«

»

Вер 19

Про затвердження Стратегії розвитку ЗЗСО I-II ступенів імені Степана Петрівського с.Тершів

СТАРОСАМБІРСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18-а сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 06 вересня 2022р.                             м. Старий Самбір                          № 1078

 

Про затвердження Стратегії розвитку ЗЗСО I-II ступенів імені Степана Петрівського с.Тершів Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області на 2022-2026 роки

 

Відповідно до п.2 ст.37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення безпечного та доступного освітнього середовища, Старосамбірська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти I-II ступенів імені Степана Петрівського с.Тершів Старосамбірської міської ради Самбірського району Львівської області на 2022-2026 роки.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з гуманітарних питань (голова комісії – депутат О.Нискогуз).

 

Міський голова                                               Ігор ТРУХИМ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 18-ї сесії 8 скликання

Старосамбірської міської ради

від 06 вересня 2022р. №1078

 

Міський голова                                                 Ігор ТРУХИМ

 


 

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів імені Степана Петрівського села Тершів Старосамбірської міської ради

на 2022–2026 роки

 

 

2022           


З М І С Т

 

 1. Призначення стратегії розвитку школи.

1.1. Завдання   Стратегії розвитку.

1.2. Зміст Стратегії розвитку.

1.3. Основа діяльності  школи.

1.4. Мета  Стратегії розвитку.

1.5. Місія школи.

 1. Аналіз діяльності школи за попередні роки.

2.1.Аналіз освітнього середовища

2.2. Аналіз педагогічної діяльності педагогічних працівників закладу освіти.

2.3.Освітньо- методичний напрямок.

            2.3.1  Аналіз формування учнівських компетентностей.

2.3.2. Результативність  роботи методичної служби школи.

2.3.3. Аналіз реалізації інклюзивної освіти.

2.4. Виховний та психолого-педагогічний напрямок.

2.5.Фінансово-господарський напрямок.

 1. Концептуальні засади стратегії розвитку школи.

3.1. Головні завдання  школи.

3.2. Основні напрями розвитку  школи.

3.3. Основні принципи діяльності  школи.

3.4. Очікувані результати  Стратегії розвитку.

            3.5.Показники ефективності  Стратегії розвитку.

3.6. Пріоритети стратегії розвитку.

3.6.1.Основні завдання   школи.

3.6. 2. Пріоритетні напрямки  освітнього процесу.

3.6.3.Система виховних завдань.

3.6.4.Пріоритетні принципи діяльності педагогічного колективу  школи.

            3.6.5. Належні умови для реалізації завдань школи.

 1. Основні напрями реалізації пріоритетних напрямків стратегії розвитку.

    4.1. Освітнє середовище.

    4.2. Управлінські процеси закладу освіти.

    4.3. Освітньо-методичний  напрямок діяльності школи.

4.3.1. Формування  ключових та предметних компетентностей  здобувачів освіти.

4.3.2. Інноваційна діяльність педагогічного колективу.

4.3.3. Система  роботи з педагогічними кадрами.

4.3.4. Моніторинг  якості  освіти в школі.

  4.4. Виховний та психолого-педагогічнийнапрямок діяльності школи.

4.4.1. Психолого-педагогічний  супровід.

  4.4.2. Забезпечення національного виховання, розвитку  та соціалізації дітей та молоді.

  4.5. Фінансово-господарський напрямок діяльності школи.

  5. Стратегічні проєкти.

  5.1. Проєкт «Підвищення якості навчання здобувачів освіти».

  5.2. Проєкт «Єдиний інформаційний простір».

  5.3. Проєкт  «Допрофільна  середня освіта».

  5.4. Проєкт «Обдарована дитина».

  5.5. Проєкт: «Інновації в НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ».

  5.6. Проєкт  «Кадрове забезпечення освітнього процесу».

  5.7. Проєкт  «Заклад освіти – толерантне середовище, вільне від булінгу».

  5.8. Проєкт «STEM– освіта».

  5.9. Проєкт «Інклюзивне середовище школи».

  5.10.Проєкт «Організація виховної роботи школи на засадах проєктної педагогіки».

 1. ДОДАТКИ.
  6.1. Паспорт

 

 

 

1.ПРИЗНАЧЕННЯ СТАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ШКОЛИ.

Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів імені Степана Петрівського села Тершів Старосамбірської міської ради працює на підставі законів України «Про освіту», «Про  повну загальну середню освіту», Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України   від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»), Державних стандартів  освіти,власного Статуту, власних Освітніх програм та інших нормативно-правовіх документів. Згідно з Статутом ЗЗСО І-ІІ ступенів імені Степана Петрівського села Тершів Старосамбірської міської ради.

Стратегія розвитку спрямована на реалізацію Конституції України, Концепції національного виховання, освітнього напрямку Державної програми «Освіта. Україна ХХІ століття» і розроблена на основі ЗаконівУкраїни «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту». Вона враховує потреби сучасного українського суспільства, умови його інтеграції в європейське та світове співтовариство, соціальне замовлення в період оновлення. У зв’язку з цим в її основу покладено наступні ідеї: гуманізація освіти, урахування традицій української педагогіки, соціалізація, нероздільність навчання й розвитку, формування цілісної й розвиненої особистості, виховання життєтворчості.

Стратегія розвитку визначає систему концептуальних ідей та поглядів на стратегію та основні напрями розвитку школи на період до 2026 року. Головною метою школи є забезпечення реалізації конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти. Стратегія розвитку школи представлена на схемі1.

 

Мета початкової та середньої освіти: розвиток та соціалізація особистості учнів, формування їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення й  поведінки, творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення, здатності до саморозвитку та самонавчання в умовах глобальних змін і викликів. Засіб реалізації: запровадження компетентнісного підходу в  освітній процес шляхом формування предметних і ключових компетентностей
Стратегія розвитку школи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річний план роботи школи

Освітнє середовище  
Управлінський напрямок   Освітньо-методичний напрямок Виховний та психолого-педагоічний напрямок   Фінансово-господарський  напрямок
 

 

 

 

 

 

 

 

Освітні

програми

Управлінська діяльність   Діяльність педагогічних працівників
Безпечні умови навчання та праці Створення освітнього середовища вільного від форм

насильства та дискримінації

Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого

до навчання освітнього простору

Планування діяльності закладу Організація освітнього процесу на засадах дитиноцентризму Ефективність кадрової політики ,забезпечення можливостей

для професійного росту педагогічних працівників

Політика академічної доброчесності Взаємодія з громадскістю Використання сучасних освітніх  підходів до організації

освітнього процесу з метою формування  ключових і предметних компетентностей здобувачів освіти

Постійне підвищення рівня професійної майстерності Співпраця зі здобув здобу освіти, їхними батька ба та законними представниками
 

 

Підвищення якості освіти

через  підвищення рівнів сформованості ключових і предметних компетентностей здобувачів освіти

 

1.1. Завдання  Стратегії розвитку.

 1. Формування інформаційно-комунікаційної та комунікативної компетентностей здобувачів освіти.
 2. Запровадження освітніх інновацій, інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій.
 3. Розвиток базового навчання.
 4. Упровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес.
 5. Створення толерантного середовища в навчальному закладі.
 6. Розвиток комунікативних здібностей.
 7. Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих здобувачів освіти.
 8. Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів із метою інтенсифікації розвитку та удосконалення освітнього середовища.
 9. Розвиток міжрегіонального та міжнародного партнерства.
 10. Приведення матеріально-технічного стану школи відповідність до потреб сучасної освіти.

1.2.  Зміст Стратегії розвитку.

 • визначено методологічні й концептуальні основи змісту освіти, що забезпечать його безперервність і наступність при виборі здобувачами освіти подальшого навчання;
 • розкриті основні поняття, які визначають характер діяльності школи;
 • розроблені послідовні педагогічні завдання щодо формування відповідних якостей особистості здобувачів освіти.

Стратегію розвитку  школи складено з урахуванням сучасних завдань перебудови змісту освіти й виховання в державі  та спрямовано на формування інтелектуального й культурного потенціалу, забезпечення умов для самовдосконалення особистості та її творчих здібностей.

 

1.3. Мета діяльності  школи.

Мета діяльності школи: отримання здобувачами освіти універсального цілісного сучасного знання, їх усебічний розвиток, виховання та соціалізація школярів, які усвідомлюють себе громадянами України, здатні до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, мають прагнення до самовдосконалення та навчання впродовж життя, готові до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової й громадської діяльності та громадянської активності.

1.4. Мета Стратегії розвитку.

 • визначення напрямків діяльності та цільових орієнтирів;
 • спрямування спільної роботи колективу школи;
 • проєктування процесу оновлення змісту діяльності школи.

 

1.5. Місія  школи.

Філософія ЗЗСО І-ІІ ст. імені Степана Петрівського с. Тершів полягає в тому, щоб сформувати такий освітній простір, який сприятиме вільному розвитку усіх здібностей здобувачів освіти, сформує в них потребу всеосяжного культурного та  філософського погляду на життя.

Місія  ЗЗСО І-ІІ ст. імені Степана Петрівського села Тершів полягає в тому, щоб створити усі умови для розвитку здобувачів освіти з урахуванням їх можливостей, пізнавальних інтересів і здібностей. Освіта, яку одержують здобувачі освіти, повинна забезпечити їх самореалізацію сьогодні й у майбутньому. Здобувач освіти незалежно від його здібностей  реалізує своє право на успіх у житті, на максимальне розкриття власних здібностей, яке може запропонувати якісна освіта. Школа прагне максимально адаптуватися до здобувачів освіти з їхніми індивідуальними й творчими уподобаннями та здібностями. Головним підсумком такої двосторонньої діяльності школи є адаптація  здобувачів освіти до швидкоплинного життя, збереження особистості вихованця в різноманітних обставинах суспільних змін.

 

 1. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ ЗА ПОПЕРЕДНІ РОКИ.

2.1. Аналіз освітнього середовища.

 

Напрямок Позитивні тенденції Проблеми
1.Забезпечення комфортних і безпечних умов освітнього процесу. Проектна потужність, рік забудови -250,

1965 р. Фактична кількість дітей -100.

Кількість навчальних, підсобних, адміністративних приміщень / технічний стан навчальні – 9, підсобні – 1, адміністративні– 11.Кількість поверхів: 2 поверхи Коридори Підлога – дерев’яний настил, укритий фарбою, стіни – фарбою. Сходи 2 секції  – кам’яні, укриті фарбою. 41 віконний блок.1 санвузол. У дитячому туалеті встановлено перегородки.

Загальна площа території – 4600,м2.

Загальна кількість зелених насаджень -20 дерев (фруктових – 5 шт.).

Художня література -9673 примірники.

Навчальна література  – 22326 примірників.

Щодо покращення матеріально-технічної бази закладу було зроблено такі види ремонтних робіт: ремонт даху;

-утеплення стін у добудованому приміщенні;

-заміна вікон ;

-проведення каналізації;

-придбання вогнегасників(у наявності 3шт.);

-заміна баків для сміття;

-проведено ремонти приміщень;

– проведено водопровід;
– збудовано дитячий спортивний майданчик із штучним покриттям.

Недостатнє фінансування для осучаснення освітнього середовища ЗЗСО.

Потребує ремонту:

1.Будівля №2 (заміна даху, облицювання стін, встановлення водостічних жолобів. 2.Фарбування стін(І, ІІ  поверхи  школи)
3. Завершення будівництва актового залу на ІІ поверсі.

 

2.Створення освітнього середовища, вільного від будь – яких форм насильства та дискримінації. Проводяться комплексні заходи з протидії булінгу:

1.Інформуванняшколярів,їх батьків, учителів та інших учасників освітнього процесу про запровадження адміністративної відповідальності за вчинення булінгу (цькування) та вироблення небайдужості до проблеми булінгу.

2.Оцінка розповсюдженості булінгу в школі.

3.Розвиток навичок толерантного спілкування.

4.Розвиток навичок конструктивного вирішення конфліктних ситуацій.

5.Формування знань з правил безпечної поведінки в мережі Інтернет.

6.Практичний психолог школи впроваджує просвітницько-профілактичні програми, що сприяють формуванню безпечного простору школи: «Сімейна розмова», «Формування навичок безпечної поведінки дітей» («Навчить дитину захищатися» -4-6років,

«Учимо дитину захищатися» -10-13 років.

«Я вмію себе захистити» – 14-15років.

Відсутність відеокамер знижує рівень попередження випадків насильства.
3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до

навчання освітнього простору.

Активно у своїй роботі педагоги використовують інформаційно-технічне обладнання (таблиці, картки, посібники, підручники, ноутбук, аудіосистема), що дає можливість підтримувати в учнів інтерес до навчання, попереджувати їх перевтомлення.

Налагоджена співпраця з органами охорони здоров’я, що дає змогу вчасно виявляти дану категорію здобувачів освіти.

 

Пристосування території школи для перебування людей з обмеженими фізичними можливостями

На веб-сайті школи створити розділ «Навчання дітей з особливими освітніми потребами» .

4.У закладі освіти створюються умови для здорового харчування  здобувачів освіти та працівників. Організація харчування в закладі освіти відсутня Необхідна  добудова приміщення для харчоблоку

2.2.Аналіз педагогічної діяльності педагогічних працівників закладу освіти.

Напрямок Позитивні тенденції Проблеми
1.Наявність системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей  і завдань. Система планування відповідає особливостям і умовам діяльності закладу (тип закладу – загальноосвітній, мова навчання – українська, територія обслуговування – закріплена.

Обсяг фінансування відповідно до плану асигнувань загального фонду бюджету на 2022 рік.

Джерела фінансування – бюджет, благодійні внески громадян.

Річний план відповідає завданням, що ставить перед собою колектив, сприяє покращенню роботи закладу, відповідає стратегії розвитку Адміністрацією та педагогічним колективом вивчаються пропозиції батьківської громади, здобувачів освіти закладу та враховуються при складанні річного плану роботи.

Щомісяця адміністрація школи аналізує виконання річного плану, у разі потреби – вносяться корективи.

Діяльність педагогічної ради спрямована на підвищення фахового рівня педагогів і реалізує річний план роботи та стратегію розвитку закладу.

З метою вивчення думки батьків та  учнів щодо якості освітнього процесу адміністрацією та практичним психологом проводиться анонімне анкетування. Результати  обговорюються в педагогічному колективі. Згідно з результатами коригується план роботи.

На сайті школи оприлюднюються головні документи закладу: стратегія розвитку, система забезпечення якості освіти, річний план, освітня програма, накази.

Згідно з річним планом проводиться моніторинг якості надання освітніх послуг здобувачам освіти (анкетування, контрольні роботи, відвідування уроків та заходів, самоаналіз, опитування).

Приділяється увага створенню комфортних умов для всіх учасників освітнього процесу. З відповідними клопотаннями директор звертається до гуманітарного відділу. У більшості випадків вимоги задовольняються.

Деякі батьки не можуть повною мірою контролювати поведінку та навчання учнів.

Коштів, які виділяють-ся на заклад, недостатньо. Матеріально -технічне забезпе-чення частково не відповідає сучасним вимогам до освіт-нього середовища.

 

Батьки не завжди отримують інформацію про результати моніторингового дослідження.

 

До написання річного плану активніше залучати всіх учасників освітнього процесу.

Активніше шукати додаткові джерела фінансування.

2.Формування  відносин довіри,  прозорості, етичних норм.

З метою вивчення задоволення учнями психологічним кліматом в класі, школі практичним психологом школи систематично проводиться анкетування, діагностичні дослідження. У разі потреби індивідуально з батьками учнів проводиться консультування. Плідною є співпраця класних керівників з психологом. З метою формування психологічної культури педагогічних працівників у школі систематично проводяться засідання психолого- педагогічних семінарів. Адміністрація  демократична, відкрита до  спілкування, реагує на зауваження, пропозиції, згідно з чинним законодавством.

Учасники освітнього процесу мають можливість спілкуватися як особисто, так і через сайт школи. На  сайті закладу є необхідна інформація для батьків, педагогічних працівників, учнів. Постійно висвітлюються новини з життя школи. У  коридорах закладу є інформаційні стенди для учнів, батьків. Інформація для педагогічних працівників є в учительській або в інтернет-джерелах.

