.Організована діяльність закладу освіти як зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату через структуру шкільного і класного учнівського самоврядування, стимулювання внутрішньої і зовнішньої активності учнів, їх посильної участі у справах учнівського колективу; 2022-2027

 

Адміністрація закладу, педагогічний колектив
9.Впроваджуються активні форми виховної роботи шляхом застосування іннова-ційних методів та прийомів 2022-2027

 

Адміністрація закладу, педагогічний колектив

 

Стратегічна ціль 2.

Заклад забезпечує сучасну, якісну освіту.

Операційні цілі Завдання щодо виконання Терміни реалізації Джерела фінансування

Виконавці, відповідальні

1.Справедливе, неупереджене, об’єктивне та доброчесне оцінювання результатів навчання учнів 1.Освітній процес спрямовується на формування і розвиток ключових компетентностей. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

2.Вчителі оприлюднюють критерії оцінювання, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

3. Педагогічні працівники більшу увагу приділяють застосуванню знань для вирішення прикладних завдань. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

 4.Вчителі застосовують систему оцінювання, спрямо-вану на реалізацію компетент-нісного підходу 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

5.Удосконалено методику формувального оцінювання. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

6.Освітній процес спрямову-ється на формування і розвиток ключових компетентностей. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

2.Систематичне відстеження результатів навчання кожного учня та надання йому підтримки в освітньому процесі.

 

1.Якісний рівень освіти забезпечується  моніторингом. Моніторинг є ефективною стратегічною моделлю управління якістю освіти та реалізації освітньої політики. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

2.Моніторинг здійснюється через семестрове, річне, підсумкове оцінювання результатів навчаль-ної діяльності здобувачів освіти, об’єктивність якого система-тично контролюється . 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

3.Навчальний рік у закладі починається з аналізу діяль-ності школи за минулий рік: успішності учнів, результа-тивності учнів в конкурсах, змаганнях, олімпіадах, аналізу методичної роботи. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

4.Постійне спостереження за рівнем навчальних досягнень учнів дає можливість урізноманітнити аналітичний супровід освітнього процесу. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

5.На основі моніторингу рівня навчальних досягнень учнів проводиться порівняльний аналіз, на основі якого надається підтримка учнів в освітньому процесі. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

6.Класні керівники ведуть моніторинг досягнень учнів класу

(для ознайомлення батьків раз на місяць в щоденнику робиться звіт навчальних досягнень учня).

7.Учителі початкової школи формують портфоліо учнів.

2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

8.Педагогічними працівниками відстежується особистий поступ кожного учня, що формує позитивну самооцінку, відзначають досягнення, підтримують бажання навчатися, запобігають побоюванням помилятися. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники.

9.Питання моніторингу навчальних досягнень учнів виноситься на засідання педагогічної ради, нарад при директорі. 2022-2027 Адміністрація закладу.

 

3.Система оцінювання спрямована на формування в учнів відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.

 

1.Співпраця з батьками забезпечує формування від-повідального  ставлення учнів до результатів своєї роботи; 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

2.На уроках використовуються прийоми самооцінювання навчальної діяльності здобувачів освіти, що формує відповідальне ставлення до освітнього процесу; 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

3.Під час канікул, на індивідуальних заняттях проводяться консультування учнів, які мають проблеми в навчанні. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

4.Ведеться постійна робота з обдарованими дітьми з метою якісної підготовки до предметних олімпіад, конкурсів, змагань, успішного ЗНО та ДПА. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

6.При оцінюванні враховується особистий поступ учня, що стимулює дитину до роботи. 2022-2027 Педагогічні працівники

 

Стратегічна ціль 3. 

Педагогічну діяльність у закладі здійснюють  фахівці, що люблять та поважають дітей.

