«

»

Вер 19

Про затвердження Стратегії розвитку ЗЗСО I-III ступенів с.Стрільбичі

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18-а сесія восьмого скликання

 Р І Ш Е Н Н Я

від 06 вересня 2022р.                             м. Старий Самбір                          № 1076

Про затвердження Стратегії розвитку ЗЗСО I-III ступенів с.Стрільбичі Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області на 2022-2026 роки

 

Відповідно до п.2 ст.37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення безпечного та доступного освітнього середовища, Старосамбірська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти I-III ступенів села Стрільбичі Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області на 2022-2026 роки.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з гуманітарних питань (голова комісії – депутат О.Нискогуз).

 

Міський голова                                               Ігор ТРУХИМ


ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 18 сесії 8 скликання Старосамбірської міської ради від 06 вересня 2022 року №1076

 

Міський голова             Ігор ТРУХИМ

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

ЗЗСО І-ІІІ ступенів села Стрільбичі Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області на 2022-2026роки

 

 

 

2022

Зміст

 1. Вступ
 2. Освітня складова

Проєкти:

«Управління закладом»

«Сучасне освітнє середовище. STEM – ОСВІТА В ШКОЛІ»

«Єдиний інформаційний простір»

 «Обдарована дитина»

 1. Методична складова

Проєкти

 «Підвищення рівня професійної майстерності педагога

– умова всебічного розвитку учнів та формування ключових

компетентностей особистості випускника школи»

«Інновації в новій українській школі»

 1. Виховна складова
 2. Психолого-педагогічний аспект

 Проєкти 

«Ми обираємо життя»

«Соціальна робота школи»

 1. Фінансово-господарський аспект

    7.Перспективний план внутрішньо шкільного контролю

  

Вступ

Місія школи: Створення освітнього середовища, що дозволить забезпечити розвиток та виховання учня, здатного впливати на свою особистісну освітню траєкторію.

Стратегічна мета: Розвиток та формування в учнів ключових компетентностей, необхідних для успішної життєдіяльності конкурентоспроможної і самодостатньої особистості, вироблення сучасної моделі випускника школи, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал.

Стратегічні напрямки розвитку школи:

 • Створення умов для отримання кожним учнем того рівня освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям; розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування його ціннісних орієнтирів, прищеплення навичок соціальної компетентності через включення кожного школяра в систему ранньої предметної орієнтації, професійного самовизначення.
 • Створення безпечного, вільного від будь-яких форм насилля, комфортного та доступного освітнього середовища.
 • Розвиток інноваційної діяльності школи, підвищення якості освіти.
 • Інформатизація навчання, вдосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення.
 • Побудова ефективної системи виховання, розвитку і соціалізації учнів.
 • Розвиток творчої ініціативи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності.
 • Прищеплення учням шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну.
 • Виховання в учнів патріотичних почуттів, формування національної самосвідомості, любові до рідної землі свого народу, готовності до праці в ім’я України.
 • Створення сучасної матеріально-технічної бази

 План стратегічного розвитку спрямований на виконання:

– Конституції України;

– Законів України: “Про освіту”; “Про повну  загальну середню освіту”; “Про Національну програму інформатизації”; “Про основні засади молодіжної політики”; “Про охорону дитинства”;

– Національної Програми “Освіта України ХХІ століття”;

– Національної доктрини розвитку освіти;

– Національної Програми “Діти України”;

– Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;

– Конвенції про права дитини;

реалізацію:

– сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників освітнього процесу;

– нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі;

створення:

– належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти школи;

– умов рівного доступу до освіти;

– гуманних відносин в освітньому закладі;

– сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих учнів;

– належних умов для соціально-психологічного захисту учасників освітнього процесу;

– необхідної матеріально-технічної бази;

забезпечення:

– стабільного функціонування  закладу освіти;

– розвитку мережі навчального закладу з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог;

– суттєвого зростання якості освіти;

– наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків.

Стратегія  розвитку розрахована на 5 років включає в себе:

 1. Освітню складову.
 2. Методичну складову.
 3. Виховну складову.
 4. Психолого-педагогічний аспект
 5. Фінансово-господарський аспект

 

 1. Освітня складова

 Основні напрямки і завдання розвитку :

1.Формування багатомірного освітнього простору для дітей , орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості, через навчання і виховання.

2.Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання і навчання дітей через відновлення змісту освіти та впровадження провідних освітніх технологій на всіх ступенях навчання.

3.Впровадження в процес навчання нових інноваційних технологій. Розвиток комп’ютерної грамотності учнів та педагогів школи.

4.Демократизація освітнього процесу.

5.Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учнів.

6.Виховання позитивної мотивації навчальної діяльності, старанного та відповідального ставлення до навчання, готовності до практичного застосування знань, вмінь.

7.Виховання особистості через залучення до активної діяльності та всебічний зв’язок школи з життям.

8.Розвиток творчої ініціативи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності.

9.Розвиток в учнів пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки.

Проєкт «Управління закладом»

Мета проєкту:

– Створення атмосфери спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників освітнього процесу;

– здійснення систематичного планування, моніторингу та аналізу діяльності навчального закладу;

– організація взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

Шляхи реалізації проекту Термін Виконавці
1 Створити цілісну систему управління, забезпечити якісний рівень контролю-аналітичної діяльності у відповідності до сучасних вимог 2022-2023 Адміністрація закладу
2 Проводити щорічний моніторинг освітніх змін, на основі результатів якого – прогнозувати тенденцій інноваційного розвитку школи 2022-2025 Адміністрація закладу
3 Заохочувати педагогів до участі у конкурсах професійної майстерності, здійснення дослідноекспериментальної та інноваційної діяльності 2022-2026 Адміністрація закладу
4 Організувати щорічний моніторинг якості роботи педагогічних працівників 2022-2026 Адміністрація закладу
5 Проводити круглі столи, семінари, методичні ради 2022-2026 Адміністрація закладу
6 Співпрацювати з соціальними та психологічними службами 2022-2026 Адміністрація закладу
7 Активно залучати батьків до участі у виховних, творчих, спортивних заходах, організації екскурсій, поїздок 2022-2026 Заступник директора з НВР, вчителі
8 Продовжувати співпрацю з ЗДО 2022-2026 Адміністрація закладу

 

Очікувані результати :

 1. Ефективне управління закладом на основі проєктно- цільового методу.
 2. Організація та забезпечення оптимальних, стабільних умов для освітнього процесу.
 3. Об’єднання зусиль педагогічного колективу школи для підвищення рівня навчально-виховної роботи, упровадження в практику досягнень педагогічної науки й передового педагогічного досвіду.
 4. Відкритість школи до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти.
 5. Запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації

 

ПРОЄКТ «СУЧАСНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ. STEM – ОСВІТА В ШКОЛІ»

 

Мета проєкту: підвищення зацікавленості учнів до освіти в науково-технічній сфері, стимулювання зацікавленості в дослідницькій діяльності та активному залученню учнів до участі в конкурсах, проєктах з метою популяризації STEM -професій.