Педагогічні працівники школи не завжди дослухаються до рекомендацій адміністрації, інколи  ігнорують їх.
3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей професійного розвитку педагогічних працівників. Педагогічний колектив укомплектований  на 100 %, Усі працівники працюють за фахом. Школи укомплектований повністю. Усі педагогічні працівники працюють за фахом.

З метою заохочення педагогічних працівників Колективним договором передбачено вільні дні під час канікулярного періоду за якісну підготовку переможців предметних олімпіад, конкурсів, змагань.

4.Організація освіт-нього процесу на засадах людино-центризму, прий-няття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою. Адміністрація закладу чітко дотримується норм законодавства у питанні дотримання прав учасників освітнього процесу. При отриманні інформації про порушення прав учнів адміністрацією проводиться

розслідування, з результатами якого ознайомлюються батьки. Адміністрація школи враховує думку батьків під час вибору предмету для поглибленого вивчення, посилення предметів, вибору класного керівника, розподілі годин індивідуального навчання, виборі вчителів- предметників.

Заклад працює з 9.00.

Розклад уроків сформовано відповідно до вимог  Держпродспоживслужби.

Окремі педагогічні працівники мають проблеми з налагодженням партнерських стосунків з учнями та їх батьками.
5.Формування та забезпечення політики академічної доброчесності. Керівництвом школи забезпечується виконання заходів щодо формування академічної доброчесності. Питання протидії  корупції на постійному контролі керівництва. У школі заборонено збір коштів з батьків.  

 

2.3.Аналіз освітньо-методичного напрямку.

2.3.1. Аналіз формування учнівських компетентностей.

 

Напрямок Позитивні тенденції Проблеми
1.Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними вміннями, ведення здорового способу життя. У закладі освіти формуються навички здорового способу життя (харчування, гігієна, фізична активність тощо) та екологічно доцільної поведінки в учнів. Простір закладу освіти, обладнання, засоби навчання сприяють формуванню в здобувачів освіти ключових компетентностей та умінь, спільних для всіх компетентностей. Якість навченості здобувачів освіти в середньому становила 46%, успішність 98%. За рейтингом шкіл Старосамбірської міської ради заклад освіти посідає провідне місце. Участь  здобувачів освіти в різних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсах достатня.
2.У закладі освіти створено простір інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу (бібліотека, інформаційно-ресурсний центр тощо). Простір і ресурси бібліотеки / інформаційно-ресурсного центру використовуються для індивідуальної, групової, проєктної та іншої роботи у межах освітнього процесу, різних форм комунікації учасників навчання. Ресурси бібліотеки / інформаційно-ресурсного центру використовуються для формування інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів освіти.
3.Система оцінювання в закладі освіти сприяє реа-лізації компетентнісного підходу до навчання. Всі  педагогічні працівники застосовують систему оцінювання, спрямовану на реалізацію компетентнісного підходу.
4.У закладі освіти здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти. У закладі освіти систематично про-водяться відстеження результатів навчання здобувачів освіти, з яких здійснюється аналіз результатів навчання школярів, приймаються рішення щодо надання їм підтримки в освітньому процесі.
5.У закладі освіти впроваджується система формувального оцінювання. Педагогічні працівники за допомогою оцінювання відстежують особистісний поступ здобувачів освіти, формують у них позитивну самооцінку, відзначають досягнення, підтримують бажання навчатися, запобігають побоюванням помилитися.
6.Заклад освіти сприяє формуванню в здобувачів освіти  відповідального ставлення до результатів навчання. Педагогічні працівників надають здобувачам освіти необхідну допомогу в навчальній діяльності.
7.Заклад освіти забезпечує самооцінювання та взаємооцінювання  здобувачів освіти. Педагогічні працівники в системі оцінювання результатів навчання використовують прийоми самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання здобувачів освіти.
8.Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність 100%  педагогічних працівників використовують календарно-тематичне планування, яке відпо-відає освітній програмі закладу освіти та  можуть його корегувати.
9.Педагогічні працівники застосовують освітні технології, спрямовані на формування в  здобувачів освіти ключових компетентностей і умінь, спільних для всіх компетентностей. Педагогічні працівники використовують освітні технології, спрямовані на оволодіння учнями ключовими компетентностями та уміннями, спільними для всіх компетентностей.
10.Педагогічні працівники беруть участь у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій для  здобувачів освіти (у разі потреби). Педагогічні працівники беруть участь у розробленні індиві-дуальних освітніх траєкторій (складають завдання, переві-ряють роботи, надають кон-сультації, проводять оцінюван-ня навчальних досягнень тощо) та відстежують їх результативність.
11.Педагогічні працівники створюють та/або викорис-товують освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, тощо). Педагогічних працівники створюють та використовують власні освітні ресурси, розробляють дидактичні матеріали.
12.Педагогічні працівники сприяють формуванню суспільних цінностей в учнів у процесі їх навчан-ня, виховання та розвитку. 100% учителів, які використовують зміст предмету (курсу), інтегрованих змістових ліній для формування суспільних цінностей.
13.Педагогічні працівники використовують інформаційно-комунікаційні (цифрові) технології в освітньому процесі. Педагогічні працівники застосовують інформаційно-комунікаційні (цифрові) технології в освітньому процесі, у тому числі, для організації дистанційного  навчання (у разі потреби).

 

2.3.2.Результативність  роботи методичної служби школи.

Методична служба  школи  відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», орієнтуючись на гуманізацію цілеспрямованого процесу виховання й навчання в інтересах людини, суспільства, держави, реалізуючи принципи державної політики в галузі освіти, упродовж 2015–2021 років забезпечувала:

 • досягнення здобувачами освіти установлених державою освітніх рівнів;
 • формування у закладі освітньо – виховного простору на основі пріоритету загальнолюдських цінностей, життя та здоров’я людини, вільного розвитку особистості; виховання громадянськості, працьовитості, поваги до прав і свобод людини, любові до навколишньої природи, Батьківщини, родини;
 • досягнення єдності загальнодержавного культурного й освітнього простору; захист і розвиток засобами освіти національних культур, регіональних культурних традицій та особливостей;
 • адаптацію освітньої установи до нових умов та особливостей розвитку здобувачів освіти
 • ; побудову загальнодоступної освіти з урахуванням рівня сучасної педагогічної науки та творчої практики навчання й виховання.

Методична служба передбачала формування й розвиток професійних якостей учителя, вихователя, підвищення їхньої професійної майстерності. У 2015–2021роках активізувалася діяльність щодо впровадження в навчально-виховний процес та методичну роботу мультимедійних та комп`ютерних технологій.  Для ефективного використання комп’ютерної техніки, електронних підручників, мультимедійних засобів навчання, освітніх ресурсів іnternet в навчально-виховній та управлінській діяльності на базі школи працювали  тренінгові центри. 100% педагогів школи пройшли навчальні тренінги щодо застосування ІКТ. Викладачі творчо використовують набуті навички у своїй педагогічній діяльності.

Компетентнісно спрямована освіта передбачає внесення суттєвих змін у змістову, проєктно-технологічну, виховну освіту. Формування компетентності в здобувачів освіти у проєктній діяльності, тобто їхньої здатності мобілізувати знання в реальній життєвій ситуації – найактуальніша проблема інноваційної школи. У 2015–2021 роках педагоги брали активну участь в роботі семінарів, засіданнях творчих груп, заняттях шкіл творчого вчителя й педагогічної майстерності в школі. Продовжував діяти сайт закладу. На порталі кожен відвідувач має можливість знайти докладну інформацію про навчальний заклад, отримати науково-методичні розробки педагогів та інші матеріали, що стосуються будь-яких видів діяльності  школи.

2.3.3. Аналіз реалізації інклюзивної освіти

Напрям Позитивні тенденції Проблеми
1.У закладі освіти застосовуються методики та технології роботи особами з особливими освітніми потребами (у разі потреби). Заклад освіти забезпечений практичним психологом, соціальним педагогом для реалізації інклюзивного навчання. 1.  Матеріально-технічна база закладу освіти потребує реконструкції  для можливого запровадження інклюзивної освіти
У закладі освіти забезпечується корекційна спрямованість освіт-нього процесу для осіб з особ-ливими освітніми потребами.
Педагогічні працівники застосо-вують форми, методи, прийоми роботи з дітьми
з особливими освітніми потребами.

2.4 Виховний та психолого-педагогічний  напрямок.

Головними напрямками діяльності психологічної служби  є:

 • психодіагностика особистісних рис характеру особистості здобувачів освіти середніх та старших класів;
 • визначення індивідуального розвитку з метою допомоги адаптації до навчання в нових умовах профільного закладу;
 • вивчення класних колективів;
 • запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;
 • профорієнтаційна робота з учнями 8–9класів;
 • попередження негативних звичок;
 • психокорекція поведінки здобувачів освіти (ігри, бесіди, тренінги);
 • консультативно-методична допомога здобувачам освіти, вчителям, вихователям та батькам з питань навчання, виховання, міжособистісних стосунків;
 • психологічна просвіта (участь у психолого-педагогічному семінарі, засіданні вчителів, виступи на батьківських зборах, ділові ігри, бесіди).

Психологічна служба спланувала свою роботу так, щоб сприяти розвитку всебічно розвиненої особистості здобувача освіти, розвитку почуття відповідальності за майбутнє своє та держави. Систематично проводяться індивідуальні консультування здобувачів освіти, вчителів, батьків з метою надання психологічної допомоги для вирішення різних проблем. Практичний психолог здійснює психодіагностику та спостереження за адаптацією й формуванням колективів у новостворених 5 класах. За допомогою різних методик вивчаються індивідуальні особливості здобувачів освіти, їхні риси характеру, темперамент, творчі здібності тощо. У школі організовано регулярні індивідуальні психологічні консультації для школярів, на яких вчасно виявляються проблеми дітей та проводиться робота з психокорекції. Позитивно впливає на обдарованих дітей проведення тренінгів, спрямованих на підвищення емоційної стійкості, формування навичок самостійного аналізу власного психічного стану та факторів, що впливають на нього, уміння включати стимулюючі психічні механізми. Тематика тренінгів різноманітна: розвиток уяви, творчого мислення, удосконалення навичок активного мовлення, збагачення словникового запасу, розвиток гнучкості й оригінальності мислення, розвиток уваги та пам’яті, формування прагнення до самовдосконалення.

 

2.5.Аналіз  фінансово-господарської діяльності.

Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі її кошторису. Основним джерелом фінансування навчально-виховної й господарської діяльності, соціального розвитку колективу та оплати праці її працівників є кошти засновника.

Додаткові кошти школи не формуються.

Порядок ведення бухгалтерського та статистичного обліку в школі визначається чинним законодавством. Основою планування витрат є дані, які включають у себе чисельність учнів школи, показники технічного обладнання, розвитку матеріальної бази, соціального розвитку колективу.  Школа працює за типовим штатним розписом. Оплата праці працівників школи та їх матеріальне стимулювання здійснюється в межах затвердженого фонду заробітної плати. Умови та порядок преміювання визначаються трудовим колективом та відповідним положенням.

 

 1. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ШКОЛИ.

3.1. Головні завдання  школи.

 • підвищити якість освітніх послуг відповідності до Державних стандартів освіти;
 • здійснювати освітній процес відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, здібностей здобувачів освіти;
 • забезпечити збереження та зміцнення здоров’я дітей;
 • підтримувати дітей та молодь з особливими освітніми потребами;
 • продовжити розвивати ефективну, постійно діючу систему безперервної освіти педагогів;
 • оптимізувати систему дидактичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;
 • удосконалювати системи активного включення сім’ї в процес самовизначення, самореалізації здобувачів освіти;
 • розвивати досвід партнерства, самоврядування з метою інтенсифікації розвитку й удосконалення освітнього середовища.

У відповідності до Статуту та чинного законодавства школа здійснює освітній процес відповідно до рівнів державних загальноосвітніх програм двох ступенів освіти:

I ступінь –  початкова освіта;

II ступінь – базова загальна середня освіта;

Призначення кожного ступеня навчання визначається Типовим положенням про загальноосвітній навчальний заклад.

3.2. Основні напрями розвитку школи.

 • психологізація освітнього процесу;
 • особистісноорієнтований підхід;
 • оновлення освітнього процесу на основі інноваційних освітніх технологій;
 • інформатизація та комп’ютеризація навчального та виховного процесу;
 • переорієнтація освітнього процесу на принципах співробітництва та співтворчості здобувачів освіти та педагогічних працівників;

 

3.3. Основні принципи діяльності  школи.

1)Принцип єдності та диференційованості у змісті освіти, який включає такі основні рівні:

 • рівень загальнолюдських цінностей, що відповідає освітнім стандартам і нормам світової культури;
 • рівень державний – ядро змісту освіти, єдине для всіх шкіл України;
 • рівень національно-соціальний, що враховує особливості, властиві національному та соціальному розвитку України;
 • рівень регіональний, що відповідає культурним, соціально-політичним, економічним особливостям Львівської області;
 • рівень місцевий, що відображає особливості Старосамбірщини;
 • рівень загальношкільний, що передбачає тип, спрямованість, профіль, спеціалізацію, традиції навчального закладу;
 • рівень індивідуальний, що враховує можливості та бажання здобувача освіти й вчителя.

2)Принцип гуманізації змісту освіти. Спираючись на прогресивні ідеї діалектики, уявлення про гуманістичну спрямованість діяльності людини, освіта доповнюється та розширюється філософією про сенс життя та призначення людини, про поняття духовності, про загальнолюдські цінності.

3)Принцип розвиваючого характеру навчання. Він передбачає саморозвиток особистості та вимагає пріоритетності в процесі навчання мотиваційних аспектів освіти.

4)Принцип педагогічної підтримки, співробітництва та співтворчості між учителем та здобувачем освіти. Ставлення до здобувача освіти як до суб’єкта саморозвитку, спрямованість на утвердження його індивідуальності.

5)Індивідуалізація та диференціація навчання. Цей принцип реалізується у творчому  розвитку кожного здобувача освіти. Цей принцип вимагає організацію профільного навчання, реалізацію нових навчальних програм і підручників.

6)Принцип оптимізації освітнього процесу – передбачає досягнення кожним  здобувачем освіти найвищого рівня знань, умінь, навичок та розвитку творчих здібностей.

7)Принцип відкритості та динамічності освіти, що передбачає її постійний розвиток і саморегуляцію.

3. 3. Очікувані результати  Стратегії  розвитку.

Для адміністрації:

 • активізація діяльності всіх структур закладу;
 • підвищення ефективності управління;
 • збереження іміджу закладу;
 • використання механізмів і прийомів стимулювання діяльності педагогів;

Для вчителів:

 • покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;
 • використання вчителями інноваційних та вироблення власних технологій;
 • підвищення рівня професійної компетентності педагогів;
 • створення комфортних психолого-педагогічних умов для здійснення професійної діяльності.

Для здобувачів освіти:

 • підвищення рівня навчальних досягнень;
 • формування інформаційних, інтелектуальних та комунікативних компетентностей;
 • створення ситуації життєвого успіху в усіх сферах шкільної діяльності;
 • формування правової та громадської свідомості;
 • підвищення показників фізичного та психологічного здоров’я.

Для батьків:

 • створення умов для задоволення потреб батьків щодо отримання якісної освіти дітьми;
 • встановлення та зміцнення дружніх відносин між родинами здобувачів освіти та школи;
 • створення умов для задоволення інтересів і розвитку різноманітних здібностей школярів;
 • збереження та зміцнення здоров’я дітей;
 • виховання громадянина здатного до суспільного життя.

Для представників громадськості:

 • підвищення уваги та інтересу до проблем навчання та виховання в школі;
 • участь у вирішенні проблем навчання та виховання;
 • створення позитивного іміджу школи в соціумі села, підвищення її конкурентноздатності.

 

3. 5. Показники ефективності  Стратегії  розвитку.

Критерій 1. Рівень інноваційного потенціалу педагогічних кадрів.

Показники визначатимуться відповідно до моделі професійної компетентності педагога нової формації.

Спосіб оцінки: аналіз методичних портфоліо, результатів індивідуальної та колективної рефлексії педагогів та наказів по школі про підсумки щорічного шкільного фестивалю педагогічної майстерності.

Критерій 2. Рівень здатності здобувачів освіти до самоорганізації власного життя (зокрема – до самоорганізації навчальної діяльності).