Операційні цілі Завдання щодо виконання Терміни реалізації Джерела фінансування

Виконавці, відповідальні

1.Ефективна педагогічна діяльність 1.Педагоги активно використо-вують сучасні освітні техно-логії, спрямовують роботу на оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями та наскрізними уміннями 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

2.Педагогічні працівники, які діляться досвідом роботи через друк у фахових друкованих  та Інтернет-виданнях. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

3.Педагогічні працівники враховують ступінь складності теми, особливості класів, обсяг навчального матеріалу, аналі-зують результативність, у разі необхідності – вносять корективи. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

4.Педагоги уміло використо-вують можливості  Інтеренет – мережі, ІКТ 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

5.Педагоги коригують кален-дарне планування в залежності від результативності роботи учнів 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

6.Забезпечено  психологічний супровід освітнього процесу 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

7. Уся методична робота у школі планується та прово-диться на діагностичній основі. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

2. Педагогічні працівники постійно підвищують професійний  рівень та педагогічну майстерність. 1.Вчителі вільно володіють методиками, що використо-вуються в роботі з дітьми з ООП з різними нозологіями. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

2.Складаються діагностичні карти, для відстеження динаміки самовдосконалення, самовизначення, професійного зростання вчителя, порівняння самооцінки з оцінкою його діяльності з боку адміністрації. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

3.Реалізація групових, колек-тивних, індивідуальних форм  роботи та різноманітних  методів з метою підвищення професійного рівня 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

4.Участь у семінарах, конференціях, фахових кон-курсах, тренінгах, міжнарод-них форумах та виставках з метою підвищення рівня фахо-вої майстерності педагогів. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

5.Проходження фахових курсів підвищення кваліфікації 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

6.Висока активність педагогів, у конкурсах фахової майстерності. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

7.Впроваджуються технології змішаного навчання. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

3.Налагоджена співпраця з учнями, батьками, працівниками закладу 1.Представники колективу є членами тарифікаційної комісії, атестаційної комісії, вносять свої пропозиції до складання річного плану роботи школи, освітньої програми. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

2.Обмін думками між адміністрацією та колективом здійснюється через засідання педагогічної ради, методичні об’єднання, майстер-класи, конференції, наради при директорові, консультування, засідання психолого-педагогічного семінару, круглих столів. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

 

 

 

3.У школі організовано наставництво з молодими спеціалістами. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

4.Здійснюється взаємовідвіду-вання уроків та заходів між педагогами школи. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

5.Батьки є активними учасниками освітнього процесу. Їхня думка  враховується при складанні  освітньої програми, виборі класного керівника. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники

Батьки

6.У школі щорічно, за окремим планом проводиться День матері, День батька, День сім’ї. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники Батьки

7.Діє орган батьківського самоврядування школи «Батьківська рада», Піклувальна Рада. 2022-2027 Батьки
8.У закладі розроблено та діє Положення про академічну доброчесність.

 

2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники Батьки

4. Організація педагогічної діяльності та навчання учнів здійснюється на засадах академічної доброчесності.

 

1.Положення доводиться до батьківської громади на конференції, а також оприлюднюється на сайті закладу. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники Батьки

2.Етика та академічна доброчесність забезпечується учасниками освітнього процесу. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники Батьки

Педагогічні працівники систематично інформують здобувачів освіти про дотримання правил академічної доброчесності. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники Батьки

У разі виявлення та встановлення фактів порушен-ня етики та академічної доброчесності,  розробляються заходи з їх попередження. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники Батьки

Питання дотримання академіч-ної доброчесності слухається на педагогічних радах. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники Батьки

Учні та батьки розуміють сутність поняття академічної доброчесності та відповідаль-ність за її порушення. 2022-2027 Батьки
Завжди дотримуються етичні норми спілкування між учасниками освітнього процесу на засадах партнерства, взаємоповаги. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники Батьки

 

Стратегічна ціль 4. 

Управління закладом  ефективне, демократичне,  здійнюється на принципах дитиноцентризму, людиноцентризму, гуманізму, академічної доброчесності.

Операційні цілі Завдання щодо виконання Терміни реалізації Джерела фінансування

Виконавці, відповідальні

1.Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань.

 

 

1.Стратегія розвитку закладу відповідає особливостям і умовам діяльності закладу 2022-2027 Адміністрація, педагоги
2.Річний план відповідає завданням, що ставить перед собою колектив, сприяє покращенню роботи закладу, відповідає стратегії розвитку. 2022-2027 Адміністрація закладу.

