«

»

Вер 19

Про затвердження Стратегії розвитку ЗЗСО I-II ступенів с.Великосілля

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18-а сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 06 вересня 2022р.                             м. Старий Самбір                          № 1077

 

Про затвердження Стратегії розвитку ЗЗСО I-II ступенів с.Великосілля Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області на 2022-2027 роки

 

Відповідно до п.2 ст.37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення безпечного та доступного освітнього середовища, Старосамбірська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти I-II ступенів с.Великосілля Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області на 2022-2027 роки.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з гуманітарних питань (голова комісії – депутат О.Нискогуз).

 

Міський голова                                               Ігор ТРУХИМ


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 18-ї сесії 8 скликання Старосамбірської міської ради від 06 вересня 2022р. №1077

 

Міський голова    Ігор ТРУХИМ


 

 

Стратегія розвитку  закладу  загальної середньої освіти І-ІІ ступенів села Великосілля Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області на 2022-2026 роки

 

 

 

 

2022

 

                                                                                  ЗМІСТ

І. ВСТУП.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ. 

ІІІ. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ:

 1. Забезпечення комфортних і безпечних умов освітнього процесу.
 2. Створення освітнього середовища, вільного від будь – яких форм насильства та дискримінації.
 3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.
 4. Шляхи реалізації.

ІV. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ:

 1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.
 2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти.
 3. Спрямовування системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.
 4. Шляхи реалізації.

V.ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:

 1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.
 2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників.
 3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.
 4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.
 5. Шляхи реалізації.

VІ. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ:

 1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань.
 2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм.
 3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей професійного розвитку педагогічних працівників.
 4. Організація освітнього процесу на засадах дитиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою.
 5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.

Шляхи реалізації.

 

VІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

 

 

ВСТУП

Стратегія розвитку (далі – Стратегія) закладу освіти І-ІІ ступенів села Великосілля Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області на 2022-2026н.р спрямована на виконання:

 • Конституції України;
 • Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про Національну програму інформатизації», «Про основні засади молодіжної політики», «Про охорону дитинства»;
 • Національної програми «Освіта України ХХІ століття»;
 • Національної доктрини розвитку освіти;
 • Національної програми «Діти України»
 • Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;
 • Конвенції про права дитини;
 • Постанови Кабінету Міністрів «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»

Стратегія визначає мету, зміст, завдання та проблеми закладу, конкретизує перелік основних напрямів і заходів з реалізації стратегічних завдань. Основним стратегічним баченням розвитку закладу є створення та розвиток закладу під загальним гаслом «Школа для дітей», що передбачає подальше функціонування закладу, у якому не тільки здобувається освіта та формується знаннєвий компонент, а й створюються умови, за яких кожна дитина може реалізувати себе як особистість, може почувати себе вільно, безпечно та реалізувати свої індивідуальні здібності. Стратегія спрямована на забезпечення особистісного розвитку суб’єктів освітнього процесу, модернізації змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю й оцінювання, прийняття управлінських рішень.

Стратегія розвитку закладу на 2022-2026н.р.  може доповнюватися.

 

МІСІЯ ШКОЛИ:

Місія закладу загальної середньої освіти І-ІІ ст. с.Великосілля – це створення повноцінних умов для всебічного розвитку здобувачів освіти, що враховують їх можливості, обдарування, рівень розвитку, інтереси та здібності. Освітній процес закладу зорієнтовується на самореалізацію дитини, формування її конкурентоспроможності у майбутньому, реалізація права на якісну освіту, що забезпечить розкриття власних нахилів та здібностей. Врахування індивідуальності, творчих здібностей та уподобань дитини як підґрунтя для її адаптації у житті та суспільстві.

 

ВІЗІЯ ШКОЛИ:

Концентрація освітнього процесу на формуванні основних ціннісних орієнтирах, толерантності та створення моделі ненасильницької поведінки; формуванні особистості, яка здатна приймати відповідальні рішення, навчатися протягом життя, мислити рефлексивно та творчо, що гнучко адаптується до змін.

 

ОСНОВНІ ЦІЛІ:

 • підвищення якості освітніх послуг;
 • розвиток впровадження у закладі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання;
 • забезпечення компетентнісного підходу до викладання та системи оцінювання предметів
 • забезпечення ефективної взаємодії та співпраці всіх учасників освітнього процесу;
 • побудова міжособистісних стосунків між педагогами, дітьми та батьками на принципах дитиноцентризму;
 • активізація діяльності закладу в освітньому просторі громади та регіону;
 • продовження формування позитивного іміджу освітнього закладу;
 • розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти за напрямками «Освітнє середовище», «Оцінювання здобувачів освіти», «Педагогічна діяльність педагогічних працівників», «Управлінська діяльність».