Показники визначатимуться відповідно до моделі випускника школи нового покоління.

Спосіб оцінки: проведення психологічних та соціологічних досліджень, узагальнення результатів індивідуальної та колективної рефлексії навчальної діяльності здобувачів освіти; огляд відеоматеріалів про групові та загальношкільні колективні творчі справи; аналіз життєвих творчих проєктів школярів.

Критерій 3. Рівень психологічної комфортності здобувачів освіти у шкільному колективі.

Показники визначатимуться відповідно до моделі психолого-педагогічного супроводу педагогічного процесу.

Спосіб оцінки: експертне опитування здобувачів освіти та батьків; проведення психолого-педагогічних, соціометричних та скринінгових досліджень.

Критерій 4. Рівень авторитету закладу в соціокультурному просторі.

Показники визначатимуться відповідно до моделі інноваційного іміджу навчально-виховного закладу.

Спосіб оцінки: контент-аналіз матеріалів ЗМІ, відгуків на Інтернет-сайті закладу; проведення експрес-опитування педагогічних працівників інших закладів освіти, батьків здобувачів освіти та мешканців об’єднаної територіальної громади, представників органів влади та бізнесу.

 

3.6. Пріоритети  статегії розвитку.

Пріоритетними напрямами розвитку освіти в школі є:

 • особистісна орієнтація освіти;
 • формування національних і загальнолюдських цінностей;
 • створення для громадян рівних можливостей у здобутті освіти;
 • постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації освітнього процесу;
 • пропаганда здорового способу життя;
 • забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників, підвищення їх соціального статусу;
 • запровадження освітніх інновацій;
 • створення системи освітніх послуг, її методичне забезпечення.

Засоби реалізації :

Основним засобом реалізації призначення школи є формування учнівських компетентностей через засвоєння здобувачами освіти обов’язкового  змісту загальноосвітніх програм, що забезпечується  за допомогою:

 • розширення навчального часу у навчальному плані на предмети та курси, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;
 • надання здобувачам освіти можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальній, спортивній, художньо- естетичній, лідерській тощо);
 • раннє пропедевтичне вивчення окремих предметів;
 • надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;
 • оригінальну організацію навчальної діяльності, інтеграцію навчальної та поза навчальної діяльності;
 • надання широкого спектру додаткових освітніх програм і послуг.

Освітні програми, які реалізовані в закладі, спрямовані на:

 • формування в здобувачів освіти сучасної наукової картини світу;
 • формування цілісної та всебічно розвиненої особистості, здатної до критичного мислення;
 • виховання працьовитості, любові до природи;
 • розвиток в здобувачів освіти національної самосвідомості, патріотизму з активною позицією та здатністю приймати відповідальні рішення;
 • формування людини та громадянина, яка прагне змінювати та удосконалювати суспільство;
 • інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;
 • вирішення завдань формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві;
 • виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави;
 • створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм;
 • формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації тощо;
 • формування в учнів інноваторських якостей, здатних змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя.

 

3. 6.1. Пріоритетні напрямки виховного процесу.

 • формування сучасної особистості;
 • громадське виховання;
 • національно-патріотичне виховання;
 • превентивне виховання;
 • фізичне виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • трудове виховання;
 • екологічне виховання;
 • родинно-сімейне виховання;
 • розвиток учнівського самоврядування;
 • розвиток інтелектуального руху через організацію інтелектуальних ігор;
 • виховання нетерпимості до булінгу в усіх його проявах.

 

3.6.2. Система виховних завдань.

 • формування загальношкільного колективу на засадах учнівського самоврядування;
 • створення умов для особистісного розвитку здобувачів освіти, їх адаптації у суспільстві, професійного самовизначення, розвитку мотивації до пізнавальної та творчої діяльності;
 • забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів;
 • формування національної самосвідомості та людської гідності;
 • формування політичної та правової культури, усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальними правами та свободами й громадською відповідальністю;
 • виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування власної світоглядної позиції;
 • утвердження принципів загальнолюдської моралі;
 • надання необхідних знань щодо формування вмінь та навичок індивідуального розвитку особистості;
 • розвиток умінь самостійного долання життєвих труднощів, узагальнення життєвого досвіду, вміння діяти на користь собі та оточуючим;
 • збереження і зміцнення морального та фізичного здоров’я, формування культури здорового способу життя;
 • сприяння усвідомленню здобувачами освіти самоцінності та індивідуальності кожної особистості;
 • формування ціннісного ставлення до навколишнього світу, до історичної і культурної спадщини українського народу та своєї родини.

 

3.6.3. Пріоритетні принципи діяльності педагогічного колективу школи.

Пріоритетними принципами діяльності педагогічного колективу школи:

 • демократизація (в принципах управління – співробітництво, партнерство, взаємоповага, взаємодопомога; перевага управління справами, перехід від адміністрування до ділового спілкування; колегіальність у прийняті управлінських рішень; скорочення дій розпорядчих документів; розвиток неурядових, суспільних освітянських спілок, об’єднань);
 • гуманізація (гармонізація стосунків між усіма учасниками педагогічного процесу; створення сприятливих умов для творчої самореалізації усіх суб’єктів навчально-виховного процесу; утвердження особистості як найбільшої цінності у суспільстві; діяльність за принципом – учитель не просить, а пропонує; створення умов не лише для реалізації цілей освітньої організації, але й для професійного росту працівника, його самовираження, особистісного вдосконалення);
 • особистісно зорієнтований підхід (розуміння свободи вибору людини у обранні шляхів до самоактуалізації, створення умов для досягнення особистісного росту; безоцінне прийняття іншої людини у міжособистісних стосунках; прийняття гуманістичних принципів як принципів внутрішньо особистісних; прийняття факту, що воля та вибір людини індивідуальні, неповторні, самобутні);
 • модернізація (інтенсивне використання в розвитку теорії та практики управління соціально-педагогічними системами інформаційно-комунікативних технологій; створення єдиної системи збору, обробки та зберігання інформації, залучення ресурсів і можливостей глобальної мережі Інтернет; модернізація структур управління, функцій і методів управлінської діяльності, перехід до нових управлінських технологій);
 • диференціація та мобільність (створення умов для становлення багатопрофільного, варіативного навчання; обізнаність керівника з розвитком світового і, зокрема, європейського освітнього простору й адекватна реакція на процеси реформування національної школи; створення сприятливих умов для орієнтації учнів на певну майбутню професійну діяльність через врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб здобувачів освіти);
 • забезпечення практичної спрямованості освіти та орієнтація змісту навчально-методичних матеріалів на практичне застосування учнями теоретичних знань і вмінь для життя та діяльності в реальному суспільстві; формування вміння самостійно аналізувати різноманітні ситуації, що виникають у навчально-виховному просторі, вміння приймати рішення і діяти в правовому полі (вирішення питання якості і доступності освіти; інтегрування в європейський освітній простір; спрямованість педагогічного менеджменту на забезпечення конкурентоспроможності сучасного випускника на ринку праці, здатності його відслідковувати причини та наслідки власних життєвих подій, уміння займатися одночасно кількома справами, будувати альтернативні моделі соціального самовизначення);
 • варіативність (забезпечення можливості широкого вибору змісту, форм і засобів навчання та виховання, альтернативність у задоволенні духовних запитів особистості, її інтелектуальних та пізнавальних можливостей та інтересів; поглиблення й розширення практичної спрямованості навчальних програм, диференціація та індивідуалізація освітнього процесу;
 • науковість передбачає розробку базових документів і навчальних матеріалів з урахуванням сучасного рівня розвитку науки для забезпечення формування в учнів наукового світогляду та цілісної картини сприйняття світу;
 • наступність і неперервність передбачає врахування вимог національної освітньої політики та чинного законодавства; існуючих навчальних планів і програм; поетапне, відповідно до вікових особливостей, розширення обсягу знань, що охоплюють всі ланки закладу освіти;
 • полікультурність означає наповненість освітнього середовища навчального закладу ідеєю універсальності прав людини та етнокультурного розмаїття світу, правової рівності національних культур; передбачає виховання особистості на засадах міжетнічної толерантності та поваги до представників інших культур, поваги до своєї національної самобутності в контексті світової культури;
 • інтегрованість (міждисциплінарність) передбачає, що у процесі навчання гімназистів враховуються існуючі міжпредметні зв’язки з базових шкільних предметів: історії, права, географії, економіки, художньої культури, так і математики, фізики, біології тощо;
 • перспективність (забезпечення випередження в змісті навчання у відповідності з сучасними потребами суспільної практики).

 

3.6.4. Належні умови для реалізації завдань.

Для реалізації завдань  школа  має всі належні умови, а саме:

 • загальні, навчальні, методичні надбання;
 • досвід роботи педагогічного колективу в умовах впровадження інновацій та сучасних методик,технологій;
 • високий фаховий, моральний та культурний потенціал педагогів;
 • творчу атмосферу в колективі;
 • достатній  рейтинг у  громаді;
 • сучасну матеріально-технічну базу.

 

 1. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ШКОЛИ.

4.1. Освітнє середовище.

Стратегічні завдання:

 • оптимізувати внутрішні та зовнішні ресурси освітнього середовища;
 • активніше залучати педагогічних та соціальних партнерів для рішення завдань підвищення якості освіти;
 • використовувати соціокультурне оточення з метою розвитку загального світогляду здобувачів освіти;
 • освоювати різні форми комунікації з метою відкритості школи контактам з іншими установами, організаціями, підприємствами.
Заходи Термін проведення Відповідальні Очікувані результати
1 Залучення альтернатив-них джерел фінансування навчального закладу 2022-2026 Адміністрація,

педагогічний колектив

Створення  комфортних і безпечних умов навчання учнів та праці педагогів, освітнього

середовища вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору через запровадження педагогіки партнерства.

2 Оновлення бази природничо-математичних кабінетів. 2022-2026 Гуманітарний відділ, адміністрація,

педагогічний колектив

3 Оновлення комп’ютерної техніки. 2022-2023 Гуманітарний відділ,

адміністрація

4 Підключення до швидкісного інтернету. 2022-2023 Гуманітарний відділ, адміністрація,

педагогічний колектив

5 Облаштування  актового залу 2024-2025 Гуманітарний відділ,

адміністрація

6 Ремонт  підлоги в коридорах школи. 2022 Гуманітарний відділ, адміністрація
7 Відкриття комп’ютерного класу 2022 -2023 Гуманітарний відділ, адміністрація,

педагогічний колектив

8 Встановити  додаткові відеокамери 2023 Гуманітарний відділ,

адміністрація

9 У приміщеннях школи відремонтувати  систему вентиляції повітря. 2022-2023 Гуманітарний відділ адміністрація,

 

4.2. Управлінські процеси закладу освіти.

Стратегічні завдання:

 • підвищення ефективності освітнього процесу на основі результатів моніторингу, що здійснений в закладі;
 • приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність до вимог законодавства.
Заходи Термін проведення Відповідальні Очікувані результати
1 Управління якістю освіти на основі інноваційних технології та освітнього моніторингу. 2022-2026 Адміністрація школи Створення освітнього середовища, сприятливого для успішної самореалізації здобувачів освіти та професійного вдосконалення педагогічних працівників, підвищення якості освіти.
2 Забезпечення відповідної підготовки педагогів, здатних якісно надавати освітні послуги здобувачам освіти. 2022-2026 Адміністрація школи
3  Виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію особистості. 2022-2026 Адміністрація школи
4 Створення умов для продук-тивної творчої діяльності педагогів  та проходження сертифікації педагогів. 2022-2026 Адміністрація школи
5 Активізувати взаємодію із соціальними партнерами (батьками, громадськими організаціями). 2022 Соціальний педагог, практичний психолог
6 Залучення додаткових джерел фінансування. 2022-2026 Адміністрація школи
7 Упроваджувати активні форми проведення педагогічної ради 2022-2026 Адміністрація школи
8 Доводити до відома батьків інформацію про моніторингові дослідження. 2022-2026 Класні керівники
9  Активніше залучати до написання річного плану  всіх учасників освітнього процесу. 2022-2026 Адміністрація школи
10 Налагоджувати партнерські стосунки між усіма учасни-ками освітньогопроцесу. 2022-202 Адміністрація школи

 

4.3. Освітньо-методичний напрямок діяльності школи

4.3.1. Формування ключових та предметних компетентностей здобувачів освіти.

Мета: розвиток та соціалізація особистості здобувачів освіти, формування їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і  поведінки, творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення, здатності до саморозвитку та самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Засіб реалізації: запровадження компетентнісного підходу в освітній процес шляхом формування предметних і ключових компетентностей

Шляхи реалізації  напрямку

Зміст роботи Термін виконання Очікувані результати
2022 2023 2024 2025 2026  
1 Забезпечення реалізації оновлених цілей і змісту освіти на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації з урахуванням світового досвіду та принципів сталого розвитку.  

щороку

 

1..Підвищення якості освіти на інноваційній основі.           2.Максимальне застосу-вання інформаційних технологій в управлінні закладом освіти.             3.Збалансована швидкіс-на система інформування громадськості про новини та досягнення освіти в школі.            4.Трансформація освіт-нього сектора на інноваційне середовище, у якому здобувачі освіти отримують навички й уміння самостійно оволодівати знаннями впродовж життя та застосовувати їх у практичній діяльності.
3 Забезпечення            оволодінням педаго-гічними працівниками новітніми інтерактивними, командними та проектними навчальними технологіями. щороку

 

4 Організація наскрізного процесу навчання та виховання, який формує стійку систему цінностей, компетентностей, мотивів до отримання та використання набутих знань. щороку

 

5 Запровадження соціально – психоло-гічного супроводу особистості. +
6 Упровадження вивчення та використання міжнародної практики (зокрема, країн Європейського Союзу). + + +
7 Сприяння участі педагогів школи в розробці й рецензуванні, обговоренні нових програм і підручників на засадах діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання. + +
8 Висвітлення реформування шкільної освіти та реалізацію Концепції «Нова українська школа» у ЗМІ, на шкільному сайті, Інтернет -джерелах, у соціальних мережах. + + + + +

 

4.3.2 Інноваційна діяльність педагогічного колективу.

Мета:

 • винайдення інноваційних підходів щодо розвитку здатності особистості до свідомого творення свого життєвого шляху;
 • створення по-справжньому інноваційної, суперсучасної школи: школи мистецтва життя для здобувачів освіти та педагогічної майстерності для вчителів;
 • оновлення змісту навчання та побудова його на концептуальній основі новаторських освітніх технологій;
 • розвиток системи забезпечення якості освітніх послуг;
 • підвищення ефективності управління якістю освіти в школі;
 • підвищення конкурентоздатності школи в соціумі територіальної громади;
 • пошук та розробка ефективних методів навчання та виховання здобувачів освіти, управління навчальним процесом та професійним розвитком педагогів;
 • упровадження нових та модернізованих форм і методів управлінської діяльності.

 

Шляхи реалізації напрямку

Зміст роботи Термін виконання (навчальний рік) Очікувані результати
2022 2023 2024 2025 2026
 

1

Теоретична, науково-методична підтримка педагогів до інноваційної роботи, створення сприятливого

психологічного клімату.

щороку 1.Стратегічне завдання освітнього процесу «учити мистецтву життя» буде реалізовано шляхом упорядкованого набування здобувачами освіти сучасно актуалізованих знань, умінь, навичок, досвіду, необхідних для успішного життє-здійснення.

2.Узагальнення основних шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують якісну організацію освітнього процесу.

3.Відкритість школи до нововведень в умовах дина-мічного розвитку освіти.

4.Запровадження інновацій-ної діяльності в роботі педагогів, адміністрації школи.

5.Удосконалення рівня освітніх послуг.

6.Створення в педагогіч-ному колективі навчального закладу власної моделі інноваційного розвитку.

7.Забезпечення інформаційної взаємодії та інтеграції навчального закладу у світовий інформаційний освітній простір.

2 Упровадження інновацій в управлінні навчальним закладом. щороку
 

3

Створення електронного банку даних «Інноваційні технології навчання». Інформаційне забезпе-чення педагогів із питань запровадження освітніх інновацій.  

+

 

 

+

 

4

Залучення педагогів до інноваційної діяльності: засідання педагогічної ради, круглі столи, семінари тощо.  