 

Шляхи реалізації проєкту Термін реалізації Виконавець
Опрацювати нормативну базу по запровадженню STEM – освіти в школі 2022-2023 Адміністрація,

педколектив

Вивчати досвід роботи по запровадженню STEM – освіти (курси, вебінари, тренінги, майстер-класи, он-лайн платформи) 2022-2026 Адміністрація,

Педколектив

Забезпечити доступ до високошвидкісного Інтернету 2023 Адміністрація,

 

 Модернізувати в школі локальну мережу 2025 Адміністрація,

 

Долучатися до створення платформи для спілкування, пошуку і підтримки перспективних наукових ідей щодо розвитку STEM-освіти в Україні 2022-2026  

педколектив

Організовувати в 1-4 класах STEM – виставки «LEGO– винахідник» 2022-2026 педколектив

 

Очікувані результати:

-покращення якості знань з предметів природничо-математичного циклу;

-розвиток критичного мислення;

-отримання досвіду в роботі над проєктами;

-впровадити сучасні методи та методики навчання;

-надати інструменти для рівного доступу до якісної освіти

 

ПРОЄКТ «ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР»

Мета проєкту: створення єдиного інформаційно-освітнього простору, який включає сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють застосувати в освітньому процесі нові інформаційні технології і здійснювати збір, зберігання  і обробку даних системи освіти.

Єдиний інформаційно-освітній простір здійснює підтримку освітнього процесу і автоматизацію управлінської діяльності, забезпечує підвищення якості освіти і будується на основі розвитку ІКТ компетенції  адміністрації, педагогів, здобувачів освіти. Інформаційне забезпечення доступу до якісної освіти сприятиме наближенню рівня навчання в школі до європейських і світових стандартів, творчим пошукам учителів та розвитку здібностей учнів.

 

Етапи реалізації програми проекту:

Напрямки діяльності Етапи реалізації відповідальний
Організаційний

2022-2023

Реалізаційний

2023-2025

Узагальнюючий

2025-2026

1 Моніторинг вивчення реального рівня володіння ІКТ учителями + Адміністрація
2 Створення умов для навчання співробітників школи нових комп’ютерних та дистанційних технологій + Адміністрація
3  Вивчення передових освітніх технологій + Адміністрація, вчителі
4 Створення внутрішньої бази інформаційних ресурсів =+=+ + % Адміністрація,

вчителі інформатики.

5 Впровадження навчальних програм з ІКТ – підтримкою. Дистанційні технології навчання. + + + Вчитель інформатики.

 

6 Засідання творчої групи

«Дистанційні технології – один із шляхів підвищення мотивації на уроках»

+ + + Творча група
7 Нарощування комп’ютерної мережі у школі (1-ші класи) + + + Адміністрація
8 Систематизація інформаційних ресурсів закладу + + + Адміністрація,

вчитель інформатики

9 Наповнення шкільного сайту + + + Вчитель інформатики, заступники директора
10 Залучення батьків до спілкування онлайн ++ + + Адміністрація,

вчителі інформатики,

вчителі- предметники

11 Інформатизація бібліотечної

діяльності

+ бібліотекар
12 Продовження впровадження навчальних програм з ІКТ підтримкою + + Адміністрація,

вчитель інформатики,

вчителі- предметники

13 Організація внутрішньої системи підтримки обміну досвідом в галузі дистанцій­ного навчання + Адміністрація,

вчитель інформатики,

вчителі- предметники

14 Впровадження дистанційної

освіти

++ + + Адміністрація,

вчитель інформатики,

вчителі- предметники

15 Організація системи інформаційної безпеки закладу + + Адміністрація,

вчитель інформатики

16 Педагогічна рада «Використан-ня дистанційних технологій в процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення професійної компетентності» + Адміністрація, вчителі
17 Батьківський всеобуч «Безпека в Інтернеті – контроль» + + + Заступник директора,

класні керівники

18 Мультимедійне оснащення

навчальних кабінетів.

Створення умов для навчання

співробітників школи нових

комп’ютерних технологій

+ ++ Адміністрація

 

Очікувані результати:

-створення комп’ютерної інфраструктури освітнього закладу;

-об’єднання вчителів різних спеціальностей для реалізації Стратегії розвиту школи;

-створення матеріально-технічної та науково-методичної бази даних;

-оновлення наповнюваності шкільного сайту;

-практичне засвоєння, а в подальшому застосування педагогами та здобувачами освіти ІКТ в освітньому процесі.

 

ПРОЄКТ  «ОБДАРОВАНА ДИТИНА»

Мета проєкту: створення оптимальних умов для виявлення . розвитку і реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.

Етапи реалізації програми проекту

Напрямки діяльності Етапи реалізації Відповідальний
Організаційний

2022-2023

Реалізаційний

2023-2025

Узагальнюючий

2025-2026

1 Систематично поповнювати шкільний інформаційний банк даних про: інтелектуально обдарованих дітей; спортивно обдарованих; технічно обдарованих дітей + + + Педагог-організатор,

вчитель інформатики

2 Висвітлювати інформацію про обдарованих дітей, їх досягнення на шкільному сайті + + + Педагог-організатор,

вчитель інформатики

3 Оформити і поповнювати порт фоліо для роботи з обдарованими дітьми з метою визначення творчо-обдарованих підлітків та надання їм необхідної підтримки + + + Заступник директора з НВР, вчителі
4 Здійснювати інформаційно-педагогічний супровід обдарованих дітей з метою надання консультацій щодо створення особистих порт фоліо в рамках круглого столу « Портфоліо здобувача освіти – крок до успіху» + + + Заступник директора з НВР, вчителі
5 Забезпечення умов для систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми, шляхом участі в семінарах, практикумах + + + Заступник директора з НВР, вчителі
6 Поновлювати методичними рекомендаціями науково- мето-дичну базу даних з формування психолого-фізіологічної стійко-сті, профілактики стресів, розумових, емоційних переван-тажень здобувачів освіти + + + Заступник директора з НВР, шкільний психолог
7 Здійснення особистісно – орієнтованого підходу до здобувачів освіти шляхом впровадження нових технологій освітнього процесу + + + Заступник директора з НВР, вчителі
8 Здійснення педагогічного відбору методик педагогічних технологій, особистісно – розвивальних методик з предметів, що відповідають формам і завданням здобуття освіти обдарованих дітей. Поповнювати методичну скарбничку «Сучасні форми, методи і прийоми роботи з обдарованими дітьми» + + + Заступник директора з НВР, вчителі
9 Пропаганда кращих авторських розробок дидактичного, психолого-педагогічного забезпечення освітнього процесу на засіданнях МО під час участі в педагогічних семінарах + + + Заступник директора з НВР, вчителі
10 Соціально-психологічне забезпечення + + + Шкільний психолог
11 Розробка та апробація системи ранньої поетапної діагностики та своєчасного виявлення талановитих дітей + + + Шкільний психолог
12 Здійснювати психологічний моніторинг 3 метою виявлення обдарованих учнів + + + Шкільний психолог
13 Залучення здобувачів освіти до соціологічних досліджень як форми наукової роботи + + + Заступник директора з НВР, вчителі
14 Організація консультування батьків здобувачів освіти щодо роботи 3 обдарованими дітьми + + + Заступник директора з НВР, вчителі
15 Підвищення рівня мотивації здобувачів освіти закладу як основа здобуття якісної освіти + + + Заступник директора з НВР, вчителі
16 Педагогічний супровід + + + Заступник директора з НВР, вчителі
17 Удосконалення системи заходів щодо ефективної підготовки здобувачів освіти до участі у І етапі олімпіад з базових дисциплін + + + Заступник директора з НВР, вчителі
18 Організація і проведення предметних олімпіад + + + Заступник директора з НВР, вчителі
19 Підготовка здобувачів освіти до участі в II, III,  етапах предметних олімпіад + + + Заступник директора з НВР, вчителі
20 Організувати та взяти участь в міжнародних інтерактивних конкурсах з предметів природничо- математичного циклу («Кенгуру», «Левеня», («Геліантус») та інші, філологічного циклу «Соняшник» + + + Заступник директора з НВР, вчителі
21 На сторінках шкільного сайту систематично наповнювати рубрику «Наші досягнення» за результатами участі здобувачів освіти у різних конкурсах, турнірах тощо + + + Заступник директора з НВР, вчителі інформатики
22 Відзначати переможців та призерів олімпіад, творчо обдарованих здобувачів освіти на святі «Гордість школи» + + + Заступник директора з НВР, вчителі
23 Започаткувати та удосконалити роботу гуртків, направлених на розвиток творчості естетично обдарованих дітей: вокального, декоративно – ужиткового, хореографічного + + + Заступник директора з НВР, керівники гуртків
24 Проводити творчі звіти учасників гуртків наприкінці кожного навчального року + + + Заступник директора з НВР, керівники гуртків
25 Постійно організовувати зустрічі з успішними особистостями, колишніх випускників школи, проект «Ким бути» + + + Дирекція
26 Оформлення інформаційно-