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

 • підвищити якість освітніх послуг відповідності до Державних стандартів освіти;
 • здійснювати освітній процес відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, здібностей учнів;
 • забезпечити збереження та зміцнення здоров’я дітей;
 • підтримувати дітей та молодь з особливими освітніми потребами;
 • продовжити розвивати ефективну, постійно діючу систему безперервної освіти педагогів;
 • оптимізувати систему дидактичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;
 • удосконалювати системи активного включення сім’ї в процес самовизначення, самореалізації учнів;
 • розвивати досвід партнерства, волонтерства, самоврядування з метою інтенсифікації розвитку й удосконалення освітнього середовища;
 • вдосконалення розвивального та мотиваційного простору школи.

 

І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Стратегічні завдання:

 • оптимізувати внутрішні та зовнішні ресурси освітнього середовища;
 • активніше залучати педагогічних та соціальних партнерів для рішення завдань підвищення якості освіти;
 • використовувати соціокультурне оточення з метою розвитку загального світогляду учнів;
 • освоювати різні форми комунікації та співпраці з метою відкритості школи контактам з іншими установами, організаціями, підприємствами.

SWOT аналіз освітнього середовища

Напрямок Сильні сторони, позитивні тенденції Слабкі сторони, проблеми, що потребують вирішення
1. Забезпечення комфортних і

безпечних умов

освітнього процесу

1. Заклад розташовано у типовому приміщенні. Має широкі рекреаційні зони, гардероб, окреме приміщення майстерні, спортивного залу;

Рік забудови – 1989р.

2. Проектна потужність закладу – 200 учнів;

3. Площа ЗО – 2560 кв.м.

4. Кількість поверхів в основній будівлі закладу – 2;

5. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами (наявність пандусу);

6. Вид опалення закладу – електропіч, електроконвектори;

7. Наявність внутрішніх санвузлів (у задовільному стані,  2014 рік);

8.  Каналізація- септики;

9. Кількість навчальних кабінетів – 10;

10. Предметні кабінети (біології, фізики;математики,  інформатики, географії, української мови та літератури, зарубіжної літератури та англійської мови);

11. 4 кабінети початкових класів;

12. Кількість комп’ютерів у закладі: 7, всі підключено до мережі Інтернет, 5 ноутбуків;

13. Проекторів та проекційних екранів – 2;

14. Для задоволення потреб дітей у закладі функціонують шкільна їдальня на 60 посадкових місць;

15. Придбання морозильної камери, комплектів посуду, мультиварки,  електричної м’ясорубки для шкільної їдальні;

16. Наявність спортивного майданчика ;

волейбольного майданчика,

17. Здійснено капітальний ремонт підлоги спортивної зали;

18.  Встановлено енергозберігаючі вікна – 80%

19. Часткова заміна системи опалення навчального корпусу;

1.Приміщення рекреаційних зон, класних кімнат, спортивного залу потребують сучасного ремонту.

2. Приміщення їдальні, харчоблоку потребує капітального ремонту;

3. Продовження створення «безпечного закладу»;

4. Освітнє середовище потребує осучаснення;

5. Закінчення робіт по заміні вікон;

6. Здійснити заміну електромережі та системи освітлення рекреаційних приміщень, майстерні, спортивного залу, їдальні.

7. Оновлення метеріально-технічної бази природничо-математичних кабінетів;

8.Доукомплектування бази комп’ютерної техніки у навчальному кабінеті;

9. Придбання інтерактивної дошки

10. Оснащення шкільних кабінетів сучасними засобами навчання;

11. Створення на базі бібліотеки інформаційного центру школи.

12. Облаштування ігрового майданчика для учнів початкової школи;

13. Відновлення твердого покриття шкільного подвір’я (у дворі – значні ділянки асфальтового покриття зруйновані);

14. Придбання вогнегасників;

15. Влаштування системи внутрішньої сигналізації;

16. Встановлення системи протипожежної сигналізації.

17. Встановлення блискавковідведення

18. Оброблення горища вогнетривкими речовинами.

19. Придбання меблів до класних кімнат: столів, стільців, шаф.