+

Творча діяльність педагогів у методичних об’єднаннях; участь у науково- практичних конферен-ціях; узагальнення власного дос-віду й досвіду своїх колег; самостійна дослідницька, творча робота над проблемою.  

+

 

+

 

+

 

+

5 Координація та супровід інноваційних проєктів. +
6 Моніторинг якості інноваційної

діяльності.

+ +
 

 

7

Оприлюднення результатів інноваційного пошуку. Висвітлення позитивного досвіду запровадження інноваційних технологій на шкільному сайті, Інтернет-джерелах, інших засобах масової інформації.  

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

4.3.3. Система  роботи з педагогічними кадрами.

Мета:

 • сприяння оптимізації кадрового забезпечення школи;
 • забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу в суспільстві;
 • забезпечення нової якості педагогічних кадрів;
 • забезпечення сприятливих та комфортних умоворганізаційно-педагогічної, методичної роботи;
 • створення атмосфери спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників навчально-виховногопроцесу.

Шляхи реалізації  напрямку

Зміст роботи Термін виконання (навчальний рік) Очікувані результати
2022 2023 2024 2025 2026
1 Забезпечення індивідуального

підходу в роботі з кадрами.

постійно 1.Підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві та утвердження соціального статусу вчителя.

2.Запровадження нових моделей, форм і методів підвищення кваліфікації педаго-гічних працівників.

3.Створення необхідних умов для постійного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за індивідуальними освітніми траєкторіями. Необхідних умов для постійного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за індивідуальними освітніми траєкторіями.

4.Моральне та матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогів.

5.Умотивований до неперервного навчання педагог як ключова фігура оновлення школи, соціаль-но та професійно активна особистість.

6.Створення системи професійно – педагогічної адаптації молодих спеціалістів.

2 Упровадження моделі індивідуалізації професійного розвитку педагогічних працівників закладу в контексті стратегії «навчання впродовж життя».  

+

 

 

+

 

 

+

3 Упровадження нових моделей організації неперервного навчання педагогів.  

+

 

+

4 Здійснення стимулювання / заохочення творчих педагогів (за результатами діяльності). 2022-2026
5 Упровадження системи професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців, стажування. 2022-2026
6 Забезпечення умови для участі педагогів в конкурсах професійної майстерності, здійснення дослідно – експериментальної та інноваційної діяльності. 2022-2026
7 Забезпечення умови для участі педагогів в сертифікації. 2022-2026
8 Здійснення передплати періодичних та фахових педагогічних видань 2022-2026
9 Організація неперервної мовної освіти для підвищення мовної  культури вчителів. 2022-2026
10 Визначення потреби в педагогічних працівниках 2022-2026
11 Організація щорічного моніторингу якості науково-методичної роботи з педагогічними працівниками 2022-2026

 

4.3.4. Моніторинг  якості  освіти в школі.

Перспкективні питання моніторингу:

 • знеособлена інформація про учасників освітнього процесу;
 • освітні тауправлінські процеси в закладі освіти;
 • різні види діяльності учасників освітнього процесу— навчальна, викладацька, організаційна, управлінська тощо;
 • умови здійснення освітньої тауправлінської діяльності — матеріально-технічні, санітарно-гігієнічні, нормативно-правові, кадрові, фінансові, навчально-методичні тощо;
 • результати запровадження освітніх змін, інновацій;
 • стан організації освітнього процесу взакладі освіти;
 • результати навчання тарозвитку здобувачів освіти, формування їх компетентностей;
 • інші об’єкти, визначені упрограмі моніторингу.

Етапи проведення моніторингу:

 • розробка Програми моніторингу;
 • проведення дослідження;
 • збір таоброблення результатів моніторингу;
 • аналіз таінтерпретація результатів моніторингу;
 • оприлюднення результатів моніторингу.

Перспективний план-графік внутрішнього контролю

 освітнього процесу

Навчальні дисципліни 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024\2025 2025/2026
Українська мова

 

* * * * *
Українська література

 

*
 

Зарубіжна література

*
  *
Іноземна мова (англійська)

 

*
Туристсько-краєзнавчий гурток *
Математика

 

*
Інформатика

 

*
Всесвітня історія

 

*
Історія України

 

*
Основи християнської етики

 

*
 

Біологія

*
Основи правознавства

 

*
Основи здоров’я

 

* *
Хімія

 

 

Психологвчний супровід навчального процесу

* * * * *
Фізика

 

*
Географія

 

*
 

Дошкільна група

*
Природознавство

 

Трудове навчання, технології

 

*
Фізична культура

 

** ** ** ** **
 

 

* * * * *
Гуртки художньо-мистецького спрямування

 

*
Образотворче мистецтво

 

*
Художня культура

 

*
Музичне мистецтво

 

*
Мистецтво

 

Сформованість навичок читання

 

* * * * *
Наступність 4, 5класів

 

* * * * *
Індивідуальне навчання

 

** ** ** ** **
Група продовженого дня

 

* * * * *
Робота шкільної бібліотеки

 

*
 

Виховна робота

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Виховний та психолого-педагогічний  напрямок діяльності школи.

4.4.1. Психолого-педагогічний  супровід.

Мета:сприяння створенню умов психологічного формування зрілої особистості з розвинутою самосвідомістю як основою для подальшого і професійного самовизначення; забезпечення розвитку рефлексивної свідомості та позитивної Я-концепції, створення умов для формування психічних новоутворень, що забезпечують здібності до самоідентичності, самоактуалізації. Профілактика насильницьких дій по відношенню до дітей, протидія торгівлі людьми, попередження булінгу.

Стратегічні завдання:

1.Збереження та зміцнення психічного здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями.

2.Сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.

Шляхи реалізації напрямку:

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Очікувані результати
1 Психолого-педагогічна діагностика:

-психологічна готовність першокласників;

-адаптація першокласників;

-визначення соціального статусу в колективі;

-адаптація до умов навчання в середній школі;

-визначення інтелектуаль-них здібностей;

-виявлення обдарованих та талановитих здобувачів освіти;

-визначення професійної спрямованості здобувачів освіти;

-вивчення особистісних рис та якостей, особливостей характеру, пізнавальних функцій;

-визначення рівня емоційного вигорання педагогів.

2022-2026 Практичний психолог,

соціальний педагог

Раннє виявлення здібностей, інтересів та нахилів, визначення причин труднощів у навчанні та адаптації; виявлення рівня шкільної адаптації, визначення особливостей інтелектуального та особистісного розвитку здобувачів освіти, вивчення навчальних мотивів та відносин, навчальних інтересів, схильностей, сприяння професійному самовизначенню.

Сприяння підвищенню психологічної культури та збереження психологічного здоров’я.

2 Корекційний напрям:

-корекційно-розвивальні заняття з профілактики шкільної дезадаптації;

– корекційна робота з метою зниження емоцій-ного напруження особис-тості;

-корекційна робота з обдарованими здобувача-ми освіти;

– соціально –перетворю-вальна робота з розвитку навичок комунікації, про-філактики конфліктів, об’-єднання класних колек-тивів;

– соціально – перетворю-вальна робота з розвитку професійних нахилів здобувачів освіти.

За потребою Практичний психолог,

соціальний педагог

Розвиток основних психічних функцій, формування довільності психічних процесів, самоконтролю, навичок самостійної навчальної діяльності та міжособистісного спілкування; корекція порушень розвитку особистості; вирішення та запобігання конфліктних ситуацій; формування кола знань про світ професій.
3 Профілактичний напрям:

– формування навичок здорового способу життя;

– запобігання насильству в родині та закладі освіти;

– попередження булінгу, протидія торгівлі людьми;

– підтримка дітей ВПО;

– супровід дітей в умовах інклюзивного навчання;

– попередження девіантної та суїцидальної поведінки, бездоглядності та правопорушень.

2022-2026 Практичний психолог,

соціальний педагог

Формування ціннісного ставлення до життя і здоров’я; зниження рівня проявів девіантної та суїцидальної поведін-ки, бездоглядності та правопорушень. Формування середо-вища без булінгу; негативного ставлення до насильства та дискри-мінації за статевою ознакою. Покращення мікроклімату в учнівському середовищі.
4 Консультативний напрям: допомога учням, вчителям та батькам з питань навчання, виховання, міжособистісних стосунків. 2022-2026 Практичний психолог,

соціальний педагог

Підвищення рівня психологічної обізна-ності учнів, вчителів та батьків, сприяння їх самовдосконаленню.
5 Просвітницький напрям:

розповсюдження знань про:

– вікові та психологічні особливості дитини;

– методи педагогічного впливу на особистість школяра;

– вміння займатися врегулюванням конфліктів;

– способи ефективного спілкування;

– особливості вибору майбутньої професії

2022-2026 Практичний психолог,

соціальний педагог

Підвищення рівня обізнаності здобувачів освіти, батьків, вчителів у галузі психології, людських стосунків, спілкування, конфліктів, девіантної поведінки, міжособистісних відносин, групових ролей.
4 Зв’язки з громадськістю:

– відвідування за місцем проживання здобувачів освіти;

-співпраця з представ-никами державних установ;

– посередницька діяльність між здобувачем освіти й державними та благодій-ними організаціями.

2022-2026 Соціальний педагог Досягнення взаємопорозуміння та співпраці між окремими особами, колективам и, соціальними групами, організаціями, державними органами управління.

 

4.4.2.Забезпечення національного виховання, розвитку  та соціалізації дітей та молоді.

Система освіти школи забезпечує формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до життя в постійно змінюваному, конкурентному, взаємозалежному світі.Пріорітетний напрямок виховної роботи –  національне виховання, що забезпечує громадянське, патріотичне, моральне, трудове виховання, формування здорового способу життя, соціальної активності, відповідальності та толерантності здобувачів освіти.

Мета: створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей.

Стратегічні завдання:

 • організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на засадах проєктної педагогіки;
 • створення програми виховання для окремого класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також – результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку здобувачів освіти;
 • змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей здобувачів освіти;
 • задоволення базових потреб особистості вихованця (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці, в самоактуалізації) в умовах окремого загальноосвітнього навчального закладу;
 • реалізація в процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;
 • оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;
 • створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід;
 • співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями;
 • інтеграція зусиль батьківської громади позашкільних закладів, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я.

Пріоритетні напрямки

 • збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я здобувачів освіти;
 • створення необхідних умов для розвитку творчого потенціалу особистості,перспектив її саморозвитку в колективі;
 • стимулювання ініціативності та життєвої активності дитини;
 • виховання на засадах загальнолюдських і національних цінностей.

 

Шляхи реалізації напрямку:

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Очікувані результати
1 Здійснення виховного процесу відповідно до діючих державних програм, інших нормативних актів, що обумовлюють виховну роботу в закладі освіти. 2022-2026 Адміністрація школи, педагогічний колектив Організація виховного процесу на основі принципів, державних програм, нормативних актів, що дозволяють виховати соціально-активну, освічену, моральну і фізично здорову особистість .
2 Впровадження активних форм виховної роботи шляхом застосування інноваційних методів та прийомів. 2022-2026 Адміністрація школи, педагогічний колектив Формування в здобувачів освіти громадської та правової свідомості, почуття власної гідності, творчого мислення, відповідальності, правових норм, духовного багатства.
3 Забезпечення ефективно-сті профілактики девіант-ної поведінки дітей та учнівської молоді, спряму-вання виховного процесу на попередження та подолання тютюно-палін-ня, вживання наркотичних та психотропних речовин, профілактики ВІЛ/СНІДу 2022-2026 Адміністрація школи, педагогічний колектив Збільшення кількості учнів і батьків, що ведуть здоровий спосіб життя і систематично займаються спортом. Створення оптимальних умов для забезпечення фізичного розвитку особистості, збереження її здоров’я.

 

4 Поєднання організаційно-педагогічної, родинно-сімейної, національно-культурної, просвітницької діяльністі педагогічних працівників, батьків, здобувачів освіти, громадських організацій. 2022-2026 Адміністрація школи, педагогічний колектив Створення гармонійного всебічного розвитку дитини, підготовка її до життя в існуючих соціальних умовах, реалізація її творчого потен-ціалу, формування у дітей моральних цінностей з пози-ції добра та справедливості
5 Формування у підростаючого покоління основи естетичної та екологічної культури, патріотичного, громадянського, національного, трудового виховання. 2022-2026 Адміністрація школи, педагогічний колектив Виховання різнобічно гармо-нійної особистості готової до виконання громадських і конституційних обов’язків, збереження духовних над-бань українського народу,  формування особистісних рис громадянина української держави, екологічної культури.
6 Відродження національних свят та обрядів, національних традицій. 2022-2026 Адміністрація школи, педагогічний колектив Формування у молодого покоління національних якостей, важливого ставлен-ня до культурної спадщини, до розвитку суспільства і культури, до відновлення духовних надбань народу.
7 Розширення сфери  діяльності учнів шляхом збереження та збільшення мережі гуртків, спортивних секцій, об’єднань за інтересами. 2022-2026 Адміністрація школи, педагогічний колектив Залучення дітей до експедиційної, художньо-практичної, навчально-пізнавальної діяльності.
8 Впровадження системи моніторингу досягнень у фестивалях, конкурсах, спортивних змаганнях різних рівнів 2022-2026 Адміністрація школи, педагогічний колектив
9 Профорієнтаційна робота 2022-2026 Адміністрація школи, педагогічний колектив Усвідомлений вибір здобува-чами освіти майбутньої професії, допомога у подальшому навчанні або працевлаштуванні випуск-ників. Виховання конкурен-тоспроможного випускника на ринку праці
10 Формування організатор-ських здібностей особис-тості, її суспільно-громад-ського досвіду через за-лучення школярів до гро-мадської діяльності, робо-та дитячого самовряду-вання 2022-2026 Адміністрація школи, педагогічний колектив Дієве самоврядування в закладі освіти та в класних колективах.
11 Проведення змістовного дозвілля учнівської моло-ді, спортивних змагань, фестивалів, свят тощо. 2022-2026 Адміністрація школи, педагогічний колектив Розвинені спортивні та творчі здібності  здобувачів освіти.
12 Проведення акцій та операцій зі збереження шкільного майна, трудо-вих десантів, екологічних місячників. 2022-2026 Адміністрація школи, педагогічний колектив Залучення більшості дітей та молоді в організації шкільного життя.
13 Залучення батьків учнів до життя закладу через організацію спільних справ. 2022-2026 Адміністрація школи, педагогічний колектив Збереження та примноження традицій закладу освіти.

 

 

 

4.5. Фінансово-господарський напрямок діяльності школи.

Мета: покращення матеріально-технічної бази школи на 2022-2026р.р.

Роботи Придбання
Вид робіт Об’єми Найменування Кількість
1 Виконання першо-чергових капітальних ремонтних робіт (за-міна вікон, ремонт покрівлі, ремонт інже-нерних мереж та ін.) Капітальний ремонт  навчальних кабінетів. Придбання меблів Меблева стінка для учбових кабінетів – 5шт,  Столи учнівські – 30шт., Стільці учнівські – 60шт
2 Оновлення дитя-чих ігрових/ спортивних майданчиків. Провести встановлення  покриття.
3 Виконання щоріч-них заходів з по-ліпшення проти-пожежної безпеки, готовності закладу до опалювального періоду, тощо. Протигаз – 1шт., Килимки диелектричні, калоші, рукавички диелектричнні  – 1 шт.,

Встановлення АПС.

Придбання комп’ютерної техніки та інформаційно-технічного забезпечення. Комп’ютерний клас (10 комп’ютерів, 10 столів для комп’ютерів)
4 Заміна приладів обліку. Перевірка лічильників. Придбання госпо-дарчих товарів та інвентар.  Лопати для очищення доріжок від снігу – 5 шт. Мітли, щітки – 5 шт.
5 Спил / кронування дерев. Кронування 30 дерев. Придбання медичних аптечок. Спірометр, динамометр ручний
6 Оновлення спеціального обладнання навчальних класів.  Навчальне обладнання та інструмент для шкільної майстерні.
7 Оновлення літератури в бібліотеці Навчально-методичну літературу.

Першочергові ремонтні роботи

№ з/п Вид робіт Об’єми
1 Капітальний ремонт покрівлі Корпус № 2
2 Заміна огорожі 100 метрів
3 Будівництво пандусу
4 Ремонт вхідних груп 3-шт


 

5.СТРАТЕГІЧНІ ПРОЄКТИ.