аналітичного документа:

«Моніторинг результативності роботи з обдарованими дітьми»

+ Заступник директора з НВР
27 Методичні заходи на реалізацію проекту + + + Заступник директора з НВР
28 Методична рада «Роль наставника у творчому зростанні здобувача освіти» + Заступник директора з НВР, вчителі

 

Очікувані результати:

 • формування банку даних із різноманітних напрямків роботи з обдарованими дітьми;
 • створення системи виявлення та розвитку обдарованих і талановитих дітей;
 • створення умов для їх самореалізації через надання якісних освітніх послуг, особистісно-орієнтований освітній процес, доступ до сучасних і традиційних інформаційних ресурсів;
 • значні досягнення у предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах районного, обласного, Всеукраїнського рівня.

 

2.Методична складова

Проєкт

Підвищення рівня професійної майстерності педагога  – умова всебічного розвитку учнів та формування ключових компетентностей особистості випускника школи

Мета: Удосконалення професійної компетентності кожного вчителя, підвищення науково-теоретичного й загально культурного рівня, психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності, розвиток їх творчої ініціативи, формування в них готовності до самовдосконалення, самоосвіти, саморозвитку.

Головне завдання методичної роботи: створення умов для постійного творчого та фахового зростання кожного педагога, забезпечення професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу в суспільстві.

Пріоритети: оновлення ролі вчителя як висококваліфікованого фахівця, який володіє значним арсеналом інноваційних технологій організації навчально-виховного процесу.

Загальні напрями в організації методичної роботи

 1. Підвищення педагогічної майстерності вчителів через оптимальну структуру науково-методичної роботи, удосконалення професійної компетентності кожного вчителя, розвитку їх творчої ініціативи.
 2. Упровадження в навчально-виховний процес досягнень перспективного педагогічного досвіду, інноваційних проектів, новітніх технологій та забезпечення їх практичної реалізації.
 3. Забезпечення реалізації принципів гуманізації, демократизації та спрямованість процесу навчання на розвиток особистості учня. Встановлення пріоритету уроку як засобу соціалізації учнів.
 4. Створення методичного супроводу роботи молодих вчителів щодо успішної адаптації до роботи в школі та підвищення рівня професійної компетентності.
 5. Підвищення ІКТ-компетентності педагогів із метою ефективної інформатизації освітнього процесу.

6.. Здійснення психолого-педагогічного супроводу  освітнього  процесу.

 

Основні етапи роботи над єдиною науково-методичною проблемою школи

І.Діагностично-теоретичний етап

(2022/2023 навчальний рік)

 

Мета:

-сформувати особисту потребу та психологічну готовність педагогів до підвищення професійної компетентності та роботи над єдиною науково-методичною проблемою школи;

-діагностика творчого потенціалу вчителя для створення атмосфери міжособистісної взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу;

-дослідження рівня професійної майстерності; потреб та інтересів педагогічного колективу.

Основні завдання:

-психологічне, організаційне, науково-методичне й матеріально-технічне забезпечення умов переходу до реалізації нової науково-методичної проблеми;

-опанування навичок впровадження нових педагогічних технологій освітньої діяльності;

-моніторинг аналізу роботи, вивчення рівня навичок досягнень учнів, їх вихованості, розвитку.

Прогнозовані результати:

-визначення теми, її актуальності;

-обговорення форм роботи над поставленими питаннями;

-сприйняття кожним членом педагогічного колективу необхідності роботи в цьому напрямку.

Шляхи реалізації:

-дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як усього колективу, так і кожного вчителя;

-вивчення рівня навчальних досягнень учнів, їхньої вихованості, розвитку;

-анкетування, діагностування вчителів з метою виявлення рівня їхньої професійної кваліфікації, наявності утруднень, готовності до роботи над науково – методичною проблемою;

-відбір ефективних методик із розвитку емоційного інтелекту учнів, комунікативних здібностей;

-використання інтерактивних технологій навчання та виховання учнів;

-ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого – педагогічної науки, новими педагогічними технологіями;

-аналіз можливостей навчального закладу ;

-вивчення особистості учня, його схильностей, зацікавлень, здібностей, вихованості, розвитку;

-виявлення творчого та професійного потенціалу педагогічних кадрів, їх здатність максимально задовольнити потреби учня;

-створення банку діагностичних методик вивчення індивідуальних особливостей учнів, їхніх пізнавальних можливостей і здібностей, запитів учнів у сфері їхніх зацікавлень.

Виявлення науково – методичної проблеми школи, обґрунтування її актуальності:

-підготовка аналітичного матеріалу для обговорення педагогічним колективом;

-ознайомлення всіх членів колективу з пропонованими варіантами, остаточний вибір проблеми;

-створення ініціативної творчої групи з метою побудови моделі нової технології, планування системи заходів, спрямованих на вирішення поставлених завдань;

-складання плану роботи над науково – методичною проблемою, розподіл обов’язків між членами педагогічного колективу, забезпечення послідовності окреслених заходів, їхня взаємодія з іншими елементами педагогічного процесу.

Управлінська діяльність:

 1. Оперативна нарада « Особливості роботи педагогічного колективу над науково – методичною проблемою в поточному навчальному році».
 2. Методична рада: «Мета, зміст та основні напрями науково-методичної роботи з реалізації науково -методичної проблеми».
 3. Проведення індивідуальних консультацій з педагогами, практичним психологом, завідуючою бібліотекою щодо визначення проблеми школи, обґрунтування її актуальності.
 4. Науково-практичний семінар «Проблеми формування соціальної компетентності особистості в контексті виконання навчальних програм та Державних освітніх стандартів.
 5. Педагогічні ради:

– творче викладання інновацій у НВП, їх вплив на результати та досягнення базових компетентностей учнів.