2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації 1. Проводяться комплексні заходи з протидії булінгу:

Розробляється план заходів щодо протидії булінгу у закладі;

·Інформування школярів, їх батьків, учителів та інших учасників освітнього процесу про запровадження відповідальності за вчинення булінгу (цькування) та вироблення небайдужості до проблеми булінгу;

На сайті школи оприлюднено порядок реагування на звернення про випадки булінгу, план заходів щодо попередження булінгу, зразок заяви щодо реагування на випадки булінгу;

Здійснюється оцінка поширення булінгу в школі.

1.Здійснюється розвиток навичок толерантного спілкування.

2.Проводяться заходи щодо розвитку навичок конструктивного вирішення конфліктних ситуацій.

3.Проводиться робота щодо формування знань з правил безпечної поведінки в мережі Інтернет.

4.Розроблено та оприлюднено правила поведінки для здобувачів освіти.

1.Створення дієвої системи роботи з батьками щодо розуміння проблем булінгу.

2.Налагодження співпраці з громадськими та державними організаціями по організації просвітницької роботи щодо попередження випадків булінгу.

3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору 1. У школі забезпечено вільний доступ до навчального корпусу шляхом облаштування пандусу.

2. У ЗО відсутні діти з особливими освітніми потребами.

1. Відсутня можливість пересування між поверхами дітям з порушенням опорно-рухового апарату (підйомники, ліфт).

2. Відсутня кнопка виклику.

3. Потрібен санвузол для дітей з ООП.

3. Вдосконалення методик роботи з учнями з ООП шляхом підвищення квалі-фікації педагогічних працівників.

4. Пристосування території школи для перебування дітей з ООП.

 

Шляхи реалізації

Зміст заходів Термін

виконання

Відповідальні Примітка
1.Залучення альтернативних джерел фінансування навчального закладу
2. Оновлення бази природничо-математичних кабінетів.
3. Розширення бази комп’ютерної техніки.
4. Капітальний ремонт їдальні, майстерені, побілка спортивного залу. Облаштування харчоблоку згідно вимог HASSP.
5. Дозаміна вікон

 

6.  Дозаміна освітлення в ЗО

7. Виконання заходів з покращення пожежної безпеки
8. Відновлення твердого покриття шкільного подвір’я(великі ділянки асфальтового покриття зруйновані)
9. Пристосування території школи для перебування людей з обмеженими фізичними можливостями
10. Оснащення шкільних кабінетів сучасними засобами навчання

11. Облаштування ігрового майданчика та встановлення тіньових навісів, альтанок.

12. Заміна дерев’яних футбольних воріт на металеві.

12. Співпраця зі Службою у справах дітей, Центром сім’ї та молоді та правоохоронними органами
 

Постійно
 

Постійно

 

 

Постійно

 

 

 

2023-2025 р.р.

 

 

 

До 2026р. р.р.

До 2025 р.р.
 

2022-2025 р.р.

 

 

До 2024р.

 

 

 

 

До 2025р.

 

 

До 2024р.

 

 

До 2025р.

 

 

До 2023р.

 

 

Постійно

 

Засновник

керівник

 

засновник

керівник

засновник

керівник

 

Засновник

керівник

 

 

Засновник, керівник

Засновник

керівник

Засновник

керівник

 

Засновник

керівник

 

 

 

керівник

Засновник

 

 

 

Засновник

керівник

 

 

Засновник

керівник

 

 

 

 

дирекція

 

 

Педагогічні працівники,

Дирекція


ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ

Стратегічні завдання:

 • підвищити якість освітніх послуг відповідності до Державних стандартів освіти;
 • здійснювати освітній процес відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, здібностей учнів;
 • вимоги до оцінювання результатів навчання мають визначати з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладені ключові компетентності;
 • ґрунтувати оцінювання на позитивному підході, що передбачає врахування рівня досягнень учня.

SWOT аналіз системи оцінювання учнів

Напрямок Сильні сторони, позитивні тенденції Слабкі сторони, проблеми, що потребують вирішення
1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень
1. У своїй роботі педагогічні працівники користуються нормативними документами, а саме:  Наказ МОНУ від 21.08.2013 р. №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти” зі змінами; Наказ МОНУ від 13.07.2021рр. 3813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти».

2.  Формувальне оцінювання використовується для учнів початкової школи.