5.1.Проєкт « Підвищення якості навчання здобувачів освіти».

Мета: висока якість освітнього процесу та пріоритетність освіти в системі всебічного розвитку особистості.

Стратегічні завдання:

1.Удосконалення процесу навчання, спрямованого на розвиток особистості здобувача освіти, навчання його самостійно оволодівати новими завданнями, на формування функціональних, мотиваційних та соціальних компетентностей.

2.Запровадження індивідуально-диференційованого, особистісно орієнтованого підходу до навчання.

 1. Формувальне оцінювання результатів навчальних досягнень здобувачів освіти. 4.Застосування інтерактивних технологій навчання й виховання в навчально-виховному процесі.

5.Проведення вчителями закладу відкритих показових уроків з використанням сучасних технологій.

6.Вивчення нових освітніх технологій шляхом самоосвіти, участі в теоретичних семінарах, семінарах-практикумах тощо.

Шляхи реалізації проєкту

№ п/п Захід Термін Відповідальний Очікувані результати
1 Забезпечення  необхідних оптимальних умов для впровадження оновленого змісту освіти та новітніх технологій під час роботи з дітьми, педагогічними працівниками і батьками; створення розвивально-освітньго простору школи з метою врахування індивідуальних особливостей і можливостей самоактуалізації та самореалізації здобувачів освіти. 2022-2026р.р. Адміністрація школи 1.Поліпшення якості навчання здобувачів освіти.

2.Формування інтересу учнівської молоді до знань, ціннісних пріоритетів та ціннісних орієнтацій до навчання.

3.Сприяння розвитку наукових досліджень серед здобувачів освіти, самостійного опрацювання ними додаткових інформаційних джерел.

4.Задоволення освітніх потреб та життєвих сподівань здобувачів освіти.

5.Високий рівень готовності здобувачів освіти до різних видів підсумкового  контролю.

 

 

2 Здійснення  організації освітнього процесу у школі відповідно до завдань Нової української школи. 2022-2026р.р. Педагогічний колектив
3 Продовження оновлювання матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних кабінетів. 2022-2026р.р. Педагогічний колектив
4 Удосконалення системи інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, створювати комфортні умови їх перебування в освітньому закладі, готувати дітей у класних колективах та закладах, батьків та педагогів до взаємодії з ними. 2022-2026р.р. Педагогічний колектив
5 Здійснення  профілактики насилля та булінгу в освітньому середовищі. 2022-2026р.р. Класні керівники
6 Формування готовності педагогів до впровадження в освітній процес інноваційних технологій на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації. 2022-2026р.р. Адміністрація школи
7 Продовження процесу впровадження STEM-освіти через різні форми методичної роботи. 2022р. Вчителі природничо-математичного напрямку
8 Забезпечення умов для вивчення іноземних мов у контексті міжкультурної парадигми засобами єдності предметного та емоційно-ціннісного компонентів. 2022-2026р.р. Вчителі іноземної мови
9 Забезпечення умов для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та індивідуальної освітньої траєкторії розвитку здобувачів освіти відповідно до їх особистісних потреб, інтересів, здібностей. 2022-2026р.р. Педагогічний колектив
10 Популяризація досвіду учителів – підлотників НУШ для створення умов професійної адаптації педагогів в умовах освітніх змін. 2022р. Методична рада
11 Застосовання різних форм роботи з обдарованою молоддю. Сприяння у відзначенні талановитих здобувачів освіти та педагогічних працівників, які проводять відповідну роботу з ними. 2022-2026р.р. Практичний психолог, заступник директора
12 Спрямування зусиль педагогічного колективу здобувачів освіти щодо належної підготовки упродовж навчального року до державної підсумкової атестації, проходження незалежного зовнішнього оцінювання. 2022-2026р.р. Адміністрація школи
13 Конроль за  дотриманням чинного законодавства щодо навчання дітей із порушенням психофізичного розвитку за індивідуальною формою навчання. 2022-2026р.р. Адміністрація школи
14 Удосконалення  системи управління освітнім закладом,  делегування повноважень громадським структурам (рада школи, учнівські ради) в умовах децентралізації. 2022-2026р.р. Адміністрація школи
15 Продовження роботи із надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги сім’ям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, учасникам АТО, переселеним членам сімей із зони АТО і родичам загиблих під час військових дій. 2022-2026р.р. Соціальний педагог
16 Активізація роботи щодо створення Інтернет-ресурсів учителями –предметниками. 2022-2026р.р. Адміністрація школи, вчителі інформатики
17 Активне використання педагогічних інновацій, особливо сфери ІКТ. 2022-2026р.р. Педагогічний колектив
18 Забезпечення реалізації системи внутрішньої якості закладу загальної середньої освіти відповідно до п.3 статті 41 Закону України «Про освіту». 2022-2026р.р. Адміністрація школи
19 Створення умов для розвитку пошукової творчої активності та дослідницько-екпериментальної діяльності педагогічних кадрів. 2022-2026р.р. Педагогічний колектив
20 Рзвиток співробітництва з міжнародними організаціями та установами, зарубіжними освітянськими фондами щодо становлення освітньої системи в умовах полікультурного світу 2022-2026р.р. Педагогічний колектив
21 Контроль реального стану фізичного здоров’я дітей, залучення  до цього відповідних фахівців. 2022-2026р.р. Медичні працівник, класні керівники, вчителі-предметники
22 Забезпечення прозорості на інформаційну відкритість закладу освіти. 2022-2026р.р. Адміністрація школи
23 Забезпечення систематичного контролю за відвідуванням здобувачами освіти уроків, організація конкретної роботи щодо зміцнення дисципліни в учнівському колективі. Забезпечення змістовної організації дозвілля, залучення здобувачів освіти до занять у гуртках, клубах за інтересами. 2022-2026р.р. Заступник директора з виховної роботи
24 Забезпечення реалізації профілактичних заходів, широкої психологічної просвіти педагогів, здобувачів освіти, батьків щодо конкретного виявлення дітей, чиї риси поведінки створюють підвищений ризик суїциду, здійснення індивідуальної роботи з цією категорією дітей. 2022-2026р.р. Заступник директора з виховної роботи
25 Уникнення перевантаження здобувачів освіти, врахувати їх результати навчання у закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах. 2022-2026р.р. Заступник директора з навчально-виховної  роботи
26 Забезпечення результативної участі  здобувачів освіти у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, турнірах, інтернет олімпіадах, конкурсах учнівської творчості, змаганнях. 2022-2026р.р. Заступник директора з навчально-виховної  роботи
27 Забезпечення в приміщеннях та на території безпечні та комфортні умови для навчання та праці. 2026-2025р.р. Завідувачі  кабінетами  та  заступник  директора  з  господарської  роботи
28 Організація роботи харчоблоку. 2022-2026р.р. Адміністрація школи
29 Забезпечення адаптації здобувачів освіти і педагогічних працівників до освітньої діяльності в школі. 2022-2026р.р. Практичний  психолог
30 Середовище школи мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, ведення здорового способу життя. 2022-2026р.р. Адміністрація школи
31 Ресурси бібліотеки використовуються для формування інформаційно-комунікаційної компетентності здобувачів освіти. 2022-2026р.р. Бібліотекар

 

 

5.2.Проєкт «Єдиний інформаційний простір».

Мета проєкту: створення єдиного інформаційно-освітнього простору, який включає сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють застосовувати в освітньому процесі нові інформаційні технології і здійснювати збір, зберігання і обробку даних системи освіти. Єдиний інформаційно-освітній простір здійснює підтримку освітнього процесу і автоматизацію управлінської діяльності, забезпечує підвищення якості освіти і будується на основі розвитку ІКТ компетентностей адміністрації, педагогів та здобувачів освіти. Основними учасниками і користувачами єдиного інформаційно-освітнього простору мають бути: педагоги, здобувачі освіти, адміністрація школи, батьки.

Шляхи реалізації проекту

№ п/п Захід Термін Відповідальний Очікувані результати
І Організаційний етап
1 Моніторинг вивчення реального рівня володіння ІКТ учителями. 2022 р. Заступник директора з  навчально-виховної роботи 1.Створення комп’ютерної інфраструктури освітнього закладу.

2.Об’єднання вчителів різних спеціальностей для реалізації Стратегії розвиту школи.

3.Створення матеріально-технічної та науково-методичної бази даних.

4.Оновлення наповнюваності шкільного сайту.

5.Практичне засвоєння, а в подальшому застосування педагогами та здобувачами освіти ІКТ в освітньомупроцесі.

2 Створення умов для навчання співробітників школи нових комп’ютерних технологій 2022 р. Директор школи, заступники директора, вчителі інформатики
3 Вивчення передових освітніх технологій 2022 р Директор, заступники директора, творча група, вчителі.
4 Створення внутрішньої бази інформаційних ресурсів 2022 р Директор, заступники директора
5 Впровадження навчальних програм з ІКТ – підтримкою 2022 р Заступник директора, вчителі, керівники МО.
Методичні заходи на реалізацію проєкту
6 Круглий стіл «Проектна технологія: суть, досвід використання, перспективи». 2022 р. Заступник директора, вчитель інформатики
7 Засідання творчої групи «Комп’ютерні технології – один із шляхів підвищення мотивації на уроках» 2022 р. Голови МО
ІІ етап  (Реалізаційний )
1 Нарощування комп’ютерної мережі у школі ( 1-ші класи) 2022 – 2026 роки Адміністрація школи
2 Систематизація інформаційних ресурсів закладу 2022 рік творча група вчителів
4 Розвиток шкільного сайту 2022- 2026 роки Заступник директора
5 Залучення батьків до спілкування через ІКТ – технології (сайт школи, блоги вчителів) 2022- 2026 н.р. Адміністрація школи, батьківський комітет.
6 Інформатизація бібліотечної діяльності 2022- 2026 роки Бібліотекар
7 Продовження впровадження навчальних програм з ІКТ – підтримкою 2022 – 2026 роки Директор, заступник директора, вчителі.
8 Організація внутрішньої системи підтримки обміну досвідом в галузі ІКТ 2022 – 2026 роки Заступники директора, творча група
Методичні заходи на реалізацію проекту
9 Педагогічна рада «Використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення професійної компетентності» 2022 рік Заступник директора з НВР
10 Семінар «Можливості ІКТ та мультимедійних засобів навчання в організації активної навчально-пізнавальної діяльності школярів» 2022 рік Заступник директора
11 Конференція «Дистанційна освіта – один із напрямків розвитку освіт-нього процесу. Можливості та напрямки дистанційної освіти для вчителів і учнів» 2023 рік Заступник директора
12 Семінар «Конструювання та раціональна організація комп’ютерного-орієнтованого уроку. Перспективи та вдосконалення» 2024 рік Вчителі .інформатики
13 Батьківський лекторій «Безпека в Інтернеті – контроль» 2022 рік Директор
III етап  (Узагальнюючий)
1 Мультимедійне оснащення навчальних кабінетів. Створення умов для навчання співробітників школи нових комп’ютерних технологій. 2026 рік Адміністрація школи, вчителі, меценати, благодійні організації
2 Систематизація інформаційних ресурсів закладу 2026 рік Директор, заступники директора, вчителі
3 Оснащення предметних кабінетів інтерактивним устаткуванням 2026 рік Адміністрація школи, вчителі, меценати, благодійні організації
4 Впровадження дистанційної освіти 2022-2026 роки Адміністрація школи, вчителі.

 

5.3.Проєкт«Допрофільна  середня освіта».

Мета проєкту:забезпечення рівного доступу до здобуття якісної  до профільної  підготовки здобувачів освіти; виявлення та розвиток професійних інтересів здобувачів освіти; реалізація ідей неперервної освіти впродовж життя.

Завдання проєкту:

-забезпечити рівний і безоплатний доступ старшокласників до початкової допрофесійної підготовки;

-забезпечити диференціацію, варіативність здобуття освіти;

-спрямувати підлітків щодо майбутньої професійної діяльності;

Пріоритети проєкту: формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної  та  інших компетентностей  здобувачів освіти на допрофільному рівні та створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб здобувачів освіти в процесі їхньої профільної середньої підготовки.

Шляхи реалізації проєкту

Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Очікувані результати:
Інформаційно-організаційні заходи  

1.Підготовка здобувачів освіти до свідомого вибору майбутньої професії.

 

1. Продовжити роботу над удосконаленням організаційно-педагогічних та інформаційних умов реалізації допрофільного навчання. 2022 Заступник директора з навчально-виховної роботи
2 Вивчення нормативно-правової бази організації профорієнтаційної роботи. 2022 Заступник директора з навчально-виховної роботи
3 Провести моніторингове дослідження профорієнтаційної роботи педагогів. Упродовж І семестру кожного навч. року Заступник директора з навчально-виховної роботи
4 На основі аналізу удосконалювати позакласну роботу, направлену на розвиток компетентностей здобувачів освіти. 2022-2026 Заступник директора з навчально-виховної роботи
5 Здійснювати моніторинг щодо відстеження ефективності системи профорієнтаційної роботи закладу освіти. 2022-2026 Заступник директора з навчально-виховної роботи
6 Проводити системний моніторинг щодо вивчення думки здобувачів освіти, батьків, педагогів із питань організації профорієнтаційної роботи. 2022-2026 Директор школи
7 Створювати освітньо-матеріальну базу забезпечення допрофільної середньої освіти в закладі з урахуванням різних механізмів фінансування. 2022-2026 Адміністрація школи
Психолого-педагогічні заходи
8 Забезпечити координацію інформаційних та ресурсних потоків між закладом освіти та навчальними закладами, які дають професійну підготовку. 2022-2026 Адміністрація школи
9 Поповнювати бібліотечні фонди освітньо-методичною, сучасною довідковою літературою відповідно до обраних профілів. 2022-2022 Адміністрація школи, бібліотекар
10 Забезпечити психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки. 2021-2026 роки Заступник директора з навчально-виховної роботи
Методичні заходи на реалізацію проєкту
11 Методична рада «Моніторин-говий супровід ефективності допрофільної середньої освіти» 2022 Заступник директора з навчально-виховної роботи
12 Нарада при директорові з питання: «Сучасні методики на шляху удосконалення допрофільної середньої освіти» 2023 Заступник директора з навчально-виховної роботи
13 Нарада при директорові: «Стан реалізації проєкту «Допрофільна середня освіта» 2024 рік директор
14 Нарада при директору: «Допрофільна середня освітян: погляд ув майбутнє» 2026 рік Директор

5.4.Проєкт«Обдарована дитина».

Мета проєкту:створення оптимальних умов для виявлення, розвитку і реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.

Шляхи реалізації проєкту

Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Очікувані результатии
Організаційно-педагогічні заходи 1.Формування банку даних із різноманітних напрямків роботи з обдарованими дітьми.

2.Створення системи виявлення та розвитку обдарованих і талановитих дітей.

3.Створення умов для їх самореалізації через надання якісних освітніх послуг, особистісно-орієнтований освітній процес, доступ до сучасних і традиційних інформаційних ресурсів.

4.Значні досягнення у предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах районного, обласного, Всеукраїнського рівня.

 

1 Систематично поповнювати шкільний інформаційний банк даних про:

-інтелектуально обдарованих дітей; ·

-творчо обдарованих дітей;

-спортивно обдарованих дітей;

-технічно обдарованих дітей.