– шляхи формування ключових компетентностей в учнів початкових класів на основі творчого і оптимального використання інноваційних педагогічних технологій

ІІ. Практично-діяльнісний етап

(2023/2024 навчальний рік)

Мета:

-сприяння переорієнтації педагогічної свідомості в поглядах на ключові питання проблеми, що реалізують;

-розроблення тактики та стратегії реалізації проблеми;

-вивчення науково-теоретичних засад, формування професійної компетенції вчителя, її сутності, структури, змісту;

-теоретично дослідити проблему шляхом проведення засідань педрад, семінарів, методичних об’єднань, індивідуальних консультацій, самоосвіти.

Основні завдання:

-мотивація, стимулювання, науково-методична підготовка та прогнозування процесу реалізації проблеми школи;

-створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти та підвищення професійної майстерності кожного вчителя;

-реалізація в практичній діяльності школи концептуальних основ та принципів розвитку системи освіти.

Прогнозовані результати:

-здійснення аналізу досягнутих раніше результатів з проблеми;

-аналіз банку педагогічних технологій, використаних і можливих для застосування в процесі реалізації проблеми;

-визначення рівня роботи з реалізації проблеми (дієва самоосвітня робота);

-спрямування роботи всіх методичних структур над єдиною науково-методичною проблемою;

-накопичення теоретичного матеріалу з теми.

Шляхи реалізації:

-спрямування всіх напрямів методичної роботи на розвиток творчого потенціалу педагогів у контексті реалізації проблемної теми;

-організація, проведення та забезпечення участі в конкурсах різних рівнів, виставках, науково-практичних конференціях для учнів та вчителів, які беруть участь у роботі над проблемою;

-створення банку інформації щодо впровадження проблемної теми у освітній процес;

-організація дієвої самостійної роботи педагогів із визначеної проблеми;

-підготовка й публікація публіцистичних і науково-методичних статей щодо роз’яснення основних завдань, ідей роботи над проблемою;

-діагностика стану й ефективності освітнього  процесу в школі;

-обговорення досвіду роботи вчителів, спрямування їх роботи на вирішення ключових завдань проблеми;

-організація психолого-педагогічного семінару з проблемної теми «Дослідження психолого-педагогічного клімату в колективі»;

-проведення інструктивно-методичних нарад, лекцій для вчителів, дискусій, диспутів із визначеної проблеми;

-удосконалення, належне спрямування всіх форм методичної роботи, активізація діяльності шкільних методичних об’єднань; шкільних предметних кафедр;

-забезпечення ефективної роботи творчих груп, школи перспективного педагогічного досвіду;

-розробка творчими групами основних положень, рекомендацій, методів, заходів, технологій, найбільш ефективних у роботі школи, кожного педагога;

-узагальнення й упровадження в практику роботи вчителів перспективного педагогічного досвіду з даної проблеми;

-творчі звіти вчителів за результатами проблеми, проведення моніторингу навчальних досягнень учнів, виявлення рівня їхньої вихованості, розвитку;

-проведення підсумкових контрольних робіт, тестування, контрольних зрізів для вивчення впливу запропонованих технологій на рівень навчальних досягнень учнів;

-аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів;

-створення ініціативної групи щодо реалізації програми «Обдарована дитина»;

-удосконалення методики аналізу відвіданих уроків головами ШМО;

-залучення батьків до спілкування через ІКТ – технології (сайт школи, блоги вчителів);

-інформатизація бібліотечної діяльності.

Управлінська діяльність:

-Методична рада «Формування потреби учнів та вчителя у самовдосконаленні, саморозвитку через впровадження нових освітніх технологій»;

-Майстер-клас «Використання електронних освітніх ресурсів нового покоління в освітньому процесі»;

-Педагогічна рада: «Формування компетентного випускника шляхом упровадження інноваційних технологій та тренінгових методик у навчально-виховний процес»;

-Конференція «Роль іміджу вчителя в успішній освітній діяльності учня»;

-Психолого-педагогічний семінар «Виявлення рівня творчої спрямованості, орієнтації особистості в сучасному інформаційному просторі».

Круглий стіл «Технологія креативного мислення».

ІІІ. Апробаційно-впроваджувальний етап

(2024-2025 роки)

(набуття власного досвіду)

Мета:

-визначення ступеня аксіологічного мислення членів педагогічного колективу;

-визначення ступеня готовності вчителів до роботи над проблемою;

-вивчення досвіду роботи вчителів і виявлення труднощів з подальшою їх корекцією;

-апробація моделі формування вчителя як висококомпетентного фахівця.

Основні завдання:

-спрямування організації досвіду з реалізації проблеми в роботі педагогічного колективу;

-корекція діяльності вчителів, які мають труднощі в роботі над новою проблемою;

-апробація системи діяльності школи та вчителів у процесі реалізації науково-методичної проблеми.

Прогнозовані результати:

-розробка планів роботи методичної ради щодо відбирання матеріалу для вирішення поставленого питання;

-вироблення рекомендацій щодо використання прийомів зміцнення в дітей переконання про цінність освіти;

-подолання в роботі вчителів утруднень, що виникають у процесі реалізації науково – методичної проблеми школи;

-підвищення професійної компетентності педагогічних працівників у ході реалізації проблеми.

Шляхи реалізації:

Створення умов для вирішення поставлених завдань:

-оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з визначеної науково-методичної проблеми;

-удосконалення системи роботи вчителів у контексті науково – методичної проблеми;

-вивчення досвіду роботи педагогів, які працюють над аналогічними проблемами;

-проведення інструктивно-методичних нарад, лекцій, дискусій для вчителів, які реалізують окремі аспекти проблеми;

-удосконалення належного спрямування всіх форм внутрішкільної методичної роботи, активізація роботи шкільних методичних об’єднань;

-організація наставництва, консультацій для молодих учителів;

-організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної науково-методичної проблеми;

-аналіз напрацьованого практичного досвіду;

-система моніторингових досліджень рівня інноваційної культури вчителів-дослідників, навчальних досягнень учнів, тестування дітей і батьків;

-створення умов і забезпечення ефективної роботи шкільних професійних об’єднань, школи передового перспективного досвіду;

-організація взаємовідвідування уроків, вивчення й виконання вчителями запропонованих методичних рекомендацій;

-створення банку інформації щодо впровадження проблеми в навчально-виховний процес школи;

-творчі звіти кращих учителів за результатами роботи над науково-методичною проблемою.

Управлінська діяльність:

-Реалізація моделі управлінської системи в межах науково-методичної проблеми школи;

-Виявлення нових педагогічних ідей, цікавих методичних знахідок у досвіді творчо працюючих учителів з метою поширення досвіду;

-Моніторинг професійної компетентності вчителя;

-Моніторинг результативності роботи методичних структур;

-Залучення вчителів до творчого педагогічного пошуку в процесі реалізації проблеми школи;

-Тиждень педагогічної майстерності. Калейдоскоп інноваційних педагогічних технологій;

-Атестація як засіб вивчення системи роботи вчителя й підвищення професійної компетентності педагога (творчі звіти вчителів);

-Педагогічна рада: «Особиста, соціальна та професіональна успішність суб’єктів навчально-виховного процесу»

-Тренінгові заняття «Професійне самовдосконалення та життєве цілепокладання»

-Психолого-педагогічний семінар «Індивідуальна траєкторія розвитку обдарованої дитини»

-Круглий стіл «Засоби підвищення ефективності спілкування в системі «учитель-учень».