 

3.Адміністрацією та педагогами вивчаються думки батьківської громади, учнів закладу і враховуються при складанні річного плану роботи. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники Батьки

4.Діяльність педагогічної ради спрямована на підвищення фахового рівня педагогів і реалізує річний план роботи та стратегію розвитку закладу. 2022-2027 Адміністрація закладу.

 

5.Уразі потреби – до річного плану вносяться корективи. 2022-2027 Адміністрація закладу.
6. 3 метою вивчення думки батьків та учнів щодо якості освітнього процесу адміністрацією та практичним психологом проводиться анкетування 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники Батьки

7. Результати анкетування виносяться на обговорення, враховуються при плануванні роботи та здійсненні самоаналізу 2022-2027 Адміністрація закладу.

 

8.На сайті школи оприлюднюються документи, які підлягають оприлюдненню. 2022-2027 Адміністрація закладу.
9.Приділяється увага створенню комфортних умов для всіх учасників освітнього процесу. 2022-2027 Адміністрація закладу.

 

10.3 відповідними клопотан-нями Директор звертається до гуманітарного відділу виконав-чого комітету Старосамбір-ської  міської ради. 2022-2027 Адміністрація закладу.

 

11.Наявність альтернативних джерел фінансування 2022-2027 Адміністрація закладу
2.Сформувані відносини довіри, прозорості, дотримання етичних норм. 1.На шкільному сайті є необхідна інформація для батьків, педагогічних працівників, учнів. Постійно висвітлюються новини з життя школи. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники Батьки

2.У шкільних коридорах є інформаційні стенди для учнів, батьків. Інформація для педагогічних працівників оприлюднюється в учитель-ській або в інтернет-джерелах. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники Батьки

3.Практичним психологом школи проводиться анкетування, діагностичні дослідження. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники. Батьки.

4.Індивідуально з батьками учнів проводиться консультування. Тісною є співпраця класних керівників з психологом 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники Батьки

5.З метою формування психологічної культури педагогічних працівників у школі систематично проводяться засідання психолого-педагогічного семінару. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники Батьки

6.Адміністрація школи відкрита для спілкування, реагує на зауваження, пропозиції. На звернення реагує згідно з чинним законодавством, знаходить  шляхи вирішення проблем. 2022-2027 Адміністрація закладу.

Педагогічні працівники Батьки

 

3. Ефективна кадрова політика та можливості для професійного розвитку педагогічних працівників.

 

1.Педагогічний колектив школи укомплектований повністю 2022-2027 Адміністрація закладу.
2.Усі педагогічні працівники працюють за фахом. 2022-2027 Адміністрація закладу.
3.Кадрова політика адміні-страції закладу забезпечує стабільність педагогічного колективу 2022-2027 Адміністрація закладу.

 

4.Адміністрація закладу чітко дотримується норм законо-давства у питанні дотримання прав учасників освітнього процесу. 2022-2027 Адміністрація закладу.

 

5.Адміністрація закладу врахо-вує думку батьків під час вибору предмету для поглибленого вивчення, посилення предметів, вибору класного керівника, розподілі годин індивідуального навчання, виборі вчителів – предметників. 2022-2027 Адміністрація закладу.

 

6.Молоді вчителі залишаються у закладі. 2022-2027 Адміністрація закладу.
7.У закладі створений комфортний  психологічний мікроклімат. 2022-2027 Адміністрація закладу.
8.Випускники закладу отриму-ють педагогічну освіту та повертаються працювати до рідного закладу. 2022-2027 Адміністрація закладу
9. Педагогічні працівники закладу отримують вищу  педагогічну освіту за новими спеціальностями для задоволення кадрових потреб. 2022-2027 Адміністрація закладу
4. Конструктивна співпраця учасників освітнього процесу, взаємодія закладу освіти з місцевою громадою. 1.Чітке дотримання норм законодавства у питанні дотримання прав учасників освітнього процесу; 2022-2027 Адміністрація закладу.