До 01.10 щороку Заступник директора з навчально-виховної роботи
2 Висвітлювати інформацію про обдарованих дітей, їх досягненнях на шкільному сайті. систематично Заступник директора з навчально-виховної роботи
3 Оформити і поповнювати банк даних для роботи з обдарованими дітьми з метою визначення творчо обдарованих підлітків та надання їм необхідної підтримки. До 01.10 кожного року Заступник директора з навчально-виховної роботи
4 Здійснювати інформаційно-педагогічний супровід обдарованих дітей з метою надання консультацій щодо створення особистих портфоліо в рамках · круглого столу «Портфоліо здобувача освіти – крок до успіху». До 15.12 кожного року систематично Заступник директора з навчально-виховної роботи
5 Забезпечення умов для систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми, шляхом участі в семінарах і практикумах. Постійно Адміністрація школи
6 Поновлювати методичними рекомендаціями науково-методичну базу даних з формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів, розумових, емоційних перевантажень здобувачів освіти. До 15.09 кожного року Психолог
7 Здійснення особистісно орієнтованого підходу до здобувачів освіти шляхом впровадження нових технологій освітнього процесу. 2022-2026 роки Педагоги, класні керівники
8 Координація дій з культурно-просвітницькими закладами регіону. Постійно Адміністрація школи
9 Здійснення педагогічного відбору методик педагогічних технологій, особистісно розвивальних методик з предметів, що відповідають формам і завданням здобуття освіти обдарованих дітей. Поповнювати методичну скарбничку «Сучасні форми, методи і прийоми роботи з обдарованими дітьми». Постійно Керівники МО
10 Пропаганда кращих авторських розробок дидактичного, психолого-педагогічного забезпечення освітнього процесу · на засіданнях МО під час участі в педагогічних семінарах. 2 рази на рік Керівники МО Шкільний психолог
Соціально-психологічне забезпечення
11 Розробка та апробація системи ранньої поетапної діагностики та своєчасного виявлення талановитих дітей. 2022 – 2023 роки Психологічна служба
12 Здійснювати психологічний моніторинг з метою виявлення обдарованих здобувачів освіти. Постійно Психологічна служба
13 Організація семінару для педагогів, спрямованого на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної підготовки для роботи з обдарованими дітьми. Постійно Психологічна служба
14 Проведення психологічних обстежень особливостей обдарованих дітей Постійно Психологічна служба
15 Впровадження в роботу рекомендацій з профілактики емоційних та розумових перевантажень, запобігання стресів обдарованих дітей. Постійно Психологічна служба
16 Удосконалення алгоритмів, пам’яток для обдарованих дітей, способів проведення самостійної науково-дослідницької діяльності. 2022-2026роки Психологічна служба
17 Залучення здобувачів освіти до соціологічних досліджень як форми наукової роботи. Постійно Соціально-психологічна служба
18 Організація консультування батьків здобувачів освіти щодо роботи з обдарованими дітьми. Постійно Соціально-психологічна служба
19 Підвищення рівня мотивації здобувачів освіти закладу як основа здобуття якісної освіти. Постійно Психолог, вчителі, класні керівники
Педагогічний супровід
20 Удосконалення системи заходів щодо ефективної підготовки здобувачів освіти до участі у І етапі олімпіад з базових дисциплін Постійно Заступник директора з навчально-виховної роботи
21 Організація і проведення предметних олімпіад. Жовтень кожного року Заступник директора з навчально-виховної роботи
22 Підготовка здобувачів освіти до участі в ІІ, ІІІ, ІV етапах предметних олімпіад. Постійно Заступник директора з навчально-виховної роботи Педагоги
23 Організувати та взяти участь у міжнародних інтерактивних конкурсах з предметів природночо- математичного циклу («Кенгуру», «Левеня» та інші), філологічного циклу («Геліантус», «Грінвіч» тощо) Кожного року Заступник директора з навчально-виховної роботи Педагоги
24 На сторінках шкільного сайту систематично наповнювати рубрику «Наші досягнення» за результатами участі здобувачів освіти у різних конкурсах, турнірах тощо Постійно кожного року Заступник директора з навчально-виховної роботи, вчителі інформатики
25 Відзначати переможців та призерів олімпіад, творчо обдарованих здобувачів освіти на святі «Гордість школи» Травень кожного року Адміністрація школи

Педагоги

26 Започаткувати та удосконалити роботу гуртків, направлених на розвиток творчості естетично обдарованих дітей: вокального,

декоративно – ужиткового, хореографічного

2022-2026рр Заступник директора з навчально-виховної роботи
27 Проводити творчі звіти учасників гуртків наприкінці кожного навчального року Травень щороку Керівники гуртків.
28 Постійно організовувати зустрічі з успішними особистостями ОТГ, колишніх випускників школи 1-2 рази на рік Заступники директора

Класні керівники

29 Оформлення інформаційно-аналітичного документа: «Моніторинг результативності роботи з обдарованими дітьми» Травень кожного року Заступник директора з навчально-виховної роботи,керівники МО
Методичні заходи на реалізацію проєкту
30 Семінар «Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми» · 2025-2026 н.р. Заступник директора з навчально-виховної роботи
31 Круглий стіл «Результативність роботи з обдарованими дітьми» 2024-2025 н.р. Заступник директора з навчально-виховної роботи
32 Нарада при директорові «Робота з обдарованими: проблеми і перспективи» 2023-2024 Заступник директора з навчально-виховної роботи
33 Семінар «Шляхи підвищення рівня мотивації саморозвитку здобувачів освіти як основа успішної освітньої діяльності» 2021-2022 н.р. Заступник директора з навчально-виховної роботи
34 Методична рада «Роль наставника у творчому зростанні здобувача освіти» 2023-2024 н.р. Заступник директора з навчально-виховної роботи

5.5.Проєкт: «Інновації в НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ».

Мета проєкту:підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів організації освітньої діяльності.

Завдання проєкту:

-оновлення змісту навчання та побудова його на концептуальній основі новаторських освітніх технологій;

– розвиток системи забезпечення якості освітніх послуг;

-підвищення ефективності управління якістю освіти в школі;

-підвищення конкурентоздатності школи в соціумі;

-пошук та розробка ефективних методів освітнього процесу, управління освітнім процесом та професійним розвитком педагогів;

-упровадження нових та модернізованих форм і методів управлінської діяльності.

Шляхи реалізації проєкту

Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Очікувані результати
1 Теоретична, науково-методична підтримка педагогів до інноваційної роботи, створення сприятливого психологічного клімату. Постійно Адміністрація школи 1.Узагальнення основних шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують якісну організацію освітнього процесу.

2.Відкритість школи до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти.

3.Ефективна організація науково – методичних структур колегіального управління (науково – методичні ради, малі педагогічні ради, творчі групи, тощо).

4.Запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації школи.

5.Створення в педагогічному колективі  закладу освіти власну модель інноваційного розвитку.

 

2 Забезпечити участь освітнього закладу в Програмі Нової української школи. Створення ініціативної групи у закладі. 2022-2026 рр. Заступники директора
3 Запровадження інновацій в управлінні освітнім закладом. Постійно Адміністрація школи
4 Створення картотеки з проблеми «Інноваційні технології освітнього процесу». 2022 р. Заступник з НВР
5 Опрацювання науково-методичної літератури з даної проблеми. Здійснювати інформаційне забезпечення педагогів із питань запровадження освітніх інновацій (ознайомлення педагогічних працівників із науковими процесами, рекомендаціями, іншими матеріалами). 2022 р. Заступник з НВР Творча група «Інновації у Новій українській школі»
6 Вивчення педагогічного досвіду вчителів школи, України. 2022-2026 р.р. Заступник з НВР Голови МО

Творча група «Інновації у Новій українській школі»

7 Діагностування рівня підготовленості педагогічних працівників школи до інноваційної діяльності. 2022 рік Заступник з НВР Психолог
8 Розробка рекомендацій щодо впровадження інновацій у практику роботи школи :

– рекомендувати педагогам для опрацювання сучасні науково-методичні посібники, монографії, рекомендації конференції;

– надавати методичну допомогу педагогам у розробці індивідуальної траєкторії професійного й особистого розвитку.

2022-2023н.р. Заступник з НВР Голови МО Творча група «Інновації в Новій українській школі»
9 Апробація теоретичних положень та методичних рекомендацій. 2022-2026 н.р. Заступник з НВР Голови МО Творча група «Інновації у Новій українській школі»
10 Проведення роботи з колективом закладу освіти щодо впровадження компетентнісно орієнтованої технології навчання:

– психологічна  та мотиваційна підготовка;

– теоретична підготовка.

2022-2023 н.р Заступник з НВР Голови МО Творча група «Інновації у Новій українській школі»
11 Створення умов, за яких можлива інноваційна педагогічна діяльність. 2022-2026 н.р Адміністрація школи
12 Аналіз проміжних результатів напрацювань у практиці роботи членів творчої групи. 2022-2026 н.р. Заступник з НВР Голови МО

Творча група «Інновації у новій українській школі»

13 Управління процесом впровадження інноваційних знахідок у школі. 2022-2026 н.р. Адміністрація школи
14 Освоєння нових педагогічних ідей шляхом залучення педагогів до інноваційної діяльності:

– засідання педагогічної ради, круглі столи,семінари тощо;

– творча діяльність педагогів у методичних об’єднаннях;

– участь у науково-практичних конференціях;

– узагальнення власного досвіду та досвіду  колег;

– сертифікація на курсах підвищення кваліфікації;

– самостійна дослідницька, творча робота над темою, проблемою.

2022-2026 н.р. Заступник з НВР Голови МО

Творча група «Інновації у новій українській школі»

15 Узагальнення досвіду роботи членів творчої групи: розробка рекомендацій та порад щодо впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій. 2024-2025 н.р. Заступник з НВР Голови МО

Творча група «Інновації у Новій українській школі»

16 Вивчення та узагальнення стану роботи з упровадження інноваційних процесів у школі. 2025-2026 н.р. Заступник з НВР Голови МО

Творча група «Інновації у Новій українській школі»

17 Захист напрацювань на засіданнях педагогічної ради, методичної ради. 2024-2025 н.р. Заступник з НВР Голови МО

Творча група «Інновації у Новій українській школі»

18 Моніторинг якості інноваційної діяльності. 2022-2026 н.р. Заступник з НВР Голови МО

Творча група «Інновації у Новій українській школі»

19 Проєктування оновленого освітнього простору школи. 2022-2026 н.р. Заступник з НВР Голови МО Творча група «Інновації у новій українській школі»
20 Здійснення діагностику щодо виявлення готовності педагога до інноваційної діяльності (анкетування, аналіз освітнього процесу, участь у методичних заходах). 2022-2024 н.р. Заступник з НВР Голови МО
21 Координація та супровід окремих інноваційних проектів. За потребою Адміністрація школи
22 Конференція «Використання досягнень науки у системі роботи вчителя – основа розвитку творчої особистості здобувача освіти». 2022-2023 рік Заступник НВР
23 Семінар «Інновації в освітньому процесі. Шляхи впровадження». 2022-2023 н.р. Заступник НВР
24 Методична рада «Вдосконалення самоосвіти вчителя – чинник професійного зростання». 2023-2024 н.р. Заступник НВР
25 Круглий стіл «Професійне зростання вчителя в сучасному освітньому просторі». 2022-2023 н.р. Заступник НВР

5.6.Проєкт«Заклад освіти – толерантне середовище, вільне від булінгу».

Мета проєкту:

-сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального та морального потенціалу; формуванню особистості патріота України, гідного громадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної Європейської цивілізації;

-скоординувати зусилля педагогічної, батьківської громадськості для попередження булінгу, протиправних дій та вчинків серед здобувачів освіти;

-організувати профілактичну роботу на основі глибокого вивчення причин і умов, які сприяють скоєнню здобувачами освіти правопорушень;

-забезпечити організацію змістовного дозвілля та відпочинку;

-поліпшити роботу психологічної служби, головну увагу приділити соціально-психолого-педагогічній допомозі здобувачам освіти та їхнім батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх;

-налагодити правову пропаганду й освіту через наочну агітацію та шкільну газету;

Шляхи реалізації проєкту

 

 

№ п/п Назва заходу Термін виконання Відповідаль-ний Очікувані результати:
Діагностичний етап  
1 Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах. 2022 Психолог школи 1.Створення системи виховної та профілактичної роботи в закладі.

2.Допомога здобувачам освіти та їхнім батькам у захисті своїх прав, інтересів.

3.Навчання дітей знаходити вихід із кризових ситуацій та захищати себе від усіх видів насильства (булінгу).

4.Профілактика правопорушень і злочинності серед молоді.

5.Створення безпечного толерантного середовища.

 

2 Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах:

– спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти;

– опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

– психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів здобувачів освіти;

– соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

– визначення рівня тривоги та депресії  здобувачів освіти.

2022-2026 Класні керівники,

практичний психолог школи

 Інформаційно-профілактичні заходи
1 Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільній батьківській конференції. Вересень

2022

Директор школи
2 Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі ». 2022 Заступник директора з ВР
3 Розробка пам’ятки «Маркери булінгу». 2022 Заступник директора з ВР
4 Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом». 2022-2023 Психолог школи
5 Контроль стану попередження випадків  боулінгу. 2022-2026 Директор школи
6 Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски боулінгу.» 2022 Психолог школи
7 Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню. 2022-2026 Заступник директора з ВР
 Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти  
1 Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків. 2022-2026 Класні керівники
2 Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять. 2022-2026 Класні керівники
3 Робота відеозалу. Перегляд кінострічок відповідної спрямованості. 2022-2026 Учитель інформатики
4 Засідання дискусійного клубу старшокласників «Як довіряти й бути вдячним». 2022 Педагог-організатор
5 Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творів, на уроках історії. 2022-2026 Класоводи, учителі літератури, історії
6 Проведення заходів  у межах Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу». 10-14 грудня Класні керівники, учитель правознавства, практичний психолог школи
7 Проведення заходів  у межах тематичного тижня «Тиждень дитячих мрій та добрих справ». 2024 Класні керівники, учителі-предметники
8 Проведення заходів  у межах тематичного тижня «Сильні духом». 2025 Заступник директора з ВР
9 Проєкт «Зупиніться! Моя історія про булінг і кібербулінг». 2022-2023 Педагог-організатор
10 Листівки, колажі, бюлетені антибулінгового спрямування. 2022-2026 Педагог-організатор
 Психологічний супровід  
1 Діагностика стану психологічного клімату класу. 2022 Психолог школи
2 Спостереження під час освітнього процесу, позаурочний час. 2022-2026 Психолог школи
3 Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу. 2022-2026 Психолог школи
4 Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу. 2022-2026 Психолог школи
Робота з батьками  
1 Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі». 2022 Класні керівники
2 Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для  дитини. 2022-2026 Психолог школи
3 Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті». 2022 Психолог школи

Вчитель інформатики

4 Інформаційна робота через інтернет-сторінки. 2022-2026 Заступник директора з ВР

 

5.7.Проєкт«Кадрове забезпечення освітнього процесу».

Мета:забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу в громаді.

Завдання проєкту:

-сприяти оптимізації кадрового забезпечення школи;

-забезпечити сприятливі та комфортні умови організаційно-педагогічної, методичної роботи;

-створити атмосферу спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників освітнього процесу;

-сприяти формуванню систем психологічної та правової освіти, підвищенню компетентності педагогічних працівників.

Шляхи реалізації проєкту

Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Очікувані результати
1 За результатами діяльності представляти педагогічних працівників до нагородження відповідними заохочувальними преміями. 2022-2026 роки Адміністрація школи 1.Стабілізація кадрового складу закладу освіти.

2.Підвищення професійного рівня педагогічних працівників.

3.Моральне та матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогів.

4.Підвищення престижу педагогічної професії в громаді та утвердження соціального статусу вчителя.

2 Забезпечувати умови для своєчасного підвищення кваліфікації та професійного зростання в міжатестаційний період. 2022-2026 роки Адміністрація школи
.3 Забезпечувати умови для участі педагогів у конкурсах професійної майстерності, здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності. 2022-2026 роки Адміністрація школи
4 Здійснювати передплату періодичних та фахових видань. 2022-2026 роки Засновник
5 Оновити та модернізувати методичний куток, забезпечити його сучасною науково-методичною літературою та інформаційно-комп’ютерними ресурсами для оптимізації умов самоосвітньої діяльності педагогічних працівників школи До 2023 року Адміністрація школи
6 Визначити на період до 2026 року потреби в педагогічних працівниках 2022 Адміністрація школи
7 Забезпечити виплату винагород учителям, учні яких зайняли призові місці на ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах, у конкурсах-захистах за програмою МАНу, у спортивних змаганнях, фестивалях тощо (за можливістю). 2022-2026 роки Адміністрація школи
Методичні заходи на реалізацію проекту
9 Круглий стіл «Професійна етика вчителя». 2022 н.р. Заступник директора з навчально-виховної роботи
10 Семінар «Імідж сучасного вчителя». 2023 н.р. Заступник директора з навчально- виховної роботи
11 Методична рада «Створення умов для педагогічної творчості вчителів». 2022 н.р. Заступник директора з виховної роботи

 

5.8.Проєкт «РеалізаціяSTEM-освіти»

Модернізація системи освіти, підвищення конкурентоспроможності економіки, інформатизація суспільства та розвиток науково-технічного прогресу визначають якісно нові підходи до організації освітнього процесу. Посилення ролі STEM-освіти зумовлюється підвищенням мотивації учнівської молоді до вивчення предметів природничо-математичного циклу й водночас високим попитом виробничої сфери на працівників, які володіють компетентностями для постановки і виконання завдань у  таких сферах: інженерія, медицина, екологія, IT, фармацевтика, нанотехнології, авіабудування та інших.