Семінари-практикуми:

«Творча співпраця педагогічного колективу, учнів та батьків у формуванні громадянської активності школярів».

 

ІV. Узагальнюючий, підсумковий етап

(2025/2026  навчальний рік)

Мета:

-досягнення оптимального рівня професійної кваліфікації педагогів;

-забезпечення високого рівня освіченості та вихованості учнів;

-здійснення моніторингу динаміки змін роботи професійної компетентності педагогів школи;

-підбиття підсумків роботи над проблемою;

-оцінка рівня самореалізації вчителів;

-оприлюднення загальних підсумків упровадження проблемного питання, підготовка матеріалів з цього питання.

Основні завдання:

-оброблення даних моніторингових досліджень, отриманих у результаті роботи над науково- методичною проблемою школи на заключному її етапі;

-зосередження зусиль методичних структур з метою створення у випускників наукової та практичної бази для успішного продовження навчання;

-узагальнення найбільш вдалого досвіду роботи вчителів, моральне та матеріальне стимулювання вчителів, які одержали високі результати в ході реалізації проблеми, висвітлення результатів досвіду в засобах масової інформації.

Прогнозовані результати:

-вироблення рекомендацій щодо особливостей реалізації науково-методичної проблеми школи;

-визначення напрямів роботи й перспектив подальшої діяльності;

-здатність продукувати власний ефективний педагогічний досвід;

-висока мотивація до неперервної освіти.

Шляхи реалізації:

-узагальнення та аналіз роботи над проблемною темою, вироблення практичних рекомендацій;

-проведення творчих звітів шкільних методичних об’єднань, творчих груп за наслідками роботи над науково-методичною проблемою;

-оформлення результатів дослідження у вигляді методичних рекомендацій;

-проведення підсумкової методичної конференції та педагогічної виставки за підсумками роботи над науково-методичною проблемою школи;

-підбиття підсумків роботи, формування нових традицій школи.

Управлінська діяльність:

 1. Визначення орієнтирів подальшої науково – методичної роботи з реалізації Концепції розвитку школи.
 2. Удосконалення організації структури управління в умовах реалізації проблеми школи, розробка нових форм і методів управління навчальним закладом.
 3. Стимулювання, розвиток і підтримка творчої активності, інноваційної діяльності педагогічних працівників.
 4. Підсумки роботи над проблемною темою на рівні практичного втілення.
 5. Підсумкове засідання методичної ради «Досвід і проблеми реалізації науково-методичної теми школи».
 6. Узагальнення позитивного досвіду педагогічного колективу.

Методична робота з педагогічними кадрами:

 1. Проведення моніторингу результативності реалізації науково-методичної проблеми школи.
 2. Упровадження інноваційних технологій в освітній простір школи.
 3. Узагальнення досвіду роботи вчителів школи з питань реалізації науково – методичної проблеми.
 4. Проведення конференції за підсумками науково-методичної роботи з реалізації проблеми.
 5. Творчі звіти членів методичних об’єднань щодо реалізації єдиної науково-методичної проблеми.
 6. Вивчення й узагальнення позитивного досвіду роботи над проблемою.
 7. Визначення шляхів подальшої роботи педагогічного колективу.
 8. Ефективне функціонування шкільного інформаційно-освітнього середовища.
 9. Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів.

 

Очікувані результати:

 1. Удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи.
 2. Використання набутого досвіду на практиці.
 3. Виявлення, узагальнення, поширення педагогічного досвіду.
 4. Залучення вчителів до інноваційної діяльності.
 5. Упровадження й використання досягнень психолого-педагогічної науки.
 6. Поширення передового педагогічного досвіду, створеного у колективі.
 7. Створення сприятливих умов для навчання й розвитку обдарованих дітей, залучення їх до Міжнародних конкурсів, проектів, програм.
 8. Створення оптимальних умов для реалізації ефективної системи методичної роботи.
 9. Стимулювання творчості й ініціативи членів колективу з метою забезпечення індивідуалізації навчально-виховного процесу.
 10. Створення програмно-інформаційного простору, який забезпечить активну інтеграцію інноваційних технологій в освітній процес для формування компетентного учня.
 11. Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів.

 

ПРОЄКТ

«ІННОВАЦІЇ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

 

Мета проєкту: підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів організації освітньої діяльності.

Завдання проєкту:

– оновлення змісту навчання та побудова його на концептуальній основі новаторських освітніх технологій;

– розвиток системи забезпечення якості освітніх послуг;

– підвищення ефективності управління якістю освіти в школі;

– підвищення конкурентоздатності школи в соціумі громади;

-пошук та розробка ефективних методів освітнього процесу, управління освітнім процесом та професійним розвитком педагогів;

– упровадження нових та модернізованих форм і методів управлінської діяльності.

Етапи реалізації програми проекту:

 

Напрями діяльності Етапи реалізації Відповідальна особа
організаційний

2022-2023

Реалізаційний

2023-2025

Узагальнюючий

2025-2026

1 Теоретична, науково-методична підтримка педагогів до інноваційної роботи, створення сприятливого психологічного клімату + + + Заступник директора з НВР
2 Забезпечити участь освітнього закладу у програмі Нової української школи. Створення ініціативної групи у закладі. + + + Заступник директора з НВР
3 Запровадження інновацій в управлінні освітнім закладом + % Адміністрація
4 Створення картотеки з проблеми «Інноваційні технології освітнього процесу» + Заступник директора з НВР
5 Опрацювання науково-методичної літератури з даної проблеми. Здійснювати інформаційне забезпечення педагогів із питань запровадження освітніх інновацій (ознайомлення педагогічних працівників із науковими процесами, рекомендаціями, іншими матеріалами) + Заступник директора з НВР, вчителі
6 Вивчення педагогічного досвіду вчителів школи, України + + + МО вчителів
7 Діагностування рівня підготовленості педагогічних працівників школи до інноваційної діяльності + Заступник директора з HBP, ініціативна група
8 Розробка рекомендацій щодо впровадження інновацій у практику роботи школи :

–            рекомендувати педагогам для опрацювання сучасні науково- методичні посібники, монографії, рекомендації конференції;

– надавати методичну допомогу педагогам в розробці індивідуальної траєкторії професійного і особистого розвитку

+ + + Заступник директора з НВР, ініціативна група
9 Апробація теоретичних положень та методичних рекомендацій + Заступник директора з НВР, ініціативна група
10 Проведення роботи з колективом закладу освіти щодо

впровадження компетентнісно орієнтованої технології навчання:

–               психологічна і мотиваційна підготовка;

теоретична підготовка

+ + Заступник директора з НВР, ініціативна група
11 Створення умов, за яких можлива інноваційна педагогічна діяльність + Заступник директора з НВР
12 Аналіз проміжних результатів напрацювань у практику роботи членів творчої групи + Заступник директора з НВР, ініціативна група
13 Управління процесом