 

2.Заохочення працівників до відповідального ставлення до виконання обов’язків 2022-2027 Адміністрація закладу.
3.Розклад уроків формується відповідно до освітньої програми, вікових особливо-стей учнів, коефіцієнтів складності предметів 2022-2027 Адміністрація закладу.

 

 

4.ОСНОВНІ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ  УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

 

Умовами реалізації пріоритетних напрямів Стратегії є запровадження нових педагогічних та управлінських технологій:

 • перехід на концептуальну форму розвитку освіти в закладі;
 • впровадження системи постійного відстеження динаміки змін в освіті;
 • оновлення функцій управління відповідно до нових видів управлінської діяльності;
 • організаційне та функціональне оновлення діяльності методичної служби;
 • реальне забезпечення відкритості та доступності освітньої галузі закладу освіти перед громадськістю.

 

Очікувані результати реалізації заходів Стратегії

Основними очікуваними результатами вирішення завдань є:

 • формування культури спілкування та інформаційної культури учасників освітнього процесу;
 • впорядкування інформаційного обміну баз даних;
 • мотиваційний аспект набуття знань учнями;
 • розвиток соціальної та комунікативної активності учнів;
 • формування в учнів навичок ефективного спілкування;
 • формування в учнів культури збереження і зміцнення свого здоров’я;
 • створення безпечного толерантного шкільного середовища;
 • формування системи моніторингу освітнього процесу з метою аналізу стану та динаміки розвитку закладу освіти.
 • надання доступу педагогічним працівникам та учням до сучасних інформаційних ресурсів та технологій;
 • підняття освітнього процесу на новий якісний рівень;
 • залучення громадськості, батьків, учнів до плідної співпраці з метою розвитку закладу освіти.

 

5.МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Стратегія розвитку реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених обласним бюджетом на відповідні роки, а також передбачає залучення позабюджетних коштів інвесторів, меценатів, громадських фондів, інших юридичних і фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України. Матеріально-технічна частина Стратегія щорічно коригуватиметься бюджетом Старосамбірським ТГ  та реальними можливостями позабюджетних надходжень.

Матеріально-технічна база ЗЗСО I-III ст. № 2 м.Старий Самбір включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, технічне обладнання. Школа забезпечена навчально-методичною літературою, навчальними наочними посібниками,  підручниками, художньою літературою та технічними засобами.

У перспективі розроблений проект на перекриття школи та оновлення їдальні по системі НАССР, оновлення комп’ютерного класу та лінгафонного кабінету.

 

МОНІТОРИНГ І ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

            Моніторинг процесу впровадження Стратегії полягатиме в  збиранні, фіксації та аналізі даних про такі індикатори розвитку школи:

 • відсоток учнів та кількість класів, які навчаються на достатньому та високому рівнях навчальних досягнень;
 • кількість учнів (по класах), рівень навчальних досягнень яких змінився (на вищий або на нижчий) за результатами підсумкового (семестрового) оцінювання та за результатами внутрішньошкільних, а також зовнішніх моніторингових досліджень;
 • середньостатистичний показник кількості учнів у класі;
 • відсоток учнів, що вступили на навчання в вищі навчальні заклади, у т.ч. за обраним профілем;
 • відсоток педагогічних працівників – авторів навчальних програм та посібників; кількість педагогічних працівників, які впроваджують інновації та беруть участь у реалізації освітніх проєктів, пройшли сертифікацію;
 • звіти за результатами моніторингових досліджень та підсумки самооцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладу;
 • висновки про імідж та конкурентноздатність школи на ринку освітніх послуг.

 

Систематичний аналіз отриманих даних дозволить:

 • встановити проміжні та кінцеві результати реалізації цієї Стратегії,
 • своєчасно виявити відхилення від очікуваних результатів і провести необхідну корекцію, забезпечити ефективне використання ресурсів школи,
 • мінімізувати ризики та негативні наслідки впровадження передбачених у Стратегії заходів.

 

До Стратегії розвитку закладу на 2022-2027 роки можуть бути внесені зміни та додатки

 

Директор                                                  Оксана ДРОЗД

 

 

Схвалено

рішенням педагогічної ради

від 08.06.2022 №6

print

Pin It on Pinterest