Мета :підхід до освітнього процесу, відповідно до якого основою набуття знань є проста та доступна візуалізація наукових явищ, що дає змогу легко охопити і здобути знання на основі практики та глибокого розуміння процесів.

 

№ з/п
Зміст
Відповідальний Строки

виконання

Очікувані результати
1
Аналіз наукових та науково-практичних педагогічних літературних джерел із питань моделювання та впровадження системи STEM-освіти з метою побудови кластеру знань.
Голови методичних об’єднань  природничо-математичних дисциплін  2023

 

 Кластер знань,

що сприятиме концептуальному  використанню підходів  STEM-освіти.

2  Опрацювання  концептуальних засад STEM-освіти, їх можливого та доцільного співвіднесення із засадами традиційної освіти у навчальному закладі . Голови методичних об’єднань  природничо-математичних дисциплін 2023 Кластер знань, що сприятиме концептуальному

використанню підходів STEM-освіти.

3 Розробка веб-ресурсу закладу з метою забезпечення постійного інформаційно-методичного супроводу впровадження та поширення   досвіду. Вчитель інформатики 2022  Створення веб-сторінки  на сайті закладу.

 

4 Вивчення  готовності  здобувачів освіти   до впровадження STEM-освіти.

 

Практичний психолог

 

2022 Аналітична  інформація за результатами опитування.
5
Проведення діагностики мотиваційної  та технологічної готовності педагогічних працівників закладу до впровадження STEM-освіти.
Практичний психолог

 

2022 Внесення змін до планів методичної роботи з педагогічними працівниками, плану курсової підготовки.
6 Проведення установчого семінару – наради

« Науково – методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти».

 Вчитель фізики

 

2023 Підготовка педагогічного колективу до здійснення роботи.
7 Проведення семінару-практикуму для педагогічного колективу з метою ознайомлення з особливостями реалізаціїSTEM-освітніх інновацій у  освітньому процесі закладу. Голови методичних об’єднань 2023 Первинна підготовка педагогічного колективу до здійснення дослідно-експериментальної роботи.
8 Зміщення акцентів у освітній діяльності з вузькопредметних на загально дидактичні.

 

Учителі природничо-математичного напрямку 2022-2026 Підвищення рівнів сформованості учнівських компетентностей.
9 Запровадження наскрізного навчання, компетентнісно орієнтованих форм і методів навчання, системно-діяльнісного підходу. Учителі природничо-математичного напрямку 2022-2026 Підвищення рівнів сформованості учнівських компетентностей.
10 Запровадження інноваційних, ігрових технологій навчання, інтерактивних методів групового навчання, проблемних методик з розвитку критичного і системного мислення. Учителі природничо-математичного напрямку 2022-2026 Підвищення рівнів сформованості учнівських компетентностей.
11 Створення педагогічних умов для здобуття результативного  індивідуального досвіду проектної діяльності  здобувачами освіти та розроблення стартапів. Учителі природничо-математичного напрямку 2022-2026 Підвищення рівнів сформованості учнівських компетентностей.
13 Запровадження інтегрованих уроків, що спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків. Учителі природничо-математичного напрямку 2022 формуванню в учнів цілісного, системного світогляду.
14 Ознайомлення  з досвідом педагогів-новаторів, які здійснюють освітній процес на засадах інтеграції. Учителі природничо-математичного напрямку 2023 Підвищення фахової майстерності педагогів.
15 Урізноманітнення способів навчальної взаємодії та надання пріоритету засвоєнню навчального матеріалу, формуванню компетентностей під час екскурсій, квестів, конкурсів, фестивалів, хакатонів, практикумів тощо. Учителі природничо-математичного напрямку 2022-2026 Підвищення рівнів сформованості учнівських компетентностей.
16  Виконання STEM-проектів  здобувачами освіти. Учителі природничо-математичного напрямку 2022-2026 Підвищення рівнів сформованості учнівських компетентностей.
17 Реалізація здобувачами освіти  STEM-проекту сприяє, створенню продукту – стартапу, навчання презентувати його. Учителі природничо-математичного напрямку 2022-2026 Підвищення рівнів сформованості учнівських компетентностей.
18 Проведення шкільних заходів щодо популяризації STEM-освіти, професій STEM

 

Вчителі – предметники математично- природничого спрямування 2023 Методичні розробки та рекомендації. Аналітичні звіти за результатами.
19 Продовження  співпраці закладу  із закладами професійної підготовки Заступник директора з навчально-виховної роботи 2022-2026 Угоди про співпрацю.

 

20 Упровадження курсів STEM-освітнього спрямування у варіативну частину навчального плану закладу. Директор, заступник директора з НВР 2023 Методичні рекомендації.
21 Розроблення програм семінарських і практичних занять длякласних керівників, учителів-предметників з питань упровадження STEM-освіти.

 

Заступник директора,  творча група 2023 Програми семінарських і практичних занять для  класоводів, класних керівників, учителів-предметників із питань упровадження STEM-освіти.
22 Проведення засідань творчої групи щодо технології впровадження STEM-освіти освіти та функцій варіативних курсів STEM-освітнього спрямування в навчально-виховному процесі закладу. Керівник творчої групи 2023 Підвищення STEM-освітньої кваліфікації педагогів, створення умов для ефективного впровадження.
23 Підготовка авторських навчальних програм, курсів STEM-освітього спрямування для учнів різних вікових категорій. Вчителі математично – природничих дисциплін 2024 Збірник авторських програм.

 

24 Апробація авторських навчальних програм інтегрованої STEM-освіти для учнів молодших і середніх класів, STEM-освітніх спецкурсів, факультативів . Заступник  директора з навчально-виховної роботи, вчителі математично – природничих дисциплін 2024 Методичні рекомендації для вчителів, методичні посібники з окремих питань впровадження STEM-освіти.
25 Розширення електронних ресурсів для інформаційно-комунікаційної підтримки. Вчитель інформатики 2024 Оновлення і модернізація інформаційних ресурсів закладу.
26 Забезпечення розвитку STEM-компетентностей учнів  закладу  через розробку  та запровадження навчально-виховних заходів STEM- освітнього спрямування. Заступник директора з НВР, творча група 2022-2026 Підвищення рівня STEM-компетентності  здобувачів освіти закладу.
27 Участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях з проблем впровадження STEM-освіти. Вчителі математично – природничих дисциплін  

2022-2026

Підвищення фахового рівня вчителів.
28 Участь у регіональних масових заходах з метою популяризації  для сприяння масовому впровадженню STEM-освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів. Вчителі математично – природничих дисциплін 2022-2026 Презентація досвіду, збірка статтей.
29 Використання якісних освітніх інтернет-ресурсів. Вчителі математично – природничих дисциплін 2022-2026 Створення  позитивної мотивації до опанування учнями STEM-дисциплін.
30 Поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи закладу  шляхом публікацій в освітянській пресі, інших засобах масової інформації.

 

Заступник директора з навчально- виховної роботи 2022-2026 Публікації в освітянській пресі, Інтернет-виданнях, виступи в інших засобах масової інформації.
31 Здійснення моніторингу розвитку STEM-компетентностей учнів та вчителів, залучених до роботі.  Голови методичних об’єднань  природничо-математичного напрямку, практичний психолог 2026 Використання результатів моніторингу для визначення подальшої роботи.

 

5.9. Проєкт «Інклюзивне середовище школи».

Мета: створення умов для  природнього входження дитини в шкільне життя, з послідовною адаптацією до нового середовища;  створення умов для  якісного надання освітніх послуг шляхом тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти-батьки здобувачів освіти – педагоги»;  створення сприятливого освітнього середовища на основі демократизації, гуманізації, співпраці, співтворчості, спрямоване на зміцнення здоров’я дітей, різнобічний розвиток особистості дитини відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей;  формування в неї загальнокультурних і моральноетичних цінностей, ключових і предметних компетентностей, необхідних життєвих і соціальних навичок, що забезпечують її готовність до життя у демократичному суспільстві .

Завдання  проєкту:

 1. Адаптувати освітнє середовище  до потреб дитини.
 2. Забезпечити задоволення індивідуальних освітніх потреб кожної дитини.
 3. Враховувати цінність дитини не залежно від її здібностей і досягнень.
 4. Забезпечити право на здатність кожної дитини відчувати і думати, на спілкування і на те, щоб бути почутою.
 5. Визначити спроможність до навчання кожної дитини та, відповідно, необхідність створення суспільством відповідних для цього умов.
 6. Надати рівний доступ до навчання в освітньому закладі та отримання якісної освіти кожною дитиною.
 7. Диференціювати складність завдань відповідно можливостям дитини.
 8. Забезпечити командний підхід у навчанні та вихованні дітей, що передбачає залучення педагогів, батьків та спеціалістів.
 9. Залучати батьків до освітнього процесу дітей як рівноправних партнерів та перших вчителів своїх дітей.

Шляхи реалізації  проєкту

№ з/п Зміст роботи Очікувані результати Термін виконання Відповідальні

 

1 Забезпечення безперешкодного доступу до території та приміщень закладу освіти, зокрема, для дітей з вадами опорно-рухового апарату.

 

 

Створення  навчального середовища, яке б перетворило навчання на яскравий елемент життя дитини, в якому упроваджено дієву систему психолого-педагогічного супроводу. 2022-2026 н.р. Адміністрація школи

 

 

 

2 Обладнання  кімнати  психологічного розвантаження відповідним корекційно-розвитковим обладнанням.

 

Забезпечення свободи й прав дітей  з особливими освітніми потребами в усіх проявах їх діяльності, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей. Постійно

 

Адміністрація школи

 

3 Забезпечення кваліфікованими кадрами, які задовольняють запити дітей  з особливими освітніми потребами. Забезпечення педагогічними кадрами, які володіють методиками роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (зокрема, учитель-дефектолог, логопед, учителя інклюзивного навчання (асистенти учителя). Постійно

 

Адміністрація школи

 

4 Формування базових знань, умінь та навичок на принципах партнерства, повазі до особистості, доброзичливості й позитивного ставлення, довіри у відносинах, діалозі- взаємодії- взаємоповазі. Використання у процесі навчання методів, які вчать здійснювати самостійний вибір, пов’язувати вивчене з практичним життя, враховують індивідуальність дитини. 2022-2026 Адміністрація школи

 

 

5.10.Проєкт «Організація виховної роботи школи на засадах проєктной педагогіки».

Мета: забезпечення умов для розвитку індивідуального розвитку здобувачів освіти, урахування їх здібностей, досягнень, стимулювання творчої активності, максимальної реалізації в різних видах позаурочної діяльності, продуктивногомислення з гуманістичним світосприйняттям і почуттям відповідальності за долю України, її народу; виховання естетичних смаків; ведення здорового способу життя.

Стратегічні завдання:

1.Формування творчої особистості, освіченої, здатної до самореалізації та самовдосконалення.

 1. Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави, громадянина-патріота Батьківщини, поваги до свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам’яток.
 2. Формування ціннісного ставлення до свого соціального «Я», формування навичок самоврядування, соціальної активності та відповідальності; формування естетичної культури, гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров’я.
 3. Формування ціннісного ставлення до природи, екологічна діяльність.
 4. Формування профільних інтересів та професійної орієнтації здобувачів освіти для створення моделі конкурентноспроможної особистості/випускника.

6.Формувати свідому мотивацію майбутніх громадян до потреб культури здорового способу життя.

 

Назва заходів Термін  виконання Відповідальні Очікувані результати
І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 1.Формування і розвиток конкурентноспроможної особистості, здатної до конкретного вибору свого місця в житті й до адаптації у складному сучасномусвіті.

2.Формування в молоді характерних рис патріота: активна підтримка та розвиток Української державності, дотримання КонституціїУкраїни.

3.Утвердження патріотизму та національної самосвідомості молоді,

поглиблення процесу формування основ гуманістичногосвітогляду.

4.Пріоритетність високих моральних, культурних, національних та загальнолюдських цінностей, що сприятиме зміцненню духовної, моральної єдностісуспільства.

5.Дбайливе ставлення до національних багатств, рідної природи, готовність до захисту Батьківщини, пошана до історичної пам’яті, любові до рідної культури, мови, національних свят і традицій, збереження та зміцнення власного здоров’я.

6.Вміння самокритично оцінювати власну поведінку і діяльність, здатність адаптуватися в умовах сучасного життя, забезпечення духовного та інтелектуального розвиткуучнів.

7.Вироблення шанобливого ставлення до творів мистецтва, зміцнення стосунків між однолітками, об’єднаних спільноюсправою.

8.Підтримання  та примноження сімейних звичаїв,традицій.

1. Складання річного плану виховної роботи   на поточний навчальний  рік.  До 1 вересня поточного року Заступник директора з навчально- виховної роботи
2. Проведення консультацій з  класними керівниками, керівниками гуртків, лідерами учнівського врядування з питань планування виховної роботи. До 1 вересня поточного року Заступник директора з навчально- виховної роботи
3. Розробка заходів з впровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1–9 класів на поточний навчальний рік. До 1 вересня поточного року Заступник директора з навчально- виховної роботи
4. Розробка заходів на поточний навчальний рік щодо виконання Програми національного виховання учнівської молоді. До 1 вересня поточного року Заступник директора з навчавльно- виховної роботи
5. Продовження роботи з реалізації програми «Школа сприяння здоров’ю» 2022-2026
6. Продовження  виховування у молоді патріотичні почуття, усвідомлення своєї етнічної єдності, національної гідності. 2022-2026 Заступник директора з навчально- виховної роботи, педагогічний колектив
7. Складання соціального паспорту здобувачів освіти.  До 10 вересня поточного року Соціальний педагог
8. Формування складу Ради   з профілактики правопорушень та соціального захисту здобувачів освіти. Планування роботи. До 10 вересня поточного року Заступник директора з навчально- виховної зроботи
9. Здійснення психолого-педагогічного аналізу контингенту учнів з метою виявлення здобувачів освіти, схильних до правопорушень, до вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин. Вивчити умови проживання дітей, які потребують постійної уваги. До 10 вересня поточного року Практичний психолог, соціальний педагог
10. Створення інформаційного банку даних про зайнятість здобувачів освіти у позаурочний час. До 30 вересня поточного року Соціально-психологічна служба, педагог-організатор
11. Виявлення обдарованих дітей та сприяння розвитку їх творчих здібностей. До 30 вересня поточного року соціально-психологічна служба, педагог-організатор
12. Провести класні збори з метою організації учнівського врядування в класах.  Вересень

2022-2026

класні керівники, педагог-організатор
13. Розробка заходів  морального та матеріального заохочення здобувачів освіти. 2022-2026 Заступник директора з навчально- виховної роботи, педагогічний колектив
14. На основі Основних орієнтирів виховання учнів 1–9 класів, Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання поточного року продовжити роботу над створенням моделі . 2022-2026 Заступник директора з навчально- виховної роботи, педагогічний колектив
15. Оновлення інформаційних стендів. До  10 вересня поточного року педагог-організатор
16. З метою розвитку  в здобувачів освіти  інтересу до навчально-виховного процесу проведення тематичних тижнів (за окремим планом). 2022-2026 Заступник директора з навчально- виховної роботи, педагогічний колектив
17. Загальношкільні батьківські збори. вересень, грудень, квітень Адміністрація
18. Провести моніторинг сформованості ціннісних ставлень здобувачів освіти  5–9 класів. жовтень, квітень Заступник директора з навчально-виховної роботи
ІІ. ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
1. Участь у загальношкільних та регіональних конкурсах, фестивалях. 2022-2026 Заступник директора з навчально виховної роботи,

педагог-організатор

2. Організація роботи гуртків художньо-естетичного спрямування. Вересень

2022-2026

Заступник директора з навчально- виховної роботи,

педагог-організатор

 

 

3. Налагодити співпрацю із дитячими творчими колективами ТГ. 2022-2026 Заступник директора з навчально- виховної роботи,

педагог-організатор

4. Організація роботи прес-центру учнівського врядування. Вересень

2022-2026

Заступник директора з навчально-виховної роботи,

педагог-організатор

5. Тиждень української писемності та мови (за окремим планом).  Листопад 2022-2026 Учителі української мови
ІІІ. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ТА ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ
1. Акція«Я — господар школи!» (озеленення та благоустрій класних кімнат і коридорів, розподіл зелених зон пришкільної території між класами, упорядкування шкільного подвір’я). Вересень

2022-2026

Класні керівники, педагог-організатор, учнівська рада
2. Інформаційна година «Вибір професії.»  Вересень

2022-2026

Соціально-психологічна служба
3. Операція «Живи, книго!». Листопад

2022-2026

Бібліотекар
4. Проведення тестування і анкетування старшокласників щодо профорієнтації. Вересень, квітень

2022-2026

Соціально-психологічна служба
5. Організація зустрічі з представниками центру зайнятості для проведення бесід для старшокласників з трудового законодавства і проблем підготовки молоді до життя в ринкових умовах. 2022-2026 Педагог-організатор, соціально-психологічна служба
6. Проєкт «Сходинки успіху: формула вибору професій». Лютий

2022-2026

Класні керівники
7. Організація зустрічі здобувачами освіти 8-9-х класів з представниками професійних освітніх закладів. 2022-2026 Адміністрація
IV.НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ  
1. Проведення  години минувшини з метою вивчення історії свого села. Щомісяця

2022-2026р.р.