Впровадження інноваційних

знахідок у закладі

+ + + Заступник директора з НВР
14 Освоєння нових педагогічних ідей шляхом залучення педагогів до інноваційної діяльності:

–               засідання педагогічної ради, круглі столи, семінари тощо;

– творча діяльність педагогів у методичних об’єднаннях;

–               участь у науково- практичних конференціях; узагальнення власного до­свіду й досвіду своїх колег;

–            сертифікація на курсах підвищення кваліфікації;

– самостійна дослідницька, творча робота над темою, проблемою

+ + + Заступник директора з НВР, ініціативна група
15 Узагальнення досвіду роботи членів творчої групи: розробка рекомендацій та порад щодо впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій + Заступник директора з НВР, ініціативна група
16 Вивчення та узагальнення стану роботи з упровадження інноваційних процесів у школі + Заступник директора з НВР, ініціативна група
17 Захист напрацювань на засіданнях педагогічної ради, методичної ради + + Заступник директора з НВР, ініціативна група
18 Моніторинг якості інноваційної діяльності + + + Заступник директора з НВР, ініціативна група
19 Вивчення та узагальнення стану роботи з упровадження інноваційних процесів у школі + Заступник директора з НВР, ініціативна група
20 Здійснювати діагностику щодо виявлення готовності педагога до інноваційної діяльності (анкетування, аналіз освітнього процесу, участь у методичних заходах) + + + Заступник директора з НВР, ініціативна група
21 Координація та супровід

Окремих інноваційних

проектів

+ + + Заступник директора з НВР, ініціативна група
22 Методична рада «Удосконалення самоосвіти вчителя – чинник професійного зростання» + Заступник директора з НВР
23 Круглий стіл «Професійне зростання вчителя у сучасному закладі освіти» + Заступник директора з НВР, вчителі

Очікувані результати:

 • узагальнення основних шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують якісну організацію освітнього процесу.
 • Відкритість школи до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти.
 • Запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації закладу.
 • Створити в колективі закладу освіти власну модель інноваційного розвитку.

 

3.Виховний аспект

Мета виховної роботи: сприяння в розвитку пізнавальної творчої активності особистості; розвиток природних здібностей, уяви і продуктивного мислення з гуманістичним світосприйняттям і почуттям відповідальності за долю України, її народу; виховання естетичних смаків; ведення здорового способу життя.

Основні завдання:

 • створення належних педагогічних передумов для розкриття індивідуальних особливостей кожного учня; виявлення та сприяння розвитку інтелектуально обдарованих учнів; сприяння самовираженню учнів у різних видах діяльності, задоволенню їх потреб, інтересів та стимулювання творчого самовдосконалення; підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових дисциплін, виявлення рівня сформованості вмінь дослідницької роботи через гуртки, факультативи, олімпіади тощо; виховання компетентної особистості здатної здійснювати самостійний вибір та приймати відповідальні рішення;
 • формування правової культури, прищеплення учням поваги до прав і свобод людини , забезпечення знання і виконання учнями Законів України;
 • допомагати учням усвідомити себе як частину нації; спонукати до самовдосконалення громадянина – патріота, вироблення громадянського обов’язку, готовності стати на захист Батьківщини, виховувати почуття господаря держави;
 • вивчати минуле народу, берегти свій дім, батьків, рід, народ, Батьківщину;
 • прищеплювати й розвивати в учнів моральні почуття, переконання і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, що діють в суспільстві; спрямовувати виховну роботу з учнями на опанування духовною культурою людства, нації, найближчого соціального оточення;
 • вчити наслідувати кращі моральні зв’язки своєї родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей;
 • дбати про художньо-естетичну освіченість та вихованість особистості ; виховувати в молоді естетичні погляди, смаки, які ґрунтуються на народній естетиці та на кращих надбаннях цивілізації;
 • працювати над виробленням умінь в учнів власноручно примножувати культурно-мистецькі надбання народу , відчувати й відтворювати прекрасне в повсякденному житті;
 • залучити батьків, усіх дорослих членів родини у виховний процес як рівноправних учасників;
 • формування педагогічної культури сучасної сім’ї та допомога батькам у їхній психолого –педагогічній самостійності;
 • розвиток інтересів до традицій свого народу, своєї родини;
 • привернути увагу учнів до життєвих проблем ветеранів, учасників війни, збереження історичної пам’яті Героїв українського народу;
 • формування в учнів екологічної культури, усвідомлення себе частиною природи, виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство, як основу життя на Землі;
 • залучення вихованців до активної екологічної діяльності, виховання в учнів нетерпимого ставлення до тих, хто завдає шкоди природі.

 

№ з/п. Назва форми виховної діяльності Термін Відповідальні
1 Анкетування учнів із питань організації дозвілля та позакласної роботи 2022 ЗВР, педагог організатор
2 Олімпійський тиждень. Заходи з нагоди відзначення Дня фізичної культури і спорту 07-11.09.

2022

Вчитель фізкультури
3 Організація роботи гуртків і секцій 2022-2026 ЗВР
4 Конкурс дитячого малюнку «Ми за мир на планеті Земля» до Міжнародного Дня миру 2022-2026 Соціальний педагог
5 Формування загону «Волонтер» та організація його роботи 2022 Соціальний педагог
6 Віртуальні екскурсії з «відвідання» видатних місць, де протягом ХХ століття відбувалися визначні події українського державотворення (Києва, Закарпаття, Львова) 2022-2026 Класні керівники
7 Старт експедиції Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» 2022 Учителі історії, гео-графії, української мови та літератури, класні керівники, історико – краєзнав-чий гурток
8 Круглий стіл «Історія села Стрільбичі в часи незалежності України» 2022 Учителі історії, історико-краєзнавчий гурток
9 Волонтерська акція «Допомога людям похилого віку» 2022-2026 Класні керівники, соціальний педагог
10 Міжнародний день миру. Уроки мужності». Хай буде мир на всій Землі» 2022-2026 Класні керівники
11 Залучення учнів до волонтерського руху 2022-2026 Педагог-організатор, соціальний педагог
12 Розважальна програма «Козацькі забави», посвята в Козачата 2022-2026 Класний керівник 2 класу
13 Виставка дитячих малюнків «Чарівні фарби» до  Дня художника. Майстер-класи. 2022-2026 Учні декоративно-ужиткового гуртка
14 Тематичний  тиждень «Воїн. Воля крізь віки» 2022 Класні керівники
15 Ранок «Слава героям УПА», покладання квітів до могили воїнів УПА у с.Стрільбичі 2022-2026 ЗВР, Класні керівники
16 Заходи присвячені Дню захисників і захисниць України 2022 Класні керівники
17
Екологічна акція «Жовте листя»
2022-2026 Вчителі біології
18 Фотовиставка, присвячена Всесвітньому дню захисту тварин «Усе прийшло на білий світ, щоб жити, щоб дарувати радість і красу» 2023 психолог
19 Акція «16 днів проти насильства» до Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства 2022 Психолог, соціальний педагог
20 Заходи з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право». 2022-2026 Класні керівники, психолог
21 Заходи на правову тематику  «Булінг. Застереження, покарання» 2022-2026 Класні керівники, соціальний педагог
22 Родинне свято «Тато, мама, я – спортивна сім’я» 2022-2026
23 Івент «Наша мова калинова»  до Дня Української писемності та мови 2022-2026 Вчителі укр..мови
24 Інтелектуальний тур багатофункціональної гри 2022-2026 Педагог-організатор
25 Місячник правової освіти та попередження правопорушень (за окремим планом) 2022-2026
26 «В єдності сила народу»  до  Дня Гідності та Свободи 2022-2026 Учні гуртка військово-патріотичного виховання
27 Уроки пам’яті «На колінах стою перед вами – сповідаю жалобу свою» до  Дня пам’яті жертв голодоморів 2022-2026 Класні керівники, педагог організатор
28 Заходи щодо відзначення Міжнародного дня толерантності 2022-2026 Психолог, соціальний педагог
29 Бесіда з метою профілактики нещасних випадків, інструктаж щодо запобігання дитячого травматизму у канікулярний час. 2022-2026 Класні керівники
30 Заходи  «Хто попереджений – той захищений» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 2022-2026 Соціальний педагог, психолог
31 Всеукраїнський тиждень права до Міжнародного дня прав людини (10 грудня). 2022-2026 Вчитель правознавства
32 Благодійна акція  до Міжнародного Дня людей з особливими потребами «Твори добро, бо ти – людина» 2022-2026 Соціальний педагог
33 Місячник національно – патріотичного виховання. 2022-2026
34 Конкурс строю і пісні, присвячений Дню збройних сил України. 2022-2026 Класні керівники
35 Патріотичні заходи «Українським збройним силам слава нині і повік!» до Дня Збройних Сил України. 2022 Класні керівники
36 Уроки пам’яті «Твій біль, Україно, Чорнобиль» до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (14 грудня) 2022-2026 Класні керівники