3. На початку навчального року, семестру, вивчення нового розділу педагогічні працівники ознайомлюють учнів з критеріями оцінювання навчальних досягнень.

4. При проведенні контрольних видів робіт педагогічні працівники ознайомлюють здобувачів освіти з критеріями оцінювання.

5. При виставленні оцінки педагогічні працівники аналізують роботу учня, чітко проговоривши сильні та слабкі сторони роботи учня.

6. Аналіз роботи учня ґрунтується на позитивному підході, аналізується не лише результат, а й процес вивчення навчального матеріалу.

7. Враховується індивідуальний поступ здобувача освіти.

1. Не всі вчителі оприлюднюють критерії оцінювання, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень.

2. Не завжди освітній процес спрямовується на формування і розвиток ключових компетентностей, а переважно на перевірку знаннєвого компоненту

3. Посилення ролі особистісного чинника в засвоєнні навчального матеріалу.

4. Педагогічні працівники більшу увагу приділяють обсягу засвоєних знань, а не тому, як ці знання використовуються для вирішення прикладних завдань.

5.  Частка вчителів, які застосовують систему оцінювання, спрямовану на реалізацію компетентнісного підходу, невелика. Проте з кожним роком таких учителів стає більше.

6. Удосконалення методик формувального оцінювання.

7. Оприлюднити критерії оцінювання на сайті ЗО.

2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти 1. Класними керівниками ведеться моніторинг досягнень учнів класу (для ознайомлення батьків раз на місяць в щоденнику робиться звіт навчальних досягнень учня).

2. Педагогічними праців-никами відстежується особистий поступ кожного учня, що формує позитивну самооцінку, відзначають досягнення, підтримують бажання навчатися, запобігають побоюванням помилятися. Учителі початкової школи з цією метою формують портфоліо учнів.

3. Питання моніторингу навчальних досягнень учнів виноситься на засідання педагогічної ради, нарад при директорові.

4. Адміністрацією школи передбачено річним планом моніторингові дослідження якості знань здобувачів освіти:

5. Учнів 5-х класів з метою виявлення рівня адаптації до навчання в середній школі;

6. Учнів 5-9 класів з предметів інваріативної частини навчальних планів з метою виявлення рівня сформованості знань та дотримання критеріїв оцінювання;

7.Учнів 4 класів з предметів ДПА з метою виявлення рівня сформованості знань та дотримання критеріїв оцінювання;

8.Учнів 9 класів з предметів ДПА з метою виявлення рівня сформованості знань та дотримання критеріїв оцінювання;

1. Не завжди вчителі проводять глибокий аналіз результатів моніторингових досліджень, інколи цей аналіз носить формальний характер.
3. Спрямовування системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до само оцінювання. 1.Педагогічними працівни-ками у співпраці з батьками формується відповідальне ставлення учнів до результатів своєї роботи.

2. Вивчаються пропозиції щодо використання електронного щоденника

3.На уроках педагогічними працівниками використо-вуються прийоми само-оцінювання навчальної діяльності здобувачів освіти, що формує відповідальне ставлення до освітнього процесу.

4.Під час канікул педагогічні працівники проводять консультування учнів, які мають проблеми в навчанні. Ведеться робо-та з обдарованими дітьми з метою якісної підготовки до предметних олімпіад, конкурсів, змагань.

1. Робота з батьками щодо формування відповідального ставлення до навчання потребує активізації, батьки повинні стати партнерами в даному напрямку роботи.

2. Більшої уваги по-требують прийоми самооцінювання на уроках.

Більшу увагу вчителям необхідно приділяти учням, що мають низький рівень знань, через індивідуальні завдання, роботу на канікулах з даної категорією здобувачів освіти.

3. Вести сторінку само-врядування на сайті ЗО.

Шляхи реалізації

Зміст заходів Термін виконання Відповідальні Примітка
1. Оприлюднення критеріїв оцінювання в навчальних кабінетах.
2. Проведення глибокого аналізу результатів моніторингових досліджень з зазначенням чітких шляхів покращення якості знань учнів.
3. Активізувати роботу з батьками щодо формування відповідального ставлення до навчання здобувачів освіти.
4.Більш активне впровадження прийому самооцінювання на уроках.
5.Запровадити використання електронного щоденника
6. Більшу увагу вчителям приділяти учням, що мають низький рівень знань, через індивідуальні завдання, роботу на канікулах з даної категорією здобувачів освіти.