Класні керівники
2. Продовження  роботи над освітньо-виховним проектом «Моя країна — Україна» 2022-2026р.р. Класні керівники
3. Створення експозиції «На вітрилах історії»  Грудень

2022-2026р.р.

 Кедагог-організатор
4. Перший урок ціннісноорієнтована тематика  Вересень

2022-2026р.р.

Класні керівники
5. Свято Покрови Пресвятої Богородиці. Осінній ярмарок. 14.10.

2022-2026р.р.

Педагог-організатор
6. Свято «Козацькому роду — нема переводу» 13.10.

2022-2026р.р.

Класний керівник  

 

7. День Захисника України

Благодійна акція «Спільними зусиллями»

14.10.

2022-2026р.р.р.р.

Педагог-організатор, соціальний педагог
8. Участь у Всеукраїнській експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина — Україна» 28.10.

2022-2026р.р.

 Педагог-організатор
9. Створення в соціальних мережах національно-патріотичних сторінок «Моє село»,  «Мій рідний край» 2022-2026р.р. Педагог-організатор, учнівська рада
10. Міжнародний день демократії:

 • тематичні виховні години
 • конкурс дитячих творів «Демократія очима дітей»
15.09.

2022-2026р.р.

Класні керівники, педагог-організатор
11. Проведення зустрічі учнівської молоді з учасниками  військовослужбовцями Збройних Сил України, учасниками АТО та учасниками бойових дій проти російської агресії 2022-2026р.р. Педагог-організатор, учитель Захисту України
V. ГРОМАДЯНСЬКЕ ТА ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ  
1. Забезпечення виконання методичних рекомендацій щодо використання державної символіки в загальноосвітніх навчальних закладах. Вересень поточного року Заступник директора з виховної роботи, класні керівники, педагог-організатор
 2. Проведення  циклу тематичних бесід, заходів, спрямованих на формування в учнівської молоді поваги до Конституції України, законів української держави. Вересень поточного року Класні керівники
3. Оновлення складу Ради профілактики правопорушень та соціального захисту учнів. Планування її роботи. Вересень поточного року Заступник директора з виховної роботи
4. План профілактичних заходів правопорушень серед учнівської молоді. Вересень поточного року Заступник директора з виховної роботи
5. Робота щодо попередження бездоглядності серед неповнолітніх. 2022-2026р.р. Соціально-психологічна служба, педагог-організатор  

 

6. Оновлення банку даних дітей групи ризику та дітей, які  схильні до правопорушень. Вересень

2022-2026р.р.

Соціально-психологічна служба, педагог-організатор
7. Індивідуальна робота з підлітками «групи ризику». Вересень

2022-2026р.р.

Соціально-психологічна служба, педагог-організатор
8. Створення банку правових технологій (зібрати сценарії, розробки, різні матеріали з  правового виховання). Вересень, жовтень

2022-2026р.р.

Заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор
9. Профілактика шкідливих звичок. 2022-2026р.р. Соціально-психологічна служба
10. У превентивному вихованні застосовувати різні форми та методи: години спілкування, бесіди, диспути, сюжетно-рольові ігри, розмови у дружньому колі. 2022-2026р.р. Класні керівники, соціально-психологічна служба, педагог-організатор
11. Організація  зустрічі з працівниками   поліції, суду або прокуратури. Грудень

2022-2026р.р.

Соціально-психологічна служба
12. Створення експозиції, присвяченої подіям на Сході «Війна на Сході України». 2022-2026р.р. Педагог-організатор
13. Тиждень правових знань.  Грудень

2022-2026р.р.

Педагог-організатор, класні керівники
14. Провести благодійну акцію «З вірою в серці», спрямовану на підтримку захисників нашої країни, їхніх дітей та родин, медичних працівників і волонтерів, які працюють в зоні АТО. Лютий

2022-2026р.р.

Педагог-організатор
15. Участь у Всеукраїнській військово-спортивній грі «Джура». квітень, травень

2022-2026р.р.

Педагог-організатор
16. Година пам’яті «Біль Чорнобиля». Квітень

2022-2026р.р.

Класні керівники
VI. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ  
1. Залучення учнів до практичної природоохоронної діяльності, догляду за зеленими насадженнями в класах та на території. 2022-2026р.р. Класні керівники, педагог-організатор
2. Участь учнів школи та вчителів за напрямами «Практична природоохоронна робота і екологія»  у  межах  Всеукраїнського конкурсу «Мій рідний край-моя земля». 2022-2026р.р. Педагог-організатор
3. Екологічне інформування: випуск стіннівок, альбомів, усних журналів, фотостендів, виставок малюнків. 2022-2026р.р. Педагог-організатор
4. Акція «Я — господар школи!» (озеленення та благоустрій класних кімнат і коридорів, упорядкування шкільного подвір’я). Вересень

2022-2026р.р.

Класні керівники, педагог-організатор, учнівська рада
5. Конкурс фотолюбителів «Моя Україна».  Вересень, квітень

2022-2026р.р.

Педагог-організатор, класні керівники
6. Тематичні бесіди на екологічну тематику. 2022-2026р.р. учителі, педагог-організатор
7. Місячник довкілля «Зелена весна» (за окремим планом). 03–28.04

2022-2026р.р.

Педагог-організатор, класні керівники  

 

VII. МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ.ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ  
1. Вивчення індивідуальних особливостей  здобувачів освіти, їхніх інтересів та потреб. 2022-2026р.р. Соціально-психологічна служба, педагог-організатор
2. Розвиток навчально-пізнавальних потреб і здібностей здобувачів освіти , допомога  у науковому спрямуванні їхньої діяльності. 2022-2026р.р. Соціально-психологічна служба, педагог-організатор
3. Проведення  бесід морального спрямування. 2022-2026р.р. Класні керівники, соціально-психологічна служба
4. Провести виховні години у класах, присвячені Міжнародному дню толерантності. Листопад

2022-2026р.р.

Класні керівники
5 Міжнародний День відмови від куріння. Рейд «Територія школи вільна від куріння». Профілактичні бесіди по класах. Листопад

2022-2026р.р.

Педагог-організатор, соціально-психологічна служба
6. Профілактичні бесіди, присвячені міжнародному Дню боротьби зі СНІДом.  Грудень

2022-2026р.р.

Педагог-організатор, соціально-психологічна служба
7. Зустріч з лікарем сімейної медицини з лекцією «Про шкідливий вплив тютюну на дитячий організм»  Грудень

2022-2026р.р.

Заступник директора, педагог-організатор
8. Проведення семінару для батьків, вчителів та класних керівників із питань гендерної культури та запобігання всім формам насильства. 2022-2026р.р. Заступник директора, соціально-психологічна служба
9. Цикл бесід, лекцій, зустріч із лікарями, працівниками  Держпродспоживслужби  щодо шкідливого впливу на організм школяра тютюну, наркотиків, алкоголю. 2022-2026р.р. Заступник директора, соціально-психологічна служба, педагог-організатор
VIII. РОБОТА З БАТЬКАМИ. РОДИННЕ ВИХОВАННЯ  
1. Обрання батьківських комітетів в класах, делегуваня представників від класів до батьківської ради. Вересень

2022-2026р.р.

Класні керівники
2. Планування роботи педагогічного всеобучу для батьків (за окремим планом). Вересень

2022-2026р.р.

Заступник директора, соціально-психологічна служба, педагог-організатор
3. Батьківські збори з актуальних питань життя та діяльності навчання та виховання здобувачів освіти. 2022-2026р.р. Класні керівники
4. Залучення батьківської громадськості до проведення колективних творчих справ, вечорів, конкурсів, розважальних програм і проведення екскурсій. 2022-2026р.р. Класні керівники, соціально-психологічна служба
5.  Робота з  сім’ями, які потребують особливої уваги. 2022-2026р.р. Класні керівники, соціально-психологічна служба
6. Організація  та проведення  для батьків  заходу «День відкритих дверей». Листопад,

травень

2022-2026р.р.

Заступник директора, соціально-психологічна служба, педагог-організатор
7. Робота консультаційних пунктів для батьків, які відчувають труднощі у сімейному вихованні (за окремим графіком) з таких питань:

 • «Проблеми підліткової дезадаптації»
 • «Труднощі адаптації дитини до навчання»
 • «Формування здорового способу життя молоді»
 • «Психологічні аспекти сімейного виховання»
2022-2026р.р. Соціально-психологічна служба
8. Проведення  бесід з батьками щодо попередження дитячого травматизму. Вересень, жовтень

2022-2026р.р.

Класні керівники, педагог-організатор
9. Підготовка рекомендацій щодо проведення класних батьківських зборів. Жовтень

2022-2026р.р.

Заступник директора, соціально-психологічна служба, педагог-організатор
10. Здійснення правової освіти батьків. 2022-2026р.р. Класні керівники, соціально-психологічна служба, педагог-організатор
11. Тиждень сім’ї (за окремим планом). 14–18.11.

2022-2026р.р.

Заступник директора з виховної роботи, класні керівники, педагог-організатор
ІХ. ОХОРОНА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ ’Я ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ, ХАРЧУВАННЯ
1.                  пр Анкетування   для визначення  рівня навчальних досягнень учнів з основ безпеки життєдіяльності. Вересень

2022-2026р.р.

Учитель основ здоров’я
2. Ознайомлення учнів із планом евакуації у разі тривоги та проведення тренувальних запобіжних заходів. 04.09.2019

2022-2026р.р.

Класні керівники
3. Організація чергування вчителів. 2021-2025 Адміністрація
4. Проведення інструктажів класними керівниками з техніки безпеки під час  освітнього процесу. 2022-2026р.р. Класні керівники
5.  Оновлення стендів з наочними матеріалами щодо попередження всіх видів дитячого травматизму. 2022-2026р.р. Заступник директора, учитель основ здоров’я
6. Перевірка наявності та ведення журналів інструктажів класними керівниками. Жовтень

2022-2025

Заступник директора
7. Аналіз медичного огляду учнів. Заповнення листків здоров’я. Вересень

2021-2026р.р.

Медична сестра, класні керівники
8. Тиждень безпеки (за окремо розробленим планом.) 2022-2026р.р. Заступник директора, класні керівники, педагог-організатор
9. Тиждень знань пожежної безпеки (за окремим планом). 2022-2026р.р. Заступник директора, класні керівники, педагог-організатор
10. День безпеки життєдіяльності перед  канікулами. 2022-2026р.р. Класні керівники
11. День цивільного захисту Квітень

2022-2026р.р.

Адміністрація
12. Проведення  бесід зі здобувачами освіти. 2022-2026р.р. Класні керівники
13. Попередження всіх видів дитячого травматизму напередодні канікул, екскурсій, турпоходів. 2022-2026р.р. Класні керівники
14. Організація оздоровлення  здобувачів освіти. 2022-2026 Адміністрація
15. Організація та контроль харчування здобувачів освіти. 2022-2026р.р. Адміністрація
Х. МЕТОДИЧНА РОБОТА З ПЕДАГОГАМИ
1. Планування виховних заходів відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1–9-х класів та Програми національного виховання. Серпень

2022-2026р.р.

Заступник директора
2. Нарада з класними керівниками з питань планування виховної роботи. Вересень

2022-2026р.р.

Директор, заступник директора
3. Аналіз та погодження планів виховної роботи. Вересень

2022-2026

Заступник директора
4. Визначення виховних проблем, над якими працюють класні керівники. Вересень

2022-2026р.р.

Заступник директора, класні керівники
5. Складання та погодження плану роботи методичного об’єднання класних керівників. 2022-2026р.р. Заступник директора, члени МО
6. Оновлення психолого-педагогічних карток здобувачів освіти та соціального паспорту. Вересень

2022-2026р.р.

Соціально-психологічна служба, класні керівники
7. Нарада класних керівників з питань організації учнівського врядування.  Вересень

2022-2026р.р.

Заступник директора
8. Співбесіда з класними керівниками про виконання планів виховної роботи. Грудень, травень

2022-2026р.р

Заступник директора
9. Засідання творчої майстерні класних керівників. Грудень

2022-2026р.р

Заступник директора, класні керівники
10. Знайомство з методичною літературою та періодичними виданнями з питань виховної роботи. Лютий

2022-2026р.р.

класні керівники, педагог-організатор

 

6.ДОДАТКИ.

 

Додаток 6.1.

ПАСПОРТ

 

Стратегія розвитку закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів імені Степана Петрівського села Тершів на 2022-2026 роки
1. Призначення Стратегії розвитку школи.

2. Аналіз діяльності школи за попередні роки.

3. Концептуальні засади Стратегії розвитку школи.

4. Основні напрямки реалізації.

5.Стратегічні проекти.

6.Додатки.

Для адміністрації:

• активізація діяльності всіх структур закладу;

• підвищення ефективності управління;

• збереження іміджу закладу;

• використання механізмів і прийомів стимулювання діяльності педагогів;

Для вчителів:

• покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;

• використання вчителями інноваційних та вироблення власних технологій;

• підвищення рівня професійної компетентності педагогів;

• створення комфортних психолого-педагогічних умов для здійснення професійної діяльності.

Для здобувачів освіти:

• підвищення рівня навчальних досягнень;

•формування інформаційних, інтелектуальних та комунікативних компетентностей;

• створення ситуації життєвого успіху в усіх сферах шкільної діяльності;

• формування правової та громадської свідомості;

• підвищення показників фізичного та психологічного здоров’я.

Для батьків:

• створення умов для задоволення потреб батьків щодо отримання якісної освіти дітьми;

• встановлення та зміцнення дружніх відносин між родинами здобувачів освіти та  школи;

• створення умов для задоволення інтересів і розвитку різноманітних здібностей школярів;

• збереження та зміцнення здоров’я дітей;

• виховання громадянина здатного до суспільного життя.

Для представників громадськості:

• підвищення уваги та інтересу до проблем навчання та виховання в школі;

• участь у вирішенні проблем навчання та виховання;

•створення позитивного іміджу школи в соціумі міста, підвищення її конкурентноздатності.

Критерій 1. Рівень інноваційного потенціалу педагогічних кадрів.

Критерій 2. Рівень здатності здобувачів освіти до самоорганізації власного життя (зокрема – до самоорганізації навчальної діяльності).

Критерій 3. Рівень психологічної комфортності здобувачів освіти у шкільному колективі.

Критерій 4. Рівень авторитету закладу в соціокультурному просторі.

 

 

 

Директор                                                                             В.Сиса

 

Схвалено
педагогічної радою
протокол педагогічної ради
ЗЗСО І-ІІ ступенів імені Степана Петрівського
села Тершів від 16.06.2022р.

print

Pin It on Pinterest