 

37 Конкурс на кращий проєкт «Земля – наш спільний дім» 2022-2026 ЗВР, педагог організатор
38 Години спілкування та виховні заходи до Дня Соборності України. 2022-2026 Класні керівники
39 Патріотичний флешмоб до Дня Соборності України 2022-2026 Педагог-організатор
40 Уроки пам’яті «Свіча Голокосту не згасне » до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту 2022-2026 Класні керівники
41 Заходи «Трагедія Крут: крізь призму минулого і сучасного» до Дня пам’яті Героїв Крут . 2022-2026 Вчителі історії
42 Подорож у Королівство ввічливості «Ввічливим і чемним будь, про культуру не забудь» Психолог
43 Патріотичні заходи «Небесна сотня у наших серцях» до Дня вшанування подвигів учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні Класні керівники, гурток військово-патротичного виховання
44 Заходи до Міжнародного дня рідної мови Учителі філологи
45 Скорботна історія України, широкомасштабна війна в Україні Класні керівники, гурток військово-патріотичного виховання
46 Декада пам’яті Т.Г. Шевченка «Ти син України, ти дух її вічно живий» (за окремим планом) 2022-2026 ЗВР, педагог організатор
47 Уроки мужності «Не буває народу без історії, а історію творять люди» з нагоди Дня українського добровольця  (14.03) 2022-2026 Класні керівники
48 День цивільного захисту (за окремим планом) 2022-2026 Штаб цивільного захисту
49 Тиждень безпеки життєдіяльності

(за окремим планом)

2022-2026 ЗВР, педагог організатор
50 Спортивно-оздоровче свято до Всесвітнього дня здоров’я 2022-2026 Вчитель фізкультури та охорони здоров’я
51 Організація профорієнтаційних зустрічей для випускників з представниками навчальних закладів різного рівня акредитації 2022-2026 ЗВР, педагог організатор
52 Заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф та річниці  Чорнобильської трагедії 2022-2026 Класні керівники
53 День пам’яті Героїв 2022-2026 Педагог організатор
54 День здоров’я 2022-2026 ЗВР, педагог організатор
55 Двотижневик «Увага, діти!» 2022-2026 класні керівники
56 Заходи до Дня Матері та Всесвітнього дня родини 2022-2026 Класні керівники
57 День вишиванки 2022-2026 Педагог організатор
58 Тиждень національно-патріотичного виховання до Дня пам’яті та примирення (8 травня) 2022-2026 Педагог організатор
59 Заходи до Дня скорботи і пам’яті жертв депортації кримсько-татарського народу 2022-2026 Педагог-організатор
60 Заходи до Дня пам’яті жертв політичних репресій 2022-2026 Класні керівники
61 Засідання «Круглого столу» за темою: «Україна – ЄС: сучасний етап взаємовідносин» 2023 Учителі історії

 

4.Психолого-педагогічний аспект

 Мета: формування особистості через шкільне та сімейне виховання з урахуванням:

 • індивідуальних особливостей;
 • здібностей;
 • умінь та навичок.

Основні завдання:

 1. Створення:

– ситуації творчості для всіх учасників освітнього процесу;

– умов для соціальної самореалізації учасників освітнього процесу;

– умов для позитивної адаптації учнів до навчання у школі.

 1. Посилення впливу шкільного та сімейного виховання на формування:
 • стійкої мотивації до здобуття освіти;
 • високої духовної культури;
 • моральних переконань;
 • трудового виховання учнів.
 1. Забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу.
 2. Практичне забезпечення корекційно-розвивальної роботи:
 • діагностики особистісного розвитку;
 • ціннісних орієнтацій;
 • соціального статусу;
 • виявлення вад і проблем соціального розвитку дитини.

Шляхи реалізації:

1.Орієнтація на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в освітньому середовищі, профілактику девіантної поведінки, булінгу.

2.Психолого-педагогічна діагностика з виявлення у дітей:

 • здібностей;
 • схильностей;
 • потреб;
 • відстеження динаміки з розвитку обдарованих та здібних учнів; дітей, які потребують особливої педагогічної уваги.
 1. Консультації та навчання батьків, проведення батьківських консультацій.
 2. Створення сприятливого психологічного клімату у всіх структурних підрозділах освітнього процесу.
 3. Морально-культурний особистий досвід учасників освітнього процесу

 

Проєкт «Ми обираємо життя»

 

Мета: сприяння усвідомленню учнями значення здорового способу життя без шкідливих звичок; формування у підлітків загального уявлення про шкідливий вплив наркотичних речовин на організм людини; пропагування необхідності заборони наркотиків і дотримання здорового способу життя; формування активної громадянської та життєвої позиції щодо здорового способу життя; привернення уваги учасників проєкту до вирішення проблеми в межах класу, навчального закладу, дому.

 

Шляхи реалізації Термін виконання виконавці
1 Провести виховні години на тему «Азбука здорового способу життя» 2022-2026 Класні керівники, психолог
2 Провести тематичні уроки: «Це варто знати», «Наркотичні речовини» 2022-2026 Класні керівники
3 Провести години спілкування на тему : «Наркотики та право» 2022-2026 Класні керівники, психолог
4 Провести дискусії на тему «Шкідливий вплив куріння та забрудненого повітря на органи дихання» 2022-2026 Класні керівники
5 Мультимедійна презентація на тему «Правда про алкоголь» 2022-2026 Класні керівники, психолог
6 Провести бесіди про вплив шкідливих звичок на свідомість та поведінку людини 2022-2026 Класні керівники
7 Провести дискусію «Особиста відповідальність про здоров`я» 2022-2026 Класні керівники
8 Уроки на тему «Здоровий спосіб життя- це модно» 2022-2026 Класні керівники, психолог
9 Перегляд фільму «Реквієм за мрією» про вплив наркотичних речовин 2022 психолог

Очікувані результати:

1) Сформовані навички здорового способу життя.