7. Вести сторінку  учнівського самовряду-вання на сайті ЗО.

Вересень 2022 р.
 

Постійно

 

 

 

Постійно

 

 

Постійно

 

2022-24 рік

Постійно

 

Учителі-предметники
 

Дирекція,

педагогічний

колектив

 

Дирекція,

педагогічний

колектив

 

Дирекція,

педагогічний

колектив

Дирекція,

педагогічний

колектив

Дирекція,

педагогічний

колектив.

Заступник з НВР

 

 

ІІІ.ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Стратегічні завдання:

 • продовжити розвивати ефективну, постійно діючу систему безперервної освіти педагогів;
 • оптимізувати систему дидактичного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;
 • підвищити відповідальність кожного за результати своєї професійної діяльності;

SWOT аналіз педагогічної діяльності педагогічних працівників закладу освіти

Напрямок Сильні сторони, позитивні тенденції Слабкі сторони, проблеми, що потребують вирішення
1. Ефективність плану-вання педагогічними працівниками своєї діяльності, викорис-тання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.

1. Здійснюючи календарне планування уроків окремі педагогічні працівники враховують ступінь складності теми, обсяг навчального матеріалу. Аналізують результативність. У разі необхідності – вносять корективи в планування.

2. Педагоги активно використовують сучасні освітні технології, спрямовують роботу на оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями та наскрізними уміннями.

3. Систематично використовують на уроках презентації, відеоматеріали.

4. Належну увагу педагоги приділяють роботі з учнями, що мають низький рівень знань. Для таких дітей готуються індивідуальні завдання, які систематично перевіряються. Відповідно до результатів планується подальша робота з такими дітьми. При оцінюванні враховується особистий поступ учня, що стимулює дитину до роботи.

5. Є педагогічні працівники, які діляться досвідом роботи через друк у фахових виданнях, Інтернет-виданнях.

1. Освітній процес забезпечують 20 педагогічних працівників.

2. Вищу кваліфікаційну категорію мають 6 учителів, звання «старший учитель» – 1.

3. Педагоги школи активно проходять підвищення кваліфікації при ЛОІППО та ДДПУ.

4. Педагогічні працівники мають змогу самостійно обирати суб’єкти підвищення кваліфікації. Педагоги школи беруть участь у роботі онлайн-курсів, вебінарів, майстер- класів тощо.

6. Майже кожного року учителі школи беруть участь у конкурсах фахової майстерності.

6.  Діляться власними напрацюваннями на веб-сайті ЗО

1. З метою врахування думки представники колективу є членами тарифікаційної комісії, атестаційної комісії, вносять свої пропозиції до складання річного плану роботи школи, освітньої програми. Обмін думками між адміністрацією та колективом здійснюється через засідання педагогічної ради, методичні об’єднання, майстер-класи, конференції, наради при директорові, консультування, засідання психолого-педагогічного семінару.

2.   У школі організовано наставництво з молодими спеціалістами.

3. Здійснюється взаємовідвідування уроків та заходів між педагогами школи. Традиційним є проведення щорічної педагогічної ради «Методичний день». 4.  Враховується думка батьків в організації освітнього процесу. Їхня думка при складанні освітньої програми, виборі класного керівника.

5. У школі щорічно, за окремим планом проводиться «Батьківський тиждень».

6.  Діє орган батьківського самоврядування школи «Батьківська рада».

1. У закладі розроблено та діє положення про академічну доброчесність.

2. Педагогічні працівники систематично інформують здобувачів освіти про дотримання правил академічної доброчесності.

3.  Питання дотримання академічної доброчесності слухається на педагогічних радах.

1. Не всі педагоги корегують календарне планування в залежності від результативності роботи учнів.

2. Часто деякі вчителі проводять уроки, які не відповідають сучасним вимогам і призводить до зниження інтересу учнів до навчання.

3. Не всі педагоги використовують можливості Інтернет-мережі, ІКТ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Педагогічні працівники школи не мають власних блогів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Значна кількість пропонованих суб’єктами підвищення кваліфікації тем містять комерційні пропозиції.

2. Низьким є відсоток педагогів, які беруть участь у конкурсах фахової майстерності.

3. Активізації потребує робота з поширення досвіду вчителями школи через друк у фахових та Інтернет-виданнях.

4. Впровадження технологій змішаного навчання.

5.  Вивчення методик що використовуються в роботі з дітьми з ООП з різними нозологіями.