2) Розуміння шкідливого впливу наркотичних речовинна життя та здоров’я.

3) Сформованість активної громадської позиції підлітків.

4) Розуміння відповідальності за вживання та розповсюдження шкідливих речовин.

Проєкт: Соціальна робота школи

 

Мета: Створення сприятливих соціально-психологічних умов для саморозвитку та самореалізації учнів, надання комплексної соціальної допомоги.

 

Шляхи реалізації Термін виконання виконавці
1 Виявити учнів соціально незахищених категорій, а саме: – дітей-сиріт; – дітей, які позбавлені батьківського піклування; – дітей-напівсиріт; – дітей з неповних сімей; – дітей з багатодітних сімей; – дітей з інвалідністю; – дітей, які мають статус потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи; – дітей з малозабезпечених сімей; – дітей переселенців, біженців із зони АТО/ООС. Проведення соціальної паспортизації учнів, навчальних груп, сімей «групи ризику» 2022-2026 Соціальний педагог, практичний психолог
2 Визначити рівень тривожності учнів, які потребують особливої уваги 2022-2026 Соціальний педагог, практичний психолог
3 Визначати індивідуальний рівень толерантності учнів 1-4 класів 2022-2026 Соціальний педагог, практичний психолог
4 Проводити профілактичні бесіди з учнями схильними до правопорушень 2022-2026 Соціальний педагог, практичний психолог
5 Підготовити та провести просвітницькі лекції для педагогів: Толерантність – риса сучасної людини. Конфлікт. Шляхи виходу з конфліктних ситуацій. Шляхи успішної адаптації учнів. Стилі педагогічного спілкування 2022-2023 Соціальний педагог, практичний психолог
6 Підготувати та провести просвітницькі лекції «Вплив родинного виховання на здоров’я дитини» 2023 Соціальний педагог, практичний психолог
7 Провести профілактичні заняття для учнів та батьків (бесіди, відеолекторії, тренінги) 2023-2024 Соціальний педагог, практичний психолог
8 Провести індивідуальні бесіди з учнями пільгових категорій «Проведення позаурочного часу, участь в роботі гуртків, факультативів» 2022-2026 Соціальний педагог, практичний психолог
9 Провести виховні години «Ми різні, і ми – рівні!» 2023 Соціальний педагог, практичний психолог
10 Провести тренінги для саморозвитку особистості підлітка 2022-2026 Соціальний педагог, практичний психолог
11  Провести анкетування спрямоване на виявлення в дітей схильності до девіантної поведінки 2022 Соціальний педагог, практичний психолог
12 Своєчасна допомога у вирішенні соціально-педагогічних проблем 2022-2026 Соціальний педагог, практичний психолог
13 Організувати тренінги для батьків на соціальну тематику 2022-2026 Соціальний педагог, практичний психолог
14 Організувати «Школу лідерства» для старшокласників 2024 Соціальний педагог, практичний психолог
15 Залучати представників національної поліції для роз’яснення учням їх прав та обов’язків учням 2023 адміністрація

 

 Очікуваний результат:

 1. Добровільний і свідомий підхід батьків у виборі форм і методів сімейного виховання.
 2. Формування у молоді моральних якостей.
 3. Удосконалення системи взаємодії сім’ї та школи.
 4. Правова грамотність та психолого-педагогічна компетентність учнів, вчителів та батьків.
 5. Створення системи допомоги у формуванні морального способу життя, попередження негативних проявів у дітей та підлітків.

 

5.Фінансово-господарський аспект

Фінансово – господарська діяльність закладу здійснюється  на основі коштів державного та місцевого бюджетів , що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування закладу для забезпечення належних умов його життєдіяльності.

Джерелами позабюджетного фінансування закладу є добровільна  благодійна допомога батьків та спонсорів.

 

Рік Заплановані роботи
2022 –                    Капітальний ремонт  системи  опалення , корпус 1 ;

–                    Поточний ремонт кабінетів для НУШ;

–                    Поточний ремонт навчальних кабінетів, коридорів, майстерні, спортивного залу, учительської, кабінету заступників директора;

–                    Проведення ремонтних робіт місць загального користування ( їдальня, бібліотека, туалети);

–                    Придбання комп’ютерної техніки для НУШ;

–                    Придбання необхідних меблів для обладнання харчоблоку;

–                    Провести поточний ремонт кабінету  директора;

–                    Провести поточний ремонт котельні та обладнання.

2023 –                    Провести капітальний ремонт обідньої зали їдальні;

–                    Придбати необхідний посуд для їдальні;

–                    Поточний ремонт навчальних кабінетів, коридорів, майстерні, спортивного залу;

–                    Придбати меблі для бібліотеки;

–                    Провести поточний ремонт котельні та обладнання.

2024 –                    Провести капітальний ремонт спортивної зали та майстерні;

–                    Придбати спортивне обладнання, необхідне для занять фізичної культури;

–                    Провести капітальний ремонт коридорів першого та другого поверхів;

–                    Поточний ремонт навчальних кабінетів;

–                    Провести ремонтні роботи місць загального користування (їдальня, бібліотека, туалети);

–                    Провести поточний ремонт котельні та обладнання.

2025 –                    Провести поточний ремонт кабінетів фізики та хімії;

–                    Провести поточний ремонт кабінетів інформатики;

–                    Провести ремонтні роботи місць   загального користування (їдальня, бібліотека, туалети);

–                    Придбати нові меблі та обладнання для кабінетів фізики, хімії, інформатики;

–                    Провести поточний ремонт котельні та обладнання.

2026 –                    Провести капітальний ремонт огорожі;

–                    Провести поточний ремонт підсобного приміщення

–                    Придбати обладнання для майстерні;

–                    Поточний ремонт навчальних кабінетів, коридорів, майстерні, спортивної зали, учительської, кабінету заступників директора;

–                    Провести поточний ремонт котельні та обладнання.

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ВНУТРІШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

стану  викладання інваріативної складової освітньої програми

Предмет/послуга 2022 2023 2024 2025 2026 Примітка
1 Українська мова     +   +  
2 Українська література     +   +  
3 Зарубіжна література     +   +  
4 Іноземна мова       + +  
5 Математика, +   +      
6 інформатика +       +  
7 Історія України, Всесвітня історія   +     +  
8 Правознавство   +        
9 Географія   +        
10 Природознавство         +  
11 Біологія     +   +  
12 Фізика         +  
13 Хімія         +  
14 Музика   +        
15 Образотворче мистецтво     +      
16 Фізична культура і здоров’я         +  
17 Трудове навчання     +      
18 початкова школа            
19 1 клас +          
20 2 клас       +    
21 3клас +          
22 4клас   +        

 

Директор                                                         ЯНІВ

 

 

СХВАЛЕНО

рішенням педагогічної ради

від 14 червня 2022 №9

print

Pin It on Pinterest