 

 

 

 

 

 

 

1. У деяких випадках взаємовідвідування уроків та наставництво носить формальний характер.

2. Недостатньо високим є відсоток батьків, які цікавляться життям школи, класу, є пасивними учасниками освітнього процесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Не всі учні та батьки розуміють сутність поняття академічної доброчесності та відповідальність за її порушення.

 Шляхи реалізації

Зміст заходів
Термін виконання
Відповідальні Примітка
 

1.Здійснювати корегування календарного планування в залежності від якості засвоєння учнями навчального матеріалу, результативності роботи учнів.

Розмістити вимоги до календарно-тематичного планування на сайті ЗО.

2. Впроваджувати сучасні освітні технології, можливості мережі Інтернет з метою активізації пізнавальної діяльності учнів
3. Працювати над питанням поширення досвіду роботи педагогічних працівників через участь у конкурсах фахової майстерності, друк у фахових виданнях, Інтернет-виданнях.
4. Упроваджувати практично доцільне взаємовідвідування уроків та заходів з наступним обговоренням та обміном думками.
5. Обирати теми та форми підвищення кваліфікації, які відповідають запитам та вимогам педагогічних працівників
6. Залучати батьків до освітнього процесу, розширювати форми співпраці з ними.
 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

Постійно

 

 

 

Постійно

 

 

 

Дирекція

педагогічний

колектив

 

 

 

 

Дирекція,

Педагогічний

колектив

 

Дирекція,

педагогічний

колектив

 

 

 

Дирекція,

педагогічний

колектив

 

Дирекція,

педагогічний

колектив

 

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Стратегічні завдання:

 • підвищення ефективності освітнього процесу на основі результатів моніторингу, здійсненого в закладі;
 • приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність до вимог законодавства;

SWOT-аналіз управлінських процесів

Напрямок

 

1.  Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей професійного розвитку педагогічних працівників
 

 

 

 

 

4.  Організація освітнього процесу на засадах людино центризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою.

 

5.  Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

Сильні сторони, позитивні тенденції

 

1. Стратегія розвитку закладу відповідає особливостям і умовам діяльності закладу (тип закладу – загальноосвітній, мова навчання – українська.

2. Обсяг фінансування здійснюється відповідно до плану асигнувань.

3. Річний план відповідає завданням, що ставить перед собою колектив, сприяє покращенню роботи закладу, відповідає стратегії розвитку.

4.  Дирекцією та педагогами вивчаються думки батьківської громади, учнів закладу і враховуються при складанні річного плану роботи.

5.  У разі потреби – до

річного плану вносяться корективи.

6.  Діяльність педагогічної ради спрямована на підвищення фахового рівня педагогів і реалізує річний план роботи та стратегію розвитку закладу.

7.  3 метою вивчення думки батьків та учнів щодо якості освітнього процесу адміністрацією та практичним психологом проводиться анкетування. Результати виносяться на обговорення враховуються при плануванні роботи та здійсненні самоаналізу. Згідно результатів коригується план роботи. На сайті школи оприлюднюються документи, які підлягають оприлюдненню.

8. Згідно річного плану проводиться моніторинг якості надання освітніх послуг здобувачам освіти (анкетування, контрольні роботи, відвідування уроків та заходів, самоаналіз, опитування).

9.  Приділяється увага створенню комфортних умов для всіх учасників освітнього процесу.

10. 3 відповідними клопотан-нями директор звертається до гуманітарного відділу вико-навчого комітету Старосам-бірської міської ради.

1. З метою вивчення задоволення учнями психологічним кліматом в класі, школі практичним психологом, класними керівниками школи проводиться анкетування, діагностичні дослідження. У разі потреби індивідуально з батьками учнів проводиться консультування. Тісною є співпраця класних керівників з психологом.

2. З метою формування психологічної культури педагогічних працівників у школі систематично проводяться засідання психолого-педагогічного семінару.

3. Адміністрація школи відкрита для спілкування, реагує на зауваження, пропозиції. На звернення реагує згідно чинного законодавства, шукає шляхи вирішення проблем.

4.   Учасники освітнього процесу мають змогу спілкуватися як особисто, так і через сайт школи, сторінку у Фейсбуці.

5.  На шкільному сайті є необхідна інформація для батьків, педагогічних працівників, учнів. Постійно висвітлюються новини з життя школи.

6. У шкільних коридорах є інформаційні стенди для учнів, батьків. Інформація для педагогічних працівників оприлюднюється в учительській або в інтернет-джерелах.

1. Педагогічний колектив школи укомплектований повністю. Усі педагогічні працівники працюють за фахом.

2. З метою заохочення педагогічних працівників Колективним договором передбачено вільні дні під час канікулярного періоду додаткові види роботи.

 

 

 

 

1. Дирекція закладу чітко дотримується норм законодавства у питанні дотримання прав учасників освітнього процесу.

2.   Дирекція школи враховує думку батьків під час вибору класного керівника, розподілі годин індивідуального навчання, виборі вчителів-предметників.

3.  Розклад уроків формується відповідно до освітньої програми, вікових особливостей учнів, коефіцієнтів складності предметів.

1. Керівництвом школи забезпечується виконання заходів щодо формування академічної доброчесності.

2. Розроблено та оприлюднено «Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу».

3. Заходи, які спрямовані на забезпечення академічної доброчесності включаються до планування.

4. Питання протидії та негативних проявів корупції знаходиться на постійному контролі керівництва.

Слабкі сторони, проблеми, що потребують вирішення

 

1. Кошти, які виділяються на заклад, в недостатній мірі задовольняють потреби у капітальних ремонтах.

2. Матеріально-технічне забезпечення потребує покращання.

3. Інформація про результати моніторингових досліджень не завжди береться до уваги батьками здобувачів освіти.

4.Не всі учасники освітнього процесу активно долучаються до написання річного плану.

5. Недостатнє залучання альтернативних джерел фінансування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Педагогічні працівники не завжди дослухаються до рекомендацій адміністрації, інколи, можуть  загострювати конфліктну ситуацію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Відсутнє якісне забезпечення керівників гуртків.

2. Трудове навчання у дівчат викладає педагогічний працівник, який  за фахом є вчителем початкових класів, але проходить відповідні підвищення кваліфікації.

1. Деякі педагогічні працівники мають проблеми з налагодженням партнерських стосунків з учнями та їх батьками.

2. Через брак приміщень навантаження не завжди рівномірно розподілене.

 

 

 

 

5. Не всі учасники освітнього процесу розуміють сутність поняття «академічна доброчесність» та необхідність виконання вимог Положення, яке діє в школі.

 

 

 

 

Шляхи реалізації

Зміст заходів

 

1. Впроваджувати політику взаємодії із соціальними партнерами (батьками, громадськими організаціями).
2. Залучення додаткових джерел фінансування
3. Упровадження активних форми проведення педагогічної ради
4. Співпрацювати з батьками щодо інформації про результати моніторингових досліджень
5. Використовувати активні форми щодо залучення всіх учасників освітнього процесу до написання річного плану.
6. Продовження формування громадсько-активного закладу
7. Використання методів тімбілдингу
8. Оприлюднення критеріїв Положення «Про дотримання академічної доброчесності» на інформаційних стендах школи. Проведення просвітницької роботи, виховних годин, заходів з даної тематики.

9. Використання програми для перевірки плагіату.

Термін

виконання

Постійно
 

 

Постійно

Постійно
 

Постійно

 

Постійно

 

 

Постійно

 

Постійно

 

 

 

Постійно

Відповідальні

 

 

Дирекція,

педагогічні працівники

Дирекція
Дирекція
Дирекція,

педагогічні працівники

 

Дирекція

 

Дирекція,

педагогічні працівники

Психолого-педагогічна служба, педагог-організатор, класні керівники

 

Дирекція

Вчителі інформатики

Примітка

 

 1. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:
 • Освітнє середовище:

Створення у комфортних і безпечних умов навчання учнів та праці педагогів, освітнього середовища вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору через запровадження педагогіки партнерства.

 • Система оцінювання учнів:

Здійснення стимулюючого оцінювання, що ґрунтується на позитивному підході, враховує освітню траєкторію кожного учня, спрямовується на формування і розвиток ключових компетентностей.

 • Педагогічна діяльність педагогічних працівників:

Підвищення якості викладання навчальних предметів педагогічними працівниками, відповідальності за свою професійну діяльність.

 • Управлінські процеси закладу:

Створення освітнього середовища, сприятливого для успішної самореалізації здобувачів освіти та професійного вдосконалення педагогічних працівників.

 

 

 

Директор

 

 

СХВАЛЕНО

Рішенням педагогічної ради

від 24.06.2022 р.

(протокол №4)

print

Pin It on Pinterest